SCHOOLPLAN 2018 - 2022
 1. 6.1. Huidige situatie ouders en omgeving

  1. De contacten vanuit school met de ouders zijn positief. Uit de oudertevredenheidspeiling blijkt dat we hier goed op scoren. We vinden het erg belangrijk om samen met de ouders te werken aan een veilige en prettige school voor de kinderen. Goede afstemming met de ouders is daarin cruciaal, dit is een blijvend punt van aandacht. Wel geven ouders aan dat de school meer van moderne communicatiemiddelen gebruik kan maken, er wordt nu nog veel op papier geregeld of via mail met pdf-bijlagen. We denken inderdaad dat dit beter kan  .  


 2. 6.2. Trends en ontwikkelingen rond ouders en omgeving

  1. De driehoek ouder-school-kind is een belangrijke pijler onder goed onderwijs. Om de onderwijsbehoeften van een leerling goed in beeld te kunnen brengen is regelmatig contact hierover met de ouders erg belangrijk. Wij denken dat wij hierin nog stappen kunnen zetten, de oudergesprekken zijn nu nog vrij traditioneel, informatie brengend vanuit school, en nog niet echt het gesprek over de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

   Een andere trend die we opmerken is de veranderende manier van informeren van ouders. Dit heeft te maken met moderne communicatiemiddelen, waarmee ouders vaker, met kortere berichten worden geinformeerd. Dit kan zijn het delen van een foto tijdens een leuke activiteit of het online inschrijven voor een ouderavond. Veel scholen gebruiken hier speciale oudercommunicatiesoftware voor, wij zijn bezig om ons hierop te orienteren.  


 3. 6.3. Ambities

  1. Ambities met betrekking tot ouders en omgeving
   Onderwerp Huidige situatie Einddoel Proces en financiƫn Tijdpad
   Ouders betrekken bij bepalen onderwijsbehoeften

   We betrekken ouders hier niet expliciet en regelmatig bij.

   We bespreken regelmatig met de ouders wat de onderwijsbehoeften van de leerlingen zijn.

   Een nieuw format voor het houden van oudergesprekken,
   ouders informeren over het nut van het formuleren van onderwijsbehoeften,
   dit bespreken op een teamvergadering 

   2019 - 2020
   Moderne communcatiemiddelen inzetten

   Nu veel op papier of als pdf.

   Alle communicatie gaat via een online communicatieplatform

   In kaart brengen welke systemen er zijn
   Uitproberen twee systemen
   Keuze maken en invoering regelen


   2020 - 2021
   Nieuw beleid ondersteuning ouders

   Er is nu weinig vastgelegd over hoe we ouders vragen om te helpen binnen de school

   Een helder beleid waarin we vastleggen hoe we de inzet van ouders binnen de school regelen.

   Informeren bij collegascholen naar goede beleidsplannen
   Bespreken met de MR wat hun wensen zijn
   Opstellen beleidsplan

   2022 - 2023