jaarplan conceptversie 2
 1. 1. Inleiding

  1. Het Jaarplan is een document voor een periode van 1 schooljaar. Gedurende deze periode heeft het Jaarplan de functie van een planningsdocument. De school legt verantwoording af in de richting van bevoegd gezag, de ouders en de rijksinspectie middels de Verantwoordingsrapportage en de Schoolgids. In het Jaarplan wordt aangegeven op welke momenten het beleid wordt geëvalueerd en wat er met de uitkomsten van de evaluatie wordt gedaan. Het Jaarplan wordt opgesteld door het team, in samenspraak met de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad heeft op dit punt instemmingsrecht. 

   Situering
   De Openbare Basisschool De Keerkring is gelegen in de wijk Revelsant in Emmeloord (gemeente Noordoostpolder). De wijk Revelsant is een oudere, gerenoveerde wijk uit de jaren ’70 en een deel staat bekend als problematisch. In dat deel is weinig samenhang en veel gezinnen leven er van een uitkering. Het opleidingsniveau is er laag. Een ander deel van de wijk is een meer gemengde woonwijk. Daar wonen de sociaal economisch sterkere gezinnen. Verschillende van deze voornamelijk Nederlandse ouders, plaatsen hun kinderen op andere scholen in Emmeloord en niet op de Keerkring. Sinds 2014 is de Keerkring verhuisd naar een nieuw schoolgebouw, dat op dezelfde plek is gesitueerd als het oude. Het is een fijne werkplek voor kinderen en personeel met veel licht en goede klimaatbeheersing.  
   In het nieuwe gebouw zijn 6 groepslokalen gevestigd en een lokaal voor de peuterspeelzaal De Kleine Beer (onderdeel PSZ NOP). Er is een ruimte waar externen gedurende de week kunnen werken. Deze ruimte wordt één maal per week verhuurd aan de logopediste maar ook RT-er, Sterk op school en de orthopedagoog maken veelvuldig gebruik van deze ruimte. Stichting Aves is bouwbeheerder en regelt het onderverhuren.

   Organisatie van het onderwijs
   In schooljaar 2020-2021 hebben wij zes groepen tw; 1-2, 3, 4, 5-6 , 7 en 8.  
   3 Groepen in de school beschikken over de inzet van een klassenassistent ; 1-2 (0,5 fte), groep 3 (o,2 fte) en groep 7 (0,2). Deze extra handen  bieden de kans om tot verdieping te komen.
   In de groep 5 t/m 8 maken we gebruik van de methode "alles-in-1". Alle vakgebieden komen cyclisch aanbod in deze methode behalve het rekenonderwijs.
   Groep 1-2 sluit prachtig aan bij de methode door aan te sluiten op de vijf schoolthema's. Zij gebruiken daarbij de principes van het ontwikkelingsgericht werken. Bij groep 3 staat het leesproces centraal. We zijn zoekende hoe we met deze groep kunnen aansluiten bij de schoolthema's. Op dit moment zijn daar de thema's van Lijn 3 (de leesmethode) leidend.

   I.v.m. d corona maatregelen zijn de onderwijstijden tot en met de herfstvakantie aangepast. De lestijden zijn tot  18 oktober: 8.30 tot 14.00. Na veel positieve feedback over dit continurooster door met name ouders zullen wij komend schooljaar gebruiken om te onderzoeken of een overstap naar het vijf gelijke dagen model mogelijk is.

   Planmatig handelen
   Door de schoolsluiting i.v.m. de corona uitbraak (maart-mei) zijn niet alle plannen van het vorige jaarplan verwezenlijkt. Om de focus in het schooljaar 2020-2021 zoveel mogelijk te leggen op reparatie van eventuele achterstanden zullen wij het schoolplan zo nodig aanpassen en een aantal doelen meer uitsmeren. Het aangepaste schoolplan kun u vinden op de site van de school.

   Veranderingen schoolplan:
   Samenwerking VO verplaatst naar 2022 - heeft op dit moment geen prioriteit gezien de situatie op het VO ( net weer gestart na Corona maatregelen).
   Cursus startblokken i.s.m. peuterspeelzaal vervalt- Geen prioriteit meer. Invoering Logo 3000 krijgt voorrang.

   Verlenging plannen:
   Rijke leeromgeving- onderwerp van schooljaar 2019-2020 nog niet voltooid zal doorgang/verdieping vinden in schooljaar 2020-2021 (vormen taskfors en vaststellen beleid)
   Beredeneerd aanbod- Met namen de check van Plan-Do -Check -Act  onder de aandacht brengen om tot een meer effectieve inzet van de logboeken te komen

   Niet vooraf geplande interventies 2020-2021:
   Logo 3000 aanschaf
   Aanschaf IPads
   Herijking onderwijstijden
   Aanschaf Parro

   Speerpunten 2020-2021
   SpeerpuntWaaromHoeWat
   school
   Een school is een mini-maatschappij. Structuren, inrichting en communicatie. Hebben een positieve invloed op het welbevinden van kinderen en hun ontwikkelingKinderen worden uitgedaagd om zich te ontwikkelen. Structuren en omgeving zijn ondersteunend.
   • Oriëntatie op vijf gelijke dagen model
   • Inrichting nieuw schoolmeubilair (rijke leeromgeving) (studiedag schoolinrichting)
   • Parro of ander ouder communicatie systeem aanschaffen
   • Ouderbetrokkenheid op De Keerkring beschrijven
   • Scholing leerkrachtstijl/rijke leeromgeving (Tweemonds)
   kwaliteit


   Omdat gelijke kansen alleen gelijk zijn als wij de kinderen kwalitatief zeer goed onderwijs bieden.Er is een beredeneerd aanbod. De opbrengsten worden geanalyseerd en het onderwijs wordt afgestemd op de mogelijkheden van de leerling. De leerkracht heeft zicht op de ontwikkeling van alle kinderen in de groep. De IB' er monitort en ondersteund. Alle leerkrachten zijn bekwaam en hanteren hoge verwachtingen op alle niveaus
   • Optimale aan onze school verbonden zorgstructuur en ondersteuningsprofiel
   • Procesbewakers, logboek ,weekplan en ondersteuningsblad.
   • Onderwijsplan per vakgebied (ontwikkelingslijn) ontwikkelen
   • Procesbewakers per ontwikkelingslijn onderwijsplannen
   • Scholing EDI model via rekenonderwijs (Judith Kets)
   • Twee team bijeenkomsten per jaar over analyseren en interpreteren opbrengsten en evaluaties
   OnderwijsDoor gebruikt te maken van de juiste materialen en leerkrachtvaardigheden kan het leren zich optimaal ontwikkelen.Door te kijken naar onze leerlingen maken wij een keuze in materialen, lesmethoden en ondersteuning. Wij borgen de successen en kunnen afscheid nemen van ingeslagen wegen die geen vruchten afwerpen.
   • Nieuwe rekenmethode uitzoeken
   • oriëntatie op Leerlingvolgsysteem kleuters
   • Logo 3000 implementeren
   • Nieuwe Ipads optimaal inzetten
   • Procesbewakers: Aanbod, zicht op ontwikkeling en didactisch handelen 
   Personeel

   De basishouding van de leerkracht is een van de allerbelangrijkste middelen om kinderen tot de beste versie van zichzelf te ontwikkelen. Het is daarom belangrijk om te investering in formatieve ontwikkeling.Het personeel op De Keerkring is gemotiveerd, vaardig en enthousiast. Zij voelen zich verbonden met onze doelgroep en weten dat "de leerkracht ertoe doet".
   • Personeelsbeleid en scholingsbeleid beschrijven
   • Gesprekken cyclus uitvoeren
   • Collegiale consultatie
   • MTO/ PMO rapportages evalueren