Schoolplan Fatimaschool 2019-2023
 1. 4.1. Inleiding onderwijskundig beleid

  1. (art 12.2 WPO)

   Het onderwijskundig beleid op de Fatimaschool is van en voor iedereen. Samen met alle teamleden, leerlingen en ouders zijn wij dagelijks verantwoordelijk voor elkaars ontwikkeling en welbevinden. Hiertoe is in de volgende hoofdstukken (en bijlagen) beschreven hoe wij dit op de Fatimaschool organiseren en uitvoeren.

   Dit hoofdstuk bevat alle wettelijke verplichtingen van onderwijskundige zaken die wij van onze school beschreven moeten hebben. Veel onderdelen zouden in een ‘Handboek’ kunnen worden opgenomen, maar moeten van wetswege ook in het  Schoolplan opgenomen zijn.  

 2. 4.2. Uitgangspunten, doelstelling en inhoud van het onderwijsaanbod

  1. Wettelijke voorschriften (art.12.2a WPO) en (Toezichtkader OP 1 – Aanbod, OP2 – Zicht op ontwikkeling, OR1 – Resultaten, OR2 – sociale en maatschappelijke competenties, OP8 – Toetsing en afsluiting)

   We werken vanuit onze visie om met goed onderwijs iedere leerling zo goed mogelijk voor te bereiden op zijn hoogste trede. Daartoe brengen we van ieder kind en iedere groep de onderwijsbehoeften in kaart en de leerkrachten handelen daarnaar. Onderwijsbehoeften richten zich op de ontwikkelingsmogelijkheden en kansen van leerlingen. Dat betekent dat we het onderwijs zoveel mogelijk kindgericht aanbieden. De aanpak, instructie, verwerking en doelen zijn zo veel mogelijk afgestemd op de individuele leerlingen binnen de mogelijkheden van de groep. Voor de ontwikkeling van kinderen kijken we naar de cognitieve, sociaal emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling. In onze visie komen kinderen tot leren in een veilige leeromgeving, in een goede relatie tot leerkrachten en medeleerlingen, waar ze zich competent voelen en eigenaarschap ervaren over hun leerproces.

   Veilige leeromgeving. Sinds schooljaar 2018-2019 werken we met het programma van de Vreedzame school. De Vreedzame School is een methode en werkwijze voor sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschapsvorming, waarbij de klas en de school beschouwd worden als een leefgemeenschap. Kinderen worden gezien en gehoord. Ze krijgen een stem en leren een democratisch burger te zijn. Ze leren open te staan voor verschillen en kunnen deze overbruggen. Ze leren conflicten op een goede manier op te lossen, een bijdrage te  leveren aan het algemeen belang en actief verantwoordelijk te zijn voor de gemeenschap. Kinderen ervaren zo dat ze ertoe doen. De Vreedzame school sluit aan bij de doelen van burgerschap en geeft hier heel praktisch vorm en inhoud aan.

   Kindgericht onderwijs. Het directe instructiemodel als effectieve vorm van lesgeven vormt de basis van onze instructie. Hierbij zetten de leerkrachten, met als doel de betrokkenheid bij de leerlingen te vergroten, coöperatieve werkvormen in. Het directe instructiemodel bestaat uit de volgende stappen: Dagelijkse terugblik en actualiseren van voorkennis; presentatie/ interactieve groepsinstructie; de verlengde instructie; (in)oefening van de strategieën en samenwerkend leren; zelfstandig toepassen van strategieën en/ of samenwerkend leren bij het toepassen van strategieën; periodieke terugblik; terugkoppeling (gedurende elke lesfase). Essentieel voor het directe instructiemodel zijn niet de zeven te onderscheiden fasen, maar is de interactieve invulling ervan. Het is van belang dat de volgende interactieve principes bij het werken met het directe instructiemodel worden toegepast: Ieren steunt op goede interpersoonlijke relaties; leerkrachten moeten gericht zijn op het geven van feedback aan leerlingen; tijdens het lesgeven en leren dient het begrijpen waar het om gaat centraal te staan; tijdens het lesgeven dient nadruk te liggen op respect, uitleggen, voordoen en participeren; met name de eigen bijdrage van de leerling moet positief gewaardeerd worden en er moet bij de sterke kanten van de leerling worden aangesloten; het lesgeven is procesgericht, waarbij de kwaliteit van lesgeven en leren even belangrijk is als de doelen die bereikt moeten worden; er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de intrinsieke motivatie van de leerlingen; de leerkracht probeert het falen van leerlingen te voorkomen door het scheppen van een goede leeromgeving. Bovenstaande punten komen goed tot uiting d.m.v. het inzetten van coöperatieve werkvormen. Deze onderdelen worden als observatiepunten meegenomen tijdens klassenobservaties.

   We volgen de leerlingen door middel van observaties in de klas, OVM, SLO (groep 2), methodegebonden en niet-methodegebonden toetsen (CITO) en het sociaal emotionele volgsysteem Zien! Ieder half jaar voeren de intern begeleiders leerjaarbesprekingen en leerlingbesprekingen met als doel veranderende (sociaal-emotionele en cognitieve) onderwijsbehoeftes in kaart te brengen en de leerkracht handvatten te geven om hieraan tegemoet te komen. De afgelopen jaren hebben we in de groepen gedifferentieerd gewerkt in drie niveaugroepen. De groene groep is de basis groep; deze groep krijgt instructie en kan daarna zelfstandig verwerken. De leerlingen in deze groep halen voldoendes op de methode- en niet-methodegebonden toetsen. De blauwe groep krijgt de stof compact aangeboden en gaat daarna aan de slag met verrijkings- en verdiepingsmateriaal. Deze leerlingen scoren over het algemeen goed op de methode- en niet-methodegebonden toetsen. De gele groep krijgt naast de instructie nog verlengde instructie en/ of herhaling van oude doelen. Deze leerlingen scoren over het algemeen matig tot onvoldoende op de methode- en niet-methodegebonden toetsen. De voormalige groepsplannen zijn hierop ingericht. Er is een verschuiving ontstaan door nieuwe zienswijzen in de praktijk van het kindgericht lesgeven in de groepen. Onder andere door schaduwtoetsen, verwerking op de Chromebooks, invullen door de leerlingen van rekenmeters en het maken van startopgaven is de verwerking van de hoofdvakken steeds meer kindgericht. Hierdoor merken dat onze groepsplannen niet meer passend zijn. Per dag en per leerdoel kan de behoefte van een leerling om al dan niet verlengde instructie/ de compactroute te volgen, wisselen. Dit betekent ook dat er een verschuiving optreedt in het werken met de drie niveaugroepen (kleuren). Met name in de bovenbouwgroepen wordt steeds meer kindgericht gewerkt. In schooljaar 2018-2019 zijn we een pilot gestart met groepsplanloos werken. Dit gaan we verder uitbreiden.

   Schoolondersteuningsprofiel. Op de Fatimaschool hebben we een schoolondersteuningsprofiel (SOP) waarin staat beschreven welke (onderwijskundige-)zorg wij op de Fatimaschool kunnen bieden. We beschikken over een uitgebreid Schoolondersteuningsplan waarin in woorden wordt beschreven wat de mogelijkheden op de Fatimaschool zijn en waar de grenzen aan de mogelijkheden van de Fatimaschool liggen (zie beleidsdocument 'schoolondersteuningsprofiel').  Vanuit het samenwerkingsverband zijn er budgetten beschikbaar voor ondersteuning aan leerlingen met en SO- of SBO-profiel. Hiermee kunnen we interventies bekostigen die voorbij de basisondersteuning reiken. De extra ondersteuning bestaat veelal uit individuele leerondersteuning en waar nodig enkele uren ondersteuning door een ambulant begeleider op het gebied van gedrag en de sociaal-emotionele ontwikkeling.  De beslissing of een leerling in aanmerking komt voor extra ondersteuning wordt genomen in het MT, nadat er voor de betreffende leerling een OPP is gemaakt waarin duidelijk beschreven wordt wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van een leerling zijn.

   OPP, maatwerkbudget SBO en SO. Het doel is om leerlingen in ieder geval tot en met groep 5 met de leerstof van de groep mee te laten doen. Lukt het een leerling niet om aansluiting te houden met de stof, dan kunnen we vanaf groep 6 starten met een eigen leerlijn voor één hoofdvak (in de praktijk blijkt dit meestal rekenen te zijn). Dit betekent dat de leerling een individuele verwerkingsroute volgt met individuele instructie, aangepast op zijn niveau. Hiervoor is het noodzakelijk dat een leerling ook een goede zelfstandige werkhouding heeft. De leerling krijgt tevens toetsen op niveau. Doordat een leerling met een eigen leerlijn niet het niveau van eind groep 8 zal halen voor dat vak, stellen we een OPP-eigen leerlijn op. Hierin leggen we de aanpak en het geschatte uitstroomniveau vast. Ieder half jaar wordt dit geëvalueerd. Leerlingen met een SBO profiel kunnen in aanmerking komen voor een maatwerkbudget van PPO Rotterdam. Dit kan in principe vanaf groep 3. Afgewogen wordt of het kind optimaal tot zijn recht komt op de Fatimaschool en of het aanbod wat deze leerling nodig heeft, geboden kan worden in de groep waar de leerling zit. Met individuele ondersteuning vanuit het maatwerkbudget kan de leerling op meerdere vakgebieden eigen leerlijnen volgen. Ook voor deze leerlingen wordt een OPP-eigen leerlijn opgesteld. Evaluatie vindt ieder half jaar plaats met ouders, leerkracht, begeleiders vanuit het maatwerkbudget en de schoolcontactpersoon van PPO Rotterdam. Binnen de formatie wordt gekeken of er een leerkracht de leerlingen met eigen leerlijnen kan begeleiden. Leerlingen met een SO profiel kunnen in aanmerking komen voor een maatwerkbudget van PPO Rotterdam. Afgewogen wordt of het kind optimaal tot zijn recht komt op de Fatimaschool en of het aanbod wat deze leerling nodig heeft, geboden kan worden in de groep waar de leerling zit.

   Plusaanbod. Bij de inschrijving van hun kleuter vullen ouders een vragenlijst in waaruit kenmerken van een ontwikkelingsvoorsprong naar voren kunnen komen. In de klas volgen de leerkrachten de vorderingen van leerlingen en bespreken de extra behoeftes met de intern begeleider. Leerlingen met kenmerken van een (hoog)begaafd profiel krijgen in de groep een verrijkings-- en verdiepingsaanbod. Hebben deze leerlingen daarnaast nog ondersteuning nodig bij het aangaan van uitdagingen en/ of het aanleren van executieve vaardigheden, dan kunnen ze in de MINDgroep geplaatst worden. Er zijn twee gespecialiseerde MINDgroepleerkrachten. Deze leerlingen ontvangen iedere week ongeveer anderhalf uur extra hulp in de MINDgroep. Deze gespecialiseerde leerkracht werkt in blokken. Leerlingen die voldoende groei laten zien, kunnen in de loop van het schooljaar ook weer plaats maken voor andere leerlingen met hulpvragen.

   Procedure doubleren/ versnellen. Indien het niet mogelijk is om het aanbod in de groep passend te krijgen, kan een doublure/ versnelling wenselijk zijn. Er volgen dan gesprekken met het kind, de ouders, de leerkracht, de intern begeleider en eventueel de Mindgroepleerkracht/ Schoolcontactpersoon PPO Rotterdam/ andere begeleider. We verwijzen naar de bijlagen voor de officiële procedures.

   Schoolnorm. Ieder half jaar voeren de intern-begeleiders leerjaarbesprekingen met de groepsleerkrachten met als doel het gezamenlijk afstemmen van leerkrachtgedrag op onderwijsbehoeftes van de groepen. Gezamenlijk worden de groeps- en leerjaardoelen opgesteld. Na afname van de toetsen worden de doelen geëvalueerd en op basis hiervan wordt het handelen in de groepen bijgesteld. We hebben als ambitie om de schooldoelen in referentieniveaus op te stellen. Zie de bijlage voor het stroomdiagram Zorgstructuur.

   Doorlopende leerlijn. De Fatimaschool werkt aan de voorgeschreven kerndoelen voor het basisonderwijs en de methodes waar op de Fatimaschool mee wordt gewerkt, sluiten hierbij aan. Deze methodes zorgen voor een doorlopende leerlijn voor alle vakgebieden. In de middenbouwgroepen wordt onderwijs geven in  tenminste 3 instructieniveaus (aangeduid in kleuren) waardoor het voor alle kinderen mogelijk is ontwikkeling door te maken die past bij de mogelijkheden. In de bovenbouw zien we (mede door het gebruik van de Chromebooks) een verschuiving optreden richting kindgericht onderwijs. Indien nodig kan een leerling op de Fatimaschool een eigen leerlijn krijgen voor één (bij uitzondering voor maximaal twee) leergebieden. Zie beleidsdocument 'Eigen leerlijn & OPP'

   Volgen van voortgang. De Fatimaschool volgt de leerlingen op cognitief niveau via het Ontwikkel Volgmodel van Memelink/Edumaps en het leerlingvolgsysteem Parnassys. Hierin worden de methodegebonden toetsen verwerkt en de niet-methode gebonden toetsen. Met de niet-methode gebonden toetsen worden de toetsen bedoeld van Cito. Van Cito nemen wij de volgende toetsen af om de leerlingen te volgen:  AVI, DMT, Spelling, Begrijpend luisteren (midden 3- eind 4), begrijpen lezen (midden 4- midden 8), Rekenen/Wiskunde en woordenschat.  De resultaten van de methode en niet-methode gebonden toetsen worden na elke toets geanalyseerd en geëvalueerd door de leerkrachten. De groepen 1 en 2 volgen wij via het Ontwikkel Volgmodel van Memelink. In het Ontwikkel Volgmodel van Memelink wordt de sociaal emotionele ontwikkeling meegenomen voor de groepen 1 en 2. Voor de groepen 3 t/m 8 wordt er gebruik gemaakt van ZIEN! Middels vragenlijsten voor de leerkrachten en vanaf groep 5 ook vragenlijsten voor de leerlingen, wordt de sociaal emotionele ontwikkeling in kaart gebracht en gevolgd.  Twee keer per jaar wordt de groep besproken met de intern begeleider. De leerlingen die extra zorg of begeleiding ontvangen vanuit de intern begeleider, worden tweewekelijks besproken in het directie-IB overleg. De intern begeleiders maken twee keer per schooljaar een trendanalyse gebaseerd op de midden- en de eindtoetsen. In de bijlage vindt u het stroomdiagram zorg van de Fatimaschool.

   Schooleigen normen referentieniveaus Stap voor stap naar schooleigen normen, ambitieuze en realistische schoolnormen: De wijze waarop de inspectie de onderwijsresultaten in het primair onderwijs beoordeelt, is toe aan vernieuwing. Momenteel wordt er een  model ontwikkeld waarmee de onderwijsresultaten in het primair onderwijs worden beoordeeld. Vooraf zijn hiervoor samen met het onderwijsveld uitgangspunten vastgesteld. Zo moet het nieuwe model als fair en rechtvaardig worden ervaren, de eigen verantwoordelijkheid van scholen en besturen stimuleren en recht doen aan passend onderwijs.

   Het nieuwe model: Het nieuwe model oordeelt over de basisvaardigheden, gebaseerd op de referentieniveaus voor taal en rekenen. Daarbij worden twee  indicatoren onderscheiden, waarin de behaalde referentieniveaus voor taalverzorging, lezen en rekenen samen worden genomen:

   • behalen voldoende leerlingen het niveau dat in principe alle leerlingen aan het eind van de basisschool zouden moeten kunnen bereiken (het fundamenteel niveau 1F)?
   • behalen voldoende leerlingen het streefniveau (1S voor rekenen en 2F voor lezen en taalverzorging)?


   Om een stabiel beeld te krijgen, kijken we naar de resultaten van de laatste 3 jaar samen. De resultaten van alle leerlingen (exclusief de leerlingen die voldoen aan de ontheffingsgronden) tellen mee. Afhankelijk van de leerlingenpopulatie kan de lat voor het aantal leerlingen dat 1S/2F haalt hoger of lager liggen. We houden rekening met de leerlingenpopulatie door te kijken naar de schoolweging. Een belangrijke wijziging betreft de manier waarop we rekening houden met de leerlingenpopulatie (de schoolweging). Op dit moment doen we dit aan de hand van het percentage gewichtenleerlingen op de school. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft onderzocht welke kenmerken het risico op een onderwijsachterstand van een leerling het best voorspellen. Dit zijn: het opleidingsniveau van de ouders, het gemiddeld opleidingsniveau van de moeder, het land van herkomst van de ouders, de verblijfsduur van de moeder in Nederland en of ouders in de schuldsanering zitten. Het CBS kan hiermee voor elke leerling een verwachte onderwijsscore berekenen. De verwachte onderwijsscores van alle leerlingen op de school bepalen de hoogte van de schoolweging. De schoolweging varieert in de praktijk van 20 tot 40; hoe hoger de schoolweging hoe groter het risico op onderwijsachterstanden op een school. Met deze nieuwe maat kunnen wij beduidend beter onderscheid maken tussen de verschillende leerlingenpopulaties.

   De schoolweging van de Fatimaschool in schooljaar 2019-2020  is 23,9. De schoolweging is naar verwachting de komende drie jaar constant. De afgelopen jaren hebben wij een constante instroom van leerlingen uit de wijk. Het gros van onze leerlingen heeft dezelfde sociale demografische achtergrond. Wij hebben op onze school ook geregeld tussentijdse instroom, veelal gezinnen uit Rotterdam (centrum, Liskwartier en Blijdorp) die verhuizen naar onze buitenwijk Schiebroek.

   Gemiddelde percentages van de afgelopen drie jaar:


   Lezen

   Taalverzorging

   Rekenen


   1F

   2F

   1F

   2F

   1F

   2F/1S

   2016-2017

   99%

   73 %

   100 %

   60 %

   97 %

   60 %

   2017-2018

   100 %

   91 %

   93 %

   61 %

   95 %

   64 %

   2018-2019

   98 %

   83 %

   100 %

   72 %

   97 %

   62 %

   Gemiddeld

   99 %

   82 %

   98 %

   64 %

   96 %

   62 %


   De gemiddelde percentages van de afgelopen drie jaar zijn representatief voor onze school.

   Wij hebben ons de afgelopen jaren tot doel gesteld om boven de door de inspectie bepaalde bovengrens met de centrale eindtoets te scoren. Dat doel is de achtereenvolgende jaren behaald. In 2019-2020 is geen centrale eindtoets afgenomen i.v.m. Corona.

   Voor de drie vakken samen geldt:

   Landelijk gemiddelde op basis van onze schoolweging  > 1F = 97,4 %                 Schoolgemiddelde > 1F = 97,7 %.

   Landelijk gemiddelde op basis van onze schoolweging > 1S / 2F = 68,4 %          Schoolgemiddelde > 1S / 2 F =  69,3

   Ons gemiddeld percentage uitstroom richting TL/havo of hoger van de afgelopen drie jaar ligt op 96,2 %

   • Het percentage 2F voor lezen ligt ruim boven het percentage leerlingen dat doorstroomt naar TL/Havo of hoger.
   • Het percentage 2F voor taalverzorging ligt lager dan het percentage leerlingen dat doorstroomt TL/Havo of hoger.
   • Het percentage 1S voor rekenen ligt aanzienlijk lager dan het percentage leerlingen dat doorstroomt naar TL/havo of hoger.

   De gestelde ambities voor Lezen en Taalverzorging komen overeen of liggen boven dit percentage.

   We zullen na moeten gaan of 65 % 2F / 1S voor rekenen realistisch is. (De landelijke cijfers over 2019 laten op 1S /2F niveau een groot verschil zien tussen de vakgebieden; Lezen 79 %; taalverzorging 64 %; rekenen 46 %)

   Op basis van de bovenstaande analyse zijn de schoolnormen voor de Fatimaschool: 

    


   Ambitie 

   Lezen

   Ambitie 

   Taalverzorging

    

   Ambitie 

   Rekenen 

    


   1F

   2F

   1F

   2F

   1F

   2F/1S

   2020-2021

   99 %*


   82 %

   98 %*

   68 %

   97 %*

   65 %

   2021-2022

   99 %*

   82 %

   98 %*

   70 %

   97 %*

   67 %


   *Op 1F niveau streven we naar een behaald percentage van 95 % - 100 %. Het landelijk gemiddelde ligt op 99 %. De signaleringswaarde op 85%. De kinderen die 1F niet halen, hebben een gediagnostiseerde problematiek of er is een andere duidelijke oorzaak van het probleem. In de meeste gevallen hebben deze leerlingen ook een eigen leerlijn. 

   Lezen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Het is van belang om de resultaten op het gebied van lezen te behouden. De methodes voor zowel het technisch lezen als begrijpend lezen dragen daar aan bij. In schooljaar 2020-2021 oriënteren wij ons op een nieuwe methode voor begrijpend lezen. Uitgangspunt bij de keuze is de mate waarin de referentieniveaus geïntegreerd worden aangeboden in de methode.  Vanuit de analyse van de methodetoetsen wordt gerichte aandacht besteed aan de leesstrategieën die tegenvallend resultaat laten zien.

   Taalverzorging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     In 2018-2019 implementeerden we een nieuwe taalmethode: Taalactief Nieuw. Deze methode is pas het afgelopen jaar geheel geïmplementeerd in de bovenbouw. Wij verwachten dat de invoering van de nieuwe methode tot resultaatverbetering taalverzorging zal leiden.

   Rekenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Met rekenen behalen we op 1F 96 %.  We zullen een verklaring moeten hebben als we het gemiddelde van 99 % niet halen. Dat betekent dat de kinderen die 1F niet halen, een gediagnostiseerde problematiek hebben òf er is een andere duidelijke oorzaak van het probleem. In de meeste gevallen hebben deze leerlingen ook een eigen leerlijn. Deze leerlingen krijgen één à twee keer per week gerichte hulp.  Het percentage 2F /1S ligt voor rekenen beduidend lager dan voor de twee andere gebieden. We hebben hier op dit moment nog geen verklaring voor. In schooljaar 2020-2021 gaan wij het adviesbureau ‘Helder Onderwijsadvies aan de slag om onze analyses te maken en hierop gebaseerd onze keuzes in lesaanpak te bepalen.

   Aanbod van vakken. Bij het aanbieden van ons onderwijs zijn wij steeds op zoek naar de manieren waarop we de kernvakken èn keuzevakken eigentijds kunnen inrichten. In de bijlage is het methodeoverzicht van onze vakken opgenomen. In hoeken en lessen krijgt spelend, bewegend, onderzoekend en ontdekkend leren een steeds belangrijker plaats. Leerkrachten en leerlingen gaan samen aan de slag met materialen en thema's die bijvoorbeeld ook in de reken- en taalmethode worden behandeld. Ook Wetenschap en techniek heeft de laatste tijd onze bijzondere aandacht. Onze methode  'Argus Clou' heeft een wetenschappelijk/technische invalshoek. de afgelopen jaren is daar een extra dimensie aan gegeven door het programmeren een belangrijke plaats te laten innemen. Hiervoor zijn B-Bots, Cubetto, Scratch junior, Scratch, LEGO WEdo en LEGO Mindstorms aangeschaft die van groep 1 tot en met 8 kunnen worden ingezet. De ICT-coördinatoren inspireren en ondersteunen de leerkrachten bij de activiteiten die de kinderen ondernemen. In het komend jaar wordt er gewerkt aan een doorlopende leerlijn Mediawijsheid, ICT-vaardigheid en programmeren. De volgende vakken worden vanuit de kerndoelen aangeboden:

   • aanvankelijk lezen
   • technisch lezen
   • begrijpend lezen
   • rekenen
   • taal
   • spelling
   • Wereldoriënterende vakken (natuur & techniek, verkeer, aardrijkskunde, geschiedenis)
   • Engels
   • lichamelijke opvoeding
   • muziek
   • creatieve vakken
   • schrijven
   • programmeren


   Burgerschapsonderwijs. De school speelt een belangrijke rol in het verbinden van kinderen en jongeren met onze samenleving. Burgerschapsvorming is dan ook essentieel. De Fatimaschool wil voor leerlingen, ouders en collega's een omgeving zijn, waarin actief burgerschap en sociale integratie daadwerkelijk vormgegeven wordt. In de dagelijkse lespraktijk zoeken we met elkaar naar aanknopingspunten om burgerschapsvorming gestalte te geven door: 

   • Het creëren van een veilige en open sfeer; 
   • Vanuit onze onze katholieke identiteit ruimte te bieden om te mogen zijn wie je bent; 
   • Burgerschap een structurele plaats te geven in het curriculum.  In het thema-onderwijs van de onderbouw en in de wereldoriënterende vakken van de midden- en bovenbouw , maar ook vakoverstijgend zijn           we steeds op zoek naar het binnenhalen van de buitenwereld door het bespreken van belangrijke vraagstukken;
   • Aandacht te besteden aan wat een democratie en democratisch handelen is. Dit komt o.a. tot uiting in de activiteiten van leerlingenraad van de Fatimaschool en de deelname aan het jaarlijkse nationale                   debattoernooi.  
   • Uit te gaan van kernwaarden zoals als verdraagzaamheid en solidariteit. Door middel van o.a. onze methode De Vreedzame School werken we doelbewust en gericht aan de ontwikkeling van deze waarden.             We benaderen principieel op een positieve manier, immers: een positieve benadering lokt positief gedrag uit. De schoolregels zijn om deze reden ook positief opgesteld.


   Schooltijden. Onze schooltijden zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30u-11.45u en 12.45u-14.45u, op woensdag van 8.30-12.15. 

   Procedure eindtoets en schooladvies. Alle leerlingen in groep 8 maken een eindtoets. Vanaf groep 6 informeren wij ouders over de Plaatsingswijzer en vullen wij de gegevens van de middentoets in, zodat er een voorzichtig beeld ontstaat van de uitstroomniveaus per vak. Alle leerlingen krijgen een voorlopig schooladvies in groep 7 en een definitief schooladvies in groep 8. Ouders worden gedurende het proces geïnformeerd. De school hanteert hierbij een zorgvuldige procedure. We willen ervoor zorgen, dat onze leerlingen soepel instromen in het voortgezet onderwijs dat bij ze past. Voor ons betekent dit, dat wij meer inzicht willen krijgen in waar onze leerlingen na groep 8 terechtkomen en wat zij (extra) nodig hebben om in het voortgezet onderwijs te slagen. Wij hechten daarom veel waarde aan een geregeld contact met de scholen, waaraan we leerlingen leveren. Wij overleggen systematisch met het voortgezet onderwijs. Op deze manier houden wij zicht op hetgeen het voortgezet onderwijs van onze leerlingen vraagt. Wij blijven op de hoogte van de veranderingen in het voortgezet onderwijs, zodat wij ons aanbod kunnen aanpassen om leerlingen optimaal op het voortgezet onderwijs voor te bereiden. Wij controleren ook of onze adviezen effectief zijn. Voor de plaatsing van leerlingen op een school met leerwegondersteunend onderwijs volgen wij de richtlijnen van Koers VO. In de bijlage kwaliteitskaart Procedure VO  zijn de stappen vermeld welke wij nemen om zorgvuldig tot een schooladvies te komen.

   Hoe gaat de school om met taalachterstanden. Op de Fatimaschool heeft een beperkt aantal leerlingen een taalachterstand. De populatie van de school bestaat grotendeels uit kinderen die vanuit de thuissituatie minder problemen ervaren in de taalontwikkeling. Het komt soms voor dat kinderen op de Fatimaschool een taalachterstand hebben i.v.m. een NT2 achtergrond. Op de Fatimaschool is het dagelijkse aanbod in de groepen zeer talig, bij de meeste kinderen met een NT2-achtergrond merken we dat de taalontwikkeling enorm verbetert in de rijke taalomgeving in de groep. Mochten kinderen meer nodig hebben, dan kan de onderwijsassistent of de RT-leerkracht ingezet worden om de leerling extra taalaanbod te doen, individueel of in een klein groepje. 

   Soms hebben we op de Fatimaschool te maken met kinderen die een TaalOntwikkelingStoornis hebben. Soms komen leerlingen al binnen in groep 1 met deze diagnose, soms wordt de diagnose in de loop van de schoolcarrière gesteld. Voor kinderen met een TOS hebben wij de mogelijkheid om via Auris een extra ondersteuningsarrangement voor de leerling aan te vragen. Indien een dergelijk arrangement wordt toegekend, wordt in overleg met de ambulant begeleider een OPP-eigen leerlijn opgesteld en een plan van aanpak gemaakt. Op de Fatimaschool streven wij er naar om de begeleiding, gedurende enkele uren per week, van deze leerlingen 1-op-1 te laten plaatsvinden, waarbij wij bij voorkeur een eigen leerkracht inzetten om deze begeleiding te bieden. De ambulant begeleider vanuit Auris is daarbij beschikbaar voor vragen, tips en adviezen.

   Bijlagen:

   Zorgstructuur_stroomdi....pdf

   4.xx_kwaliteitskaart_P....pdf

   Protocol_versnellen_Fa....pdf

   Protocol_doubleren_Fat....pdf

   Overzicht_gebruikte_me....pdf

   Afspraken_taalaanbod_g....pdf

   gecomprimeerd_Schoolon....pdf

   Protocol_OPP-eigen_lee....pdf

   Zorgplan_onveranderlij....pdf

 3. 4.3. Pedagogisch-didactisch klimaat en schoolklimaat

  1. (art. 12.2c WPO)

   Didactisch handelen (OP3 – Didactisch handelen)

   De geformuleerde kerndoelen worden behaald met behulp van de genoemde methoden die voldoen aan de kerndoelen. Het onderwijs wordt ingericht in instructiemomenten en oefenmomenten. De leertijd wordt hierbij zo effectief mogelijk benut. De leerkrachten geven instructie volgens het Directe Instructie model (zie voor nadere uitwerking hiervan hoofdstuk 4.2 kindgericht onderwijs). Ze houden rekening met de onderwijsbehoefte van de individuele leerling en met de gemiddelde onderwijsbehoefte van de groep als geheel. Voor leerkrachten en leerlingen is helder aan welke doelen er gewerkt wordt. Leerkrachten voeren gesprekken met de leerlingen en brengen zo de onderwijsbehoeften, belemmerende en stimulerende factoren in kaart. Leerlingen kunnen vaak zelf het beste aangeven wat ze nodig hebben voor ondersteuning om tot leren te komen. Om de betrokkenheid te vergroten worden de coöperatieve leerstrategieën ingezet.  De inrichting van de klas, het zitten in groepjes,  de instructietafel en de goede bereikbaarheid van alle materialen dragen bij tot actieve en betrokken leerlingen. 

   Naast het vergroten van kennis en vaardigheden is er ook aandacht voor de motorische en kunstzinnige ontwikkeling van de leerling. De ontwikkeling op het gebied van de vaardigheden van de 21e eeuw heeft onze aandacht. Hierbij denken we ook aan leren leren, leren evalueren, leren plannen, programmeren en onderzoekend leren.

   Pedagogisch klimaat (SK2 – Pedagogisch klimaat) 

   De Fatimaschool is een Vreedzame School (in wording). Van de peuterspeelzaal tot en met groep 8 worden de regels en afspraken van De Vreedzame School doorleefd. Alle professionals (ook TSO medewerkers, gastdocenten en/of andere vrijwilligers) op de Fatimaschool zorgen voor een veilige omgeving voor de leerlingen. Wij zorgen voor de sociale, fysieke en psychische veiligheid van de leerlingen in en om de school gedurende de lesdag. Alles rondom de veiligheid is beschreven in ons Veiligheidsplan (zie bijlage) Onderdeel hiervan is ook ons gedragsprotocol ter voorkoming van ongewenst gedrag. Mocht dat toch gebeuren, dan wordt er adequaat gehandeld, geregistreerd en geëvalueerd op wat er de volgende  keer beter kan. Wij zijn voortdurend bezig om incidenten te voorkomen. Dit doen wij door voorspelbaar te zijn, eisen te stellen aan de omgang met elkaar en zelf het goede voorbeeld te geven.

   "De filosofie van het programma De Vreedzame School staat voor Sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen."

   Welke doelen heeft de school geformuleerd voor sociale en maatschappelijke competenties?

   Zie hiervoor het hoofdstuk Veiligheid (4.4)
  2. Educatief partnerschap

   Op de Fatimaschool gaan we graag een educatief partnerschap aan met ouders of verzorgers om de ontwikkeling van de kinderen te versterken. We vinden het belangrijk dat er hierbij sprake is van wederkerigheid: enerzijds betrokkenheid van de school en anderzijds betrokkenheid van de ouders. Wanneer school en ouders op die manier als partners samenwerken aan het creëren van optimale omstandigheden voor de ontwikkeling en het leren van kinderen, dan spreken we van educatief partnerschap. Specifiek richt dit partnerschap zich op drie domeinen: pedagogisch, organisatorisch en democratisch. We zijn ervan overtuigd dat ouders en school samen meer kunnen bereiken in de opvoeding en het onderwijs van kinderen dan ieder voor zich. Door samen te werken kunnen we de ontwikkeling van kinderen tot levenskunstenaars versterken.

   Onze school geeft als volgt invulling aan educatief partnerschap: Wij voeren regelmatig gesprekken met ouders, ook buiten de rapportgesprekken om. Leerkrachten, intern begeleiders en de directie neemt hiertoe, indien nodig, zelf het initiatief. Wij maken regelmatig gebruik van de diensten van ouders rondom inhoudelijke lessen. Te denken valt aan vertellen over de inhoud van hun beroep, het helpen organiseren van werkbezoeken (bouwplaats, architectenbureau). Daarnaast organiseren wij vijf maal per jaar het zogenoemde 'koffie-uurtje met directie', om het laagdrempelig te maken mee te praten over beleid; organiseren wij drie maal per jaar een thema-avond voor ouders; vragen en vragen ouders mee als begeleiding bij buitenschoolse activiteiten als concertbezoek en kamp. 

   In het beleidsplan Educatief Partnerschap van de Fatimaschool is te vinden hoe wij omgaan met bovenstaande doelen.  

   Educatief_Partnerschap....pdf

   ProtocolMedicijngebrui....pdf

   ProtocolInformatieplic....pdf

   Managementview_Fatima_....pdf

 4. 4.4. Veiligheid  1. (art. 12.2d WPO) en (overeenkomst met Toezichtkader SK1 – Schoolklimaat)

   Coördinator veiligheidsbeleid en pesten:
   Eline Burghouwt en Annoek Koster
   Aanspreekpunt pesten:
   Eline Burghouwt en Annoek Koster
   Aandacht functionaris huiselijk geweld en kindermishandeling:
   Eline Burghouwt en Annoek Koster
   Vertrouwenspersoon:
   Els Demand
   Monitor sociale veiligheid:
   Ontwikkel Volgmodel van Memelink en Zien! 2 maal per jaar

                        

   De zorg voor een veilig schoolklimaat. Op de Fatimaschool bieden wij de kinderen een veilige leeromgeving door als leerkrachten consequent te handelen. Van de peuterspeelzaal t/m groep 8 voeren we een doorgaande lijn in het hanteren van omgangsregels. We werken aan de ontplooiing van de zelfstandigheid van de kinderen. Samenwerken en als groep één geheel vormen door middel van betrokkenheid, zorgt voor een veilige en warme leer- en leefomgeving. Ons levensbeschouwelijk onderwijs ondersteunt ons hierin.  Sinds schooljaar 2018-2019 hebben wij de methode Vreedzame School ingevoerd als preventieve maatregel. Dit wil zeggen dat er aandacht is voor de sociale competentie en democratisch burgerschap. De methode van de Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. In het schooljaar 2019 -2020 zal de implementatie van de Vreedzame School binnen de Fatimaschool geëffectueerd zijn (inclusief de certificering). Daarnaast hanteren wij een gedragsprotocol waarin staat omschreven hoe de schoolleiding handelt bij incidenten.

   Leerkrachten leggen de onderwijsbehoeften van de leerlingen en de groep vast in ons leerling volg- en administratiesysteem ParnasSys. Bij de peuters en kleuters worden de ontwikkelingen op cognitief en sociaal vlak beschreven in het Ontwikkel Volg Model (OVM). Op deze manier heeft ieder kind gedurende zijn/haar loopbaan een digitaal dossier waarin alles over de ontwikkeling terug te vinden is. We gaan er vanuit dat een leerling pas tot leren in staat is als er aan de basisbehoefte van het gevoel van veiligheid is voldaan. Als een kind, een ouder, een leerkracht of de intern begeleider een signaal krijgt of signalen oppikt van onveiligheid wordt er in onderling overleg besproken hoe er aan de onderwijsbehoefte ‘veiligheid’ kan worden voldaan.

   Aanpak gericht op sociale veiligheid en voorkomen van gedragsproblemen. Naast het hanteren van het gedragsprotocol worden er SoVa lessen ingezet als preventieve maatregel. Verder kennen wij een vertrouwenspersoon en aandacht functionaris. Er is sprake van interne begeleiding van leerkrachten om vaardigheden t.a.v. gedragsproblemen te vergroten. Regelmatig worden ouderavonden verzorgd waarbij stil gestaan wordt bij emotie- en stressregulatie. Tijdens deze avond is ruimte voor inbreng van ouders en wordt ook de relatie gelegd met het programma van De Vreedzame School, voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Kinderen van groep 3 tot en met 8 krijgen een les over stress, waarin zij leren wat er gebeurt als je stress hebt, maar vooral ook wat je eraan kunt doen. Na deze lessen krijgen de kinderen van de groepen 3 en 4 nog een ademtraining waarin ze leren om aan de hand van een rustige ademhaling hun stress te verminderen. De leerkrachten beschikken ook over deze informatie om dit samen met de kinderen te oefenen. Op het gebied van sociale media worden door de leerkrachten in de bovenbouw leerlingen attent gemaakt op omgang en gebruik van dit medium.  Voor ouders worden er regelmatig voorlichtingsavonden georganiseerd op de Fatimaschool over de gevaren van internet.

   Monitor sociale veiligheid. Door middel van vragenlijsten vanuit het programma ZIEN! wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen in beeld gebracht. De vragenlijsten worden twee keer per jaar door de leerkrachten van de groepen 3 tot en met 8 ingevuld en één keer per jaar door de leerlingen zelf. De vragenlijsten van de leerlingen worden alleen door de leerlingen uit de groepen 5 tot en met 8 ingevuld. De bijzonderheden worden besproken tijdens de leerlingbespreking. In het ‘plan van aandacht & protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ van de RVKO is de procedure meldcode huiselijk geweld beschreven. In de vergaderingen van de Medezeggenschap wordt regelmatig aandacht besteed aan de sociale veiligheid én de verkeersveiligheid.  

   In ons Veiligheidsplan is te lezen hoe wij op de Fatimaschool zorg dragen voor de veiligheid van leerlingen.

   Veiligheidsplan_Fatima....pdf

   Anti-pestprotocol_Fati....pdf

   Protocol-RVKO-Meldcode....pdf

   Internetprotocol_Fatim....pdf

  2. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

   We werken op school volgens de vijf stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. In de meldcode staat wie wanneer welke stappen zet bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. Bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling geven we een signaal af in de verwijsindex (SISA).

   Op school hebben we een getrainde aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling, die extra deskundigheid heeft op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling, het thema terugkerend onder de aandacht brengt bij het schoolteam en als klankbord en ondersteuner fungeert voor collega’s.

   Van leerkrachten wordt verwacht dat ze signaleren, dat ze ontwikkelingen en signalen waarover ze bezorgd zijn vastleggen en dat ze dit tijdig delen met de aandachtsfunctionaris binnen de school. Leerkrachten, aandachtsfunctionarissen en andere onderwijsprofessionals kunnen een betrouwbare volwassene zijn voor een kind en hem of haar steun bieden, zodat het gevoel van veiligheid van het kind vergroot wordt.

   Voor meer informatie over het werken met de meldcode verwijzen we naar het ‘plan van aandacht & protocol meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ van de RVKO.

 5. 4.5. Eigen opdrachten voor onderwijs


  1. In deze paragraaf beschrijven wij de onderscheidende keuzes die wij maken in ons schoolbrede concept.

   De Vreedzame School

   De Fatimaschool is een Vreedzame School (in wording). Van de peuterspeelzaal tot en met groep 8 worden de regels en afspraken van De Vreedzame School doorleefd. Alle professionals (ook TSO medewerkers, gastdocenten en/of andere vrijwilligers) op de Fatimaschool zorgen voor een veilige omgeving voor de leerlingen. "De filosofie van het programma De Vreedzame School staat voor Sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen."

   Muziekonderwijs op de Fatimaschool

   Muziekonderwijs heeft op de Fatimaschool een bijzondere plaats. Wij vinden het belangrijk dat kinderen, naast het reguliere aanbod van allerlei vakken die vooral een beroep doen op cognitieve vaardigheden, ook in aanraking komen met muziekonderwijs en hun muzikale talenten kunnen ontwikkelen. Samen muziek maken geeft kinderen veel plezier en werkt verbindend. Maar dat is nog niet alles. Onderzoek toont aan dat muziek maken een positief effect heeft op schoolprestaties. Het bespelen van een instrument draagt bij aan de motorische ontwikkeling van kinderen en bevordert discipline en doorzettingsvermogen. Samen muziek maken leert kinderen ook rekening te houden met anderen en stimuleert de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden. Veel groepsleerkrachten voelen zich niet bekwaam genoeg voor muziekonderwijs. Ze missen vaak het zelfvertrouwen om bijvoorbeeld te zingen voor en met de klas. Bovendien kost het geven van een goede muziekles vaak veel tijd. Door de inzet van een muziekspecialist, die een coachende rol heeft, wordt geprobeerd op de Fatimaschool alle leerkrachten zover te krijgen dat ze muziekonderwijs kunnen en durven te geven. Dit wordt op de volgende manier vorm gegeven; De muziekspecialist geeft muziekles in alle groepen, in aanwezigheid van de leerkracht. Zij komt eens in de twee weken in de kleutergroepen, in de andere groepen eens in de drie weken. Zij geeft de leerkracht na de les tips voor de weken dat de muziekspecialist niet komt. Vaak wordt ook gevraagd om voor de volgende les iets voor te bereiden met de kinderen, zodat de muzieklessen door de vakspecialist meer diepgang krijgen. De door de vakspecialist ontwikkelde leerlijnen worden zo gewaarborgd. Voor kinderen die meer willen zingen dan alleen tijdens de muzieklessen is in 2018 het Fatimakoor opgericht. Dit koor is voor kinderen van groep 5 tot en met 8 en repeteert elke maandag na schooltijd. Dit koor wordt geleid door de muziekspecialist. Hier zijn voor de kinderen geen kosten aan verbonden. Het koor treedt regelmatig op.

   Omdat we het belangrijk vinden dat kinderen ook met live muziek in aanraking komen werken we samen met het Rotterdams Philharmonisch orkest. Alle groepen brengen eens per jaar een bezoek aan een voorstelling van dit orkest. Deze bezoeken zijn altijd interactief en worden middels door het orkest ontwikkelde lessen in de klassen voorbereid. Om kinderen te stimuleren in hun vrije tijd een muziekinstrument te leren bespelen bieden we in de groepen 5 en 8 jaarlijks een serie van 3 gitaarlessen aan. Deze lessen worden gegeven door een gitaardocent, die na de drie lessen in de klas de kinderen privé lessen met korting aanbiedt. Om kinderen podiumervaring op te laten doen organiseren we regelmatig voorstellingen waarbij de kinderen optreden. De kinderen van de groepen 6 treden op met kerst, zij voeren dan een kerstmusical op. De kinderen van groep 7 doen mee aan de Lang Leve de Muziekshow (een muzikaal televisieprogramma, waar auditie voor gedaan moet worden middels een muzikale act). De kinderen van de groepen 8 voeren aan het einde van het schooljaar een musical op. Tijdens de carnavalviering organiseren we en open podium, waar kinderen van de groepen 5 t/m 8 vrij zijn om hun muzikale talenten te laten zien. De jongere kinderen komen dan kijken en worden uitgenodigd om mee te zingen en te dansen.

   Jij en Stress, een hersenles...

   De basisschool is voor velen al lang geen stressvrije plek meer waar je lekker kunt leren en rustig kunt lesgeven. De verwachtingen zijn hoog, de lat ligt hoog en de kans dat stressniveaus stijgen, is bij velen aanwezig. In onze hersenen is een prachtig systeem terug te vinden waarin goed geregeld is wanneer we rustig kunnen nadenken of wanneer er acuut gereageerd moet worden in tijden van stress. Dit systeem heeft een belangrijke overlevingswaarde, immers: als we in levensgevaar zijn, dan moeten we direct tot actie overgaan en niet rustig nadenken wat het beste is om te doen. Dan ben je namelijk vaak al te laat. De acute reactie op stress is vechten, vluchten of bevriezen, ook wel bekend als FIGHT-FLIGHT-FREEZE. Heel vaak gebeurt het dat kinderen, ouders, leerkrachten deze niet-nadenkende reactie vertonen op momenten dat er niet zo zeer sprake is van levensgevaar, maar dat er wel een grotere spanning (stress) wordt ervaren. Wat moet je doen als iemand zo’n onbegrijpelijke reactie heeft? En hoe kun je daarop reageren? Naast dat wij kinderen in een paar lessen leren hoe de hersenen werken, helpen we ze ook hun vaardigheid te vergroten in het reageren op stressvolle situaties. We doen dit door ademhalingstraining aan te bieden.  Het belangrijkst wat kinderen leren door de ademhaling is om het heft in eigen hand te nemen. Waar leerkrachten vaak de leidende rol op zich nemen, krijgen kinderen nu handvatten aangeboden om zelf actief iets te doen met stress. Hierin bieden de leerkrachten uiteraard hulp. Het ademhalen zorgt ervoor dat het limbisch systeem, het dolfijnenbrein, weer tot rust komt en de cortex, het uilenbrein, weer actief wordt. Met de cortex kan worden nagedacht. Dit leidt ertoe dat er weer een gesprek gevoerd kan worden zonder dat deze wordt geleid door stress en/of emotie.

   MINDgroep

   Met Intelligentie Natuurlijk iets Doen 

   Naast compacten, verrijken en verdiepen in de groep bieden wij voor de leerlingen die extra begeleiding op het vlak van de executieve functies kunnen gebruiken, een plekje in de MINDgroep aan. Per leerjaar is er MINDgroep tijd beschikbaar. De MINDgroep leerkrachten maken op basis van aantallen en ontwikkelbehoeften een verdeling van tijd. In sommige gevallen werken de kinderen anderhalf uur met max 12 leerlingen tegelijk, in andere gevallen wordt de tijd verdeeld in kleinere blokjes met minder leerlingen tegelijk. In het schooljaar 2018/19 zijn wij ook van start gegaan met een MINDgroep 1 en 2. De MINDgroep biedt een aanvullend aanbod voor leerlingen die aan het in de groep aangeboden compacten en de extra verrijking niet voldoende hebben of op andere manieren uitdaging en begeleiding nodig hebben om hun capaciteiten te benutten. De pedagogiek en didactiek in de MINDgroep zijn afgestemd op de leereigenschappen en kenmerken van meer- en hoogbegaafde leerlingen. De MINDgroep is een ontmoetingsplek voor gelijkgestemden. We richten ons bij het werken in MINDgroep op leren denken, leren leren, leren leven. Leren leren: Hoe kom je tot oplossingen op een systematische manier? Hoe pak je iets aan, hoe begin je, wat heb je nodig, welke leerstrategie pas je toe, kortom het leren plannen en organiseren. Leren denken: We richten ons op analytisch, creatief en kritisch denken. We bekijken vraagstukken van verschillende kanten en verwoorden en stimuleren vooral het out-of-the-box denken. Daarbij is er aandacht voor de sterke punten van meer- en hoogbegaafden zoals top-down leren, probleemoplossend vermogen en creativiteit. Leren leven: Inzicht in jezelf, ontdekken waar je goed in bent en hoe je die sterke kanten inzet. Maar ook eisen niet te hoog te stellen, leren doorzetten, omgaan met kritiek en flexibel leren zijn. beleidsplan meer- en hoogbegaafdheid Fatimaschool Rotterdam versie 2019 -12- Ook omgaan met anderen hoort bij leren leven. Jezelf blijven in een groep, maar ook rekening houden met anderen, ontdekken dat je elkaar goed kunt aanvullen en ervaren dat je samen met anderen meer kunt bereiken dan alleen. Bij deze doelen is mindset een belangrijke factor. Zonder een op groei gerichte mindset zal een kind namelijk geen moeite doen om zich iets nieuws eigen te maken en dus niet tot leren komen. Werken aan de mindset van het kind speelt dan ook een belangrijke rol. Het werken aan de inzet en vergroting van excecutieve functies (bijlage ) is een doorgaand proces dat in de eigen groep, maar zeker ook in de MINDgroep volop aan bod komt. Wanneer leerlingen nooit echt moeite hoeven te doen om zich leerstof eigen te maken, leren zij zichzelf geen nieuwe leerstrategieën aan. Zij kunnen zelfs door langdurige verveling of een fixed mindset, onderpresteren en hiaten in de leerstof opbouwen. Voor deze leerlingen is uitdaging binnen hun zone van naaste ontwikkeling van groot belang. Zo leren zij onder andere om door te zetten en het belang van samenwerking in te zien. We willen de kinderen, bij wie binnen het verwerven van de reguliere lesstof te weinig uitdaging zit, leren fouten te maken of het even niet meer te weten. Ze leren met tegenslag om te gaan. De MINDgroep is dus niet bedoeld als beloning voor hard werken, maar om kinderen, die die behoefte hebben, te leren hun grenzen in de ontwikkeling van hun vaardigheden die nodig zijn om te leren, de meta-cognitieve vaardigheden, uit te breiden. In de lessen wordt hen geleerd uitdagingen aan te gaan en via feedback hun leercapaciteiten uit te breiden. Feitelijk is het opdoen van extra inhoudelijke kennis ‘bijvangst’. De kinderen zullen met name uitgedaagd worden om verschillende denkvaardigheden in te zetten en te ontwikkelen. De werkwijze van de leerkracht zal dan ook vooral bevragend zijn, om zo te zorgen dat het proces bij het kind zelf zal liggen. Samen met de leerling zal zij op zoek gaan naar de vaardigheden waarin het kind kan groeien. Uiteraard gaat dit zeker ook in overleg met de groepsleerkracht. Aanmelden voor de MINDgroep: Plaatsing in de MINDgroep gebeurt altijd in overleg met leerkrachten, intern begeleider, ouders en leerkracht MINDgroep. De reden van aanmelding wordt door de groepsleerrkacht met de ouders besproken. De MINDgroepleerkracht informeert de ouders over het doel van de lessen middels een introductiebrief. De criteria van deelname aan de MINDgroep zijn niet heel eenduidig vast te leggen omdat elke meer-en hoogbegaafde leerling zijn mogelijkheden op zijn of haar eigen manier laat blijken.

   Talentbeleid_Fatimasch....pdf

   Beleidsplan_Meer-en_ho....pdf

 6. 4.6. Voorschool en VVE

  1. Voorschool en VVE

   De Fatimaschool heeft een eigen peuterspeelzaal. Hier zijn kinderen vanaf 2 jaar en 6 maanden van harte welkom! Zodra zij vier jaar zijn, stromen de meeste kinderen door naar een groep 1-2 binnen de Fatimaschool; een enkel kind gaat naar een andere basisschool in de wijk Schiebroek. In ons onderwijs aan peuters staat spelend leren centraal. Ons doel is het creëren van een krachtige en inspirerende speelleeromgeving met betekenisvolle activiteiten die leiden tot o.a.: meer spelplezier, intrinsieke motivatie en optimale leerontwikkeling van de kinderen. Een peuter is nieuwsgierig en wil graag ‘zelf doen’ en ‘ontdekken’. Door de thema’s aan te laten sluiten bij de belevingswereld van een peuter zorgen we voor een grote betrokkenheid. We werken met het leerlingvolgsysteem OVM (OntwikkelVolgModel van Memelink), waarvan de doelen worden verwerkt binnen de thema's. De pedagogisch medewerkers observeren en stimuleren de kinderen tijdens de activiteiten en het spelen. Dit levert informatie op om kinderen te begeleiden in een volgende stap in hun ontwikkeling, een doorgaande ontwikkelingslijn op het niveau van het kind. We streven ernaar om uit elk kind te halen wat erin zit. 

   Peuters kunnen vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin een indicatie krijgen, waardoor zij (gratis) extra uren naar de peuterspeelzaal mogen komen. Vanaf 1 januari 2019 zijn deze peuters, indien realiseerbaar, 16 uur per week welkom op de peuterspeelzaal. Door ook deze peuters nauwlettend te volgen met OVM streven de pedagogisch medewerkers ernaar de ontwikkeling dusdanig te stimuleren, dat ook zij een goede overstap kunnen maken naar groep 1-2.

   Binnen het klassenklimaat willen we een veilige en vertrouwde omgeving neerzetten, waarbij we waarde hechten aan structuur en regelmaat. Het welbevinden van de kinderen staat voorop. Daarnaast wordt de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de peuters aangesproken. Peuters leren om samen te spelen, materialen te delen en zelf problemen op te lossen. Dit alles om de peuters een goede basis mee te geven voor een goede start op de basisschool. 

   Door het werken met dezelfde thema's als de groepen 1-2, het volgen van de peuters middels OVM, maar ook de inzet van de intern begeleider, bouwcoördinator  en didactisch coach van de onderbouw is er een goede doorgaande lijn van de peuterspeelzaal naar groep 1-2.

   Voor het pedagogisch beleidsplan en de bevindingen van de inspectie vanuit de GGD verwijzen wij u graag naar de onderstaande bijlagen.   Pedagogisch_beleidspla....pdf

   definitief_rapport_ins....pdf