jaarplan conceptversie 2
 1. 5. Onderwijs

  1. De schoolanalyse, afgenomen door bureau Interzin in 2019, zien wij als zogenaamd nul-punt voor ons onderwijs.
   Het is duidelijk waar wij staan, waar wij naar toe willen en welke stappen wij in juiste volgorde moeten nemen om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren.
   In de jaarplannen zullen de strategische doelen (zie hieronder) in behapbare stukjes worden opgesplitst om het onderwijs meer uitdagend en rijk te maken. Het thematisch onderwijs leent zich bij uitstek voor uitdagend onderwijs aan kinderen en autonomie van leerkrachten. Het is duidelijk dat wij stappen zullen moeten zetten om voldoende hoge verwachtingen te laten zien.

   De indicatoren afkomstig uit de WMK  kijkwijzer zullen d.m.v. intensivering van klassenbezoeken en collegiale consultaties worden geobserveerd en besproken.(zie hoofsdtuk 4. kwaliteit) 
   Het geven van feedback leerkracht-leerling en leerkracht-leerkracht is hierbij van essentieel belang. Tijdens de onderwijskundige vergadering wordt geoefend met de wijze van feedback geven/ontvangen.

   Per periode spreken wij teambreed (jaarplannen) af, op welk onderdeel de nadruk zal liggen. Zo breiden wij het repertoire langzaam uit door telkens een nieuwe indicator toe te voegen aan de observatielijst. Scholing zal worden georganiseerd in de daarvoor gereserveerde onderwijskundige vergaderingen.  


   Speerpunten 2020-2021   SpeerpuntWaaromHoeWat
   OnderwijsDoor gebruikt te maken van de juiste materialen en leerkrachtvaardigheden kan het leren zich optimaal ontwikkelen.Door te kijken naar onze leerlingen maken wij een keuze in materialen, lesmethoden en ondersteuning. Wij borgen de successen en kunnen afscheid nemen van ingeslagen wegen die geen vruchten afwerpen.
   • Nieuwe rekenmethode uitzoeken
   • oriëntatie op Leerlingvolgsysteem kleuters
   • Logo 3000 implementeren
   • Nieuwe Ipads optimaal inzetten
   • Procesbewakers: Aanbod, zicht op ontwikkeling en didactisch handelen 
   • Bouwvergadering 5 t/m 8 met agenda (gedeeld met het hele team)


  2. Ambities onderwijs
   Onderwerp Streefdoel (PLAN) Proces (DO) Succescriteria (CHECK) Eindevaluatie (ACT) Tijdpad
   Oriëntatie verbreding NT-2

   Kinderen ontvangen taal onderwijs op niveau passend bij hun ontwikkeling . 

   informatiefase

   Contact zoeken met Schakelklas expertise delen .
   Onderzoek naar een vervolg traject voor kinderen van het Schakeltraject.

   Cursus Logo 3000

   Instructie Ipads

   Implementatie Logo 3000 gerealiseerd

   Plan vaan aanpak m.b.t. NT-2 onderwijs op obs De Keerkring.

   April 2022;
   Realisatie Plan van aanpak, invoering NT-2 specifiek onderwijs.

   2020 - 2024
   Activiteit Verantwoordelijk Startdatum Einddatum Status
   Instructue Ipads Directie 1 september 2020 100%
   Logo 3000 studiedag Directie 1 december 2020 0%
   impementatie traject tijdens OK vergaderingen aandacht Directie 1 februari 2021 0%
   Rekenen op functioneringsniveau

   Leerlingen ontvangen rekenonderwijs dat ligt in de zone van hun naaste ontwikkeling.

   borgingsfase

   Het experiment waarbij we leerlingen hebben ingedeeld op functioneringsniveau wordt voortgezet.
   Afronding en evaluatie in 2021.   75% van de leerlingen halen een III of meer op hun eigen leerlijn rekenen. De organisatie van het rekenonderwijs staat in dienst van de ontwikkeling van de leerlingen.

   januari 2021 en mei 2021 na Cito  analyse

   2019 - 2021
   Activiteit Verantwoordelijk Startdatum Einddatum Status
   Vervolg op verbeteren van kwaliteit rekenonderwijs Directie 1 maart 2020 60%
   Vaststellen beleid Directie 1 december 2020 0%
   Nieuwe rekenmethode

   Invoering nieuwe rekenmethode schooljaar 2021- 2022


   oriëntatiefase

   Werkgroep oriëntatie rekenmethode oprichten in 2020.

   Scholing team in leerlijnen rekenen


   Na implementatie nieuwe methode en werkwijze halen 75% van de leerlingen II of meer op hun eigen leerlijn rekenen.

   Invoeren nieuwe methode vanaf september 2021.

   2020 - 2021
   Activiteit Verantwoordelijk Startdatum Einddatum Status
   Werkgroep rekenmethode oprichten Directie 1 september 2020 100%
   bestellen nieuwe rekenmethode Directie 1 mei 2021 0%
   Thematisch onderwijs

   We geven thematisch onderwijs en zorgen voor verbinding met de "buitenwereld" op een betekenisvolle manier.

   implementatiefase

   Budgettering excursies en rijke leeromgeving.
   Scholing van nieuwe leerkrachten (Alles-in-1).

   In een rijke leeromgeving  wordt onderwijs aangeboden in een cyclus van 4 jaar.
   Groep 3 wordt actief betrokken in de schoolthema's.

   Er wordt elk thema een ontwerpschema ingevuld met onderzoeksvragen en een woordweb. Na elk thema vindt een evaluatie plaats a.d.h.v. de roos van basisontwikkeling.

   Er is voldoende budget. Nieuwe leerkrachten volgen scholing bij de Alles-in-1 (webinar 7-10 2020, 24 maart 2021 Alles-in-1 dag)
   Leerkrachten, leerlingen en ouders zijn betrokken bij de thema's.

   Na elk thema vindt een evaluatie plaats, via de roos van basisontwikkeling.

   Tijdens klassenbezoeken wordt er aandacht besteed aan de rijke leeromgeving en de kwaliteit van de uitwerking van de thema's.

   Er is een onderwijsplan Thematisch werken op de Keerkring.

   2019 - 2025
   Activiteit Verantwoordelijk Startdatum Einddatum Status
   Scholing nieuwe leerkracht bij Alles-in-1 Alles-in-1 Thematisch onderwijs 1 oktober 2020 0%
   vastleggen beleid m.b.t evalueren en afstemmen (betrekken groep 3) Alles-in-1 Thematisch onderwijs 1 januari 2021 0%