Schoolplan KC de Korenbloem 2019-2023
 1. 1.1. Welkom

  1. KC de Korenbloem
  2. In dit schoolplan beschrijven wij ons beleid voor de komende vier jaar. Het geeft informatie over hoe wij in KC de Korenbloem het onderwijs vormgeven. De ambities van dit schoolplan is om te beschrijven waar we over 4 jaar willen staan met ons kindcentrum en hoe we dat denken te bereiken. Dit schoolplan is tot stand gekomen in samenspraak met het team, het bestuur en de medezeggenschapsraad.

   Het door stichting mijnplein vastgestelde strategisch beleid is richtinggevend en vormt het kader van het beleid van ons kindcentrum.

   Voor de toekomst willen we graag de zaken waar we tevreden over zijn behouden. Als school blijven we ons ontwikkelen. De samenleving verandert, waardoor we voor nieuwe uitdagingen komen te staan. We hebben een pro actieve houding aangenomen m.b.t. de nieuwe ontwikkelingen over opvoeding en onderwijs zodat we ons kindcentrum waar mogelijk toekomstproof maken.

   De directie heeft de aanzet gegeven tot het schrijven van het schoolplan. Een aantal onderdelen zijn met het team c.q. managementteam besproken. Vervolgens is het schoolplan voorgelegd aan de medezeggenschapsraad en ten slotte is het vastgesteld door het bevoegd gezag (stichting mijnplein).

   Rian Wolfs en Harry Marissink
   Directie KC de Korenbloem