koersplan 2020-2024
 1. 4.1. Huidige situatie onderwijs en ondersteuning

  1. De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan de ontwikkeling van ons onderwijs. We hebben ons breed georienteerd op nieuwe vormen van onderwijs. We willen daarbij graag leren van de ervaringen van anderen en hebben daarom diverse scholen bezocht. Dit hebben we teruggekoppeld naar het hele team en naar de ouderraad. We hebben de richting ingezet van gepersonaliseerd leren met hulp van goede ict middelen. We hebben reeds een aantal tablets en chromebooks aangeschaft, maar zijn ons nog aan het orienteren op een goede vorm van blended learning. We hebben daarbij oog voor de voor- en nadelen van onderwijs met ict. Zo willen we dat de leerlingen goed schrijfonderwijs krijgen, voldoende bewegen en niet te lang achter een device zitten. Tegelijk beseffen we dat ict grote kansen biedt en een basisvoorwaarde is voor een verdere stap in gepersonaliseerd leren. Vanuit dit startpunt willen we ons de komende jaren verder ontwikkelen.

 2. 4.2. Trends en ontwikkelingen rond onderwijs en ondersteuning

  1. We zien  een aantal trends rond onderwijs en ondersteuning die belangrijk zijn om mee te nemen in onze ontwikkeling.

   Onderwijs met ict

   De laatste jaren zijn veel scholen gaan werken met diverse vormen van digitaal onderwijs. Op veel scholen hebben alle leerlingen een eigen device zoals een Ipad, chromebook of laptop. Hierdoor verandert het onderwijs, er ontstaan nieuwe vormen van onderwijs en er wordt steeds meer nagedacht over de gevolgen van meer ict in de lessen. Wij hebben deze ontwikkeling met belangstelling gevolgd en willen de komende tijd op een doordachte manier ict een (grote) plek geven in ons onderwijs. 

   Onderwijs vanuit leerlijnen

   We werken veel vanuit de methodes die we hebben aangeschaft bij de uitgevers. Dat is op zich niet verkeerd, maar we merken en horen dat dit toch een belemmering vormt voor het verder vormgeven van gepersonaliseerd onderwijs. Zo is het heel lastig om iedere leerling de lesstof te geven die hij nodig heeft als je werkt vanuit de methodes, ook is het lastig om groepsdoorbrekend te werken. We zien dan ook de trend ontstaan dat er meer gewerkt wordt vanuit de leerlijnen en minder vanuit een vaste methode. Dit is een onderwerp waar we ons de komende tijd in willen verdiepen. 

   Autonomie voor leerlingen

   Wanneer je als school de stap wilt maken naar gepersonaliseerd leren en minder wilt werken vanuit frontaal klassikaal lesgeven is het belangrijk om goed na te denken over de rol van de leerling. Door de leerling op een goede manier meer autonomie te geven is er veel meer mogelijk in het afstemmen van het onderwijs op wat een leerling nodig heeft. We zien dit als een belangrijke trend en voor ons is het dan ook een onderwerp om ons goed in te verdiepen de komende tijd.

   21e eeuwse vaardigheden

   Leerlingen groeien op in een tijd dat ze bijna constant online zijn. Dit vraagt veel van leerlingen, nieuwe vaardigheden die we nu nog niet meenemen in ons onderwijsaanbod. Onze leerlingen zullen straks werken in beroepen die nu nog niet eens bestaan. We denken dan ook dat het belangrijk is om veel aandacht te geven aan 21e eeuwse vaardigheden zoals plannen, omgaan met social media, creatief en probleemoplossend denken etc. We gaan nadenken over de plek hiervoor in ons onderwijs.

 3. 4.3. Ambities

  1. De komende jaren willen we ons onderwijs verder verbeteren. De belangrijkste punten waar we aan willen werken zijn:

   1. Gepersonaliseerd leren

   We willen alle leerlingen van onze school onderwijs geven dat aansluit bij wat ze nodig hebben. Dat betekent dat we goed moeten kijken naar de leerlingen, maar ook naar onze onderwijsmethodes. We gaan met een werkgroep nadenken over hoe we dit verder kunnen verbeteren en dit daarna met alle leerkrachten uitvoeren.

   2. Van methode naar leerlijn

   Om ons onderwijs beter af te kunnen stemmen op wat leerlingen nodig hebben denken we dat het goed is om de stap te maken van methodisch onderwijs naar onderwijs vanuit leerlijnen. We gaan onderzoeken hoe we dit vorm kunnen geven en wat een haalbaar invoeringstraject is. 

   3. Portfolio voor kinderen

    Een portfolio is een overzicht van werk dat een leerling heeft gemaakt. Het kan een map zijn of een plek op internet. Met dit portfolio laten de leerlingen zien wat ze geleerd hebben. We willen de komende jaren meer met portfolio's gaan werken. Hoe dit er precies uit gaat zien gaan we eerst goed uitzoeken.

   4. Digitaal onderwijs

   Door de computer of tablet goed in te zetten kan het onderwijs nog veel beter aansluiten bij wat een leerling nodig heeft. Minder boeken en methodes, meer digitaal lesmateriaal. Dit is allemaal in beweging en wij willen hier graag in mee. Maar het is wel een zoektocht naar wat de beste oplossing is. De hele dag achter de tablet is niet wat we willen, maar gebruik maken van de mogelijkheden zeker wel. We gaan ons hier dus eerst goed op orenteren, advies inwinnen en dan stap voor stap dit invoeren. U gaat hier zeker meer van horen.

   5. Gezondheid en bewegen

   De komende jaren willen we veel meer aandacht geven aan het bewegen van kinderen. Dit willen we op school stimuleren door er over te praten, maar vooral door veel activiteiten te organiseren.

   6. Digitale geletterdheid

   De leerlingen komen steeds meer in contact met internet en maken gebruik van social media. Om ze hier goed op voor te bereiden en goed mee om te laten gaan willen we hier expliciiet aandacht aan besteden. Dat doen we door dit een vast onderdeel te maken van ons lesprogramma. 

  2. Ambities met betrekking tot onderwijs en ondersteuning
   Onderwerp Huidige situatie Einddoel Succescriteria Budget Tijdpad
   Onderwijs vanuit leerlijnen

   We werken nog grotendeels vanuit de methode. Voor de wereldorientatievakken werken we thematisch. 

   We willen onderwijs geven vanuit leerlijnen, waarbij de methode als bronnenboek wordt gebruikt. 

   De leerlijnen zijn vastgesteld
   De leerlingen kennen de doelen
   De methode wordt alleen als bronnenboek gebruikt

   We bepalen wat we onder leerlijnen verstaan
   We gaan op zoek naar goede leerlijnen
   We maken een plan van aanpak
   We bepalen het tijdspad

   2022 - 2024
   Onderwerp Huidige situatie Einddoel Succescriteria Budget Tijdpad
   Onderwijs met ICT

   We werken digitaal bij sommige vakken, vooral nog als extra oefening

   Ons onderwijs wordt vormgegeven in een goede mix van digitaal onderwijs en onderwijs via papier of praktische opdrachten. 

   We hebben bewust gekozen voor digitaal of 'offline' onderwijs
   Minstens 20% van ons onderwijs wordt digitaal aangeboden

   Plan van aanpak maken
   Teambeslissing over plan van aanpak
   Tijdpad vaststellen


   2020 - 2023
   Onderwerp Huidige situatie Einddoel Succescriteria Budget Tijdpad
   Gepersonaliseerd leren

   We hebben ons georienteerd en een visie omschreven. Deze visie moet nog wel vertaald worden naar een praktische uitwerking. 

   We geven ons onderwijs vorm op een gepersonaliseerde manier. Iedere leerling leert op zijn eigen niveau, waarbij we wel inzetten op een sterke onderlinge betrokkenheid binnen de groep. 

   Er wordt gewerkt met kindgesprekken
   Leerlingen mogen zelf kiezen op welke manier ze een doel halen.
   Leerlingen hebben zicht op hun eigen ontwikkeling en kunnen deze verwoorden.

   - Concretiseren visie
   - Omschrijven welke elementen een rol spelen bij gepersonaliseerd leren
   - Invoeringsplan maken
   - Evaluaties inplannen          

   2020 - 2023
   Onderwerp Huidige situatie Einddoel Succescriteria Budget Tijdpad
   Digitale geletterdheid

   We doen hier nog niet zoveel mee, wel onbewust, maar niet bewust genoeg. Ook zijn er nog veel onderdelen hiervan waar we nog niet veel mee doen.

   De 21e eeuwse vaardigheden vormen een vast onderdeel van ons curriculum. We hebben hierin een doorgaande lijn vastgesteld voor groep 1 t/m 8.

   Per groep staat op het rooster wanneer dit wordt aangeboden.
   Per groep zijn de doelen vastgesteld voor dit onderdeel

   Bepalen welke vaardigheden een rol spelen
   Verdelen over de groepen
   Lessen maken en vastleggen

   2020 - 2023
   Onderwerp Huidige situatie Einddoel Succescriteria Budget Tijdpad
   Gezondheid en bewegen

   We geven nu gymlessen, maar doen verder weinig aan bewegingsacitiviteiten.

   Bewegen is een vast onderdelen van de lessen, we doen dit op een manier dit goed past binnen de lesstof. Ook geven we aandacht aan dit gezondheid en bewegen in lessen hierover.

   De leerlingen bewegen elke dag minstens 15 minuten actief (naast de gymlessen en pauze)

   Projectgroep vaststellen
   Plan van aanpak opstellen en bespreken
   Tijdpad vaststellen

   2020 - 2022