Schoolplan Fatimaschool 2019-2023
 1. 5.1. Inleiding personeelsbeleid

  1. De onderwijsveranderingen in de samenleving volgen zich in rap tempo op. Om mee te kunnen gaan in de veranderende omgeving en om de uitdagingen waar de Fatimaschool voor staat uit te kunnen voeren, zijn wij gericht op ons menselijk kapitaal. Deskundige leerkrachten en onderwijsondersteuners zijn noodzakelijk voor het verzorgen van ons kwalitatief goede onderwijs. Naast deskundigheid willen wij ons personeel ook aan ons blijven binden. We creëren tevreden medewerkers die vervolgens zorgen voor een succesvolle basisschool loopbaan voor de leerlingen.

 2. 5.2. Personeelsbeleid RVKO

  1. Personeelsbeleid RVKO


   De school maakt onderdeel uit van de RVKO en derhalve zijn de medewerkers in dienst van de RVKO. Binnen de RVKO is iedere medewerker bevoegd voor de functie waarin hij of zij is aangesteld. Daarnaast hechten wij er als katholiek bestuur waarde aan dat medewerkers in het bezit zijn van de GoLev-akte. Alle schoolleiders staan geregistreerd in het schoolleidersregister en voldoen aan de bevoegdheids- en professionaliseringseisen.

   De RVKO beschikt over een gedegen (strategisch) personeelsbeleid. Op organisatieniveau wordt van werving & selectie tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst stevig ingezet op duurzame inzetbaarheid (vitaliteit + professionaliteit) van alle medewerkers. De Handreiking Professioneel Gedrag (integriteitscode) is de leidraad voor het professioneel handelen van alle medewerkers van de RVKO.

   Vanuit de visie van de RVKO op de lerende organisatie, wordt in ruime mate aandacht en middelen besteed aan de gezamenlijke en individuele professionele ontwikkeling (bekwaamheid) van de medewerkers. Op de behoefte van deskundigheidsbevordering van medewerkers wordt afgestemd op basis van de in de IPB-cyclus (Integraal Personeelsbeleid) geconstateerde persoonlijke ontwikkelpunten met de volgende prioritering:

   • oplossen van professionele hiaten
   • ontwikkeling benodigd voor specifieke taakstelling
   • ontwikkeling op basis van ambitie en affiniteit.


   De RVKO investeert fors in professionalisering: met jaarlijks € 500,- per fte en € 3.000,- euro per schoolleider is dat ruim boven het gestelde minimum. Er is sprake van een uitgebreid nascholingsaanbod i.s.m. de Thomas More Hogeschool en de Thomas More Leiderschapsacademie. Daarnaast biedt de RVKO de mogelijkheid om op schoolniveau te werken aan professionaliteit middels gericht aanbod van onder andere Coaches verbetercultuur (o.a. expertcoach LeerKRACHT), Didactische coaches en Bovenschools schoolopleiders.

   De verdeling tussen mannen en vrouwen in schoolleidersfuncties binnen de RVKO is in de afgelopen vijf jaren gemiddeld  m1,0 : v2,5. De RVKO is hier tevreden mee. Vrouwen en mannen worden gelijke kansen geboden waar het gaat om professionalisering en doorstroom naar leidinggevende functies.

   Verdere en gedetailleerde informatie over het personeelsbeleid van de RVKO, is voor schooldirecties en medewerkers beschikbaar op: https://rvko.sharepoint.com/organisatie/vademecum/personeel/Paginas/default.aspx


 3. 5.3. Personeelsbeleid school


  1. Integraal Personeel Beleid. Op de Fatimaschool maakt ieder personeelslid een Persoonlijk Ontwikkelings Plan. Als aanzet wordt een gesprek gevoerd met een directielid om tot een POP te komen: voorafgaande aan dit gesprek krijgt de medewerker een format voor een POP. Dit kan gebruikt worden als voorbereiding op het gesprek. Na het gesprek werkt de medewerker het POP uit en wordt het aan de direct leidinggevende in definitieve vorm voorgelegd. Ieder jaar voert de directie een functioneringsgesprek waarbij de nieuw opgestelde dan wel bijgestelde POP wordt besproken. Voorafgaand aan een functioneringsgesprek vindt er altijd een klassenconsultatie plaats. In het vierde jaar van de cyclus wordt een beoordelingsgesprek gevoerd, dit gesprek is een evaluatie van de afgelopen vier jaar. Leerkrachten die nog geen vaste aanstelling hebben binnen de RVKO, krijgen binnen 26 weken twee functioneringsgesprekken en één beoordelingsgesprek. Het volgend schooljaar doen zij aan de normale cyclus mee. Nieuwe leerkrachten krijgen een persoonlijke mentor toegewezen uit het team bij wie ze met allerhande vragen terecht kunnen. Gedurende de eerste twaalf weken zullen zij werken met het zogenaamde Fatima-inwerkplan. Met behulp van dit inwerkplan passeren alle onderwijskundige en organisatorische zaken de revue en zodoende wordt er niets vergeten. De IB’er geeft hen extra begeleiding op het vlak van de leerlingenzorg, de ICT’er draagt zorg voor het inwerken op ICT gebied (digitale rapporten, digibord en softwarepakketten). Met onze seniorleerkrachten wordt, waar de organisatie dat toelaat, zoveel mogelijk rekening gehouden.

   Collegiale consultaties. Een collegiale klassenconsultatie is een mogelijkheid om binnen de school als ‘lerende organisatie’ van elkaar te leren en oog te hebben voor de doorgaande lijn binnen de school.
   Minimaal één keer per jaar zal iedere leerkracht in de gelegenheid worden gesteld om bij een collega een collegiale consultatie te gaan doen. De groep zal dan worden overgenomen door de didactische coach, directeur, de adjunct-directeur of de IB’er. Het vooroverleg en de nabespreking vinden buiten de lesgebonden uren plaats. In overleg kan er ook voor gekozen worden om de consultaties in een aantal groepen te concentreren, dit afhankelijk van behoefte en onderwijsinhoudelijk thema.

   Klassenconsultaties
   Een klassenconsultatie is geen beoordeling, maar een begeleidingsinstrument. Elk schooljaar zal de directie bij iedere leerkracht een klassenconsultatie afleggen. Afwisselend gebeurt dit door de directeur, de adjunct-directeur en een leerkracht met directietaken. De nabespreking vindt buiten de lesgebonden uren plaats. Een klassenconsultatie kan zowel aangekondigd als onaangekondigd zijn. De aangekondigde klassenconsultatie bevat de volgende elementen:

   Vooroverleg:
   - Waar komt de observator naar kijken?
   - Waarop wil de leerkracht graag dat er gelet wordt?
   - Welke les gaat de leerkracht geven en waarom?
   Dit vooroverleg kan ook bestaan uit afspraken in een teamvergadering en/of een aantal punten die de leerkracht schriftelijk aangeeft.

   Klassenbezoek:
   - De leerkracht geeft de afgesproken les.
   - De observator kijkt, maakt aantekeningen over de afgesproken punten.
   - De observator maakt gebruik van een kijkwijzer. Vaste aandachtspunten die beschreven staan in de zogenaamde kijkwijzer die gebruikt wordt bij de klassenconsultaties:  algemene indruk, pedagogisch klimaat,  didactisch handelen, interactie leerkracht/ leerlingen en de inrichting van het lokaal.

   Nagesprek:
   - Even stoom afblazen!
   - Bespreken van de geobserveerde punten, geven van tips en suggesties.
   - Vaststelling van de leerpunten.
   - Afspraken over verslaglegging.

   - Verslaglegging:  De observator maakt het verslag. Dit bevat de afspraken en leerpunten die geformuleerd zijn tijdens het nagesprek. Het verslag is persoonlijk. In het directieoverleg worden de klassenconsultaties besproken. Het is mogelijk dat in het nagesprek bij de klassenconsultaties door de directie afspraken worden gemaakt voor een vervolgconsultatie.  Het verslag wordt met de leerkrachten besproken, en eventueel aangevuld met de opmerkingen van de leerkracht. De leerkracht ontvangt het verslag en de directie bewaart een kopie in het personeelsdossier. Aan het begin van het schooljaar wordt afgesproken in welke periode de consultaties zullen plaatsvinden. Het rooster zal minimaal twee weken van tevoren worden opgesteld.

   Begeleiden studenten. De school staat open voor PABO studenten, SPW-studenten en studenten Helpende Zorg en Welzijn. Wij plaatsen in iedere groep, waar dat mogelijk is, een student. Voor hun begeleiding is de mentor of coach natuurlijk de eerst aangewezen persoon. Een leerkracht fungeert als opleidingscoördinator en is belast met de ontvangst van de studenten, de indeling en de contacten met de PABO, Albeda College en Zadkine College. De coördinator bewaakt tevens het overzicht over het functioneren van de student en de relatie met de mentor of coach. Indien de situatie daarom vraagt, speelt zij een rol in het onderlinge overleg.

   Professionele cultuur. Op de Fatimaschool werken wij graag op een professionele wijze waarbij leren van en met elkaar centraal staat. Dit is ook terug te zien in de overlegmomenten die plaatsvinden. Naast geplande overlegmomenten zoals team- en bouwvergaderingen, voeren collega's na schooltijd overleg en worden lessen gezamenlijk voorbereid. De vergaderingen staan in het teken van de schoolontwikkeling. Tevens worden collegiale klassenconsultaties ingezet om de onderzoekende houding te bevorderen. Binnen iedere bouw is sprake van een didactisch coach, die kan worden ingezet ter ontwikkeling van de leerkracht. Tijdens de team- en bouwvergaderingen wordt gebruik gemaakt van de professionele leercirkel (van der Hilst, 2009) om de besluitvorming te ondersteunen en de kwaliteitscultuur te waarborgen. De Fatimaschool kent diverse inhoudelijke werkgroepen die aan het begin van het jaar worden samengesteld. In het schooljaar 2019 – 2020 is in het kader van professionalisering verder sprake van een stuurgroep die het onderwerp Vreedzame School op zich neemt. Leerkrachten die deelnemen aan deskundigheidsbevordering op individuele basis delen hun opgedane kennis en ervaringen tijdens het bouwoverleg zodat ook andere leerkrachten hiervan kunnen profiteren. Op bovenstaande wijze wordt binnen de Fatimaschool gewerkt aan de professionele cultuur.

   Werkdrukverminderering. Om onze leerkrachten vitaal te houden hebben we op de Fatimaschool een aantal vakleerkrachten die de werkdruk binnen de school voor de leerkrachten verminderen. Zo hebben we een vakleerkracht lichamelijke opvoeding, een muziekleerkracht en voor de schoolactiviteiten hebben wij een coördinator in het leven geroepen die alle activiteiten gedurende het jaar coördineert. Tevens maken wij binnen de Fatimaschool gebruik van verschillende onderwijsassistenten. Naast de professionele ontwikkeling krijgen de leerkrachten tevens ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

   Werkgeluk. Wij zijn zuinig op onze mensen en werken dan ook aan het behoud van ons personeel. Dat doen we door te investeren in ons personeel door het regelmatig geven van Fatima borrels (de zogenaamde FABO's), het organiseren van een 'Sinterkerst' en een afsluitende BBQ aan het einde van het schooljaar met het gehele team. Aan het begin van het jaar starten we het jaar met een studiedag en een teamuitje. Op deze manier kunnen nieuwe leerkrachten meteen met elkaar kennis maken. Dit geeft de leerkrachten de mogelijkheid elkaar beter te leren kennen en dit bevordert tevens het positieve werkplezier.

   De Medezeggenschapsraad. De MR houdt toezicht op allerlei zaken die de school aangaan. Zij richt zich op het beleid en de inhoud van het onderwijs en de organisatie van de school. De MR van de Fatimaschool bestaat uit acht personen; vier ouders en vier leerkrachten. De directeur heeft een adviserende functie. De MR kan gevraagd en ongevraagd advies c.q. instemming geven. De advies- en instemmingsbevoegdheid is wettelijk vastgelegd in de WMS (Wet Medezeggenschap Scholen). Tevens is er een medezeggenschapsstatuut en reglement dat vanuit de RVKO verstrekt is. De medezeggenschapsraad vormt voor de schoolleiding een belangrijke informatiebron voor vragen, wensen en opmerkingen van ouders. Er wordt minimaal zes maal per jaar vergaderd, maar indien nodig wordt er een extra vergadering belegd. De voorzitter leidt de vergaderingen. De secretaris zorgt in overleg met de voorzitter en zo nodig de directie voor het opstellen van een agenda en verzorgt de notulen en de post. MR-leden worden voor vier jaar gekozen. De voorzitter en de secretaris dragen zorg voor de verkiezingen volgens de voorschriften in het MR-reglement. De ouderbijdragen worden onder de regie van de MR door de activiteitencommissie beheerd. De in- en uitgaven worden elk jaar gecontroleerd door een kascontrolecommissie. De activiteitencommissie zet het geïnde geld van de ouders in voor de activiteiten gedurende het lopende schooljaar, bijvoorbeeld Sinterklaas, kerst, Carnaval, Pasen, maar ook voor activiteiten tijdens een Lustrum.

   De samenstelling van de MR dd. juni 2019: 

   Oudergeleding: Lieke Withagen, Katelijn Koelewijn, Andries Nek en Jessica Wit

   Personeelsgeleding: Gert-Jan Blonk, Marije van Eijk, Madelijn van der Vlis en Janniek van den Berg

   ARBO. Onze school heeft een Arbobeleidsplan. Vanuit het team zijn er vier leerkrachten aangesteld als ARBO coördinator.

   Verzuim. Het verzuim wordt geregistreerd en behandeld middels het programma Verzuimmeester volgens de IPZ richtlijnen van de RVKO.

   Ongevallenregister. De ARBO-coördinatoren vragen maandelijks de ongevallenregistratieformulieren op. Wanneer zich een ongeval heeft voorgedaan, wordt dit ingevuld door betreffende leerkracht. Op het ene formulier de ongevallen die meer nodig hebben dan een pleister. Op het andere formulier de pleisterongevallen waarbij de oorzaak door actie in het vervolg kan worden voorkomen.

   Veiligheid en gezondheid. Naar aanleiding van de Kwaliteitsvragenlijst wordt per schooljaar een actielijst en plan van aanpak samengesteld.

   Welzijn. Er is een inventarisatie geweest van het (team)welzijn en de welzijnsrisico’s voor het personeel.

   Agressie, geweld en seksuele intimidatie. De school heeft een gedragsprotocol, waarin omgaan met agressie, geweld en seksuele intimidatie is opgenomen. Op schoolniveau is er een vertrouwenspersoon en een maatschappelijk werkster. Daarnaast kan men ook bij de vertrouwenspersoon en/of maatschappelijk werkster van de RVKO terecht.

   Bedrijfshulpverlening. De bedrijfshulpverlening is op school goed geregeld. Er zijn voldoende BHV’ers aanwezig. Jaarlijks worden er, indien nodig, nieuwe personeelsleden opgegeven voor de cursus bedrijfshulpverlening. Leerkrachten met een BHV-diploma gaan om het jaar op herhaling.

   KinderEHBO. Ieder jaar volgt een  aantal collega's de cursus KinderEHBO. 

   Ontruimingsplan. Er is een goedgekeurd ontruimingsplan. Het ontruimen wordt jaarlijks twee keer in de praktijk geoefend. Eén keer per schooljaar vindt er een ontruimingsoefening onder begeleiding van deskundigen plaats, die dezelfde dag na schooltijd met het gehele team wordt geëvalueerd.


 4. 5.4. Pedagogisch en didactisch handelen


  1. Directe instructiemodel. Op de Fatimaschool bieden we lesstof aan via het directe instructiemodel. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen. De zittende leerkrachten zijn hiervan op de hoogte. De nieuwe leerkrachten krijgen deze afspraken met betrekking tot het pedagogisch en didactisch handelen mee tijdens hun inwerkperiode. Om voorgaande te borgen blijven de werkwijze en afspraken omtrent het pedagogisch en didactisch handelen een terugkerend onderwerp op de bouwvergaderingen. Ook tijdens de klassenconsultatie, die jaarlijks plaatsvindt, wordt aandacht besteed aan de wijze waarop het directe instructiemodel wordt toegepast. Als blijkt dat dit wenselijk is, kan een didactisch coach worden ingezet om leerkrachten op dit vlak verder te ontwikkelen. 

   Nieuwe leerkrachten. Om te ervoor te zorgen dat nieuwe leerkrachten een zo goed mogelijke start maken en om te voorkomen dat een deel van de nieuwe leerkrachten in het eerste jaar voor de klas uitvalt. hebben wij voor zowel de startende als de ervaren leerkracht een ‘Fatimaschool inwerkplan’ geschreven. Het doel hiervan is om nieuwe leerkrachten (startende en ervaren leerkrachten) binnen korte tijd antwoord te geven op de vraag hoe er op de Fatimaschool wordt gewerkt, waar je terecht kunt met vragen en om leerkrachten zich snel thuis te laten voelen. Hierbij staat het pedagogisch en didactisch handelen binnen onze school centraal. Alle nieuwe en startende leerkrachten krijgen op de Fatimaschool bij de start van het schooljaar een mentor toegewezen. De mentor is een ervaren collega die bekend is met de taken die gevraagd worden. De mentor kan op zowel inhoudelijk als organisatorisch vlak binnen de Fatimaschool helpen tijdens de inwerkperiode. De mentor zal tools en suggesties aanreiken om de nieuwe leerkracht wegwijs te maken binnen de Fatimaschool. Met de mentor wordt een aantal afspraken gepland waarbij verschillende onderwerpen aan bod komen. Het onderwerp 'functioneren in de groep en binnen het team' is een steeds terugkerend onderwerp wat het gehele jaar door de revue zal passeren. Ook na de inwerkperiode blijft de mentor verantwoordelijk voor het inwerken en de vragen die er zijn. 

   Voor een nadere uitwerking van ons pedagogisch en didactisch handelen, verwijzen wij naar hoofdstuk 4.3 van dit schoolplan: pedagogisch-didactisch klimaat en schoolklimaat. 

    

   Inwerkplan_nieuwe_leer....docx