Schoolplan 23-27 def.
 1. 1.1. Inleiding

  1. OBS De Carrousel  maakt onderdeel uit van Aves.  Aves is een stichting die scholen voor primair onderwijs bestuurt en verbindt in de gemeenten Noordoostpolder, Kampen en Steenwijkerland. Dit zijn zowel openbare, rooms-katholieke, protestants-christelijke als samenwerkingsscholen.

   De indeling van dit schoolplan is afgestemd op het Strategisch beleidsplan 2022-2026 ‘Aves vliegt verder’. Dit beleidsplan richt zich op 6 strategische doelen. Die doelen vormen de focus voor onze kwaliteitszorg. Dit betekent, dat wij de beleidsterreinen vanuit de doelen beschrijven, tussentijds beoordelen en borgen of verbeteren. Daarbij staats steeds één vraag centraal: ‘Welke keuze op schoolniveau bieden onze leerlingen de beste kansen op goed en uitdagend onderwijs?’

   Met dit Schoolplan 2023-2027 voldoet OBS De Carrousel aan de verplichting vanuit de Wet op het Primair Onderwijs, artikel 12.

   Het beschrijft het vierjarig beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast beschrijft het schoolplan ook het beleid ten aanzien van identiteit van de school en het beleid ten aanzien van de aanvaarding van materiële bijdragen of geldelijke bijdragen.

   Het schoolplan dient als document van planning en verantwoording van de gewenste schoolontwikkeling in de vermelde planperiode. Het is bedoeld om de wetgever en de ouders hierover te informeren. Het schoolplan geeft de kernwaarden, missie en visie van de school weer, van waaruit strategische en tactische doelen zijn geformuleerd. Daarbij zijn de uitkomsten van een actuele omgevingsanalyse en interne analyse benut.

   Met dit schoolplan wil OBS De Carrousel bijdragen aan het realiseren van de strategische doelen en ambities van haar schoolbestuur, Stichting Aves, zoals die staan vermeld in het Beleidsplan. Om dit te bereiken zullen de eigen strategische doelen en ambities van de school hierbij aansluiten.

   De planperiode wordt via een cyclische werkwijze gespecificeerd in vier respectievelijke jaarplannen. In deze jaarplannen worden de operationele doelen voor een schooljaar benoemd die voortkomen uit de vierjarige strategische en tactische doelen. Deze operationele doelen worden steeds aan het einde van het schooljaar geëvalueerd en krijgen, indien nodig een vervolg in het volgende jaarplan. Op deze manier werkt de school op cyclische manier aan een adequate en actuele ontwikkeling. 

   In vier jaarlijkse schoolgidsen geeft OBS De Carrousel  inhoudelijke, actuele organisatorische en praktische informatie over de werkwijze van de school aan ouders, verzorgers en leerlingen van de school. De inhoudelijke informatie komt deels voort uit de inhoud van het schoolplan.

   De schoolgids is ook te bekijken via deze URL: https://login.schoolplan.nu/p/39OK0AN

    


   OBS De Carrousel
   Lijsterbesstraat 34
   8302 CN Emmeloord
   0527-612261

   obsdecarrousel@aves.nl
   Website: www.decarrousel-emmeloord.nl

   Brinnummer: 14HT
   directeur: Thea Visser 

 2. 1.2. Doel en functie van het schoolplan

  1. Doel van het schoolplan

   Ons schoolplan helpt om sturing te geven aan ons onderwijs en planmatig te werken aan ontwikkeling en verbetering. Het beschrijft binnen de kaders van het Strategisch beleidsplan van Aves, de missie en visie van ons onderwijs en de daaraan gekoppelde ambities. Daarnaast ook de keuzes die we maken voor de komende vier jaar.

   Functies van het schoolplan

   Het schoolplan functioneert als een planningsdocument voor de planperiode 2023-2027. Het laat zien welke onderwerpen en ambities centraal staan en hoe de kwaliteit vormgegeven wordt. Het schoolplan wordt per jaar uitgewerkt in een jaarplan. Per jaar wordt met het team geëvalueerd of de gestelde verbeterdoelen gerealiseerd zijn. Dit leidt tot een gezamenlijk, cyclisch bijstellen van doelen of formuleren van nieuwe doelen.

   Het team heeft meegedacht over de visie van de school en een bijdrage geleverd aan de ambities. Het schoolplan is ter goedkeuring voorgelegd aan de medezeggenschapsraad (mr). De mr heeft een actieve bijdrage geleverd als sparringpartner. Het cvb heeft het plan vastgesteld. Het schoolplan is naast een planningsdocument ook een verantwoordingsdocument naar de ouders, het bestuur en andere betrokkenen. Ook de schoolgids is voor hen een bron van informatie. Waar mogelijk wordt in het schoolplan verwezen naar de schoolgids of andere documenten.

   In onderstaande bijlage is het document te vinden waarin de Medezeggenschapsraad van OBS De Carrousel  instemt met het schoolplan, het college van bestuur van Aves deze goedkeurt en de directeur van OBS De Carrousel  het schoolplan vaststelt.