Schoolplan Fatimaschool 2019-2023
 1. 1.1. Voorwoord

  1. Voor u ligt het schoolplan 2019-2023 van de Fatimaschool. Het team van de Fatimaschool heeft in de afgelopen periode  gezamenlijk de ambitie van de school omgezet in plannen voor de komende 4 jaar.  

   Dit schoolplan beoogt voor de komende jaren het belangrijkste werkdocument van het schoolteam te zijn. Het plan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs wat binnen de school wordt gevoerd en omvat het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het stelsel van kwaliteitszorg. Ook wordt er omschreven wat het beleid is ten aanzien van de aanvaarding van materiële bijdragen of geldelijke bijdragen niet zijnde de ouderbijdrage of de op onderwijswetgeving gebaseerde bijdragen. 

   Het Rotterdams onderwijsbeleid "gelijke kansen voor elk talent" en het strategisch beleidsplan van de RVKO (dromen + lef = geluk scheppen) zijn gebruikt als onderlegger voor het schrijven van dit plan. 

   Het schoolplan beschrijft hoe de school deze plannen en doelstellingen wil gaan realiseren, waarbij het motto van de school,  ‘Samen op weg naar jouw hoogste trede’, leidend is. 

   Middels het schoolplan, in samenhang met de schoolgids, willen we onze ouders duidelijkheid bieden en tevens verantwoording afleggen aan de RVKO, ons bevoegd gezag en de Inspectie van Onderwijs. Van onze leerkrachten wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van de inhoud. Omdat het een levend document is, wordt de inhoud van het schoolplan regelmatig besproken tijdens de vergaderingen. In ons vergaderschema is hier structureel plaats voor gemaakt, zie activiteitenplan en jaardraaiboek.


   Nicole van Dijk en Wilma Wiegerink

   Directie Fatimaschool