Schoolplan '23-'27 wijziging feb 2024
 1. 1.1. Missie en visie

  1. 1.2.1 Missie en visie RVKO

   Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype, document 
Automatisch gegenereerde beschrijving

   Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype 
Automatisch gegenereerde beschrijving

    

  2. 1.2.2 Katholieke identiteit

   We hanteren het katholieke mensbeeld als raamwerk, niet opgelegd wel richtinggevend. Daarbij is er een basis die voor alle scholen geldt en die we uitdragen en ondersteunen met concrete handvatten. Vanuit deze basis is iedereen even waardevol en welkom. Zo stimuleren we ruimte, aandacht en bewondering voor de diversiteit van onze samenleving. Want als je niets meekrijgt, kun je ook niet kiezen. Dat geldt zowel voor onze leerlingen als voor onszelf. Wie je ook bent, je hoort erbij.  


   Werken vanuit katholieke traditie betekent voor ons ‘werken met hart en ziel’.  


   Bezieling gaat voor ons over waar we ten diepste in geloven: een leven waarin je de moed en kracht in jezelf ontwikkelt, vanuit een positieve houding samenleeft en zorgt voor de wereld en elkaar.  


   Dat is wat wij toevoegen aan ons onderwijs. 


   We verstevigen de identiteit van de school. Door met regelmaat onze katholieke identiteit en de uitingsvormen daarvan te bespreken met het team, zorgen we ervoor dat alle collega’s hetzelfde verhaal vertellen en nastreven ten aanzien van de identiteit van de school. Vanuit de katholieke identiteit van de school vinden we het belangrijk om ruimte te bieden aan de superdiversiteit van onze samenleving. Iedereen is welkom bij ons, wie je ook bent. Daarbij verwachten we van kinderen en ouders om betrokken te zijn bij alle gezamenlijke momenten.

   Wij dragen bij aan de continue vorming van het kind, aan de ontwikkeling van mens tot persoon. Wij willen bijdragen aan de vorming van de hele mens tot persoon. Dat betekent dat wij ook willen bijdragen aan de levensbeschouwelijke ontwikkeling van onze kinderen. Ieder kind krijgt bij ons de ruimte om te komen tot een eigen identiteit en klaar te zijn voor de maatschappij. Wij halen hierbij inspiratie uit de katholieke traditie van de school en hebben vanuit die inspiratie werkelijke interesse in de eigenheid van het kind. De methode ‘Hemel en Aarde’ ondersteunt ons hierbij met een actueel (magazine) lesaanbod. Ook sluiten we, in samenwerking met de werkgroep vanuit de parochie, aan bij de themaweken vanuit de kerk.

   Als katholieke school hebben we iets extra’s te bieden. Wij profileren ons als een warme, betrokken school. Wij zijn onderdeel van een veranderende maatschappij en kunnen als katholieke school een alternatief bieden. Wij doen ons best segregatie in de wijk Schiebroek tegen te gaan door leerlingen van alle achtergronden welkom te heten. We hebben oog voor armoede, proberen daarin te ondersteunen door te bemiddelen tussen ouders en daartoe opgerichte organisaties en voorzieningen. Op de Fatimaschool vieren we met elkaar en rouwen we met elkaar. Wij onderschrijven artikel 8 in de wet Primair Onderwijs waarin staat dat het onderwijs mede gericht is op de bevordering van actief burgerschap en sociale integratie. Wij willen de culturele kennis en achtergrond die de kinderen zelf meebrengen in de klas gebruiken en besteden aandacht aan de verscheidenheid aan levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals deze in onze multiculturele samenleving spelen.

   We pakken door op de ontwikkeling van onze kernwaarden. Op onze school werken we vanuit onze kernwaarden: verwondering, respect, verbondenheid, zorg, gerechtigheid, vertrouwen en een hoopvolle manier van omgaan met elkaar. Wij blijven in gesprek over hoe wij onszelf verhouden tot deze kernwaarden, om deze te versterken en concreter vorm te geven. Dit doen wij door onze katholieke identiteit met regelmaat op de agenda te zetten van de bouwvergaderingen. Binnen de bouwvergaderingen wordt er ruimte gereserveerd voor intervisie. Hierbij staat  openhartig luisteren en vrijmoedig spreken centraal.

  3. 1.2.3 Missie en visie school

   Missie - Samen op weg naar jouw hoogste trede!

   De Fatimaschool is naast een leergemeenschap ook een leefgemeenschap. Wij zijn ons als leerkrachtenteam zeer bewust van de sfeer die we iedere dag weer met elkaar maken. Kinderen doen wat je doet en niet (alleen maar) wat je zegt. Wij doen iedere dag voor hoe we als collega’s met plezier en respect met elkaar omgaan. We vieren op onze katholieke school veel met elkaar en bij verdriet zijn we er ook voor elkaar.

   Visie - Naast een leergemeenschap is onze school ook een leefgemeenschap. Vertrouwen scheppen is een belangrijke voorwaarde voor het welslagen van ons onderwijs! We leren kinderen om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, voor anderen en voor de omgeving. We zorgen voor het verwerven van kennis en vaardigheden en dragen naar vermogen bij aan een voor elke leerling optimale en brede ontwikkeling. Van de peuterspeelzaal t/m groep 8 voeren we een doorgaande lijn in het hanteren van omgangsregels. We werken aan de ontplooiing van de zelfstandigheid van de kinderen. Hierbij denken wij aan zelf verantwoordelijkheid leren nemen:  elkaar helpen, samen problemen oplossen en zorgvuldig omgaan met materiaal. Samenwerken en als groep één geheel vormen door middel van betrokkenheid, zorgt voor een veilige en warme leer- en leefomgeving. Wij besteden veel aandacht aan het ontwikkelen van waarden en normen. De Vreedzame School als programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap vormt een onderlegger voor het gedragsprotocol en geeft daarnaast dagelijks richting aan ons pedagogisch handelen.

   Organisatie -   Het team van de Fatimaschool vormt een professionele leergemeenschap. Dit houdt in dat we door gedeelde verantwoordelijkheid en leiderschap samen vorm geven aan ons onderwijs. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor het beleid binnen de school. We leren van en met elkaar, zodat we ons onderwijs continu toetsen en verbeteren aan recente ontwikkelingen binnen het onderwijs. Hierin maken wij bewuste keuzes en zetten wij wat de leerlingen nodig hebben centraal. We werken met het leerstofjaarklassensysteem. De leerkrachten geven adaptief onderwijs; door te differentiëren wordt er goed ingespeeld op de verschillende leerbehoeften in een groep en wordt er actief gewerkt aan het vergroten van de relatie, competentie en autonomie van de leerlingen. De kleuters werken in heterogeen samengestelde groepen. Vanaf groep 3 geven wij les volgens het directe instructiemodel. Dit doen we o.a. door te werken met dag- of weektaken. Regelmatig overleg en evaluatie zorgen voor een doorgaande ontwikkelingslijn. Onze manier van werken stimuleert de kinderen om zoveel mogelijk uit zichzelf te halen op cognitief-, sociaal-emotioneel-, motorisch- en creatief gebied. Vanuit een basis van veiligheid en goede sfeer willen we minimaal een opbrengst behalen die overeenkomt met de score die IEP en de doorstroomtoets aangeeft voor onze doelgroep. 

   Omgeving -  De Fatimaschool is een organisatie waarin de teamleden met hun professionele houding en hun continue inzet het onderwijs een warm hart toedragen. Het is een school die open en laagdrempelig wil zijn voor ouders, kinderen, het team en de wijk.

 2. 1.2. Omgeving van de school en leerlingpopulatie

  1. Plaats in de wijk 

   Schiebroek is een woonwijk in het noorden van Rotterdam. De wijk is bekend om zijn groene omgeving en de vele parken en recreatiegebieden. Schiebroek was oorspronkelijk een dorp dat in de loop der tijd is opgeslokt door de stad Rotterdam. De wijk heeft nog steeds een dorps karakter, met veel kleine winkels en een gezellig centrum. Schiebroek heeft een diverse bevolking en er zijn verschillende wijken met elk hun eigen karakter. De wijk is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en heeft goede verbindingen met de rest van de stad en de regio.

   Schiebroek is een diverse wijk met een gemêleerde bevolking en de leerlingpopulatie van basisscholen in de wijk weerspiegelt dit. Over het algemeen kunnen we zeggen dat de leerlingpopulatie van Schiebroekse basisscholen bestaat uit kinderen met verschillende etnische achtergronden, culturen en religies. Sommige scholen hebben meer kinderen met een migratieachtergrond dan andere, afhankelijk van de locatie van de school en de sociale en economische omstandigheden in de omgeving.

   Leerlingpopulatie 

   De school wordt in schooljaar 2023-2024 door 756 leerlingen bezocht. Onze leerlingen hebben overwegend een autochtone achtergrond. Er is sprake van een lage schoolweging. Het merendeel van onze leerlingen komt uit een gezin waarvan de ouders een theoretische opleiding hebben genoten. Het belang dat ouders hechten aan goede leerresultaten is groot. We zien echter sinds 2020 dat ons spreidingsgetal (en schoolwegign) langzaam oploopt en daarmee ook onze schoolweging. Het voedingsgebied op basis van de postcode verschuift zich ook naar Schiebroek-Zuid. Aanvragen van buiten Schiebroek (Rotterdam Noord, maar ook Ommoord en Blijdorp) komen vaker voor. 


   Huidig jaar3-jaars gemiddeldespreidingsgetal
   2020-202123,68
   6,45
   2021-202223,91
   6,52
   2022-202324,7323.756,61
   2023-2024


   2024-2025


   2025-2026


   2026-2027   Functie in de wijk 

   Het merendeel van de leerlingen komt uit de buurt waar de school ligt. Vanwege de katholieke identiteit en de goede naam van de school, komen er ook kinderen uit de omliggende wijken naar onze school. Naast de onderwijzende functie van de school, wordt er ook een vroeg- en voorschoolse educatie, schoolmaatschappelijk werk en motorische remedial teaching geboden.

   De samenwerking met drie partijen in de wijk is noemenswaardig; samen met ‘de Buurvrouw’ (leerplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt), theaterboekingsbureau ‘Worldfamous’ en kinderdagopvang ‘Mundo’ zijn wij in schooljaar ‘18-’19 een project gestart gericht op de wijk. Met elkaar hebben we zo het wijkgebouw kunnen behouden als ontmoetingsplek. Er is regelmatig contact met de direct omwonenden van de school over verkeer, veiligheid en gezamenlijke vieringen. We vinden het belangrijk om de lokale ondernemers in de wijk te ondersteunen en nemen daarom onze groente, fruit en boodschappen voor de tussenschoolse opvang af bij Mehmet groente en fruit, Bakker Ammerlaan en de Plus. Ouders geven ons regelmatig terug dat zij de Fatimaschool niet alleen als leergemeenschap zien, maar ook als leefgemeenschap ervaren.

   Samenwerkingen

   We werken samen met relevante partners om ons onderwijs aan onze leerlingen zo optimaal mogelijk vorm te geven. Te weten: onze eigen peuterspeelzaal en peuterspeelzalen in de wijk, vroege- en voorschoolse voorzieningen, naschoolse voorzieningen, logopediepraktijken, praktijk voor motorische remedial teaching, VO-scholen, deeltijdaanbod hoogbegaafdenonderwijs, wijkoverleg directeuren, IB-netwerk, project ‘IJzer smeed je als het koud is’ (coaching op gedrag van leerlingen in de wijk), intervisie op directieniveau, Passend Primair Onderwijs Rotterdam, afdeling onderwijs van gemeente Rotterdam, Stichting Kunst en Cultuur Rotterdam, Codarts, Natuur-en milieu educatief centrum, Rotterdams Philharmonisch orkest, bibliotheek Rotterdam en parochie de Vier Evangelisten. 

   Op de Fatimaschool gaan we graag een educatief partnerschap aan met ouders of verzorgers om de ontwikkeling van de kinderen te versterken. We vinden het belangrijk dat er hierbij sprake is van wederkerigheid: enerzijds betrokkenheid van de school en anderzijds betrokkenheid van de ouders. Wanneer school en ouders op die manier als partners samenwerken aan het creëren van optimale omstandigheden voor de ontwikkeling en het leren van kinderen, dan spreken we van educatief partnerschap. Specifiek richt dit partnerschap zich op drie domeinen: pedagogisch, organisatorisch en democratisch. We zijn ervan overtuigd dat ouders en school samen meer kunnen bereiken in de opvoeding en het onderwijs van kinderen dan ieder voor zich. Door samen te werken kunnen we de ontwikkeling van kinderen tot levenskunstenaars versterken. In het beleidsplan Educatief Partnerschap van de Fatimaschool is te vinden hoe wij omgaan met bovenstaande doelen.  

   Ontwikkelingen in en om de school 

   De school is in de afgelopen 10 jaren sterk in leerlingaantal gegroeid. In de afgelopen 3 kalenderjaren zien we dat het aantal inschrijvingen zich stabiliseert.