jaarplan conceptversie 2
 1. 4. Kwaliteit

  1. Kwaliteitszorg is het meten om data te verzamelen, aan de hand waarvan gereflecteerd kan worden. Ook heeft het een verantwoordingsfunctie naar externen. Een noodzakelijke, maar smalle, technische en instrumentele invulling van kwaliteitsbeleid. Kwaliteitsbeleid in het onderwijs is meer dan cijfermatige en exacte data verzamelen en het aan de hand daarvan reflecteren. Onderwijs geven aan mensen heeft altijd een morele, politieke en emotionele dimensie. 
   Ons kwaliteitsbeleid omvat de volgende ambities: 

   • Het werken aan uitdagend onderwijs in een rijke uitdagende leeromgeving met hoge verwachtingen
   • Het effectief benutten van onderwijstijd  door activerende instructies, taakgerichte werksfeer en een duidelijke afstemming tussen instructie en verwerking
   • Ontwikkeling van leerkrachten is vanzelfsprekend. Medewerkers laten uitbreiding van handelingsrepertoire, technieken en technologieën zien
   • Leerkrachten analyseren waarom een leerling uitvalt en/of opvalt en reflecteert op eigen handelen en kunnen feedback geven en ontvangen in hun team
   • Leerkracht plant en registreert interventies n.a.v. analyse en reflectie, e.e.a. is overzichtelijk gedocumenteerd
   • Leerkrachten verantwoorden hun ontwikkeling, werkwijzen en behaalde opbrengsten aan elkaar en tijdens de gesprekkencyclus aan de directie 
   • De school legt verantwoording af aan het bestuur
   • Leerlingen ontvangen feedback op getoonde zelfstandigheid en kwaliteit van samenwerken. Zij geven de leerkracht feedback op hun leerkrachthandelen

   OBS De Keerkring  is van mening dat kwaliteitsbeleid, integraal beleid omvat: de uitgangspunten zijn toepasbaar op alle beleidsdomeinen en zorgen voor een onderlinge samenhang daarin, op inhoud, processen en procedures. Concreet houdt dit in dat het beleid in de school een heldere cyclus kent: het schoolplan geeft de doelen voor 4 jaar aan. Per jaar wordt dit verwerkt in een specifieker jaarplan. Vanuit het jaarplan, wordt een jaarplanning gemaakt, waarin alle actiepunten worden weggeschreven.  

   Hoe kun je dat zien?

   Op OBS De Keerkring is sprake van een rijk en uitdagend aanbod en krachtige leeromgeving.
   Op OBS De Keerkring worden activerende instructies gegeven; De leerkracht verduidelijkt de lesdoelen, geeft duidelijke uitleg van de leerstof en hulpmiddelen en gaat na of de lesdoelen bereikt zijn.
   Op OBS De Keerkring stemt de leerkracht de verwerking van de leerstof af op kennis over hoe leerlingen leren.
   Op OBS De Keerkring analyseert de leerkracht waarom een leerlingen uitvalt en reflecteert op eigen handelen hij/zij plant en registreert interventies n.a.v. analyse en reflectie.
   (zie hoofdstuk 4.2)
   Op OBS De Keerkring spreken wij over hoge verwachtingen op alle niveaus.


   *Op OBS De Keerkring vindt het leren spelenderwijs plaats geïntegreerd in het werk van alledag. Bij ons loopt het werken en leren heel sterk in elkaar over, het wisselt elkaar vanzelf af, gekoppeld aan de dagelijkse gang van zaken.

   Speerpunten 2020-2021   SpeerpuntWaaromHoeWat
   kwaliteit


   Omdat gelijke kansen alleen gelijk zijn als wij de kinderen kwalitatief zeer goed onderwijs bieden.Er is een beredeneerd aanbod. De opbrengsten worden geanalyseerd en het onderwijs wordt afgestemd op de mogelijkheden van de leerling. De leerkracht heeft zicht op de ontwikkeling van alle kinderen in de groep. De IB' er monitort en ondersteund. Alle leerkrachten zijn bekwaam en hanteren hoge verwachtingen op alle niveaus
   • Optimale aan onze school verbonden zorgstructuur en ondersteuningsprofiel
   • Procesbewaker logboek, weekplan en ondersteuningsblad
   • Onderwijsplan per vakgebied (ontwikkelingslijn) ontwikkelen
   • Procesbewakers per ontwikkelingslijn onderwijsplannen
   • Scholing EDI model via rekenonderwijs (Judith Kets)
   • Twee team bijeenkomsten per jaar over analyseren en interpreteren opbrengsten en evaluaties
   • Duidelijke strategische doelen


  2. Ambities kwaliteit
   Onderwerp Streefdoel (PLAN) Proces (DO) Succescriteria (CHECK) Eindevaluatie (ACT) Tijdpad
   Rijke leerlomgeving

   OP1
   De speel-leeromgeving is functioneel. ondersteunend en uitdagend.

   De visie van De Keerkring is helder.

   Er heerst een klimaat van hoge verwachtingen op alle niveaus

   implementatiefase

   In teamverband onderzoeken we wat een
   rijke leeromgeving is.

   Er wordt een taskfors gevormd die in de groepen
   "vinger aan de pols houdt"
   en de ruimtes scant naar good practises
   -Wat verstaan we onder een rijke leeromgeving
   op De Keerkring:
   motiveren/uitdagen/interactie/leerproces/
   vertrouwen/verwachtingen/
   zelfstandigheid/veiligheid/spel als basis/ samenwerken/experimenteren/onderzoeken/

   leerhoeken/taakbord)
   -bespreken rol groep 3 in Alles-in-1 thema's.
   -Leren door doen versterken.

   Checklist/Kijkwijzer ontwikkelen.

   In elke groep is zichtbaar aan welk(e) actueel doel (en) wordt gewerkt. 

   De omgeving is ondersteunend en talig.

   De kwaliteit van de instructie is op peil en activerend. (EDI-model)

   Er zijn voldoende materialen en makkelijk toegankelijk voor leerlingen.

   Er is een checklist en kijkwijzer "rijke leeromgeving op de Keerkring". (mei 2021)

   Rooster Collegiale consultatie klaar in oktober 2020, evaluatie tijdens teamvergadering in dec, maart en juni. Inzetten checklist/ kijkwijzer.

   Oktober 2020,
   Vormen van taskfors (werkgroep).Evaluatie tijdens teamvergadering in dec, maart en juni.

   2019 - 2023
   Activiteit Verantwoordelijk Startdatum Einddatum Status
   Taskfors : rijke leeromgeving (rol groep 3, leren door doen, wat is een rijke leeromgeving) (Tweemonds?) Alles-in-1 Thematisch onderwijs 1 december 2020 80%
   Rijke leeromgeving: checlist/ kijkwijzer Alles-in-1 Thematisch onderwijs 1 december 2020 100%
   Beredeneerd aanbod

   OP2
   Aanbod leerlingen is op maat en komt voort uit analyses van gegevens uit observaties, toetsen en foutenanalyses en
   kennis van sociaal-emotionele ontwikkeling.

   de leerkracht heeft een onderzoekende houding.

   Er is in elke groep een actueel, overzichtelijk, zichtbaar en controleerbaar logboek, weekrooster en ondersteuningsblad.

   We hebben hoge verwachtingen

   Er is een eenduidig observatie systeem in de groep 1-2

   implementatiefase

   Om te komen tot een werkbare school gedragen aanpak nemen wij als uitgangspunt het vak rekenen om de werkwijze voor het systematisch volgen van leerlingen vorm te geven en in te voeren.

   We zorgen voor een duidelijk format m.b.t. het logboek, weekrooster en ondersteuningsblad.
   -We ontwikkeling dit format door. De effectieve inzet van de logboeken is nu als tool bij interventies minimaal.
   -Tot afstemming komen m.b.t. registratie van repareerdoelen.
   -De map leerlijnen wordt wekelijks geactualiseerd.

   Er zijn per vakgebied onderwijsplannen beschreven.

   Er wordt in 2020-2021 een keuze gemaakt welk observatiesysteem in de kleutergroepen zal worden ingezet. 


   In elke groep is een actueel logboek, een weekrooster en ondersteuningsblad in leerkrachtmap aanwezig.
   Er is een duidelijk format voor deze werkwijze beschikbaar.

   Vaardigheden leerkracht: Reflecteert op eigen handelen; Heeft kennis van leerlijnen; Plant en registreert interventies n.a.v. de verzamelde gegevens analyses en conclusies;
   Pleegt interventies n.a.v dagelijkse observaties; voert diagnostische gesprekjes.

   2 x per jaar presenteert de leerkracht de resultaten aan de rest van het team. (opgenomen in zorgkalender)

   Er is een map met beschrijvingen van het onderwijs per vakgebied op OBS De Keerkring (onderwijsplannen).

   Vanaf 2021-2022 gebruikt de onderbouw een eenduidig en gevalideerd observatiesysteem.

   Tijdens de klassenbezoeken IB/Directie wordt gecontroleerd op;
   Logboek is zichtbaar actueel bijgehouden. Activiteiten worden vooraf ingepland maar ook de repareerdoelen worden na elke les  eenduidig in dit logboek genoteerd. (min. 2 x per schooljaar)

   In het weekrooster is de relatie met het logboek zichtbaar.
   -Repareer doelen worden opgenomen in het weekrooster als activiteit naast de volgens de methode ingeplande activiteit.
   -De map leerlijnen is actueel (wekelijks bijgewerkt)
   -Ondersteuningsblad is actueel en in leerkrachtmap controleerbaar aanwezig. De kinderen zijn per vak onderbouwd in niveaugroepen verdeeld.
   -Na elke Cito (M+E) en na elke methode toets wordt dit blad geanalyseerd door de leerkrachten en waar noodzakelijk worden leerlingen verschoven.

   Het onderwijs in de groepen is in overeenstemming met de beschreven onderwijsplannen.

   2019 - 2023
   Activiteit Verantwoordelijk Startdatum Einddatum Status
   Registratie repareerdoelen afstemmen Directie 1 oktober 2020 0%
   Afstemming rode draad t.a.v. logboeken Directie 1 november 2020 0%
   Verantwoordelijk voor eigen leren

   OP3
   De leerlingen kunnen zelfstandig werken en leren.

   Leerkracht als coach.

   Leerlingen e werken samen.

   Leerlingen ontvangen feedback op getoonde zelfstandigheid en kwaliteit van het samenwerken.

   Oriëntatiefase


   De leerkracht biedt de kinderen structuren om zelfstandig te werken.

   Ontwikkelen van een stappenplan voor zelfstandig werken.

   Geen genoegen nemen met antwoorden maar sturen op proces van kinderen.

   Gebruik van Coöperatieve werkvormen.
   Dag- en weektaken passen bij de ontwikkeling van het kind.

   Kinderen werken aan groepstafels.

   Er is een diversiteit aan werkvormen in de groepen.

   Kinderen lossen samen problemen (ruzies) op.

   Er wordt met de kinderen gereflecteerd op het doel van de les evenals het proces.

   Belang van samenwerken wordt gedragen door het team. Ook samenwerken moet je leren. Geen interactie/ geen leermoment.

   In elke vergadering tijd voor het bespreken van een activerende en/of samenwerkende werkvorm. Ideeën muur.

   Ontwikkelteam dag-weektaken en bijbehorend stappen plan samenstellen oktober 2020.   2021 - 2023
   Activiteit Verantwoordelijk Startdatum Einddatum Status
   Stappenplan zelfstandigwerken Rijke leeromgeving 1 augustus 2021 0%
   Coöperatieve werkvormen oefen tijden OK vergaderingen Rijke leeromgeving 1 augustus 2021 0%