Schoolplan 2019-2023 CBS Het Lichtschip_definitief
 1. 1.1. Inleiding

  1. Christelijke basisschool Het Lichtschip is één van de drie basisscholen in het dorp Ens.  Samen met nog 34 scholen vallen wij onder het bestuur van Aves.
   De kernopdracht van onze school is het geven van goed onderwijs in een positief pedagogisch klimaat waarin kinderen, ouders en leerkrachten zich veilig voelen. Hierdoor komen de talenten van elk kind tot ontplooiing, waardoor ze later goed kunnen functioneren in de samenleving.  

   Voor u ligt het schoolplan van Het Lichtschip te Ens voor de periode 2019-2023.
   Met dit Schoolplan 2019-2023 voldoen wij aan de verplichting vanuit de Wet op het Primair Onderwijs, artikel 12. 
   Het beschrijft het vierjarig beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast beschrijft het schoolplan ook het beleid ten aanzien van identiteit van de school en het beleid ten aanzien van de aanvaarding van materiële bijdragen of geldelijke bijdragen. 

   Het schoolplan dient als document van planning en verantwoording van de gewenste schoolontwikkeling in de vermelde planperiode. Het is bedoeld om de wetgever en de ouders hierover te informeren. Het schoolplan geeft de kernwaarden, missie en visie van de school weer, van waaruit strategische en tactische doelen zijn geformuleerd. Daarbij zijn de uitkomsten van een actuele omgevingsanalyse en interne analyse benut.  

   Met dit schoolplan wil Het Lichtschip bijdragen aan het realiseren van de strategische doelen en ambities van haar schoolbestuur, Stichting Aves, zoals die staan vermeld in het Bestuursplan 2019 (zie hoofdstuk 2.1.). Om dit te bereiken zullen de eigen strategische doelen en ambities van de school hierbij aansluiten. 

   De planperiode wordt via een cyclische werkwijze gespecificeerd in vier respectievelijke jaarplannen. In deze jaarplannen worden de operationele doelen voor een schooljaar benoemd die voortkomen uit de vierjarige strategische en tactische doelen. Deze operationele doelen worden steeds aan het einde van het schooljaar geëvalueerd en krijgen, indien nodig een vervolg in het volgende jaarplan. Op deze manier werkt de school op cyclische manier aan een adequate en actuele ontwikkeling. 

   In vier jaarlijkse schoolgidsen geeft Het Lichtschip inhoudelijke, actuele organisatorische en praktische informatie over de werkwijze van de school aan ouders, verzorgers en leerlingen van de school. De inhoudelijke informatie komt deels voort uit de inhoud van het schoolplan. 

   In onderstaande bijlage is het document te vinden waarin de Medezeggenschapsraad van CBS Het Lichtschip instemt met het schoolplan, het college van bestuur van Aves deze goedkeurt en de directeur van CBS Het Lichtschip het schoolplan vaststelt.

   Toestemming_schoolplan....pdf