Schoolplan Fatimaschool 2019-2023
 1. 3.1. Inleiding schoolontwikkeling


  1. Het schoolplan van de Fatimaschool geeft de beoogde schoolontwikkeling voor de periode 2019-2023 weer. De schoolontwikkeling heeft drie onderwerpen: onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en kwaliteitszorg. 

   We hebben geformuleerd waar we als school staan, wat voor school we willen zijn aan het einde van deze planperiode en hoe we daar vorm aan willen geven. Dit plan beschrijft de grote lijnen en verdeelt de doelen over een periode van vier jaar. Per schooljaar zullen wij aan een aantal onderwerpen uit het schoolplan gericht werken. Het schoolplan is een richtinggevend kader voor de schoolontwikkeling. De jaarplanning is afgeleid van de beschreven ontwikkeling uit het schoolplan. 
   Wij leggen met het schoolplan verantwoording af aan ons bevoegd gezag, de overheid en de medezeggenschapsraad.  Dit schoolplan is niet los te zien van het directievademecum van de RVKO. De afspraken in dat document zijn leidend en ondersteunend aan alle activiteiten die de Fatimaschool ontplooit. 

   Ambitie

   Onze werkwijze staat in het teken van  Samen op weg naar jouw hoogste trede! Wij willen onze kinderen op alle aspecten van menswording een goede basis voor de toekomst meegeven. Niet alleen aandacht aan kwalificatie, maar ook aandacht aan socialisatie en persoonsvorming. Het kind staat hierin centraal. 
   Onze grootste ambitie is het vasthouden van de huidige kwaliteit. Wij willen hierbij flexibel en kindgericht blijven. Bij iedere handeling is het belangrijk om stil te staan of deze bijdraagt aan het leer- en ontwikkelproces van onze kinderen. Kijkend naar stimulerende en belemmerende factoren stellen wij daarbij steeds de vragen: wat zijn de persoonlijke behoeften en capaciteiten van het kind? Hoe staat het kind in het leven? Welke onderwijsbehoeften heeft het kind? Wat heeft het kind van de leerkracht nodig? Waar is het kind sterk in? Daarbij hebben wij hoge verwachtingen van (wat wij willen bereiken met) onze kinderen. 
   Doelgericht werken en kritisch blijven op ons handelen zijn essentieel. Verbondenheid tussen basisvaardigheden en brede talentontwikkeling, waarbij de principes van opbrengstgericht- en handelingsgericht werken een sterke basis vormen, is zichtbaar binnen het gehele onderwijs op de Fatimaschool.  
   De wereld verandert snel. Doelen voor lange termijn zijn niet te plannen en te voorspellen. Wij willen onze kinderen gereedschappen meegeven, die zij nodig hebben om zich in de toekomst goed te kunnen redden. Naast basiskennis zijn zelfbewustzijn en vaardigheden als onderzoeken, creëren, experimenteren, presenteren en samenwerken van groot belang. Dit vraagt van ons als school om deze vaardigheden binnen de lessen ruimte te geven en de inrichting van de lessen boeiend en uitdagend te maken. Ook voor het leerkrachtenteam is het belangrijk dat zelfbewustzijn en vaardigheden als onderzoeken, samenwerken, creëren, presenteren en experimenteren ruimte en aandacht krijgen. Zowel voor de teamleden zelf als binnen het onderwijs dat zij dagelijks geven. Wij zijn er klaar voor en hebben er zin in om komend jaar weer  Samen op weg te gaan naar jouw hoogste trede! 

   Procedure voor het opstellen, vaststellen, uitvoeren, monitoren en evalueren van het schoolplan

   Dit schoolplan is samen met het team tot stand gekomen. De inhoud en de opzet van het schoolplan is voorbereid met het managementteam. De hoofdlijnen van dit schoolplan komen vanuit het team en zijn de conclusies die we met elkaar hebben getrokken tijdens teamvergaderingen, georganiseerd op bouw of onderwijsinhoud. De uitgewerkte hoofdlijnen van het schoolplan zijn in het team besproken. Tijdens deze bespreking is gekeken of de ambities van de school realistisch zijn. Dit om draagvlak te creëren en de koers voor de planperiode duidelijk neer te zetten. De medezeggenschapsraad is op de hoogte van het tot stand komen van dit plan en heeft ermee ingestemd.  

   Korte en lange termijn doelen

   Bij het maken van onze keuzes en bij ons handelen stellen wij ons steeds de vragen: waar staan wij nu? Waar moeten wij naartoe (doel  en norm)?  Welke factoren spelen mee (successen en knelpunten)? Wat is de volgende stap? Wat hebben we geleerd? Is het doel behaald? En natuurlijk vergeten wij niet onze successen te vieren! 
   We hebben voor de verschillende gebieden doelstellingen op korte en lange termijn geformuleerd. De korte termijndoelen zijn jaarplandoelen en staan SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden) geformuleerd. Aan deze doelen werken we gedurende een lopend schooljaar. 
   Om zicht te blijven houden op de onderwijsopbrengsten en om te zorgen dat we het onderwijs op niveau houden, stellen we na de afname van de cito-toetsen doelen op. 
   Wij evalueren aan het einde van een schooljaar onder andere het jaarplan en het onderwijsproces. Daarnaast worden punten aangegeven die meegenomen moeten worden voor een nieuw schooljaar. Wij leggen de opbrengsten uit deze evaluatie vast in het jaarverslag. 
   Om te zorgen dat de lange termijndoelen behaald worden werken we volgens de PDCA cyclus met de borgingswig.     Plan:  Het schoolplan met daarin het meerjarenbeleid, het jaarplan met de doelen uit het schoolplan van het betreffende schooljaar SMART geformuleerd. 
   Do:  Aan het werk, waarbij de jaardoelen en de streefdoelen zorgen voor het behouden van de koers. 
   Wij handelen oplossingsgericht: problemen lossen we samen op door te onderzoeken, te bespreken en gezamenlijk verantwoordelijkheid te zijn. Tijdens het onderzoeken stellen wij wat, hoe, wie, waarom en wanneer vragen:
   Wat is het probleem?
   Wat is de huidige situatie?
   Wat is de oorzaak?
   Wat is de wenselijke situatie?
   Wat willen we verbeteren?
   Wie, wat, waar, wanneer?
   Check: Na afloop van een planperiode evalueren wij, trekken conclusies en stellen ons handelen en eventueel ook onze doelen bij. Met behulp van de cito middentoetsen, de koers- en analysegesprekken met leerkracht/IB/directie en de tussentijdse evaluatievergadering hebben we zicht op de tussenopbrengsten. Zitten we op koers?  Welke successen zijn er al en welke aandachtspunten zijn er nog. Voor de eindopbrengsten zijn de gegevens van de eindtoetsen en de eindevaluatie van het schooljaar met het jaarverslag wat daaruit voort komt van belang. 
   Act: Het bijstellen van het schoolplan. Opstellen van SMART geformuleerde doelen voor het nieuwe jaarplan.  Opstellen van nieuwe streefdoelen per vakgebied per leerjaar door leerkracht/IB/directie.
   Borgingswig:  PDCA zorgt ervoor dat we continu ontwikkelen en verbeteren. De borgingswig houdt ons op de weg naar boven.   


 2. 3.2. Analyse


  1. In de afgelopen schoolplanperiode (2015-2019) hebben we gewerkt aan de volgende doelen/verbeterpunten:

   1. Spelend leren. De leerkrachten van de groepen 1/2 hebben reeds in schooljaar 2015-2016 een start gemaakt met het herzien van de visie op kleuteronderwijs en verschillende leerkrachten van de groepen 3 hebben dit schooljaar de cursus Spelend Leren gevolgd. De nieuwe inzichten en vaardigheden werden met de collega's besproken tijdens verschillende bouwvergaderingen. Met de aanbieder van de training, Onderwijszaken, werd gebrainstormd over de begeleiding bij het ontwikkelen van een doorgaande lijn van groep 2 naar 3 (en 4). Aan de hand van de brainstormsessie is er een plan ontwikkeld voor de invoer van Spelend Leren voor de komende drie jaren.

   2. Invoering van De Vreedzame School. De Fatimaschool is een Vreedzame School in wording. Het doel van het afgelopen schooljaar is de invoering van DVS geweest. Daarvoor zijn er vier studiemomenten geweest met het gehele team. Na iedere bijeenkomst heeft de stuurgroep geëvalueerd en aan de hand daarvan een opzet gemaakt voor de volgende bijeenkomst. De opzet voor komend schooljaar, het invoeren van jaar 2 en het borgen van de werkwijze met DVS werd besproken in de laatste bouwvergadering van het schooljaar. Collega's die nieuw op de school komen, krijgen een verkorte training DVS aangeboden zodat zij in hun eerste Fatima schooljaar bekend raken met de methode en de werkwijze in de klas. 

   3. Oriëntatie en aanschaf van de methode voor Aanvankelijk Lezen.  In 2018-2019 heeft de inhoudelijke werkgroep Lezen met het team diverse methodes op het gebied van aanvankelijk lezen bekeken en uitgeprobeerd. De keuze is op de methode 'Lijn 3' van uitgeverij Malmberg gevallen. Met name de mogelijkheid tot differentiatie, verdieping en de koppeling met Spelend Leren gaf de doorslag. 

   4. Engels, Begrijpend lezen, Studievaardigheden, Rekenen, Technisch lezen en TaalOp deze vakgebieden hebben er veel ontwikkelingen plaatsgevonden. Voor een volledig overzicht van alle overwegingen en aanpassingen in het onderwijs- en toetsingsaanbod verwijzen we naar de jaarevaluatie van de middenbouw en bovenbouw, welke met onderstaande link in te zien is. 

   5. Opzet van het beleidsplan Taal: Het verbeteren van ons onderwijs en de resultaten op het gebied van woordenschat, (werkwoord)spelling en taalbegrip is een belangrijk doel geweest in de afgelopen beleidsperiode. In 2017-2018 heeft de inhoudelijke werkgroep Taal met het team diverse taalmethodes bekeken en uitgeprobeerd. Dit heeft geresulteerd in de aanschaf en invoering van de methode Taal Actief Nieuw. Naar aanleiding van meerdere besprekingen van het onderwerp in de bouwvergadering, heeft de taalspecialist het beleidsplan Taal opgesteld. Met het team wordt gekeken naar best practices. Het beleidsplan taal wordt in een PDCA cyclus onderhouden. 

   6. Digitale hulpmiddelen: In het afgelopen schooljaar is een start gemaakt met het ontwikkelen van een doorgaande leerlijn op het gebied van mediawijsheid, ICT-vaardigheden en programmeren. Er is flink geïnvesteerd in materialen voor programmeren, deze investering konden we mede doen door een toekenning van een subsidie van Robeco. Alle groepen zijn nu voorzien van voldoende programmeermateriaal, tablets (groep 1-4), Chromebooks (groep 4-8) en digitaal oefenmateriaal. Groep 8 heeft voor de tweede maal deelgenomen aan de First LEGOlegue. In de groepen wordt er gewerkt binnen Google Classroom. Iedere start van een bovenbouwvergadering  wordt er een nieuw digitaal hulpmiddel geïntroduceerd, zodat de kennis en vaardigheden van de leerkrachten vergroot worden.  

   7.  Doorontwikkeling vergroten eigenaarschap en portfolio. Bij dit doel hoorde het verder uitwerken van een actieve en zelfstandige houding en het vergroten van eigenaarschap van de leerlingen en het zichtbaar maken van het leren. Met behulp van de didactische coaches is er intensief gewerkt aan de incorporatie van coöperatieve werkvormen in de dagelijkse lespraktijk. Verder is er op een aantal studiedagen aandacht besteed aan het voeren van kindgesprekken, rapportgesprekken waarbij zowel de kinderen als de ouders aanwezig zijn en de ontwikkeling van een kindwerkdossier/portfolio. In het schooljaar 2017-2018 zijn in november de eerste driehoeksgesprekken gevoerd, d.w.z. gesprekken met ouders, kinderen èn leerkrachten. Wij zijn zeer tevreden over de wijze waarop we aan de doelen hebben gewerkt en deze hebben gehaald. Toch zal het vergroten van het eigenaarschap, het leren (doelen) zichtbaar maken en het coöperatief leren  in de komende schoolplanperiode weer punt van aandacht zijn. Er zijn de afgelopen jaren wat nieuwe collega's aan het team toegevoegd waardoor deze verbeterpunten inclusief nieuwe inzichten weer opnieuw onder de aandacht dienen te worden gebracht. Ook het voeren van kindgesprekken en het werken met kindwerkdossiers is nog niet uit-ontwikkeld en staat weer op de agenda voor de komende beleidsperiode.

   8.  Vroegtijdig opsporen van kindermishandeling en huishoudelijk geweld. Zowel in de midden- als bovenbouw vergadering zijn we weer bewust gemaakt op de impact van kindermishandeling en huishoudelijk geweld. We hebben het signaleren en de wijze van uitspreken van vermoedens besproken. Alle leerkrachten hebben de Augeo training gevolgd. Een deel van de collega's heeft de intensieve training van Ovora gedaan. We zijn tevreden over het vergrote gevoel van competentie dat er is omtrent dit onderwerp. 

   9.  Groepsplan. In de afgelopen jaren hebben we steeds beter de mogelijkheden benut van het digitaal volgen van de leerlijn (met name op het gebied van rekenen) van de kinderen.  Deze wijze heeft de midden- en bovenbouw verder uitgewerkt met elkaar in de bouwvergaderingen. Dit heeft geresulteerd in het besluit om in schooljaar 2019-2020 voor op het gebied van rekenen ‘groepsplanloos’ te gaan werken. Dit houdt in dat er geen plan in ParnasSys wordt gemaakt. De foutenanalyse wordt in kaart gebracht in een groepsoverzicht in Excel. Zo is in één oogopslag te zien welke leerlingen aan welke doelen moeten werken. Hoe de leerkracht aan deze doelen werkt, schrijft hij/ zij bij de analyse op.

   10. MINDgroep en verrijkingsaanbod in de groep.  In schooljaar 2015 is reeds een start gemaakt met het vergroten van het aanbod op het gebied van talent. De visie en het beleid zijn aangepast en er zijn materialen aangeschaft. In schooljaar 2017-2018 hebben wij een specialist hoogbegaafdheid aangetrokken, welke vast in de formatie drie dagen in de week het talentaanbod verzorgt en coördineert. In datzelfde schooljaar is ook het team geschoold (Novilo). Vanaf dat moment zijn wij de Plusklas 'MINDgroep' gaan noemen, omdat dit beter de lading van het aanbod dekt. In de MINDgroep wordt voornamelijk gewerkt aan het vergroten van de executieve vaardigheden, het verdiepings- en verrijkingswerk wordt meer en meer in de eigen groep aangeboden. In schooljaar 2018-2019 is er een tweede leerkracht bijgekomen, waardoor de groep kinderen verdeeld wordt in MINDgroep 1-3 en MINDgroep 4-8. We zijn tevreden over ons aanbod in de MINDgroep en zetten de ingeslagen koers voort. In de komende jaren zal de nadruk komen te liggen op het verbreden van het aanbod in activiteiten (volgen van colleges Erasmus Universiteit bijv.) in de MINDgroep èn het continueren van de ondersteuning vanuit de MINDgroep-leerkrachten naar de groepsleerkrachten. In het komend jaar zal er binnen de bouwen aan een document worden gewerkt waarin terug te vinden is welke leerkracht zich heeft verdiept in welk plusaanbod. Er kan dan klasdoorbroken aan plustaken worden gewerkt. Zie voor het beleidsplan Talent hoofdstuk 4.5 'Eigen opdrachten onderwijs'. 


   Visie_Fatimaschool_ond....pdf

   Jaarverslag_onderbouw_....pdf

   Jaarverslag_midden-en_....pdf

   Jaarverslag_ICT_2018-2....pdf

   17TP_TALIS_Rapportage_....pdf

   Analyse_tussenopbrengs....pdf

   Jaarverslag_Zorg_schoo....pdf

   Schooloverzicht_tussen....pdf

   17TP_Fatimaschool_Leer....pdf

 3. 3.3. Doelen voor schoolplanperiode 2019-2023

  1. Dit onderdeel is de link met ons Jaarplan (en jaarverslag) van de school. Elk jaar bekijken wij of we de doelen bereikt hebben en/of concretiseren wij de doelen uit het Schoolplan verder. 


  2. Op de Fatimaschool:

   Geven we in gedeelde verantwoordelijkheid en leiderschap samen vorm aan ons onderwijs;

   Erkennen we het belang van spelend leren; 

   Geven we een effectieve instructie en zetten daarbij de coöperatieve leerstrategieën optimaal in;  

   Geven we onderwijs  waarin de 21e eeuwse vaardigheden zijn verweven;

   Helpen we de kinderen eigenaar te zijn van hun eigen leerproces;           

   Vormen wij met elkaar een Vreedzame School;

   Verlaten de kinderen de Fatimaschool met een rugzak vol kennis en vaardigheden - zowel op cognitief, sociaal als emotioneel vlak- , zodat zij hun weg kunnen vinden in de huidige en toekomstige maatschappij.  

  3. Ambities onze schoolorganisatie 2019-2023
   Onderwerp Einddoel Proces Succescriteria Tijdpad
   Bewaken voortgang en realisatie nieuwbouw school

   Realisatie en ingebruikneming nieuw schoolpand 

   Overleg en afstemming met alle betrokken partijen

   Nieuwbouw is naar wens en wordt naar tevredenheid gebruikt

   2019 - 2021
  4. Ambities onderwijskundig beleid 2019-2023
   Onderwerp Einddoel Proces Succescriteria Tijdpad
   Kindgericht onderwijs

   Het kind ervaart een gevoel van goede relatie, voelt zich competent en handelt vanuit autonomie. 

   Het kind ontwikkelt zich in een ononderbroken ontwikkelingslijn. 

   De leerlingen krijgen inzicht in hun eigen leerdoelen door o.a. het werken met 'Onderbouwd, schaduwtoetsen, verwerking op Chromebooks, invullen van rekenmeters en het maken van startopgaven. 

   Per dag en per leerdoel kan de behoefte van een leerling om al dan niet verlengde instructie/compactroute te volgen, wisselen. 

   Hierdoor zijn de leerkrachten in staat kindgericht onderwijs te geven. 

     

   Alle leerkrachten hebben de individuele onderwijsbehoeftes van de leerlingen en de groep als geheel in kaart en handelen hiernaar. 

   We komen tegemoet aan alle individuele onderwijsbehoeftes door het juist inzetten van de MINDgroep, RT, OPP eigen leerlijnen en SO- en SBO maatwerkbudgetten.  


   2019 - 2023
   Onderwerp Einddoel Proces Succescriteria Tijdpad
   Spelend leren

   Het vergroten van de spelvaardigheden en daarmee het vergroten van het palet aan ontwikkelstrategieën van de (jonge) leerlingen. 

   Het onderbouw- en middenbouwteam onderzoekt op welke manier zij vanuit de 'visie op het jonge kind' de principes van het spelend leren kunnen uitbreiden (groep 1-2) en implementeren (groep 3 en 4). Daarbij wordt tevens onderzocht hoe daar in de groepen 4 t/m 8 op aangesloten kan worden. 

   In de groepen 1-2, 3 en 4 wordt er vanuit de principes van het spelend leren gewerkt.

   2019 - 2023
   Onderwerp Einddoel Proces Succescriteria Tijdpad
   Behoud van resultaat

   Op het gebied van rekenen en taal boven de door de inspectie gestelde bovengrens scoren bij de centrale eindtoets. De tussenliggende opbrengsten op deze onderdelen zijn dienovereenkomstig. Er wordt tegemoet gekomen aan de specifieke onderwijsbehoefte van de leerlingen. 


   Systematisch analyseren en van de resultaten en het didactisch handelen daarop aanpassen. 

   Afspraken maken over eenduidige wijze van werken in de groepen, deze in de reflectievergaderingen met elkaar bespreken. Op deze wijze inspireren leerkrachten elkaar en vergroten we met elkaar ons gezamenlijke handelingsrepertoire.  

   Veiligheid vormt de basis voor onze samenwerking. 

   De leerkrachten staan open voor andere inzichten en werkwijzen en zijn bereid om nieuwe handelingswijzen uit te proberen.

   Leerkrachten bevragen elkaar kritisch en geven professionele feedback.

   2019 - 2023
   Onderwerp Einddoel Proces Succescriteria Tijdpad
   Nieuwe methodes voor aanvankelijk lezen, technisch voortgezet lezen, rekenen en schrijven.

   De nieuwe methodes zijn geïmplementeerd. 

   Actieplan wordt opgesteld in de bouw- en paralleloverleggen. 

   De hiaten worden vastgesteld en verwerkt in nieuwe lesdoelen. 

   Er vindt bijscholing plaats van de leerkrachten die werken met de nieuwe lesmethodes. 

   De lessen (en bij aanvankelijk lezen ook de hoeken) zijn zodanig ingericht dat de doelen gehaald kunnen worden. 

   2019 - 2022
   Onderwerp Einddoel Proces Succescriteria Tijdpad
   De Vreedzame School

   Het gehele team werkt eenduidig volgens de methode van De Vreedzame School. 

   De door ons gestelde doelen voor het werken aan en in een veilig schoolklimaat zijn behaald. 

   In het volgsysteem Zien! en in het tweejaarlijks kwaliteitsonderzoek is zichtbaar dat het gevoel van welbevinden en betrokkenheid gecontinueerd wordt en/of vergroot. 

   De teamleden zijn DVS-gecertificeerd. 

   In schooljaar 2018 - 2019 is de methode Vreedzame School ingevoerd als preventieve maatregel voor het bewerkstelligen en het behouden van een veilig schoolklimaat.

   In het eerste jaar zijn de leerkrachten geschoold en heeft er regelmatig evaluatie en inventarisatie plaatsgevonden. De uitkomsten hiervan vormen mede de basis voor de implementatie van het tweede jaar.

   De stuurgroep van De  Vreedzame school stelt doelen op en bewaakt de voortgang, mede door het  overleg dat steeds plaatsvindt voorafgaande aan een studiebijeenkomst (ten minste 6x per schooljaar)  

   Deelname door gehele team.

   2019 - 2022
   Onderwerp Einddoel Proces Succescriteria Tijdpad
   Mediawijsheid en programmeren

   Mediawijsheid en programmeren hebben een vaste plaats in ons lesaanbod

   Samen met het team criteria opstellen voor de nieuwe leerlijn.

   Beschrijven van alle aanwezige materialen, soorten activiteiten en werkvormen. 

   Een volgorde aanbrengen in het ruime aanbod, passend bij de overige leerlijnen.

   Voor groep 7 en 8 gaan we op zoek naar een methode voor mediawijsheid. 


   De met elkaar opgestelde leerlijn sluit aan bij de werkwijze op de Fatimaschool.

   Er is een breed draagvlak gecreëerd binnen het team voor het werken met de leerlijn.

   Het kennisniveau van de leerkrachten is op dit gebied uitgebreid/vergroot. 

   2019 - 2023
   Onderwerp Einddoel Proces Succescriteria Tijdpad
   Eigenaarschap en onderwijsontwikkeling van leerkrachten

   De teamleden voelen zich onderdeel van een professionele leergemeenschap en handelen hiernaar. 

   Er heerst een positief groepsklimaat waarin samenwerken belangrijk is. 

   De leerkrachten ervaren autonomie in hun keuzes en handelen en hebben voldoende tijd om de lessen voor te bereiden. 

   Door middel van klassenconsultaties, collegiale consultaties en overleg weet iedereen waar hij/zij expertise kan halen.

   De teamleden weten elkaar te vinden en benutten elkaars talenten. 

   Er wordt op parallelniveau klas-doorbroken gewerkt. 

   Het paralleloverleg is waardevol en vruchtbaar.

   2019 - 2023
  5. Ambities personeelsbeleid 2019-2023
   Onderwerp Einddoel Proces Succescriteria Tijdpad
   Werkgeluk

   De leerkrachten gaan met plezier naar hun werk en bevorderen dit plezier met elkaar. Dit uit zich doordat leerkrachten langdurig met plezier goed functioneren en de persoonlijke kwaliteiten goed tot uitdrukking komen. 

   Leerkrachten worden meegenomen in de besluitvorming zodat zij kunnen meepraten over dingen die er voor hun echt toe doen.

   Leerkrachten krijgen de mogelijkheid om hun talenten verder te benutten en ontwikkelen.  

   Door het inzetten van het werkverdelingsplan zijn leerkrachten zelf medeverantwoordelijk voor de verdeling van het werk binnen de school. Zij hebben hierin zelf de keuze om met elkaar het werk te verdelen. Autonomie zorgt voor tevreden medewerkers.

   Binnen de Fatimaschool ligt de nadruk op de relatie. Het heeft een positieve werking als wij de medewerkers kunnen laten voelen dat zij erbij horen. We investeren door activiteiten te organiseren die daaraan bijdragen.

   Er is ruimte voor de leerkrachten tijdens de vergaderingen om mee te beslissen over diverse school gerelateerde onderwerpen.

   Een ieder voelt zich verantwoordelijk om het werkplezier als zodanig uit te dragen: de Fatimacultuur.

   Er is sprake van een ruime mate van autonomie binnen de school.

   Investeren in het personeel door het organiseren van diverse activiteiten. Actieve rol door de 'lief, leed en leuk commissie'. Op deze manier ervaren medewerkers sociale steun.

   2019 - 2023
   Onderwerp Einddoel Proces Succescriteria Tijdpad
   Professionalisering

   De leerkrachten professionaliseren zich op de speerpunten van het schooljaar 2019 - 2020. Tijdens de studiedagen wordt ingezet op het omgaan met ouders en het voorkomen van moeilijke situaties en alle leerkrachten worden geschoold in het omgaan met stress. Daarnaast  hebben alle leerkrachten deelgenomen aan de training van 'Ovora' en 'ZangExpress'. Voor de leerkrachten van de groepen 3 en 4 geldt dat ze zich bekwamen in het 'Spelend Leren'.

   Naast de verplichte professionalisering kunnen de leerkrachten zich ook verder professionaliseren op gebieden waar zij expertise in hebben of extra ondersteuning in nodig hebben.

   Tijdens de IPB gesprekken komt aan de orde op welke gebieden de leerkrachten zich verder willen ontwikkelen of op welke gebieden de directie denkt dat het wenselijk is om verder door te ontwikkelen.

    


   Leerkrachten voelen zich zelf verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling.

   Naast voortzetting van de scholing 'Vreedzame School' worden de volgende trainingen aangeboden:

   o  Training 'Omgaan met ouders en het voorkomen van moeilijke situaties' (aansluitend op het strategisch beleidsplan RVKO). Instituut Kaldenbach zal de leerkrachten hierin scholen tijdens een studieochtend (voor gehele team van toepassing).

   o  Begeleidingstraject 'Spelend Leren in de groepen 3 en 4' 

   o  Training 'Jij en Stress... Een hersenles'

   o  Training 'Ovora', meldcode huiselijk geweld (voor gehele team van toepassing).

   o  Training 'ZangExpress' (voor gehele team van toepassing).

   2019 - 2022
   Onderwerp Einddoel Proces Succescriteria Tijdpad
   Werkdrukvermindering

   De leerkrachten ervaren minder werkdruk.

   Leerkrachten krijgen meer tijd voor administratieve taken tijdens de lessen van de vakleerkrachten. 

   Er is ondersteuning in de les door onderwijsassistenten waardoor de leerkrachten minder druk ervaren.

   De activiteitencoördinator is verantwoordelijk voor de diverse activiteiten binnen de school. Hierdoor is alleen nog sprake van niet lesgevende taken bij de leerkrachten op inhoudelijk vlak.

   Zelfstandig draaiende vakleerkrachten (gym, muziek)en ondersteuning door de inzet activiteitencoördinator en onderwijsassistenten.

   2019 - 2022
   Onderwerp Einddoel Proces Succescriteria Tijdpad
   Begeleiden van nieuwe personeelsleden

   Onze nieuwe collega's zijn goed ingewerkt en zijn ingeburgerd op de Fatimaschool

   Alle nieuwe collega's werken met een mentor/begeleider

   Het document 'Inwerkplan Fatimaschool' vormt de eerste drie maanden het uitgangspunt. 

   De nieuwe collega's voelen zich thuis op de Fatimaschool.

   De nieuwe collega's op de Fatimaschool staan open voor collegiale feedback en hulp. 

   2019 - 2021
  6. Ambities kwaliteitszorg 2019-2023
   Onderwerp Einddoel Proces Succescriteria Tijdpad
   Ambitie referentieniveaus

   We gaan ons schooldoel van de opbrengsten in referentieniveau weergeven. 

   Analyseren van de gegevens van de eindtoetsen van 2018 en 2019.

   We stellen schooldoelen voor de eindtoets van 2020 op. 

   We bepalen referentieniveaus voor resultaten van groep 6-7-8.

   We stellen doelen in referentieniveaus voor groep 6-7-8. 

   We bepalen de functioneringsniveaus voor groep 3-4-5. 

   We stellen doelen in functioneringsniveau voor groep 3-4-5. 


   De directie en IB-ers laten zich goed informeren door een deskundige op dit vlak. 

   De leerkrachten worden goed op de hoogte gesteld van de inhoud van de referentieniveaus en weten waar ze naartoe moeten werken.

   2019 - 2021
   Onderwerp Einddoel Proces Succescriteria Tijdpad
   Ontwikkelen van kwaliteitskaarten

   We hebben en gebruiken kwaliteitskaarten, welke de basis vormen voor ons onderwijskundig en organisatorisch handelen. 

   We ervaren een groter gevoel van doelmatigheid in communicatie en handelen. 

   We ontwikkelen en evalueren kwaliteitskaarten, welke de basis vormen voor ons onderwijskundig en organisatorisch handelen.

   De leerkrachten zien het nut in van het ontwikkelen van en het werken met kwaliteitskaarten,

   Formatief is er ruimte gecreëerd om de kwaliteitskaarten op te stellen. 

   2019 - 2022