SCHOOLPLAN 19-23 definitief
 1. 1.1. Voorwoord

  1. Voor u ligt het schoolplan 2019-2023 van basisschool de Es. Een digitaal plan die u bij ons in school in de praktijk kunt zien. Een plan die het onderwijs op onze school richting en kaders geeft en een vertaalslag is van onze missie, visie en ambities voor de komende jaren. 

   Dit schoolplan is tot stand gekomen in samenwerking met het team, de medezeggenschapsraad, de ouderraad en leerlingen van de Es. Met elkaar hebben we gesproken over onze kernwaarden, onderwijskundige ontwikkelingen voor de komende jaren en hoe we deze plannen vorm willen geven.  We hebben deze plannen vormgegeven in concrete doelstellingen die enerzijds dienen als kader en anderzijds laten zien waar we op theoretisch en praktisch vlak met elkaar mee aan de slag gaan in de periode 2019-2023.

   Het document heeft een tweeledige functie: verantwoording van alle ontwikkelingen op de Es en planning van de uitwerking van alle ambities voor de komende vier jaren.

   Wij wensen een ieder inspiratie toe bij het lezen van dit schoolplan.

   Robbert Flim en Roel Roelofs (directie de Es christelijk basisonderwijs)