Schoolplan Fatimaschool 2019-2023
 1. 2.1. Onze school

  1. Gegevens Fatimaschool 

   Locatie's Larikslaan 190, 3053 LG  Rotterdam
   Larikslaan 192, 3053 LG Rotterdam
   Vuurpijlstraat 27, 3053 EZ Rotterdam
   Telefoon Larikslaan/Vuurpijlstraat 010-4 18 80 05
   E-maildirectie@fatimarvko.nl
   Ziekmeldingziekmelding@fatimarvko.nl
   Administratieadministratie@fatimarvko.nl
   Websitewww.fatimarvko.nl
   Directeur en adjunct-directeurNicole van Dijk-Kooning en Wilma Wiegerink


   Bevoegd gezag

   Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO)
   Stationssingel 80
   3033 HJ Rotterdam
   Postbus 4250
   3006 AG Rotterdam
   T: 010 – 453 75 00
   E: info@rvko.nl
   www.rvko.nl
   Voorzitter College van bestuur: drs. A.J.M. Groot Zwaaftink

 2. 2.2. Missie en visie

  1. Missie en Visie van de school


   Missie - Samen op weg naar jouw hoogste trede!

   Onze leerlingen verschillen in afkomst en achtergrond. Ieder kind is anders en leert anders. Daarnaast leren wij zowel van als met elkaar. Vanuit dat oogpunt sluiten wij aan bij het persoonlijk leren van de kinderen. Wij leren de kinderen zelf te kijken naar wie zij zijn en naar hoe zij handelen. Daarbij is een kritische, en/maar onbevreesde houding van belang.

    Visie Naast een leergemeenschap is onze school ook een leefgemeenschap

   Leerlingen Vertrouwen scheppen is een belangrijke voorwaarde voor het welslagen van ons onderwijs! We leren kinderen om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, voor anderen en voor de omgeving. We zorgen voor het verwerven van kennis en vaardigheden en dragen naar vermogen bij aan een voor elke leerling optimale en brede ontwikkeling. Van de peuterspeelzaal t/m groep 8 voeren we een doorgaande lijn in het hanteren van omgangsregels. We werken aan de ontplooiing van de zelfstandigheid van de kinderen. Hierbij denken wij aan zelf verantwoordelijkheid leren nemen:  elkaar helpen, samen problemen oplossen en zorgvuldig omgaan met materiaal. Samenwerken en als groep één geheel vormen door middel van betrokkenheid, zorgt voor een veilige en warme leer- en leefomgeving. Wij besteden veel aandacht aan het ontwikkelen van waarden en normen. De Vreedzame School als programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap vormt een onderlegger voor het gedragsprotocol en geeft daarnaast dagelijks richting aan ons pedagogisch handelen.

   Organisatie  Het team van de Fatimaschool vormt een professionele leergemeenschap. Dit houdt in dat we door gedeelde verantwoordelijkheid en leiderschap samen vorm geven aan ons onderwijs. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor het beleid binnen de school. We leren van en met elkaar, zodat we ons onderwijs continu toetsen en verbeteren aan recente ontwikkelingen binnen het onderwijs. Hierin maken wij bewuste keuzes en zetten wij wat de leerlingen nodig hebben centraal. We werken met het leerstofjaarklassensysteem. De leerkrachten geven adaptief onderwijs; door te differentiëren wordt er goed ingespeeld op de verschillende leerbehoeften in een groep en wordt er actief gewerkt aan het vergroten van de relatie, competentie en autonomie van de leerlingen. De kleuters werken in heterogeen samengestelde groepen. Vanaf groep 3 geven wij les volgens het directe instructiemodel. Dit doen we o.a. door te werken met dag- of weektaken. Regelmatig overleg en evaluatie zorgen voor een doorgaande ontwikkelingslijn. Onze manier van werken stimuleert de kinderen om zoveel mogelijk uit zichzelf te halen op cognitief-, sociaal-emotioneel-, motorisch- en creatief gebied. Vanuit een basis van veiligheid en goede sfeer willen we minimaal een opbrengst behalen die overeenkomt met de score die Cito aangeeft voor onze doelgroep. 

   Omgeving  De Fatimaschool is een organisatie waarin de teamleden met hun professionele houding en hun continue inzet het onderwijs een warm hart toedragen. Het is een school die open en laagdrempelig wil zijn voor ouders, kinderen, het team en de wijk.


  2. Missie en Visie van de RVKO

   MISSIE
   De Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs biedt leerlingen hoogwaardig onderwijs gebaseerd op een zich continu ontwikkelende katholieke traditie en op persoonlijke en gemeenschappelijke betrokkenheid van eenieder in onze organisatie. Dit doen we vanuit onze kernwaarden:  verwondering, respect, verbondenheid, zorg, gerechtigheid, vertrouwen en hoop.

   VISIE
   Leerlingen
   Vanuit onze katholieke inspiratie krijgt iedere leerling de kans om uit te groeien tot een gelukkig mens, die in staat is ten volle te leven, met en voor anderen. Een levenskunstenaar die om kan gaan met voorspoed en tegenslag, die weet dat je ook gelukkig kunt worden met minder terwijl vaak gedacht wordt dat dit alleen maar kan met meer. We willen het immateriële belangrijk maken.
   We leren kinderen om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, maar ook vanuit naastenliefde en gemeenschapszin voor anderen en de omgeving. We dragen optimaal bij aan een voor elke leerling goede en brede ontwikkeling. We proberen kinderen weerbaarder te maken in de huidige, snel veranderende wereld.

   Ouders/verzorgers
   Ouders en verzorgers zijn educatief partner en betrokken bij de school en het leerproces. De school is actief onderdeel van de wijk. Onze leerlingen groeien op als democratische burgers, die met hun omgeving verbonden zijn. Het bijbrengen van normen en waarden is een verantwoordelijkheid van ouders en school, net zo goed als het elkaar juist, tijdig en volledig informeren. Wij streven naar een open en respectvolle communicatie.

   Professionals
   Onze professionals bepalen voor een belangrijk deel het succes van de organisatie. Professionele en persoonlijke groei, vitaliteit en verbondenheid met elkaar en de organisatie zijn voorwaarden voor werkgeluk en essentieel voor de kwaliteit van ons onderwijs.

   Organisatie
   We zijn een organisatie waarin mensen binnen een helder kader hun verantwoordelijkheid nemen, waar op respectvolle wijze wordt samengewerkt en waarin onze kernwaarden herkenbaar worden voorgeleefd. Binnen onze organisatie staan mensen centraal en zijn systemen ondersteunend.

   Omgeving
   We leveren een betekenisvolle bijdrage aan een betere wereld, waarin mensen hun kwaliteiten en talenten duurzaam ontwikkelen Onze leerlingen zijn de toekomstige verzorgers van onze planeet, daar bereiden we hen op voor.

   Besturingsfilosofie
   We hebben een helder strategisch kader waarbinnen we sturen op autonomie in verbondenheid. We hanteren in de organisatie het subsidiariteitsbeginsel, wat inhoudt dat hogere organisatielagen zo min mogelijk taken en verantwoordelijkheden onttrekken aan lagere organisatielagen.
   We zijn een doelgerichte organisatie waarbinnen de mensen zich verantwoorden over de voortgang van de werkzaamheden en van de opbrengsten door middel van gesprekken en rapportages. We zijn duidelijk over onze on-onderhandelbare doelen. We werken volgens het principe ‘leg uit of pas toe’.
   Onze scholen hebben met name in het primaire proces veel ruimte voor eigen beleid. De RVKO kenmerkt zich door een intensieve kwaliteitszorg in de scholen. Om onze scholen waar mogelijk te ontzorgen garanderen we een hoge kwaliteit van de ondersteunende diensten.

   “Zie me,

   hoor me,

   waardeer me,

   geef me ruimte”

  3. STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2019-2020

   Deze planperiode maakt deel uit van een veel groter strategisch verhaal, dat 145 jaar geleden begon en nog steeds springlevend is! In dat verhaal behouden we ‘het goede’ om te zorgen voor continuïteit en stabiliteit.

   Met elkaar hebben we eerst in vijf ontwikkelgroepen, met betrokken ouders en uiteindelijk met alle 2200 collega’s onze plannen voor de komende jaren bepaald. De wijzigingen zitten in het verleggen van accenten, oog hebben voor innovatie, meebewegen met maatschappelijke tendensen en het verder en met lef realiseren van onze idealen.

   We hebben een aanlokkelijk beeld voor ogen van waar we naar toe willen. Continue bezig zijn met verbeteren en vernieuwen, met ‘scheppen’, om zo een waardevolle  bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en het levensgeluk van onze leerlingen. Dat is onze droom, dat is ons vaste voornemen voor de komende vier jaar.


   Wij werken vanuit onze droom om met goed onderwijs een bijdrage te leveren aan het levensgeluk van onze leerlingen in Rotterdam en de buitengemeenten. Dat vraagt van ons allemaal dat we élk kind in zijn/haar eigenheid zien en de ruimte geven om zijn/haar talenten te ontwikkelen. Meer aandacht voor talenten vraagt maatwerk. We willen leerlingen meer eigenaar laten zijn van hun ontwikkeling en hen daarbij uitdagen en goed ondersteunen. We omarmen innovaties die deze belangrijke ontwikkeling van ons onderwijs mogelijk maken en die de onderwijskwaliteit verstevigen.

   Met het thema ‘geluk’ borduren we voort op het begrip ‘levenskunstenaar’. De levenskunstenaar is een mens die in staat is ten volle te leven en die om kan gaan met voorspoed en tegenslag. De dimensie geluk voegt daar iets aan toe; geluk gaat over zingeving, moed, balans, gemeenschapszin en liefde. Elk leven kent mindere tijden. We willen kinderen de kwaliteiten meegeven om ook in die tijden over houvast te beschikken. We willen hen leren om belangen af te wegen, keuzes te maken en een eigen weg te gaan. Met als doel dat ze voor zichzelf én voor anderen kunnen en willen zorgen en een zinvolle bijdrage leveren aan de maatschappij. Dat maakt gelukkig.

   Deze ambitie geldt niet alleen voor onze leerlingen, maar ook voor de mensen die dagelijks met hen werken. Het vraagt van ons dat we oog hebben voor de eigenheid en diversiteit van collega’s en ruimte bieden aan de ontwikkeling van hun specifieke talenten. Juist nu we geconfronteerd worden met flinke uitdagingen, betekent dit dat we meebewegen en soms de koers verleggen. Het vraagt lef om nieuwe wegen in te slaan. De RVKO wil op alle mogelijke manieren meedenken en de voorwaarden scheppen om goed onderwijs te kunnen geven aan alle kinderen.

   We hanteren het katholieke mensbeeld als raamwerk, niet opgelegd wel richtinggevend. Het is dynamisch en aan verandering onderhevig en er is vrijheid, omdat iedere school anders is. Daarbij is er een basis die voor alle scholen geldt en die we uitdragen en ondersteunen met concrete handvatten.

   “Als je niets meekrijgt, kun je ook niet kiezen”. Dat geldt zowel voor ons, ons onderwijs als onze leerlingen. We willen de identiteit van de RVKO verstevigen en daarvanuit ruimte en aandacht hebben voor de superdiversiteit van onze samenleving, waarbij iedereen welkom is, wie je ook bent.

   Uiteindelijk is het, vanuit ons katholieke mensbeeld, onze wens om bij te dragen aan de vorming van het kind, aan de ontwikkeling van mens tot persoon in waardevolle interactie met zijn/haar omgeving

   We zijn een vereniging voor katholiek onderwijs. Het woord “katholiek” staat bij ons synoniem voor “werken met hart en ziel”. Dat is wat wij willen toevoegen aan ons onderwijs.

   Strategisch_Verhaal_RV....pdf

  4. Katholieke identiteit

   Onze school maakt deel uit van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO). De RVKO biedt ouders en ruim 20.000 leerlingen hoogwaardig onderwijs, gebaseerd op een zich steeds vernieuwende katholieke traditie. Aansluitend bij de missie en het strategisch beleidsplan van de RVKO, geeft onze school op de volgende wijze invulling aan de identiteit van de school.

   We hanteren het katholiek mensbeeld als raamwerk. We streven ernaar op school een sfeer te scheppen waarin ieder kind zich geborgen voelt en geaccepteerd wordt zoals het is. Dus ongeacht taal, cultuur en geloof. Dit proberen we onder meer te bereiken met de vier vastgestelde schoolregels, waarvan de ieder jaar in de klassen gemaakte ‘klassenafspraken’ een afgeleide zijn. Naast de regels en afspraken vinden wij het belangrijk om de leerlingen sociale vaardigheden/competenties bij te brengen. Uiteraard wordt hieraan iedere dag, in iedere groep, aandacht aan besteed. Om doelgericht bezig te zijn met sociaal-emotionele ontwikkeling zijn er Vreedzame Schoollessen opgenomen in het lesprogramma. Met het ontwikkel Volgmodel van Memelink en het volgsysteem Zien! volgen wij de ontwikkeling van kinderen op dit gebied. Wij benaderen de leerlingen op een positieve manier door aandacht te schenken aan hun sterke kanten. Met behulp van de input van de tweejaarlijkse kwaliteitsvragenlijst omtrent sociale-veiligheidsbeleving monitoren wij deze beleving en zetten wij acties uit ter bevordering van de sociale veiligheid.

    We verstevigen de identiteit van de school. Door met regelmaat onze katholieke identiteit en de uitingsvormen daarvan te bespreken met het team, zorgen we ervoor dat alle collega’s hetzelfde verhaal vertellen en nastreven ten aanzien van de identiteit van de school. Vanuit de katholieke identiteit van de school vinden we het belangrijk om ruimte te bieden aan de superdiversiteit van onze samenleving. Iedereen is welkom bij ons, wie je ook bent. Daarbij verwachten we van kinderen en ouders om betrokken te zijn bij alle gezamenlijke momenten.

    Wij dragen bij aan de continue vorming van het kind, aan de ontwikkeling van mens tot persoon. Wij willen bijdragen aan de vorming van de hele mens tot persoon. Dat betekent dat wij ook willen bijdragen aan de levensbeschouwelijke ontwikkeling van onze kinderen. Ieder kind krijgt bij ons de ruimte om te komen tot een eigen identiteit en klaar te zijn voor de maatschappij. Wij halen hierbij inspiratie uit de katholieke traditie van de school en hebben vanuit die inspiratie werkelijke interesse in de eigenheid van het kind. De methode ‘Hemel en Aarde’ ondersteunt ons hierbij met een actueel (magazine) lesaanbod. Ook sluiten we, in samenwerking met de werkgroep vanuit de parochie, aan bij de themaweken vanuit de kerk.

    Als katholieke school hebben we iets extra’s te bieden. Wij profileren ons als een warme, betrokken school. Wij zijn onderdeel van een veranderende maatschappij en kunnen als katholieke school een alternatief bieden. Wij doen ons best segregatie in de wijk Schiebroek tegen te gaan door leerlingen van alle achtergronden welkom te heten. We hebben oog voor armoede, proberen daarin te ondersteunen door te bemiddelen tussen ouders en daartoe opgerichte organisaties en voorzieningen. Op de Fatimaschool vieren we met elkaar en rouwen we met elkaar. Wij onderschrijven artikel 8 in de wet Primair Onderwijs waarin staat dat het onderwijs mede gericht is op de bevordering van actief burgerschap en sociale integratie. Wij willen de culturele kennis en achtergrond die de kinderen zelf meebrengen in de klas gebruiken en besteden aandacht aan de verscheidenheid aan levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals deze in onze multiculturele samenleving spelen.

    We pakken door op de ontwikkeling van onze kernwaarden. Op onze school werken we vanuit onze kernwaarden: verwondering, respect, verbondenheid, zorg, gerechtigheid, vertrouwen en een hoopvolle manier van omgaan met elkaar. Wij blijven in gesprek over hoe wij onszelf verhouden tot deze kernwaarden, om deze te versterken en concreter vorm te geven. Dit doen wij door onze katholieke identiteit met regelmaat op de agenda te zetten van de bouwvergaderingen.


 3. 2.3. De omgeving van de school




  1. Plaats in de wijk

   De Fatimaschool is gelegen in Tuinstad Schiebroek, een mooie groene wijk aan de rand van de stad Rotterdam. De school gebruik maken van de volgende faciliteiten: Twee parken, op loopafstand van de school; winkelstraat ‘de Peppelweg’; de grote zaal van De Buurvrouw doet prima dienst als theaterzaal, compleet met podium en andere faciliteiten; zwembad De Wilgenring, waar de groepen 4 en 5 zwemles krijgen; kinderboerderij de Wilgenhof, waar alle groepen regelmatig lessen volgen bij het ‘Natuur en Milieu Educatief Centrum’ en het schooltuinencomplex aan de Ringdijk, waar de groepen 6 en 7 schooltuinen onderhouden.
   De groepen zijn verdeeld over drie gebouwen. In het gebouw aan de Vuurpijlstraat bevinden zich groepen 1, 2 en de peuterspeelzaal; in het gebouw aan de Larikslaan 190 de groepen 3, 6, 7 en 8 en in het gebouw aan de Larikslaan 192 de groepen 4 en 5.

   Leerlingpopulatie De school werd op 1 oktober 2020 door 713 leerlingen bezocht. Onze leerlingen hebben overwegend een autochtone achtergrond. Er is sprake van een lage schoolweging. Het merendeel van onze leerlingen komt uit een gezin waarvan de ouders een theoretische opleiding hebben genoten. Het belang dat ouders hechten aan goede leerresultaten is groot.

   Functie in de wijk Het merendeel van de leerlingen komt uit de wijk waarin de school ligt. Vanwege de katholieke identiteit en de goede naam van de school, komen er ook kinderen uit de omliggende wijken naar onze school. Naast de onderwijzende functie van de school, wordt er ook een vroeg- en voorschoolse educatie, schoolmaatschappelijk werk en motorische remedial teaching geboden.

   Ontwikkelingen in en om de school De school is in de afgelopen jaren sterk in leerlingaantal gegroeid. In schooljaar 2019-2020 is er een start gemaakt met de bouw van een nieuw schoolpand op de Larikslaan, welke op 1 juli 2020 in gebruik is genomen.