SCHOOLPLAN 19-23 definitief
 1. 10.1. Wat vragen we van onze mensen

  1. Stichting ‘Ieder kind telt’ ambieert een professionele cultuur, waarin gestalte gegeven wordt aan individueel en collectief leren en aan expertise-uitwisseling. Van alle medewerkers wordt verlangd dat zij werken binnen de kaders van het SBP.

   Alle medewerkers dragen bij aan peer review: ‘Iedere vorm van collegiale dialoog tussen gelijken op basis van de eigen onderwijspraktijk en gericht op de ontwikkeling van die praktijk’. Het bevordert de kwaliteit van het eigen handelen en van een duurzame professionalisering onderwijs. Verdere expertise van Kenniskringen en het uitbreiden van deze groepen/kringen wordt beoogd.

   Binnen scholen, clusters van scholen en bovenschools wordt expertise van specialisten gedeeld, bijvoorbeeld op het gebied van sociale vaardigheden/gedrag, taal/lezen, rekenen, dyslexie, meer- en hoogbegaafdheid, ICT, Opleiden in de school, leerkrachten onderbouw of leerkrachte groep 8 en Interne Begeleiders.

   Voor de Jan Barbier en de Es wordt maximaal samengewerkt op allerlei terrein. De expertises worden over en weer benut ten behoeve van het onderwijsproces. De samenwerking in de Professionele Leer Gemeenschappen op schoolniveau werkt zeer professioneel en ambitieus. De thema's van de verschillende PLGs lopen grotendeels parallel met de organisatie op bestuursniveau, waar de inhoudelijke thema's in kenniskringen aan bod komen.

   Ambities:
   Naast bovengenoemde doelen is er de volgende ambitie:

   De effectiviteit van de kenniskringen wordt vergroot door:
   - Een goede afstemming tussen de diverse kenniskringen zodat deze elkaar aanvullen.
   - Een goede implementatie van hetgeen ontwikkeld is door deze kenniskringen.
   - Een bij de school passende implementatie omdat de startsituatie op de diverse scholen verschillend kan zijn.

  2. Wat vragen we van onze mensen?
   Onderwerp Einddoel Proces Succescriteria Tijdpad
 2. 10.2. Wat vragen we van onze leerkrachten

  1. WAT VRAGEN WE VAN LEERKRACHTEN?

   Voor het realiseren van bijzonder goed onderwijs is de leerkracht een cruciale factor: de leerkracht doet ertoe. Iedere leerkracht geeft onderwijs op maat en hanteert het overeengekomen model voor instructie.
   Het realiseren van goed onderwijs en het effectief kunnen omgaan met verschillen vraagt geschoolde leerkrachten die zich blijven ontwikkelen. Leraren zijn mede zelfverantwoordelijk voor hun professionele ontwikkeling en voor de kwaliteit van hun lessen.
   Leerkrachten onderhouden hun bekwaamheidsdossier registreren hun ontwikkeling in het Lerarenregister. Stichting ‘Ieder kind telt’ moedigt leerkrachten aan een wo-bachelor of een hbo/universitaire master te volgen.
   In de cao zijn drie nieuwe termen ingevoerd als het gaat om de professionaliteit van leerkrachten: start-, basis- en vakbekwaam. Elke leerkracht wordt geacht in vijf jaar vakbekwaam te zijn.

   De ambities van het personeelsbeleid van Ieder Kind Telt zijn:
   - Iedere leerkracht geeft onderwijs op maat.
   - Alle leerkrachten van Stichting ‘Ieder kind telt’ hanteren het overeengekomen model voor directe instructie.
   - De leerkrachten van Stichting ‘Ieder kind telt’ dragen zorg voor het actief bijhouden van hun bekwaamheidsdossier.
   - De leerkrachten van Stichting ‘Ieder kind telt’ zijn geregistreerd in het leraren register.
   - De leerkrachten van Stichting ‘Ieder kind telt’ maken jaarlijks afspraken over hun professionele ontwikkeling en verwerken deze in hun persoonlijk ontwikkelingsplan.
   - Leerkrachten worden aangemoedigd een wo-bachelor en/of een hbo/universitaire master te volgen.
   - De startbekwame leerkrachten van Stichting ‘Ieder kind telt’ zijn in maximaal drie jaar basis bekwaam.
   - De startbekwame leerkrachten worden planmatig begeleid op basis van een jaarlijkse vaardigheidsmeter.
   - De basisbekwame leerkrachten zijn in maximaal vijf jaar vakbekwame leerkrachten

   De ambities van de Jan Barbier en de Es als vernieuwende scholen gaan echter wel veel verder. Een nieuwe leerkracht zal zeker een extra professionaliseringsaanbod moeten gaan volgen om het onderwijs op de school eigen te maken. Deze ambities zijn:
   - Iedere leerkracht geeft onderwijs in het Engels naast de methode Join In.
   - Iedere leerkracht heeft kennis van de leerlijnen van de verschillende domeinen van het rekenonderwijs en kan dit in gepersonaliseerd rekenonderwijs vertalen.
   - Iedere leerkracht is in staat om middels taalrondes leerlingen te laten vertellen van zintuiglijke ervaringen en deze vervolgens om te zetten in het creatief schrijven.
   - Iedere leerkracht is in staat om de meeste doelen op het gebied van taalonderwijs te realiseren door te werken met creatief schrijven.
   - Iedere leerkracht is in staat om binnen de unit het thematisch onderwijs inhoud en vorm te geven, zodat het voor alle leerlingen enerzijds betekenisvol is en anderzijds de onderzoekende houding van leerlingen stimuleert.
   - Iedere leerkracht is in staat om met actieve werkvormen inhoud te geven aan levensbeschouwelijk onderwijs, waarbij leerlingen gestimuleerd worden om onderzoekend met bronnen antwoorden te vinden op levensvragen.
   - Iedere leerkracht is in staat om muzieklessen te geven middels de digitale methode Eigenwijs.

  2. Ambities leerkrachten
   Onderwerp Einddoel Proces Succescriteria Tijdpad
   Professionalisering nieuw teamlid

   Nieuwe teamleden van de school zullen zich nogal wat didactische vaardigheden en kennis eigen moeten maken, willen zij in staat zijn om te voldoen aan de standaard die gevraagd wordt in het kader van vernieuwend onderwijs.


   Op basis van een intake zullen de verschillende modules bij nieuwe leerkrachten aangeboden gaan worden. Het accent zal in eerste instantie op de kernvakken taal en rekenen komen te liggen.

   Leerkrachten binnen de school zijn in staat om op een effectieve wijze invulling te geven aan kwalitatief hoogstaand vernieuwend onderwijs, waarbij de leerkracht vele malen belangrijker is dan de methode, die langzamerhand naar de achtergrond zal gaan.

   2019 - 2023
   Flexibele inzet personeel

   Maximaal rendement halen uit het personeelsbudget voor onderwijs

   De kwaliteiten van het personeel in kaart brengen, waardoor duidelijk wordt hoe het rendement omhoog kan gaan

   Flexibele organisatie met betrekking tot de inzet van onderwijskundig personeel moet leiden tot meer efficiëntie 

   2022 - 2023
 3. 10.3. Wat vragen we van de schoolleiding

  1. WAT VRAGEN WE VAN DE SCHOOLLEIDING?
   De schoolleiding draagt de verantwoordelijkheid voor kwaliteitszorg via de kwaliteitscirkel Plan – Do – Check – Act (PDCA)

   De schoolleider doet alles wat nodig is om de school een lerende organisatie te laten zijn: een school die gekenmerkt wordt door een professionele cultuur.

   De schoolleider geeft het goede voorbeeld, is teamspeler die samen met het team, ontwikkelings- en veranderprocessen vormgeeft. Hij legt verantwoordelijkheden bij teamleden, zodat die gestimuleerd worden hun kwaliteiten te benutten en hun motivatie te behouden.

   Speerpunt is de voortdurende ontwikkeling van de leerkrachten. Daartoe leggen de schoolleiding, de intern begeleiders (IB’ers) en de coördinatoren klassenbezoeken af, die worden besproken met de leerkracht. Hierbij maken zij gebruik van een gevalideerd instrument. De schoolleiding formuleert beleid met betrekking tot peer review. Dit om leerkrachten van elkaar te laten leren.

   Onze schoolleiders participeren middels het document ‘werkgroepen structuur’ in onze organisatie

   Al onze schoolleiders zijn geregistreerd bij het Schoolleidersregister PO en hebben recht op eigen professionaliseringsbudget. Het schoolleidersregister PO heeft een beroepsstandaard voor schoolleiders ontwikkeld, die is gebaseerd op kenmerken van effectief leiderschap. In de beroepsstandaard zijn vijf aspecten van effectief leiderschap vertaald in vijf basiscompetenties:

   1. Visie gestuurd werken;
   2. In relatie staan tot de omgeving;
   3. Vormgeven aan organisatiekenmerken vanuit een onderwijskundige gerichtheid;
   4. Hanteren van strategieën t.b.v. samenwerking, leren onderzoeken op alle niveaus;
   5. Hogere orde denken.

   Bij het werven van nieuwe directeuren overweegt de Stichting of het opportuun is om over te gaan op meerschoolse directievoering. Interne werving wordt gestimuleerd door de ‘kweekvijver’.

   Ambities:
   Naast bovengenoemde doelen zijn er de volgende ambities:
   - De directieleden zijn verantwoordelijk voor hun eigen scholen maar zij zijn medeverantwoordelijk voor alle scholen binnen de Stichting.
   - Bij de aanmelding van kinderen is schoolnabijheid een belangrijk principe. De vraagstelling van een kind kan van dien aard zijn dat samenwerking/ doorverwijzing naar een andere
   school van de Stichting plaatsvindt.
   - De schoolontwikkeling wordt zodanig gepland dat er voldoende tijd is om het veranderingsproces vorm te geven
   - De schoolontwikkeling goed geïmplementeerd en geborgd wordt
   - De werkdruk reëel blijft.
   - De veranderingen duurzaam zijn
   - De administratie functioneel is
   - Er is een duidelijk gezamenlijk aanbod van de scholen binnen de Stichting. Iedere school kan daarbij een ander speerpunt hebben. Scholen zijn complementair en aanvullend.

   Ambities voor de ES:
   Voor de school zal in de periode van het schoolplan 2019-2023 een wisseling in het management plaats gaan vinden, vanwege de pensionering van de huidige directeur.

   De opleiding tot leidinggevende aan een Integraal Kind Centrum van 0-12 jaar is een collectieve ambitie van Ieder Kind Telt. Toch zal het de vraag zijn of deze ambitie binnen de Jan Barbierschool te realiseren valt.


  2. Ambities schoolleiding
   Onderwerp Einddoel Proces Succescriteria Tijdpad
   Procedure mbt vacature schoolleider

   Vanuit een goede profielschets komen tot de meest natuurlijke invulling van de vacature schoolleider

   In samenspraak met team en oudergeleding komen tot de juiste procedure mbt de invulling van de vacature

   De juiste invulling van de vacature van de schoolleider

   2019 - 2020
 4. 10.4. Ouders als samenwerkingspartners van de school

  1. Stichting ‘Ieder kind telt’ ziet ouders als educatieve partners.
   Ouders en leerkrachten bereiden kinderen voor op het functioneren in de maatschappij. Ze streven dezelfde doelen na, zoals het leren van omgangsvormen, het opdoen van kennis en het mediawijs worden.

   Alle scholen van Stichting ‘Ieder kind telt’ ontwikkelen een vorm van ouderbetrokkenheid waarbij school en ouders samen werken aan de ontwikkeling van het kind.


   Onderdelen hiervan zijn:
   - een startgesprek aan het begin van ieder schooljaar (met ouders, leerling en leerkracht)
   - een individueel gespreksarrangement het jaar door
   - korte lijnen naar aanleiding van individuele situaties op school
   - voorlichting m.b.t. de indeling en inrichting van de groepen voor enig schooljaar.

   Nieuwe communicatiestructuren worden continu ontwikkeld (nieuwsbrieven, apps, groepsinformatie en multimedia.)

   Ambities:
   - Alle scholen van Stichting ‘Ieder kind telt’ werken volgens het ‘Plan Ouderbetrokkenheid’, waarin de gezamenlijke verantwoordelijkheid/ partnership omschreven is.
   - Alle scholen van Stichting ‘Ieder kind telt’ stimuleren ouders om thuis activiteiten te ondernemen die bijdragen aan de leerprestaties van de leerlingen.
   - Alle scholen van Stichting ‘Ieder kind telt’ actualiseren de communicatiestructuur door het toepassen van nieuwe vormen van digitale communicatie.

  2. Ambities ouders
   Onderwerp Einddoel Proces Succescriteria Tijdpad
   ouderbetrokkenheid 3.0 uitbouwen

   Educatief partnerschap voorzien van nieuwe impulsen, waarbij ouders ook ingezet kunnen worden bij onderwijs

   Kaders ontwerpen voor ouderbetrokkenheid 3.0; waarbij ouders mogelijk meer ingezet gaan worden in het primaire proces

   Ouders worden als full-partner ingezet in de schoolorganisatie

   2019 - 2020
 5. 10.5. Wat vragen we van onze organisatie

  1. WAT VRAGEN WE VAN ONZE ORGANISATIE?

   Het College van Bestuur (CvB) van Stichting ‘Ieder kind telt’ is eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie en werkt binnen de door de Raad van Toezicht (RvT) gestelde kaders. Het CvB vertegenwoordigt de organisatie naar buiten toe en geeft leiding aan de medewerkers van het bestuurscentrum (BC). De medewerkers van het BC zijn professioneel opgeleid en hebben de opdracht scholen te ondersteunen. Het secretariaat draagt zorg voor administratieve afstemming tussen scholen, zoekt synergie (Office 365, SharePoint e.d.)

   Daarnaast is er een Stuurgroep (voorzitters werkgroepen), een managementoverleg(MO) en een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

   Het strategisch beleid voor de organisatie wordt ontwikkeld door een werkgroep, mede op basis van input van alle bij de organisatie betrokken gremia en externe partijen. Het MO is verantwoordelijk voor de uitvoering van het SBP en de daarvan afgeleide jaarplannen.

   Stichting ‘Ieder kind telt’ wil de verbinding tussen bestuur en onderwijspraktijk en de verbinding tussen scholen optimaliseren en kiest hiervoor de vorm van interne audits. Audits zijn een krachtig middel om de kwaliteit op de scholen te stimuleren en te volgen.

   Ambities:

   • De stuurgroep (voorzitters werkgroepen) borgt de centrale afspraken en heeft een controlerende, monitorende, beleidsvoorbereidende, faciliterende en ondersteunende rol ten opzichte van de schooldirecties.
   • Volgens een nader vast te stellen werkwijze en frequentie vinden op alle scholen van Stichting ‘Ieder kind telt’ interne audits plaats.


   Het bestuur ziet het als taak om voortdurend aandacht te hebben voor het realiseren van relevante doelen (Kwaliteit) en voor de processen, die van belang zijn om die doelen te behalen (Innovatie) Dit wordt vormgegeven in de volgende domeinen:

   • Onderwijs & Identiteit;
   • Personeel & organisatie;
   • Communicatie & PR;
   • Onderhoud & Beheer;
   • Financiën;

   Onderstaand komen de ambities voor de periode 2019-2023 van de verschillende werkgebieden aan de orde:

  2. Ambities organisatie
   Onderwerp Einddoel Proces Succescriteria Tijdpad
   Multifunctioneel gebouw (IKC)

   Een multifunctionele organisatie voor kinderen van 0-12 jaar in een multifunctionele omgeving realiseren

   Samenwerking tussen KOV/BSO, PSZ en onderwijs moet leiden tot een multifunctionele organisatie Integraal Kind Centrum 0-12 jaar

   Een IKC waar vanuit een visie en missie wordt samengewerkt tussen de verschillende organisaties

   2020 - 2021
   Schoolgebouw met faciliteiten

   Een school met ruimtes voor bijzondere activiteiten ontwerpen

   School is meer dan de vier muren van het klaslokaal door te zoeken naar lokale partners waarbij ruimtes beschikbaar zijn om bijzondere activiteiten te kunnen ontwikkelen

   Werkplaatsen in het dorp Hellendoorn, waar leerlingen muziek, technieklab, dans, drama etc kunnen gaan doen

   2019 - 2022
 6. 10.6. Onderwijs en identiteit

  1. Onderwijs & Identiteit/Rulevo

   De werkgroep Onderwijs & Identiteit is verantwoordelijk voor bevordering van de onderwijskwaliteit op de scholen en voor het geven van vorm en inhoud aan de christelijke identiteit. Dit bevindt zich nog in een ontwikkelfase. De werkgroep heeft de volgende taakstelling:

   • Sturing geven aan de schoolleiders;
   • De scholen voorzien van strategische informatie zoals: demografische ontwikkelingen, marktaandeel, onderzoeken naar keuzemotieven van ouders en gesignaleerde risico’s;
   • Het faciliteren van gesprekken over de onderwijskwaliteit aan de hand van concrete data en informatie;
   • Communicatie en overleg met scholen;
   • Transparantie over onderwijsopbrengsten bevorderen;
   • De analysevaardigheid en reflectievaardigheid van schoolleiders vergroten
   • Het organiseren van scholing, passend bij de ambities van de scholen;
   •  Scholen met elkaar verbinden door middel van het organiseren van audits;
   • Met de schoolleiders in gesprek gaan over het jaarverslag en SJOP;
   • Schoolleiders rechtstreeks met elkaar verbinden met het oog op expertiseontwikkeling, bijvoorbeeld in werkgroepen of tijdens studiedagen;
   • Onderwijskundige ondersteuning bieden, bijvoorbeeld door een voorzet te geven op operationalisering van ambities in doelstellingen en ‘vertaling’ daarvan;
   • Procesgericht werken te ontwikkelen en implementeren op alle scholen;
   • Schoolopleider: begeleiden en coachen van leerkrachten, pabo-studenten en praktijkbegeleiders;
   • Een passend aanbod van nascholingsactiviteiten bieden bv. via e-learning.

   Advies van deze werkgroepen/kenniskringen hebben de status van ‘beraad’. Er wordt grote waarde gehecht aan deze inbreng bij de totstandkoming van nieuw beleid.

   Ambities:

   • De werkgroep Onderwijs en Identiteit/Rulevo heeft een duidelijke en herkenbare positie verworven binnen de organisatie.
   • De schoolleiders ervaren de werkgroep als een steun in de rug.
   • De bijeenkomst van de kenniskringen hebben de status van een beraad.
  2. Personeel & organisatie (P&O)

   Stichting ‘Ieder kind telt’ heeft collega’s nodig die zijn toegerust om de ambities in dit plan waar te maken. Stichting ‘Ieder kind telt’ faciliteert hun professionalisering. Er wordt een scholingsbeleidsplan opgesteld voor de professionaliseringsactiviteiten zoals genoemd in dit plan. Tevens kunnen medewerkers gebruikmaken van het nascholingsaanbod georganiseerd met en door de samenwerkende organisaties in de regio of met het bestuurlijk netwerk van het samenwerkingsverband.

   Naast scholing draagt Stichting ‘Ieder kind telt’ zorg voor een duurzame inzet van haar medewerkers. Het volgende wordt daarvoor gedaan:

   • Het bevorderen van een gezonde leefstijl
   • Een goede professionalisering
   • Het realiseren van een evenwichtige werkdruk/ taakverdeling
   • Het voorkomen en bestrijden van ziekteverzuim/ duurzame inzetbaarheid.

   Samen ontdekken leidinggevende en medewerker hoe zij duurzaam inzetbaar blijven door bijvoorbeeld; individuele coaching, peer review, studieverlof of oriëntatie op mobiliteit (‘stage’ bij een andere aanpalende werkgever of op een andere school) in te zetten. In het functioneringsgesprek worden de lijnen uitgezet en vindt ook de evaluatie plaats van de ureninzet.

   Stichting ‘Ieder kind telt’ kent een vast gesprekkencyclus. De leidinggevende bespreekt met de leerkracht zijn prestaties, vorderingen, inzet, ervaren werkdruk, takenpakket en wensen.

   De functies binnen Stichting ‘Ieder kind telt’ zijn vastgelegd in het functiebouwwerk verwerkt in het functieboek. Op basis hiervan wordt de functiemix gerealiseerd – de verdeling van leraren over de verschillende salarisschalen op basis van functiedifferentiatie. De ontwikkeling van de nieuwe cao zal opnieuw een herziening noodzakelijk maken van het recent vastgestelde functieboek.

   Op de arbeidsmarkt ontstaat krapte door uitstroom van pensionarissen en door een geringe instroom van Pabo studenten. Daarnaast opereert Stichting ‘Ieder kind telt’ in een gebied met sterke demografische krimp. De verdere verzelfstandiging van sector-onderwijs zet ook door. Zo houdt het vervangingsfonds, de verzekeraar van de vervangingskosten van leerkrachten bij afwezigheid, op te bestaan. Dit alles vereist steeds meer een flexibele inrichting van de organisatie.

   Om de beschikbare tijd te kunnen besteden aan ondersteuning van het onderwijsproces worden de administratieve handelingen zo veel mogelijk geautomatiseerd.

   Ambities:

   • Het professionaliseringsaanbod is vooral gebaseerd op de beleidsthema’s van dit SBP en de verwachtingen die we hebben van onze mensen.
   • Het scholingsbeleid wordt ontwikkeld, waarbij de scholing gericht is op gecertificeerde cursussen die voldoen aan de eisen van het leraren- en schoolleidersregister.
   • Stichting ‘Ieder kind telt’ ontwikkelt gezondheidsbeleid. Hierin neemt de organisatie maatregelen om een gezonde leefstijl en een gezonde werkdruk van medewerkers te bevorderen.
   • Stichting ‘Ieder kind telt’ realiseert een ziekteverzuim percentage dat onder het landelijke sector gemiddelde ligt.
   • P&O zet personeel in (op basis van de beschikbare middelen) op een manier die de scholen ondersteunt bij het creëren van een meer flexibele inrichting van het onderwijsproces, zodat proactief kan worden omgegaan met een snel veranderende omgeving. Mobiliteitsbeleid krijgt hierin een bepalende rol.
   • Het lerarenregister wordt gekoppeld aan de gesprekkencyclus van Stichting ‘Ieder kind telt’.
   • Stichting ‘Ieder kind telt’ beschikt over breed samengestelde schoolteams met diverse kwaliteiten.
   • Uiterlijk 1 januari 2019 is Stichting ‘Ieder kind telt’ klaar om het risico van vervanging van leerkrachten bij afwezigheid in eigen beheer te dragen.
   • P&O realiseert een ver gevorderde digitale verzameling, verwerking, opslag en levering van informatie, waarbij de samenwerking met ObT optimaal wordt benut.
  3. Communicatie & PR

   Door de Stichting wordt door een goed communicatie en pr-beleid de naamsbekendheid en een positieve waardering van de scholen in de gemeente Hellendoorn bevorderd.

   Er is een goede communicatie met de medewerkers van Stichting ‘Ieder kind telt’ en met de ouders, maar ook met de gemeente en met maatschappelijke organisaties.

   De scholen leggen verantwoording af aan de verschillende stakeholders (ouders, bestuur).

   Voor een goede externe profilering zijn de volgende zaken belangrijk:

   • Uitdragen van een helder profiel dat duidelijk maakt wie we zijn en waar we voor staan;
   • Goede interne en externe informatievoorziening;
   • Een heldere communicatiestructuur met korte lijnen;
   • Een actuele website met professionele uitstraling;
   • Een digitale nieuwsbrief of vergelijkbare app;
   • Een herkenbare huisstijl en logo, die doorgevoerd zijn in alle documenten, brochures, brieven, borden enz.;
   • Een afgesloten gedeelte op een vernieuwde website, waarmee we communiceren met de personeelsleden;
   • Regelmatig publicaties in regionale kranten (zowel op organisatie- als op schoolniveau);
   • Eventuele (externe) ondersteuning van scholen bij pr-activiteiten;
   • Een tweejaarlijks tevredenheidsonderzoek onder ouders, leerkrachten en leerlingen.
   • Binnen alle communicatie vormen en uitingen wordt gehandeld volgens de nieuwe wet op privacy en veiligheid.

   Ambities:

   • De diverse communicatie- en pr-middelen zijn gemoderniseerd.
   • Er is een nieuwe en prettig te hanteren moderne website.
   • Alle scholen profileren zich en maken gebruik van social media, in een veilige omgeving.
  4. Onderhoud & Beheer

   Het beheer van de scholen is omvangrijker geworden, omdat schoolbesturen nu ook verantwoordelijk zijn voor het buitenonderhoud van de gebouwen.

   Samen met de gemeente wordt het Integrale Huisvestingsplan opgesteld. De scholen van Stichting ‘Ieder kind telt’ verkeren in goede staat. De gerenoveerde en iets uitgebreide basisschool De Es wordt per schooljaar 2018-2019 weer in gebruik genomen.

   Het streven is het beheer en onderhoud verder te professionaliseren en te werken volgen een meerjarenonderhoudsplan (MOP). De aansturing gebeurt door de facilitair manager. De uitvoering wordt zoveel mogelijk door de technische dienst verzorgd en grote zaken worden uitbesteed. Er staan de komende jaren geen grote ver- of nieuwbouwprojecten in de planning. Wel wordt de ontwikkeling van de scholen in de Kruidenwijk en Hulsen nauwlettend gevolgd.

   Doelstelling voor alle scholen is om een gezond en goed onderhouden gebouw te realiseren dat geschikt is voor het huidige onderwijs.

   De scholen van Stichting ‘Ieder kind telt’ streven ernaar om de omgeving van het schoolgebouw te betrekken bij het onderwijs, door middel van een uitdagende speelomgeving op en rond het schoolplein. Ontwikkeling naar ‘de groene school’ wordt onderzocht.

   Het op orde brengen van het contractbeheer en centrale inkoop is een belangrijk aspect van de werkzaamheden de facilitair manager. De verdergaande digitalisering vraagt een constante aandacht voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van touchscreens en netwerken.

   Ambities:

   • De facilitair manager stuurt de TD op een deskundige wijze aan, waardoor werkzaamheden niet uitbesteed behoeven te worden.
   • Het contract beheer en de centrale inkoop zijn geïmplementeerd in de organisatie.
   • Er wordt gewerkt volgen het meerjarig onderhoudsplan voor zowel de binnen- als de buitenkant van de gebouwen.
   • Alle scholen zijn gehuisvest in veilige, frisse en aantrekkelijke gebouwen.
  5. Stichting ‘Ieder kind telt’ voert een gezond en duurzaam financieel beleid om kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven verzorgen.

   De financieel gezonde situatie van Stichting ‘Ieder kind telt’ zal ook in de nieuwe planperiode veiliggesteld dienen te worden.

   Van groot belang is

   • een digitale vormgeving van de diverse processen binnen de organisatie (onderwijs, personeel, financiën en huisvesting);
   • een transparante planning en control-cyclus
   • een proactieve samenwerking met het administratiekantoor ObT te Borne.

   Duurzame toekomstgerichte bedrijfsvoering (rentmeesterschap, ‘in control zijn’) is hierbij het doel.

   Een systeem van prognoses, meerjarenbegrotingen, investeringsprogramma’s en andere noodzakelijke beleidsdocumenten wordt hiervoor ontwikkeld. Doel is te komen tot een financiële vertaling van beleidsuitspraken en ambities afgeleid uit het SBP. (meerjarenperspectief) De concretisering hiervan wordt zichtbaar in de begroting die ieder jaar wordt vastgesteld.

   Mogelijkheden om andere geldstromen te generen (sponsorbeleid, subsidies enz.) worden verder vormgegeven om aanvullende investeringen in het onderwijs mogelijk te maken.

   Op meerdere niveaus (administratief medewerkers, directeuren, beleidsmedewerker, CvB) wordt verdere professionalisering op het gebied van financiën gerealiseerd. Eigenaarschap op verschillende niveaus is een thema met prioriteit.

   Inkomsten uit ouderbijdragen en incidentele activiteiten kunnen een welkome aanvulling zijn op de reguliere bekostiging van de scholen. De bedrijfsvoering van de scholen mag nooit afhankelijk worden van private geldstromen.

   Ambities:

   • Stichting ‘Ieder kind telt’ streeft naar een duurzame bedrijfsvoering en realiseert daarin een ver gevorderde digitale verwerking van administratieve handelingen.
   • De medewerkers van Stichting ‘Ieder kind telt’ worden verder geschoold en geprofessionaliseerd op het gebied van financiën.
   • De ambities uit het SBP worden vertaald in concrete bedragen en krijgen een plaats in de meerjarenbegroting en de jaarbegroting.
   • Stichting ‘Ieder kind telt’ stelt in aanvulling op de (meerjaren)begroting een liquiditeits- en investeringsbegroting op.