Schoolplan 2019-2020 Het Octaaf website
 1. 1.1. Voorwoord

  1. Voor u ligt het schoolplan van het Octaaf, geldend voor de periode 2019-2023. Dit schoolplan kwam tot stand door een gezamenlijke inspanning van directie, staf en het team van het Octaaf. Vervolgens is het voorgelegd aan de MR en deze heeft er instemming op verleend.  

   Dit schoolplan beoogt voor de komende jaren het belangrijkste werkdocument van het schoolteam te zijn. 

   1.
   Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs wat binnen het Octaaf wordt gevoerd en omvat:  

   *het onderwijskundig beleid, 
   *het personeelsbeleid en 
   *het stelsel van kwaliteitszorg. 

   Ook wordt er omschreven wat het beleid is ten aanzien van de aanvaarding van materiële bijdragen of geldelijke bijdragen niet zijnde de ouderbijdrage of de op onderwijswetgeving gebaseerde bijdragen

   2.
   De beschrijving van het onderwijskundig beleid omvat:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
   *De uitwerking van de wettelijke voorschriften betreffende de uitgangspunten, de doelstellingen en de inhoud van het onderwijs;                                                                      
   *De door de RVKO in het schoolplan opgenomen eigen opdrachten voor het onderwijs in het onderwijsprogramma;                                                                                                      
   *Het pedagogisch-didactisch klimaat en het schoolklimaat; en                                                                                                                                                                                                                       
   *Het zorg dragen voor de veiligheid op het Octaaf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   Bij deze beschrijving zal het schoolondersteuningsprofiel van het Octaaf betrokken worden.

   3.
   De beschrijving van het personeelsbeleid omvat:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
   *Het voldoen aan de eisen van de bevoegdheid en de wijze waarop de bekwaamheid wordt onderhouden;                                                                                                                          
   *Het document inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding;                                                                                                                                                             
   *De  maatregelen die bijdragen aan de ontwikkeling en de uitvoering van het onderwijskundig beleid; en                                                                                                                            
   * Het pedagogisch-didactisch handelen van het onderwijspersoneel.

   4.
   De beschrijving van het stelsel van kwaliteitszorg bevat het zorg dragen voor:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   *Het bewaken dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen en dat het onderwijs wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van leerlingen    op het Octaaf, mede met behulp van het leerling- en onderwijsvolgsysteem;                                                                                                                          
   *Het vaststellen van welke maatregelen ter verbetering nodig zijn.

   Voor de totstandkoming van dit schoolplan zijn de volgende elementen gebruikt ter evaluatie en als uitgangspunt voor formulering van onze nieuwe ambities:                                                        
   - Het strategisch beleidsplan 2014-2018 van de Stichting RVKO
   - Het strategisch beleidsplan 2019-2023 van de Stichting RVKO
   - Schoolplan 2018-2019
   - Evaluatie jaarplan doelen 2018-2019
   - Analyse van resultaten van de leerlingen 2015-2019
   - Het kwaliteitshandboek van de school waarin het beleid verder uitgelicht beschreven wordt.
   - De tevredenheidsmetingen ouders en leerlingen 2019
   - Het meest recente inspectierapport 2012


   Door dit te beschrijven in een plan willen we, in samenhang met de schoolgids, onze ouders duidelijkheid bieden en verantwoording afleggen aan de RVKO, ons bevoegd gezag, en de inspectie van onderwijs. 

   Van onze leerkrachten wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van de inhoud. Omdat het een levend kwaliteitsdocument is, wordt het schoolplan regelmatig besproken tijdens vergaderingen. In ons vergaderschema is hier structureel plaats voor gemaakt, zie activiteitenplan en jaardraaiboek. 

    Liesbeth Thomassen en Marlies Dekker