Strategisch beleidsplan Onderwijsgroep Fier 2015 - 2019
 1. 1.1. Voorwoord

  1. Dagelijks gaan de kinderen naar school waar ze verzekerd moeten zijn van kwalitatief goed onderwijs. Ouders kiezen bewust voor een school die aansluit bij de gezinssituatie. Vanuit het vertrouwen dat de school hun kinderen voorbereidt op de Nederlandse maatschappij.

   Onderwijsgroep Fier is echt een plattelandsorganisatie. Dit betekent dat gekeken wordt naar de regio waarin de scholen staan en wat de kansen zijn om voor de toekomst onderwijs nabij de thuissituatie aan te bieden. Dit vraagt om een eigen benadering van elk dorp, maar ook om vooruit te kijken.

   Voortdurend wordt gesproken en nagedacht over de wijze waarop het onderwijs verbeterd kan worden . We zien de maatschappij om ons heen veranderen. Goed onderwijs vraagt veel meer dan alleen goede cijfers. Steeds vaker wordt gewerkt aan uitdagingen die verder gaan dan alleen de school. Passend Onderwijs voor elk kind is de uitdaging.
   Kinderen willen een omgeving waarin zij zich veilig en vertrouwd voelen. Hierbij speelt de meester of juf een grote rol. Leerkrachten binnen Onderwijsgroep Fier werken keihard om iedere dag het beste voor het kind te bieden. Dit betekent niet dat de leerkracht alles overziet. Kinderen die een van de scholen van Onderwijsgroep Fier hebben bezocht hebben ook geleerd zichzelf te ontwikkelen, te houden van verschillen tussen mensen en kunnen hiermee omgaan en zijn in staat om hun plek in te nemen in de maatschappij waarin ze staan.

   Om dit te bereiken heeft de school een plek in de omgeving waarin zij staat. Actieve maatschappelijke participatie is een kenmerk van de scholen van Onderwijsgroep Fier. Op deze manier worden de kinderen gestimuleerd in hun ontwikkeling. Daar werken alle medewerkers hard aan mee.
   Kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Dat is waar Onderwijsgroep Fier voor staat.

  2. Kwalitatief hoogwaardig onderwijs
   Kwalitatief hoogwaardig onderwijs
 2. 1.2. Inleiding

  1. Het strategisch beleidsplan van Onderwijsgroep Fier 2015-2019 is het resultaat van een proces waarbij het bestuur, de algemene directie, stafbureau, directeuren en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad betrokken zijn geweest. In dit document worden de keuzes toegelicht die als kader voor de komende periode dienen .

   Dit strategisch beleidsplan geeft de koers aan voor de organisatie als geheel. De ontwikkeling voor de komende periode wordt hiermee vastgelegd, waarbij de geformuleerde doelstellingen als uitgangspunt dienen voor de scholen binnen Onderwijsgroep Fier.

   Keuzes die worden gemaakt worden gekoppeld aan de begroting. In de jaarplannen worden de beleidsvoornemens verder uitgewerkt en geconcretiseerd.

   Ontwikkelingen tot 2019
   Belangrijke doelstellingen voor de komende periode liggen op het gebied van kwalitatief hoogwaardig onderwijs, Passend Onderwijs en de toepassing ICT in het onderwijs. Alle medewerkers van Onderwijsgroep Fier zetten zich in om de geformuleerde doelstellingen te realiseren.

   Welkom voor ouders
   Iedere dag wordt in de klas en daaromheen hard gewerkt om het beste uit de kinderen te halen. Daarbij gaat het niet alleen om de cijfers die een kind haalt, maar wordt ook veel aandacht besteed om het welzijn en welbevinden van het kind te bevorderen. Ouders zijn met hun kind welkom op de scholen van Onderwijsgroep Fier waarin deze speerpunten voor de komende tijd centraal zullen staan. Elke school heeft hierin haar eigen concept om dit in de praktijk ten uitvoer te brengen.

  2. Ontwikkeling
   Ontwikkeling
 3. 1.3. Herkenbare trends

  1. De samenleving is in een steeds hoger tempo aan verandering onderhevig.

   Herkenbare trends zijn:

   Individualisering van de maatschappij zorgt voor nieuwe sociale contexten en netwerken.
   Ouders/verzorgers zijn, alhoewel hoofdverantwoordelijk voor de opvoeding, niet langer de enige opvoeders. Van scholen en instanties wordt verwacht dat zij verantwoordelijkheid nemen in een omgeving waar verdichting van maatschappelijke problematiek speelt.
   Informatie komt in een steeds hoger tempo op diverse manieren beschikbaar.
   Wereldproblematiek zorgt voor veranderende culturele, religieuze en etnische diversiteit.
   We zien dat bij problemen die thuis spelen steeds vaker de school een rol krijgt.