Schoolplan mr. K.J. Dijkstraschool 2019-2023
 1. 1.1. Inleiding

  1. Doel schoolplan
   Dit schoolplan is het beleidsdocument, waarin we aangeven welke keuzen we voor de schoolplanperiode 2019-2023 op deze school hebben gemaakt.  Het is opgesteld binnen de kaders van het strategisch beleidsplan van ons bestuur. Op basis daarvan zijn de specifieke doelen voor onze school bepaald, rekening houdend met de huidige stand van zaken van het onderwijs en de omgevingsfactoren, die van invloed zijn op het functioneren van de school.  Het schoolplan geeft aan bestuur, team en ouders duidelijkheid over wat we willen bereiken met het onderwijs op deze school en hoe we dat dagelijks vorm zullen geven.

   Samenhang
   Dit plan bestaat uit verschillende onderdelen. Het spreekt voor zich dat die een grote mate van samenhang vertonen. Op basis van het strategisch beleid van het bestuur formuleren wij de missie en visie van de onze school. Om samenhang te waarborgen en ons niet te verliezen in details hebben we daaruit voortvloeiend een beperkt aantal strategische keuzes gemaakt.

   Totstandkoming
   Het schoolteam heeft onder leiding van de directie gewerkt aan de totstandkoming van dit schoolplan. Op basis van de beschrijvingen in het voorgaande schoolplan en informatie over nieuwe en/of op handen zijde ontwikkelingen heeft het schoolteam tijdens teambijeenkomsten de missie en de visie van de school vastgesteld. Op dat moment zijn ook nadrukkelijk de wensen van de teamleden aan bod geweest. Daarmee is door het team de richting aangegeven waarin de school zich zou moeten ontwikkelen.

   Samenhang met andere documenten
   De schoolgidsen in de periode 2019-2023 worden samengesteld op basis van de inhouden van het schoolplan. In dit schoolplan verwijzen we naar de volgende documenten, die aanwezig zijn op onze school:
   - kwaliteitshandboek
   - integraal personeelsbeleidsplan
   - schoolgids
   - schoolondersteuningsprofiel
   - schoolondersteuningsplan
   - ondersteuningsplan samenwerkingsverband
   - cultuurbeleidsplan

 2. 1.2. Gegevens bestuur

  1. De leden van het College van Bestuur
   De heer E. de Weers, voorzitter College van Bestuur,
   De heer J.W. Veenstra, lid College van Bestuur.

   Raad van toezicht
   Vanaf 1 januari 2017 wordt het openbaar primair onderwijs in de gemeenten Opsterland, Oost – en Weststellingwerf bestuurd door de stichting Comprix. Het bestuur en het intern toezicht op het bestuur is gescheiden. Dit betekent dat Comprix vanaf die datum een Raad van Toezicht heeft en daarnaast een College van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt (intern) toezicht op het College van Bestuur.

   Leden van de Raad van Toezicht:
   Mevrouw drs. J.E.M.B. Janssen, voorzitter,
   De heer D.J.H. Buma, vice voorzitter,
   Mevrouw drs. N. Nooter,
   De heer mr. A. Sietzema,
   vacature
   vacature

 3. 1.3. Gegevens van de school

  1. Adresgegevens
   Hoofdweg 31
   8424 PJ Elsloo (Fr.)
   0561-421250
   info@mrkjdijkstraschool

   Situering van de school  
   Onze school is een kleine dorpsschool. Onze leerlingen komen uit Elsloo, Zorgvlied, Wateren, Makkinga, Boijl en Nijeberkoop.  

   De naam mr. K.J. Dijkstraschool.  
   De naam van de school is ontleend aan meester Dijkstra. Deze meester was van 1887 tot 1923 op velerlei gebied een groot stimulator voor Elsloo. Vooral de ontwikkeling van het agrarische platteland en met name de zuivel had zijn grote belangstelling.  Op 1 januari 1975 werd de toenmalige lagere school door een kleinzoon, Pater Dijkstra uit Brazilië, in de “Vesuviusnacht” omgedoopt tot mr. K.J. Dijkstraschool.  

   Schoolgrootte  
   Het leerlingenaantal op de mr. K.J. Dijkstraschool is 63 (juli 2018). Op de teldatum van 1 oktober 2018 denken we 61 leerlingen te hebben.

  2. Fig. aantal leerlingen