Schoolplan Fatimaschool 2019-2023
 1. 6.1. Inleiding kwaliteitszorg

  1. (art. 12.4 WPO)

   In  dit hoofdstuk wordt verwoord hoe de processen, beschreven in voorgaande hoofdstukken, bewaakt, geëvalueerd en geborgd worden. Welke afspraken wij hebben met elkaar gemaakt op schoolniveau met betrekking tot hoe doelen worden bepaald en welke maatregelen ter verbetering worden genomen.

   Kwaliteitszorg komt in het Toezichtkader van de Inspectie in bijna alle standaarden terug: 

   • OP2 – Zicht op ontwikkeling en begeleiding
   • OR1 – Resultaten
   • OR2 – Sociale en maatschappelijke competenties
   • OR3 – Vervolgsucces
   • KA1 – Kwaliteitszorg
   • KA2 – Kwaliteitscultuur
   • KA3 – verantwoording en dialoog
 2. 6.2. Kwaliteitszorg RVKO

  1. Kwaliteitszorg RVKO

   Het Bestuur van de RVKO is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs in haar scholen. Het onderscheid dat de inspectie maakt tussen wat moet (de basiskwaliteit) en wat een bestuur wil (de eigen kwaliteitsambities) biedt de RVKO de ruimte voor een eigen koers. Die koers wordt samen met de scholen opgesteld en uitgewerkt in het strategisch beleidsplan.

   De RVKO stimuleert een kwaliteitscultuur waar werken aan verbetering vanzelfsprekend is en is zich bewust van de voorbeeldrol die het bestuur daarin zelf vervult.

   In het Strategisch beleidsplan en de uitwerking daarvan in de jaarplannen maakt het bestuur zichtbaar welke verbeteringen zij binnen de planperiode wil realiseren. Voor de uitwerking op schoolniveau vormt de specifieke context van de school het vertrekpunt om de on-onderhandelbare doelen uit het strategisch beleid vorm te geven. De schoolplannen laten zien op welke onderdelen van het onderwijs de school haar ambities richt.

   Om de ontwikkeling en de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen zet het bestuur verschillende middelen in die in een cyclisch proces worden gebruikt om de onderwijskwaliteit te monitoren, ambities te stimuleren en waar nodig bij te sturen. Met deze werkwijze  zorgt de RVKO dat de basiskwaliteit van het onderwijs op de scholen op orde is (deugdelijkheidseisen), dat kwaliteitszorg en financieel beheer op orde zijn en dat het verbeterpotentieel binnen de vereniging volledig wordt benut en de ambities worden bereikt.

   In onderstaand schema is dit cyclische proces weergegeven. Hierin staan weergegeven welke vaste en variabele overlegmomenten er zijn tussen school en bestuur om het proces van ontwikkeling en verbetering te bewaken, alsmede de wettelijke partners in de verantwoording ((G)MR, RvT, Inspectie van het onderwijs).

   Onderwijskwaliteitpost....jpg

 3. 6.3. Kwaliteitszorg school
  1. (art. 4a WPO)

   Ons proces van kwaliteitszorg op de school bestaat uit:

   • het schoolplan (met link naar doelen uit het strategisch beleidsplan RVKO /jaarplan/evaluatie
   • de doelen die we ons stellen / de evaluatie van de gestelde doelen
   • de analyse van de resultaten (opbrengsten)/ de analyse van het onderwijsproces
   • de analyse van de personele ontwikkeling en het pedagogisch / didactisch handelen
   • de analyse van de veiligheid
   • de communicatie met het team, de medezeggenschapsraad en andere stakeholders, zoals de gemeente Rotterdam. 


   Zorgstructuur We werken vanuit onze visie om met goed onderwijs iedere leerling zo goed mogelijk voor te bereiden op zijn hoogste trede. Daartoe brengen we van ieder kind en iedere groep de onderwijsbehoeften in kaart en de leerkrachten handelen daarnaar. Onderwijsbehoeften richten zich op de ontwikkelingsmogelijkheden en kansen van leerlingen. Dat betekent dat we het onderwijs zoveel mogelijk kindgericht aanbieden. De aanpak, instructie, verwerking en doelen zijn zo veel mogelijk afgestemd op de individuele leerlingen binnen de mogelijkheden van de groep. Voor de ontwikkeling van kinderen kijken we naar de cognitieve, sociaal emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling. In onze visie komen kinderen tot leren in een veilige leeromgeving, in een goede relatie tot leerkrachten en medeleerlingen, waar ze zich competent voelen en eigenaarschap ervaren over hun leerproces.

   Volgen van de leerlingen Om dit onderwijs goed te verzorgen, hebben wij op school naast groepsleerkrachten ook vier intern begeleiders. Om van alle kinderen de ontwikkeling goed te kunnen volgen, hanteren wij een leerlingvolgsysteem.  De peuters en de kinderen uit groep 1-2  worden gevolgd middels het OVM (= OntwikkelingsVolgmodel van Memelink), waarbij zowel de cognitieve vaardigheden als de sociaal-emotionele vaardigheden worden geregistreerd. Voor de groepen 3 t/m 8 volgen we de leerlingen door middel van observaties in de klas, methodegebonden en niet-methodegebonden toetsen (Cito) en het sociaal emotionele volgsysteem Zien!. Deze toetsen betreffen de leergebieden rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen. In groep 8 doen de kinderen mee aan de Centrale Eindtoets. Ieder half jaar voeren de intern begeleiders leerjaarbesprekingen en leerlingbesprekingen met als doel veranderende (sociaal-emotionele en cognitieve) onderwijsbehoeftes in kaart te brengen en de leerkracht handvatten te geven om hieraan tegemoet te komen. De intern begeleider heeft regelmatig overleg met de leerkrachten naar aanleiding van de hierboven  beschreven toetsen en/of zorgvragen bij bepaalde leerlingen.

   Kindgericht onderwijs De afgelopen jaren hebben we in de groepen gedifferentieerd gewerkt in drie niveaugroepen. De groene groep is de basisgroep; deze groep krijgt instructie en kan daarna zelfstandig verwerken. De leerlingen in deze groep halen voldoendes op de methode- en niet-methodegebonden toetsen. De blauwe groep krijgt de stof compact aangeboden en gaat daarna aan de slag met verrijkings- en verdiepingsmateriaal. Deze leerlingen scoren over het algemeen goed op de methode- en niet-methodegebonden toetsen. De gele groep krijgt naast de instructie nog verlengde instructie en/ of herhaling van oude doelen. Deze leerlingen scoren over het algemeen matig tot onvoldoende op de methode- en niet-methodegebonden toetsen. De voormalige groepsplannen zijn hierop ingericht. Er is een verschuiving ontstaan door nieuwe zienswijzen in de praktijk van het kindgericht lesgeven in de groepen. Door onder andere de schaduwtoetsen, verwerking op de Chromebooks, het invullen door de leerlingen van rekenmeters en het maken van startopgaven is de verwerking van de hoofdvakken steeds meer kindgericht geworden. Hierdoor zijn onze groepsplannen niet meer passend. Per dag en per leerdoel kan de behoefte van een leerling om al dan niet verlengde instructie/ de compactroute te volgen, wisselen. In schooljaar 2018-2019 zijn we een pilot gestart met groepsplanloos werken. Dit gaan we verder uitbreiden. In de onderbouw wordt gebruik gemaakt van themaplannen. Hierin worden alle groep 2 leerlingen opgenomen, de doelen per ontwikkelingsgebied uitgeschreven en beschrijft de leerkracht de aanpak. Iedere zeven à acht weken wordt het themaplan geëvalueerd en aangepast voor de volgende periode.

   De Fatimaschool heeft als doel om de brede ontwikkeling van kinderen te stimuleren. In onderstaand schema wordt aangegeven hoe wij daar vorm aan geven en hoe wij werken aan de doelen van de school op het gebied van Personificatie en Socialisatie 

   OnderwijsConcept

   Traditioneel klassikaal


   Kwalificatie (weten en doen)

   Socialisatie (samenleven)

   Persoonsvorming/subject (zijn)

   Golflengte 1

   Gestandaardiseerd

   Overheden/bestuur/samenleving

   N=17.000.000   PPO Rotterdam
   SMW
   OPP groeidocument/eigen leerlijn
   CJG
   Kans RVKO
   Onderwijs Zorg Overleg
   Missie en Visie Fatimaschool
   Identiteit en burgerschap (DVS) Fatimaschool
   Educatief partnerschap met ouders
   Augeo / Ovora


   Golflengte 2

   Gewaardeerd

   School

   N=300/30

   Gespecificeerd in kwaliteitsindicatoren:

   Onderwijsleerproces
   Jaarplandoelen
   Analyse onderwijsleerproces (studiedag)
   Vaststellen nieuwe doelen in leerjaarbespreking

   Schoolklimaat
   Aanbod De Vreedzame School
   Zien!

   Onderwijsresultaten
   We volgen de leerlingen door:
   Ontwikkel Volgmodel Memelink
   Cito: DMT, AVI, RekWis, TBL, SVS
   Methodetoetsen
   Schaduwtoetsen, rekenmeters, startopgaven
   Observaties
   Direct inzicht in leerproces door werken op Chromebooks
   Cito 3.0 toetsen op maat

   Kwaliteitszorg en ambitie
   Groeps- en leerlingbesprekingen
   OPP
   Groepsplannen
   Placemat groep 1-2
   OGO groep 1-2
   OGW 0-1-2
   Ontdekkend leren groep 1-2
   Trendanalyses
   DIM-model
   MasterSEN leerkrachten(gedrag & leren)
   Inhoudelijke werkgroepen
   Gedragsspecialist
   Meerjarenbeleidsplan

   Financieel beheer
   Mogelijkheden tot ontwikkeling (cursussen, opleidingen)
   Begroting
   ROB kansengelijkheid

   Cito LOVS   Gespecificeerd in kwaliteitsindicatoren:

   Onderwijsleerproces
   Directiebord (jaaroverzicht doelen)
   Lerarenbord (werken aan jaardoelen)
   Leerlingenbord (werken aan klasdoelen)
   Directe Instructie Model

   Schoolklimaat
   DVS/vergaderen
   Coöperatieve werkvormen
   Schoolreis
   Werkweek
   Musical
   Muziek
   Theater
   Jij en stress.. een hersenles/ademhalingstraining
   Identiteit (oa Hemel & Aarde)
   Sportclinics
   Educatief partnerschap
   Gespecificeerd in kwaliteitsindicatoren:

   Onderwijsleerproces
   Feedback/feedforward in de klas
   huiswerk / leren leren en leren plannen
   Bewegingsonderwijs: samenwerken/helpen/tegen verlies kunnen
   Schoolklimaat
   Herstelkans
   DVS: commissies, mediatoren
   Vieringen
   Musical (kerst- en eind)
   Minifinals sport
   Sociale veiligheidsplan
   Gedragsspecialisten
   Kindercoaches

   Onderwijsresultaten
   Rapportgesprekken
   Voorlopig adviesgesprekken
   DIM
   Kansengelijkheid ROB
   Coöperatieve werkvormen

   Kwaliteitszorg en ambitie
   Regieversterkend handelen (POP)
   Kindrapport
   IB- gesprekken
   Remedial teaching
   PPO-overleg/wijkteam
   Meerjarenbeleidsplan
   Activiteitencommissie (AC)
   Klassenouders
   Medezeggenschapsraad (MR)

   Financieel beheer
   Begroting
   ROB kansengelijkheid   Golflengte 3

   Kwalitatief

   Leerling

   N=1

   Onderwijsleerproces
   Leerlingendoelen
   Onderwijsbehoeften
   Kindportfolio/werkdossier
   Vaardigheidsgroei zichtbaar maken
   Eigenaarschap
   Reflectie op eigen kunnen
   Persoonlijke doelen op weektaak
   Spelend, onderzoekend & ontwerpend leren
   Talentontwikkeling
   Beredeneerd leerstofaanbod
   Weektaken
   Ouder-kindactiviteiten

   Schoolklimaat
   Leerlingvragenlijst Zien!
   Vragenlijst groepsklimaat

   Onderwijsresultaten
   Instructie op niveau n.a.v. resultaten
   MINDgroep
   Groepsplannen
   Remedial teaching
   Kwaliteitszorg en ambitie
   Leerlingbespreking
   Meerjarenbeleidsplan
   Financieel beheer
   Begroting
   ROB kansengelijkheid
   Onderwijsleerproces
   klassendoelen
   Maatjeslezen
   Talentontwikkeling
   Beredeneerd leerstofaanbod


   Schoolklimaat
   Commissies
   Vieringen
   Klasafspraken
   Klassentaken
   Coöperatieve werkvormen
   Inloopochtend
   Ouderweek
   Schoolkamp
   Schoolreis
   Mediatoren
   Projectweek

   Onderwijsresultaten
   Presenteren/pitchen
   Werkstukken
   Plannen van het huiswerk

   Kwaliteitszorg en ambitie
   Sociale veiligheidsplan
   Rots en Water
   IB ondersteuning
   SMW ondersteuning
   PPO ondersteuning
   Meerjarenbeleidsplan
   Groepsdoorbroken werken

   Financieel beheer
   Begroting
   ROB kansengelijkheid

   Onderwijsleerproces
   POP regieversterkend handelen
   KANS RVKO
   Plusgroep
   Onderwijsbehoeften
   (Pré)adviesgesprek
   Kennismakingsgesprek
   Rapportgesprek
   Voortgangsgesprek
   OPP
   Dagplanning
   B&T vragenlijst (kind v.a. gr. 6)
   Creamiddagen
   Talentontwikkeling


   Schoolklimaat
   Solliciteren voor commissies
   Klassenvergaderingen
   Leerlingenraad
   SKVR
   Natuurtalent
   Rotterdams Philharmonisch Orkest
   Gedragsspecialist

   Onderwijsresultaten
   Kindrapport
   Ouder-kind-leerkracht gesprekken

   Kwaliteitszorg en ambitie
   Gedifferentieerde instructie
   motorische remedial teaching
   Logopedie samenwerking
   Koers VO
   Meerjarenbeleidsplan

   Financieel beheer
   Begroting
   ROB kansengelijkheid
   Managementview_Fatima_....pdf

 4. 6.4. Maatregelen ter verbetering

  1. Vaststellen maatregelen ter verbetering

   Indien een school niet meer voldoet aan de basiskwaliteit, is het stimuleren van ontwikkeling vanuit het bestuur niet meer aan de orde, maar is de school verplicht te verbeteren. De afspraken worden door de bovenschools manager met de school vastgelegd in een verbeterplan.

   Indien nodig stelt het bestuur tijdelijke extra (personele en/of materiële) middelen beschikbaar als impuls.

 5. 6.5. Kwaliteitscultuur

  1. Kwaliteitscultuur

   Eén van de ambities van de RVKO in het strategisch beleidsplan 2014-2018 was om “een professionele leer- en werkgemeenschap binnen een solide organisatie” te zijn. De RVKO heeft alle scholen gestimuleerd om op hun eigen manier aan de slag te gaan met de professionele cultuur op hun school. Woorden als, verbetercultuur, lerende organisatie en professioneel kapitaal zijn voor eenieder bekend. De RVKO ondersteunt scholen met het beschikbaar stellen van Coaches verbetercultuur. Voor scholen die volgens LeerKRACHT willen werken heeft de RVKO eigen (expert)coaches LeerKRACHT beschikbaar.

   In de organisatie van de RVKO zijn wij gewoon te werken met werkgroepen en projectgroepen, waarbij verschillende mensen uit de organisatie (schoolleiders, leerkrachten, medewerkers van het bestuursbureau) vertegenwoordigd zijn en zich verdiepen in een onderwerp ter verbetering van de organisatie en de ontwikkeling van het onderwijs.


  2. Kwaliteitscultuur Fatimaschool

   In het team van de Fatimaschool is sprake van ervaren professionele betrokkenheid en ervaren professionele ruimte. Collega’s voeren na schooltijd informeel collegiaal overleg waarbij ook gezamenlijke reflectie op kennisdeling plaatsvindt. In het kader van de ‘lerende organisatie’, wordt bij de Fatimaschool ingezet op deze professionele houding waarbij in gezamenlijkheid van en met elkaar geleerd wordt. Er wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot collegiale klassenconsultaties om zo te komen tot het bevorderen van de professionele houding. Leerkrachten reflecteren hierdoor meer op hun eigen handelen in relatie tot het verbeteren van de onderwijskwaliteit binnen de school. Tevens beschikt de Fatimaschool binnen iedere bouw over een didactische coach die de leerkrachten helpt hun bekwaamheden verder te ontwikkelen. 

   Tijdens overlegmomenten wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de professionele leercirkel (van der Hilst, 2009) om de besluitvorming te ondersteunen. 

   In het kader van eigenaarschap worden binnen de Fatimaschool door de leerkrachten inhoudelijke groepen samengesteld waarin een ieder zijn of haar expertise heeft. Leerkrachten scholen zich om zich hierin verder te bekwamen. Tevens is in het schooljaar 2019 – 2020 sprake van een stuurgroep die het onderwerp Vreedzame School op zich neemt.