jaarplan conceptversie 2
 1. 3. Onze school

  1. De schoolambities komen voort uit maatschappelijke ontwikkelingen binnen- en buiten onze school. Om het democratiseringsproces op onze school, thuis bij de leerlingen en op langere termijn in de wijk te bevorderen door de structurele aanpak van De Vreedzame School, dragen wij bij aan actief burgerschap met als hoger doel een vreedzame samenleving die open staat voor verschillen. Door ook de peuters (PSZ De Kleine Beer) bij deze aanpak te betrekken investeren wij in een positief sociaal klimaat en in sociale vorming. 

   Voor de doorgaande lijn van het onderwijsproces zouden wij graag nog meer samensmelten met Peuterspeelzaal De Kleine Beer. De ontwikkeling van de kinderen staat hierbij voorop. Kinderen kunnen door deze intensieve samenwerking bijvoorbeeld eerder doorstromen naar het basisonderwijs of soms nog even veilig naar de Peuterspeelzaal als dat wenselijk is. Zo ontstaat een natuurlijke overgang die leerhobbels wegneemt en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen ten goede komt.

   Een soortgelijke ontwikkeling zouden wij op langere termijn ook graag zien met het het VO. Hoewel er binnen Emmeloord diverse "proeftuintjes" zijn op dit gebied, staat het VO nog op grote afstand van het onderwijs op OBS De Keerkring. We willen dit graag veranderen door met het VO in overleg te gaan, bijvoorbeeld over de mogelijkheid van structurele gastlessen (rekenen) voor groep 7-8.  


   Speerpunten 2020-2021   SpeerpuntWaaromHoeWat
   school

   Een school is een mini-maatschappij. Structuren, inrichting en communicatie. Hebben een positieve invloed op het welbevinden van kinderen en hun ontwikkeling
   Kinderen worden uitgedaagd om zich te ontwikkelen. Structuren en omgeving zijn ondersteunend.
   • Vijf gelijke dagen model
   • Inrichting nieuw schoolmeubilair (rijke leeromgeving Tweemonds).
   • Parro of ander oudercommunicatie systeem aanschaffen
   • Ouderbetrokkenheid op De Keerkring beschrijven
   • Hoge betrokkenheid en verwachtingen  2. Ambities onze school
   Onderwerp Streefdoel (PLAN) Proces (DO) Succescriteria (CHECK) Eindevaluatie (ACT) Tijdpad
   De Vreedzame School

   De keerkring is een vreedzame school

   implementatiefase


   Inplementatie DVS gestart in 2018-2019 wordt voortgezet in 2019-2020.

   Er wordt een leerlingenraad gevormd. (i.v.m. Corona maatregelen start schholjaar 2020-2021)

   Heldere communicatie m.b.t. kletskaarten en ouderinfo per onderdeel.
   Beleid ouderbetrokkenheid vastleggen

   Communicatiemiddel Parro onderzoeken

   Invoering Vreedzame kriebels (2021-2022)


   Leerkrachten, kinderen en ouders werken cyclisch aan het pedagogisch klimaat. 

   De Vreedzame School aanpak is leidend.

   Ouders zijn betrokken bij het beleid en gaan thuis met de zogenaamde "kletskaarten" aan de slag.

   Er is een leerlingenraad (2020-2021/ 2021-2022)

   Mei 2020;
   wordt een stuurgroep gevormd die DVS aanstuurt en borgt.

   Mei 2020; Activiteiten worden in een jaarrooster opgenomen.

   Jaarlijks in november en maart een klassenbezoek in het kader van DVS.

   Er is vastgesteld beleid ouderbetrokkenheid. (mei 2022)

   Parro of ander oudercommunicatiemiddel

   2019 - 2024
   Activiteit Verantwoordelijk Startdatum Einddatum Status
   Jaarplanning werkgroep De Vreedzame School 1 oktober 2020 80%
   DVS Studiedag 19-10-2020 De Vreedzame School 20 oktober 2020 20%
   Leerlingenraad realiseren De Vreedzame School 1 december 2020 0%
   parro aanschaffen invoeren Alles-in-1 Thematisch onderwijs 31 januari 2021 100%
   Samenwerking peuterspeelzaal

   Wij zijn verantwoordelijk voor onderwijs aan en medeverantwoordelijk voor de opvoeding van 2-12 jaar.

   implementatiefase

   Peuterspeelzaal doet mee met DVS aanpak.

   Plan Kindcentrum De Keerkring wordt verder uitgevoerd.

   Doorgaande lijn overleg vastgelegd in jaarplanning.

   Kindcentrum_Keerkring_....docx

   Er is een duidelijk structurele samenwerking en uitwisseling tussen de PSZ leidsters en de Leerkrachten van groep 1-2.
   - samen voorbereiden thema's
   -Hulpverlening op casusniveau
   -Logopedie snellere verwijzing
   -Zorgen in het gezin

   Inschrijvingen bij één loket.

   De hulpverlening op casusniveau heeft een directe lijn met school.

   Er is sprake van een doorgaande lijn voor- vroegschool en basisschool.


   September 2020;
   De PMD'ers en leerkrachten maken een jaarrooster met vastgestelde overlegmomenten.

   Vastgesteld beleid; ontwerp mei 2021   2019 - 2023
   Activiteit Verantwoordelijk Startdatum Einddatum Status
   jaarrooster overleg Samenwerking PSZ 1 oktober 2020 80%
   Identiteitsontwikkeling

   Een rijke, veelzijdige leeromgeving waar sprake is van transfer binnen de vakken Levensbeschouwing, DVS en de Alles-in-1 thema's


   We creëren  een rijke leeromgeving m.b.t. thematisch werken,  daarna maken we de transfer naar andere vakken (DVS. LLL)

   De feesten van diverse religies krijgen aandacht. Elk jaar kiezen we een religieusfeest (alle deneominaties kunnen)
   Hierbij ontdekken wij eerst "the Why" van het feest. Waarom vieren wij?


   -

   Op de studiedag identiteitsbegeleiding (11-11) bereiden we een een draaiboek voor de ramadan periode voor.
   Er is een draaiboek voor de periode ramandan (2-4-2022 t/m 1-5-2022)
    Feesten en commissies worden gekoppeld aan thema.

   Ouders worden betrokken bij de organisatie. Voorafgaand in het draaiboek wordt de bijdrage van ouders per thema beschreven. (zie DVS vastgesteld ouderbeleid)

   Leerkrachten zijn cultuursensitief.

   Draaiboek ramadan op OBS de Keerkring.

   1-4-2022 klaar


   2019 - 2022
   Activiteit Verantwoordelijk Startdatum Einddatum Status
   Identiteitsbijeenkomst Directie 11 november 2020 80%
   Afspraken maken en beleid schrijven m.b.t. ouderbetrokkenheid Directie 1 augustus 2021 0%
   Schooltijden

   In overeenstemming met MR wordt er op OBS De Keerkring het vijf-gelijke dagen model ingevoerd.

   Gesprek MR

   Margreet Keegstra van OBM uitnodigen voor  begeleiden van het proces.

   Organiseren van ouderbijeenkomsten/teambijeenkomsten

   Duidelijke/heldere communicatie 

   Vaststellen nieuwe urenrooster in overeenstemming met COA en onderwijsuren norm.

   Er is een duidelijke visie op de indeling van de schooluren. (why)

   Het nieuwe rooster voldoet aan de CAO-PO en aan de onderwijsuren zoals vastgesteld door de inspectie van onderwijs

   De MR. ouders en leerkrachten zijn in overeenstemming over het nieuwe rooster.

   Vastgesteld beleid onderwijstijd OBS De Keerkring

   Duidelijke pauze tijden/rooster

   2020 - 2021
   Activiteit Verantwoordelijk Startdatum Einddatum Status
   informatieboekje ouders maken Directie 1 oktober 2020 80%
   Tijdpad delen met team Directie 31 oktober 2020 100%
   Margreet Keegstra benaderen Directie 31 oktober 2020 100%
   Beleid maken Directie 31 maart 2021 100%
   Aanschaf schoolmeubilair

   Er is een inspirerende schoolinrichting passend bij ons onderwijs.

   Begeleiding, inrichten school (Tweemonds)

   Aanschaf meubels (werkgroep)

   Aan het eind van het schooljaar zijn er nieuwe leerlingsets, bureaus en stoelen voor leerkrachten. Er zijn bibliotheekkasten en een gezellig tafel/ zithoek in de hal.

   1 mei 2021

   2020 - 2021
   Activiteit Verantwoordelijk Startdatum Einddatum Status
   aanschaf meubilair Directie 10 september 2020 100%
   organiseren studiedag inrichting Directie 10 december 2020 20%