jaarplan conceptversie 2
 1. 6. Personeel

  1. Het onderwijsveld is in ontwikkeling. Krimp, leraren tekort en maatschappelijke veranderingen maken dat het onderwijs verandert. Om deze veranderingen mogelijk te maken moet er voldoende gemotiveerd personeel zijn om deze veranderperiode vorm te kunnen geven. E.e.a vraagt om een andere kijk op ons onderwijssysteem en vraagt om lef om ongebaande paden in te slaan.
   Dit vraagt nogal wat van onze medewerkers. Het vak waarvoor zij bewust hebben gekozen verandert en zij moeten mee. Een verander proces verankert beter als het langzaam plaatsvindt. Daarom hebben wij een lange route uitgestippeld naar verandering, verandering door professionalisering van leerkracht naar coach en persoonlijk leiderschap. Ons thematisch werken is een mooi uitgangspunt om op onderzoek uit te gaan en te ontdekken en experimenteren.
   In onze ambities voor personeel zal dan ook duidelijk zichtbaar zijn dat wij de komende planperiode werken om ons te professionaliseren en op zoek te gaan naar een vernieuwende invulling voor het vak leerkracht. Een professional die handelt vanuit de driehoek relatie, competentie, autonomie.

   Speerpunten 2020-2021   SpeerpuntWaaromHoeWat
   Personeel

   De basishouding van de leerkracht is een van de allerbelangrijkste middelen om kinderen tot de beste versie van zichzelf te ontwikkelen. Het is daarom belangrijk om te investering in formatieve ontwikkeling.Het personeel op De Keerkring is gemotiveerd, vaardig en enthousiast. Zij voelen zich verbonden met onze doelgroep en weten dat "de leerkracht ertoe doet".
   • Personeelsbeleid en scholingsbeleid beschrijven
   • Gesprekken cyclus uitvoeren
   • Collegiale consultatie
   • MTO/ PMO rapportages evalueren


  2. Ambities personeel
   Onderwerp Streefdoel (PLAN) Proces (DO) Succescriteria (CHECK) Eindevaluatie (ACT) Tijdpad
   Gemotiveerd, professioneel personeel

   Er is professionele ruimte voor leerkrachten binnen de kaders van het onderwijs op OBS De Keerkring.
   Zij voldoen aan de nieuwe bekwaamheidseisen van 1 augustus 2017 voor onderwijspersoneel.

   Implementatiefase

   bekwaamheidseisen.jpg

   Leerkrachten maken op eigen initiatief gebruik van de Aves Academie.
   Cultuur van feedback geven/ontvangen uitbreiden door aandacht en training hiervan tijdens de team (expert)vergaderingen.

   Leerkrachtgedrag gericht op de 4 hoofddoelen van goed onderwijs;
   -Het ontwikkelen van de basiscompetenties
   -Een gave emotionele ontwikkeling
   -Behouden van exploratie gedrag
   -het ontwikkelen van een basisattitude van verbondenheid.

   Er is duidelijke gedragen  visie op onderwijs op obs De Keerkring.

   De leerkracht is op zoek naar professioneel debat met collega's en vraagt om feedback.

   Er wordt gewerkt met persoonlijke actieplannen (ambities).

   Er is sprake van hoge betrokkenheid, welbevinden en verbinding.

   Tijdens de gesprekkencyclus worden de bekwaamheidseisen,  scholing en motivatie jaarlijks besproken.

   resultaten PMO en MTO laten een verbetering zich t.o.v. 2018-2019/ 2019-2020.


   2019 - 2023
   Collegiale consultatie

   Collega's komen volgens rooster bij elkaar in de klas om van elkaar te leren.

   Implementatiefase

   De klassenbezoeken worden gedaan met behulp van de kijkwijzer WMK (indicator 1 t/5) en worden nabesproken.
    

   Er is een duidelijk rooster
   Vervanging is geregeld.
   De Kijkwijzer is duidelijk.
   Feedback krijgen en ontvangen in team.

   Elke leerkracht voert min. één keer per schooljaar m.b.v. de kijkwijzer een collegiale consultatie uit.
   Feedback is duidelijk en opbouwend.
   er is sprake van een een professionele leercultuur.

   2019 - 2023
   Regelruimte zelfcoördinerend team

   Maximale zelf-coördinatie team met minimale hiërarchische coördinatie.
   en in open gesprekken tot verdieping en vernieuwing te komen.
   Duidelijk eisen m.b.t. kwaliteit.
   Persoonlijk leiderschap teambreed.
   Collectieve intelligentie ontsluiten

   Implementatiefase

   Zelfstandigheid bewaken door duidelijke kaders.
   Door experimenteren en pilots te stimuleren, kunnen de leerkrachten uitproberen wat er werkt.
   Ideeën en dromen van leerkrachten voor verbetering en vernieuwing zijn cruciale input voor het inrichten en realiseren van de zelfsturing.

   Onderzoek deelname Pedagogische tact (Tweemonds)

   Minder afstemmingsproblemen
   Team voelt zich verantwoordelijk voor de gemeenschappelijke taken.
   Leerkrachten ervaren eigenaarschap.
   Er heerst een mindset van ondernemen en ruimte pakken.


   Interne audits (klassenbezoeken en collegiale consultatie)  waarborgen de kwaliteit van het onderwijs Verwachtingen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden  zijn duidelijk.
   Aansturing op basis van resultaat.
   Taakvolwassenheid door ontwikkeling van competenties persoonlijk leiderschap.
   Samenwerkingscompetenties (waaronder duidelijke communicatie, feedback geven en ontvangen) versterken.

   2019 - 2023
   Activiteit Verantwoordelijk Startdatum Einddatum Status
   Scholing "leerkrachtstijl" Tweemonds Alles-in-1 Thematisch onderwijs 30 november 2020 0%
   VASSTELLEN BELEID Directie 24 augustus 2023 0%