Strategisch beleidsplan Onderwijsgroep Fier 2015 - 2019

1. Schoolplan

1.1. Voorwoord

Dagelijks gaan de kinderen naar school waar ze verzekerd moeten zijn van kwalitatief goed onderwijs. Ouders kiezen bewust voor een school die aansluit bij de gezinssituatie. Vanuit het vertrouwen dat de school hun kinderen voorbereidt op de Nederlandse maatschappij.

Onderwijsgroep Fier is echt een plattelandsorganisatie. Dit betekent dat gekeken wordt naar de regio waarin de scholen staan en wat de kansen zijn om voor de toekomst onderwijs nabij de thuissituatie aan te bieden. Dit vraagt om een eigen benadering van elk dorp, maar ook om vooruit te kijken.

Voortdurend wordt gesproken en nagedacht over de wijze waarop het onderwijs verbeterd kan worden . We zien de maatschappij om ons heen veranderen. Goed onderwijs vraagt veel meer dan alleen goede cijfers. Steeds vaker wordt gewerkt aan uitdagingen die verder gaan dan alleen de school. Passend Onderwijs voor elk kind is de uitdaging.
Kinderen willen een omgeving waarin zij zich veilig en vertrouwd voelen. Hierbij speelt de meester of juf een grote rol. Leerkrachten binnen Onderwijsgroep Fier werken keihard om iedere dag het beste voor het kind te bieden. Dit betekent niet dat de leerkracht alles overziet. Kinderen die een van de scholen van Onderwijsgroep Fier hebben bezocht hebben ook geleerd zichzelf te ontwikkelen, te houden van verschillen tussen mensen en kunnen hiermee omgaan en zijn in staat om hun plek in te nemen in de maatschappij waarin ze staan.

Om dit te bereiken heeft de school een plek in de omgeving waarin zij staat. Actieve maatschappelijke participatie is een kenmerk van de scholen van Onderwijsgroep Fier. Op deze manier worden de kinderen gestimuleerd in hun ontwikkeling. Daar werken alle medewerkers hard aan mee.
Kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Dat is waar Onderwijsgroep Fier voor staat.

Kwalitatief hoogwaardig onderwijs
Kwalitatief hoogwaardig onderwijs

1.2. Inleiding

Het strategisch beleidsplan van Onderwijsgroep Fier 2015-2019 is het resultaat van een proces waarbij het bestuur, de algemene directie, stafbureau, directeuren en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad betrokken zijn geweest. In dit document worden de keuzes toegelicht die als kader voor de komende periode dienen .

Dit strategisch beleidsplan geeft de koers aan voor de organisatie als geheel. De ontwikkeling voor de komende periode wordt hiermee vastgelegd, waarbij de geformuleerde doelstellingen als uitgangspunt dienen voor de scholen binnen Onderwijsgroep Fier.

Keuzes die worden gemaakt worden gekoppeld aan de begroting. In de jaarplannen worden de beleidsvoornemens verder uitgewerkt en geconcretiseerd.

Ontwikkelingen tot 2019
Belangrijke doelstellingen voor de komende periode liggen op het gebied van kwalitatief hoogwaardig onderwijs, Passend Onderwijs en de toepassing ICT in het onderwijs. Alle medewerkers van Onderwijsgroep Fier zetten zich in om de geformuleerde doelstellingen te realiseren.

Welkom voor ouders
Iedere dag wordt in de klas en daaromheen hard gewerkt om het beste uit de kinderen te halen. Daarbij gaat het niet alleen om de cijfers die een kind haalt, maar wordt ook veel aandacht besteed om het welzijn en welbevinden van het kind te bevorderen. Ouders zijn met hun kind welkom op de scholen van Onderwijsgroep Fier waarin deze speerpunten voor de komende tijd centraal zullen staan. Elke school heeft hierin haar eigen concept om dit in de praktijk ten uitvoer te brengen.

Ontwikkeling
Ontwikkeling

1.3. Herkenbare trends

De samenleving is in een steeds hoger tempo aan verandering onderhevig.

Herkenbare trends zijn:

Individualisering van de maatschappij zorgt voor nieuwe sociale contexten en netwerken.
Ouders/verzorgers zijn, alhoewel hoofdverantwoordelijk voor de opvoeding, niet langer de enige opvoeders. Van scholen en instanties wordt verwacht dat zij verantwoordelijkheid nemen in een omgeving waar verdichting van maatschappelijke problematiek speelt.
Informatie komt in een steeds hoger tempo op diverse manieren beschikbaar.
Wereldproblematiek zorgt voor veranderende culturele, religieuze en etnische diversiteit.
We zien dat bij problemen die thuis spelen steeds vaker de school een rol krijgt.

2. Onze organisatie

2.1. Onderwijsgroep Fier en haar scholen

Onderwijsgroep Fier is een plattelandsorganisatie die onderwijs verzorgt in vier gemeenten verdeeld over 17 scholen. De scholen zijn gelegen in een krimpgebied in noordwest Friesland. Onderwijsgroep Fier is een stichting voor openbaar en algemeen bijzonder onderwijs waarbij ruim 1500 leerlingen dagelijks het onderwijs volgen.

Tot 2019 zal Onderwijsgroep Fier kijken naar de verdere samenwerking met strategische partners in de regio, hierbij rekening houdend met de specifieke uitdagingen die op de scholen spelen. De komende jaren zullen meer informele samenwerkingsscholen worden gesticht, waarbij het streefdoel is om in de kleinere kernen minimaal één school te behouden voor het dorp.

De samenwerking met andere besturen wordt gezocht als dit een aantoonbare meerwaarde heeft voor de kinderen en de organisatie.

 

Oog voor samenwerking
Oog voor samenwerking

2.2. Ideologie

Wij geloven dat een mens niet op zichzelf staat, maar deel uitmaakt van zijn omgeving. Ieder individu heeft ook een verantwoordelijkheid voor die omgeving. Die omgeving is meer dan alleen de geografische regio waar je woont. Het is ook de maatschappij waar je deel van uitmaakt en de tijdgeest die in die maatschappij heerst.

Wij geloven ook dat iedereen nodig is: juist als je iets anders gelooft of vindt als je iets anders bent. Het mooiste dat mensen kunnen inbrengen in de samenleving is die eigenheid.

Wij geloven in mensen die zichzelf willen ontdekken, in relatie tot de omgeving waarbinnen ze leven. Niet alleen als het resultaat van die omgeving, maar ook als de eigenaar daarvan.

Wij geloven dat hechting een belangrijke voorwaarde is voor ontwikkeling. Niet alleen de vroege hechting voor jonge kinderen, maar ook hechting aan jezelf, aan je omgeving, aan de gedragingen van jezelf en je omgeving en het effect dat dat op jou heeft.

2.3. Onze belofte

Wij beloven dat jij jezelf ontdekt en laat ontdekken. Dat doen wij namelijk ook; wij ontdekken steeds meer wie we zijn en wat ons gedrag is. Dat is groei.

Wij beloven dat jij je laat raken door je omgeving; door hoe mensen zich gedragen maar ook door je eigen wens om te ontdekken wie ze zijn. Wij laten ons ook raken door jou, zoals we het ook niet uit de weg zullen gaan om jou te raken.

Wij beloven dat jij het onderscheid kunt maken tussen je omstandigheden en wie je bent. Je zet je actief in om die omstandigheden te beïnvloeden waar mogelijk en ze te accepteren waar nodig. Zonder dat het je uit het veld slaat. Zonder dat het je onberoerd laat. Zodat jij groeit.

Dus beloven wij dat we aan jou gehecht zijn, zoals jij gehecht bent aan jezelf, je omgeving en jouw groei.

Daarom: Onderwijsgroep Fier: Gehecht aan Groei

Daarom: Onderwijsgroep Fier: Gehecht aan Groei

 

2.4. Onze Merkwaarden

Natuurlijk wordt op alle scholen binnen Onderwijsgroep Fier hard gewerkt om goede kwaliteit te bieden. Ook vinden we het belangrijk dat een kind zich veilig voelt in een omgeving waarin het zichzelf kan zijn en gehecht is aan groei.

Wat onze organisatie echt Merkwaardig maakt is dat we Zelfbewust, Verwonderd en Onderscheidend zijn.

Zelfbewust
We zijn een organisatie waarin we heel goed weten waar we goed in zijn en waar we nog in kunnen groeien. We vinden het van groot belang om onze kinderen dit ook te leren. Op deze manier kun je voortdurend op zoek gaan om het beste uit jezelf te halen zodat je ook anderen dit kan leren die jij in je omgeving tegenkomt.

Verwonderd
Wanneer jij jezelf steeds beter leert kennen, zul je steeds meer verwonderd raken door de dingen die je ontdekt. Jij leert steeds beter wat het is om te komen tot groei, waardoor je hier aan gehecht zult raken.

Onderscheidend
Elke school binnen Onderwijsgroep Fier heeft een eigen onderwijskundig concept waarbinnen het onderwijs wordt gegeven. We zijn niet bang om dingen uit te proberen die soms tegen de stroom in lijken te gaan. Dit maakt dat we soms anders doen dan anderen, hierdoor leren we van en met elkaar en komen we tot groei.

Daarom: Onderwijsgroep Fier, Gehecht aan groei
Zelfbewust, Verwonderd, Onderscheidend

3. Onze school

3.1. Onze school

Alle scholen hebben een eigen karakter. In dit hoofdstuk beschrijft iedere school wat haar uniek maakt en vertelt zij over de plannen die zij voor de komende periode heeft gemaakt.

3.2. Missie

We vinden het belangrijk dat elke school een eigen missie heeft. Deze missie wordt door elke school onder deze paragraaf verwoord.

3.3. Visie

We vinden het belangrijk dat elke school een eigen visie heeft. Deze visie wordt door elke school onder deze paragraaf verwoord.

3.4. Ambities school

Veel ambities die binnen Onderwijsgroep Fier centraal ontwikkeld worden zijn verwoord in de verschillende hoofdstukken. Elke school heeft ook haar eigen ambities die in deze paragraaf uitgebreid aan de orde komen. Niet alleen op inhoud, maar ook het jaar waarin een ambitie wordt gerealiseerd, wordt besproken in deze paragraaf.

3.5. Ouders en omgeving

Ouders zijn voor de scholen een onmisbare partner in de zorg die wordt geboden aan de kinderen op de scholen. We streven naar een wederkerigheid in de relatie tussen school en ouders om samen verantwoordelijkheid te nemen voor hun kind. De school staat in de omgeving waar het kind opgroeit. Dit is de plek waar het kind wordt gestimuleerd om zich te ontwikkelen. De school doet er alles aan om deze doelstelling te realiseren.

Ouders als partner
Ouders als partner

3.6. Schoolondersteuningsprofiel

Iedere school binnen Onderwijsgroep Fier heeft een eigen Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Hierin wordt weergegeven welke zorg aan een leerling geboden kan worden op de school.

In deze paragraaf kunt u het Schoolondersteuningsprofiel van uw school terugvinden.

3.7. Overzicht methodes in de school

Elke school heeft de mogelijkheid haar eigen methodes te kiezen om het onderwijs in te richten. Een opsomming van alle methodes die worden gebruikt treft u aan in deze paragraaf. Zo ziet u op welke manier de school kleur wil geven aan de manier waarop het onderwijs wordt ingericht.

4. Onderwijs en ondersteuning

4.1. Onderwijskundig beleid

Ons hoofddoel m.b.t. de ontwikkeling van het onderwijskundige beleid:
Er wordt bewust omgegaan met de verschillen tussen leerlingen, in termen van erkende ongelijkheid in aanleg en capaciteiten. We gaan in de klas uit van minimaal 3 niveaus van leren bij vakken zoals taal en rekenen.
Onze visie is dat kinderen optimaal leren wanneer ze actief, gemotiveerd, betrokken bij de taak, zelfstandig en zelfverantwoordelijk bezig kunnen zijn. Dit alles om ze optimaal voor te bereiden op het vervolgonderwijs en de maatschappij. Het leren wordt gestimuleerd door het aanbod van een ononderbroken leerlijn. Dat vraagt om duidelijke en doordachte leerlijnen vanaf groep 1 tot en met groep 8.

Om onze doelen te bereiken heeft onze school gekozen voor het toepassen van adaptief onderwijs waarbij het zelfstandig werken als middel dient om instructiemomenten en momenten van gewenste begeleiding te creëren. 
Hierbij wordt het adaptief onderwijs als basis van goed lesgeven verbonden met de leerkrachtcompetenties die daarvoor nodig zijn.

Centraal staat hierbij het ontwikkelen bij het kind van:
- competentie (het geloof en plezier in eigen kunnen)
- relatie (het gevoel dat mensen je waarderen en met je om willen gaan)
- onafhankelijkheid (het gevoel dat je iets kunt ondernemen zonder dat anderen daarbij moeten helpen)

Als het kind gelooft in zijn eigen kunnen onafhankelijk van de goedkeuring van de leerkracht en een relatie met anderen aan kan gaan, zijn de voorwaarden geschapen om alles te kunnen leren wat er in het vermogen van het kind ligt.

Adaptief onderwijs staat vooral voor ‘onderwijs op maat’. Het onderwijsaanbod is gerelateerd aan de kerndoelen van het basisonderwijs. Het is de opdracht van de school ieder kind te onderwijzen naar het niveau van de einddoelen van groep 8. Ieder kind is daarbij uniek met zijn eigen leerproces en onderwijsbehoeften. Per vak worden de leerlingen ingedeeld op niveau in het didactisch werkplan, waarbij het streven is het kind minimaal op hetzelfde niveau te houden dan wel naar een hoger niveau te brengen. Het indelen op niveau gebeurt aan de hand van de Cito-scores. In het didactisch werkplan wordt voor de vakken rekenen, lezen en spelling uitgewerkt welke instructiebehoeften het kind heeft en welke maatregelen genomen worden in het onderwijsleerproces. Daarbij worden tussentijdse streefdoelen geformuleerd.

In het onderwijskundigbeleid van Onderwijsgroep Fier wordt nadrukkelijk een koppeling gemaakt tussen enerzijds Zorg en Begeleiding en aan de andere kant ICT. We zien een belangrijke ontwikkeling dat door de koppeling tussen deze onderwerpen, gericht gewerkt wordt aan het onderwijskundig beleid op de scholen.

Voor ICT maken alle scholen gebruik van SNAPPET. Dit betekent dat elke school de mogelijkheid heeft om vanaf groep 4 tablets in de groepen in te zetten. Leerlingen krijgen voor vakgebieden als rekenen, taal, begrijpend lezen, studievaardigheden, spelling verwerkingsopgaven op een tablet aangeboden die gekoppeld is aan lesstof die wordt aangeboden.

De komende periode zullen alle medewerkers van Onderwijsgroep Fier verder geschoold worden in het gebruik van ICT in de groepen en zal de koppeling met Zorg en begeleiding nadrukkelijk worden gemaakt.

4.2. Talentontwikkeling

Onderwijsgroep Fier ontwikkelt Talent

Ieder kind heeft zijn/haar eigen talent of begaafdheid. Eigenschappen die in relatie tot intelligentie ontwikkeld moeten worden. Het gaat hierbij niet enkel om kennis, maar ook om vaardigheden, creatieve uitingen, sociale interactie.

Onderwijsgroep Fier biedt zoveel mogelijk thuisnabij onderwijs aan alle kinderen. Dat betekent dat kinderen niet naar de dichtstbijzijnde school gaan maar naar de meest nabije school die biedt dat wat het kind nodig heeft.

Onderwijsgroep Fier ontwikkelt zich naar thuisnabij onderwijs voor ieder kind. Scholen ontwikkelen ‘handelingsgericht werken’ en richten hun onderwijs in mede op grond van de onderwijsbehoefte van kinderen. Het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties en van daaruit bepalen wat werkt en wat niet, moet herkenbaar in het dagelijks onderwijs worden ontwikkeld.

Communicatie met ouders vindt proactief plaats vanuit de optiek dat zowel ouders als medewerkers deskundig zijn rondom de ontwikkeling van het kind.

Kinderen worden vanuit hun talenten uitgedaagd zich te ontwikkelen. Scholen ontwikkelen binnen het eigen onderwijsconcept didactieken die aansluiten bij het talent van kinderen op grond van ontwikkelingslijnen.

Onderwijsgroep Fier wil talenten ontwikkelen van alle medewerkers in de scholen. Ook wil zij individuele ontplooiing en het leren/ontwikkelen in kennisgroepen/communities stimuleren.  Er is ruimte voor innovatie en initiatieven van medewerkers.

Veranderende samenleving
De scholen spelen in op de veranderingen binnen de samenleving door ruimte te creëren voor ideeën en initiatieven. Hierin wordt samen met andere scholen opgetrokken. Good practice wordt gedeeld.

Innovatief
Innovatief

4.3. Ambities organisatie

Ambities van de organisatie zijn:

Passend Onderwijs
Passend onderwijs voor alle kinderen. Passend Onderwijs is geen andere vorm van onderwijs, het is het geven van opmaat gesneden en goed onderwijs. We streven om Passend Onderwijs een integraal onderdeel te laten zijn van het onderwijs dat we geven op de scholen.
Concreet betekent dit dat de basisondersteuning en de lichte ondersteuning op alle scholen als minimum niveau aanwezig is.

Specifieke Onderwijsbehoeften
Voor kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte (ten aanzien van hoogbegaafdheid, dyslexie en dyscalculie) worden aparte programma’s verder ontwikkeld.

Begrijpend Luisteren en Begrijpend Lezen
In het seizoen 2015-2016 en 2016-2017 wordt op alle scholen binnen Onderwijsgroep Fier gewerkt aan de ontwikkeling van Begrijpend Lezen. Samen met de NHL/ECNO zal vanuit een nulmeting ontwikkeldoelen per school worden gesteld, waarbij verschillende onderdelen (techniek/begrip, mondeling/schrijven, om van te leren, om van te genieten) van Begrijpend Lezen worden ontwikkeld.
De tussen- en eindopbrengsten voor Begrijpend Lezen zijn op alle scholen op 1 augustus 2017 op minimaal voldoende niveau en we willen dat alle scholen een doorlopende leerlijn Begrijpend Luisteren/Lezen hebben voor groep 1 - 8.

Innovatief Onderwijs
Alle scholen hebben een leerlijn programmeren voor groep 1 - 8 en voeren die volgens de beschreven richtlijnen uit.Dit willen we realiseren door gerichte ondersteuning te geven aan de scholen en de kinderen in het Community Learning Center (CLC) en door goede ervaringen uit de praktijk met elkaar te delen.

Kinderen ontwikkelen vaardigheden op het gebied van mediawijsheid, samenwerken, presenteren, ICT geletterdheid, probleem oplossend vermogen, kritisch denken, sociale en culturele vaardigheden, creativiteit, communiceren en data analyse.

4.4. Ambities school

Ten aanzien van dit hoofdstuk beschrijft iedere school haar eigen specifieke ambitie in deze paragraaf.

Ouderbetrokkenheid

Betrokkenheid van ouders ontwikkelt zich naar partnerschap. Door informatie-uitwisseling en communicatie wordt aansluiting bij de onderwijsbehoefte van het ‘eigen’ kind gerealiseerd.

Passend onderwijs
De school is in staat om minimaal basisondersteuning te bieden aan de leerlingen.

Talentontwikkeling
Kinderen worden vanuit hun eigen talent uitgedaagd zich te ontwikkelen.

Scholen ontwikkelen binnen het eigen onderwijsconcept didactieken die aansluiten bij het talent van kinderen op grond van ontwikkelingslijnen.

Innovatief onderwijs
Kinderen ontwikkelen hun vaardigheden op het gebied van minimaal 3 van de volgende vaardigheden:
mediawijsheid, samenwerken, presenteren, ICT geletterdheid, probleem oplossend vermogen, kritisch denken, sociale en culturele vaardigheden, creativiteit, communiceren en data analyse.

5. Kwalitatief en Hoogwaardig Onderwijs

5.1. Inleiding

Onderwijsgroep Fier realiseert kwalitatief en hoogwaardig onderwijs

Het onderwijs bestaat uit meer dan rekenen en taal. We richten ons op uitdagend onderwijs op cognitief, sociaal emotioneel, creatief en motorisch gebied. Ook leren we de kinderen omgaan met levensvragen waardoor de levenshouding verrijkt wordt. Een veelzijdige ontwikkeling van elk individueel kind is het doel.

Hoogwaardig onderwijs wordt alleen gerealiseerd in samenspraak en samenwerking met kinderen, ouders en betrokken instanties. De leerresultaten vormen een essentieel onderdeel van hoogwaardig onderwijs. De leeropbrengsten van het onderwijs moeten verder omhoog door opbrengstgericht werken verder te ontwikkelen. Dat wil zeggen dat systematischer en doelgerichter wordt gewerkt aan het maximaliseren van prestaties van kinderen.

Op alle niveaus wordt systematisch gewerkt aan de onderwijskwaliteit. Het bestuur heeft en neemt verantwoordelijkheid voor de leerresultaten van het onderwijs en monitort deze in een continu proces met de directies van de scholen. 

Elk kind wordt gezien in zijn/haar eigen ontwikkeling en wordt voorbereid op een toekomst die nog niet bekend is. Dat betekent voor het onderwijs dat kinderen worden voorbereid op een wereld waarin kennis, informatieverwerking, flexibiliteit en competenties de basis vormen. Voorbeelden van de te ontwikkelen competenties zijn daarbij samenwerken, zelfstandigheid en informatie verwerken.

Op alle niveaus wordt systematisch gewerkt aan de onderwijskwaliteit. Het bestuur heeft en neemt verantwoordelijkheid voor de leerresultaten van het onderwijs en monitort deze in een continu proces met de directies van de scholen. 

Elk kind wordt gezien in zijn/haar eigen ontwikkeling en wordt voorbereid op een toekomst die nog niet bekend is. Dat betekent voor het onderwijs dat kinderen worden voorbereid op een wereld waarin kennis, informatieverwerking, flexibiliteit en competenties de basis vormen. Voorbeelden van de te ontwikkelen competenties zijn daarbij samenwerken, zelfstandigheid en informatie verwerken.

5.2. Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid is binnen Onderwijsgroep Fier een belangrijk onderwerp. Jaarlijks worden maatregelen genomen in het kader van het kwaliteitsbeleid met als doel om het onderwijs te verbeteren.

In 2015 zijn we gestart met de inzet van het Werken met Kwaliteitskaarten (WMK). We hebben op organisatieniveau vastgesteld dat 2 kaarten worden afgenomen en daarnaast nog dat elke school 2 kaarten afneemt naar eigen keuze. Gekozen is om in 2016 en 2017 op organisatieniveau in te steken op pedagogisch en didactisch handelen. We vinden het belangrijk om inzichtelijk te maken hoe de scholen op deze onderwerpen scoren, om vervolgens met elkaar het gesprek te kunnen voeren wat de uitkomsten betekenen en wat consequenties zijn.

Hiervoor werken we met de Plan Do Check Act cirkel. Beleidskeuzes die worden gemaakt worden op een vaste wijze geëvalueerd, geïmplementeerd, geborgd en zo nodig bijgesteld.

Maatregelen die nodig zijn om de onderwijskwaliteit te kunnen borgen worden onder andere bepaald aan de hand van de interventieladder. Deze ladder geeft aan welke maatregelen worden genomen om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen borgen. Wanneer een school goede opbrengsten heeft, krijgt de school maximale ruimte om zich te ontwikkelen en hierin eigen keuzes te maken. Vergt de kwaliteit extra aanvullende maatregelen, dan zal het bestuur deze inzetten aan de hand van vooraf opgestelde kaders. Deze zijn verwoord in de interventieladder.

In 2016 worden de bekwaamheidsdossiers binnen Onderwijsgroep Fier verder ontwikkeld. Alle directeuren binnen Onderwijsgroep Fier hebben zich in 2015 geregistreerd als Register Directeur Onderwijs (RDO). Verder is gekozen voor het programma HRSS. Dit programma biedt de mogelijkheid om digitaal te werken met een eigen bekwaamheidsdossier. De komende jaren zal dit verder worden ontwikkeld en uitgerold binnen Onderwijsgroep Fier.
Medewerkers krijgen volop de mogelijkheid zich te ontwikkelen door middel van scholing. Middelen worden vanuit de school en organisatie daarom beschikbaar gesteld.

5.3. Ambities organisatie


Ambities van de organisatie zijn:

Verantwoording afleggen
We willen verantwoording afleggen van het onderwijs en de onderwijsresultaten als basis voor de samenwerking met ouders en andere partners uit de onderwijsketen.

Toetsinstrumenten
Voor het toetsen van kinderen worden onafhankelijke en geobjectiveerde toetsen gebruikt die inzicht geven in de ontwikkeling van een kind en het leerrendement. Het gaat hierbij om zowel methode-afhankelijke als ook methode-onafhankelijke toetsen.

Planning en Control
We werken met een duidelijke cyclus om onze vorderingen te meten. Hiervoor gaan we gebruik maken van het kwaliteitsinstrumentarium WMKPO (Werken Met Kwaliteitskaarten in het Primair Onderwijs). In een vierjarge cylus worden vaste items bevraagd die in de jaarplanning zijn opgenomen. Elk jaar worden twee kaarten op schoolniveau afgenomen en twee op organisatieniveau.

Enquête
Elke twee jaar wordt een enquête afgenomen om de tevredenheid te meten van de leerlingen, ouders en personeel van Onderwijsgroep Fier.

Ouderbetrokkenheid
Betrokkenheid van ouders ontwikkelt zich naar partnerschap. Door informatie-uitwisseling en communicatie wordt aansluiting bij de onderwijsbehoefte van het ‘eigen’ kind gerealiseerd.

5.4. Ambities school


Systematisch werken aan Onderwijskwaliteit

De school neemt in een vierjarige cyclus 4 WMK kaarten per jaar af om de onderwijskwaliteit vast te stellen, te verbeteren en te evalueren (PDCA).

6. Personeel en organisatie

6.1. Professionalisering en Innovatie

Onderwijsgroep Fier professionaliseert en innoveert

Voor kwaliteitsontwikkeling zijn kwaliteitsimpulsen nodig. De professionaliteit van de verschillende geledingen staat daarin centraal: leerkracht, leerkracht-specialist, intern begeleider, directie, bevoegd gezag (bestuur en management) en ondersteunend personeel. Iedere geleding vanuit haar eigen verantwoordelijkheid draagt bij aan hoogwaardig onderwijs in de praktijk.

Aangezien onderwijs een gezamenlijk proces is, vindt scholing in samenspraak en samenwerking plaats. Goed onderwijs ontstaat indien er sprake is van interactie. Het gaat hier niet alleen om de interactie tussen de leerkracht en de leerling maar ook om de interactie met de collega’s, de leidinggevenden, de ouders/verzorgers en de omgeving. Onderwijsgroep Fier heeft van haar medewerkers hoge verwachtingen, daarbij staan de termen vakmanschap en eigenaarschap centraal. In samenhang met de waarden van Onderwijsgroep Fier zijn in onderstaand blok de belangrijkste competenties vermeld.

6.2. Medewerkers van Onderwijsgroep Fier

Een medewerker van Onderwijsgroep Fier:

  • hanteert de beroepsstandaarden met betrekking tot de competenties en vakkennis en ontwikkelt zich continu
  • weet pedagogisch een goed klimaat te creëren
  • stemt pedagogisch en didactisch handelen af met het onderwijsconcept van de school en de onderwijsbehoeften van de kinderen
  • heeft realistische verwachtingen van de kinderen
  • stelt talentontwikkeling van kinderen als doel
  • bevordert de zelfstandigheid van de kinderen
  • werkt vanuit een onderzoekende en analyserende houding.
Reële verwachtingen
Reële verwachtingen

6.3. Vrouwen in de schoolleiding

We streven naar een gelijk percentage mannen en vrouwen in de organisatie. Bij de aanname van nieuwe medewerkers op leidinggevende posities kiezen we bij gelijke geschiktheid voor een vrouw.

Eens in de vier jaar moet door het bevoegd gezag een document worden vastgesteld, waarin het beleid van een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding wordt beschreven.

6.4. Ambities organisatie

Ambities van de organisatie zijn:

Eigenaarschap medewerkers - kennisomgeving
We willen met elkaar groeien in ons werk. We willen elkaar aanspreken op professioneel gedrag, elkaar stimuleren door ons enthousiasme en we willen het eigenaarschap van medewerkers vergroten.

Binnen Onderwijsgroep Fier vinden we het ook belangrijk dat medewerkers zich kunnen professionaliseren. Zo gaan we in 2016 over tot het inrichten van een kennisomgeving (Community Learning Center) en een kenniscentrum (Fier Academy).

Op alle niveaus van de schoolorganisatie wordt systematisch aan de onderwijskwaliteit gewerkt door leerkracht, directie en bestuur. Ook bekwamen medewerkers zich voortdurend in nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ICT, zoals SNAPPET en Office 365.

Specialismen
Naast erkende ongelijkheid tussen medewerkers wordt de mogelijkheid gegeven aan leerkrachten zich door functie te onderscheiden in specialisatie en toegevoegde verantwoordelijkheden. Belangrijk is dat we leren van en met elkaar en dat voorbeelden uit de praktijk met elkaar wordt gedeeld. We willen een cultuur creëren waarin talentontwikkeling van excellente medewerkers gewaardeerd, gestimuleerd en benut wordt.

6.5. Ambities school


Eigenaarschap Medewerkers

Stimuleren van eigenaarschap van medewerkers door reflectie en het aanspreken op professioneel gedrag. Verdere bewustwording van de aspecten van een professionele cultuur.

7. Toekomstbestendige organisatie - Huisvesting en Financiën

7.1. Toekomstbestendige organisatie

Onderwijsgroep Fier is een toekomstbestendige organisatie

Onderwijsgroep Fier bevindt zich in een krimpregio. Dit houdt in dat de komende jaren het leerlingenaantal met ongeveer 20 % afneemt. Er worden veel zaken in gezamenlijkheid opgepakt en ontwikkeld. Centraal wat centraal moet, lokaal waar het kan.

Verder wordt intensief samengewerkt met andere besturen, daar waar mogelijk wordt gekeken naar een fusie. Door een grotere organisatie hebben we meer mogelijkheden om te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen.

Op terreinen als ICT, huisvesting, financiën en personeelsbeleid wordt voor de hele scholengroep beleid centraal gemaakt en uitgevoerd.

Toekomstbestendig
Toekomstbestendig

7.2. Ambities organisatie


Ambities van de organisatie zijn:

Meerjaren cyclus onderhoud gebouwen
Het bestuur is verantwoordelijk voor het binnen- en buitenonderhoud van de scholen. Het onderhoud aan de schoolgebouwen wordt uitgevoerd volgens een meerjaren cyclus, waarbij de focus ligt op goede en gezonde klimaatbeheersing waar de kinderen het onderwijs volgen.

Financiën
Onderwijsgroep Fier streeft om vanuit een gezonde financiële basis kwalitatief en hoogwaardig onderwijs te verzorgen. Een gezonde financiële basis wordt gelegd aan de hand van vooraf opgestelde kengetallen, waarbij het uitgangspunt is te komen tot een gezonde balans tussen uitgaven voor personeel en materieel.

Fusiepartners
Onderwijsgroep Fier gaat op zoek naar fusiepartners om de organsiatie sterker te maken. De strategie is om door schaalvergroting te kijken of de toekomstbestendigheid van de organisatie beter kan worden geborgd, dat onderwijskwaliteit verbeterd kan worden en dat medewerkers kansen hebben zich verder te ontwikkelen.

Samenwerkingsscholen
We zien dat op steeds meer scholen het aantal leerlingen terugloopt. We kijken op welke manier de toekomst van de scholen kan worden geborgd. In de dorpen wordt gekeken naar de oprichting van samenwerkingsscholen om, daar waar kan, minimaal een school per dorp te behouden.

 

7.3. Ambities school

Veel zaken ten aanzien van huisvesting en financiën worden centraal geregeld. De reden is dat de scholen meer aandacht kunnen besteden aan de primaire taak, namelijk het verzorgen van onderwijs aan de kinderen.