SCHOOLPLAN 19-23 definitief
 1. 6.1. Leren in de 21e eeuw

  1. De Es
   De leerling van de Es is de burger die straks onze samenleving vorm gaat geven. Hoe die samenleving er over een aantal decennia echter uitziet, kan niemand voorspellen. Wel weten we dat de huidige trends zullen leiden tot een informatie- en netwerkwerkmaatschappij. We willen onze leerlingen dan ook voorbereiden op een 21ste-eeuwse samenleving die zich karakteriseert door:

   • toegenomen technologisering;
   • een steeds grotere invloed van media op het dagelijkse leven;
   • globalisering;
   • individualisering;
   • omvangrijke economische en sociale veranderingen.


   De 21st century-skills zullen daarom een steeds grotere plaats krijgen in het onderwijs. Het gaat dan om de volgende vaardigheden:

   • kritisch denken;
   • probleem oplossen;
   • zelfregulering;
   • sociale & culturele vaardigheden;
   • samenwerken en communiceren;
   • ICT basisvaardigheden;
   • media wijsheid;
   • informatie vaardigheden;
   • digitale geletterdheid


   Het ‘Platform Onderwijs 2032’ heeft dit als volgt omschreven:

   De leerling

   • Ontwikkelt kennis en vaardigheden door zijn creativiteit en nieuwsgierigheid in te zetten
   • Vormt zijn persoonlijkheid
   • Leert om te gaan met vrijheid en verantwoordelijkheid en over grenzen heen te kijken
   • Leert de kansen van de digitale wereld te benutten
   • Krijgt betekenisvol onderwijs op maat
   • Toekomstgericht onderwijs bestaat uit een curriculum waarin leerlingen
   • Een vaste basis aan kennis en vaardigheden opdoen, waarmee ze vakoverschrijdend leren, denken en werken
   • Hun kennis en vaardigheden verdiepen en verbreden, met hun eigen mogelijkheden en interesses als leidraad
   • Zich als persoon vormen waar het gaat om de ontwikkeling van hun identiteit, hun creativiteit en een gezonde leefstijl


   De Es heeft zich als doel gesteld om een veilige, sociale en moderne onderwijsomgeving te creëren, waarin leerlingen vanuit hun intrinsieke motivatie medeverantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces, om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op een snel veranderende maatschappij. Een maatschappij die vraagt om een maatschappelijk kritische houding waarin kinderen zich staande kunnen houden met de door school aangeleerde 21e eeuwse vaardigheden. Deze vaardigheden zijn verwoven in ons curriculum aanbod en leerkrachten moeten kennis hebben van dit curriculum en de daarbij horende leerlijnen.
   Leerkrachten hebben binnen dit leerproces een meer coachende en sturende rol en dagen leerlingen uit om zelf op onderzoek uit te gaan en hun eigen unieke talenten te ontwikkelen. Daarnaast moet er niet alleen aandacht zijn voor de ontwikkeling van leerlingen, maar moeten leerkrachten ook tijd en ruimte krijgen voor eigen ontwikkeling.   Stichting 'Ieder kind telt'
   Stichting ‘Ieder kind telt’ neemt deze visie integraal over. Op wat voor manier dit gestalte zal krijgen wordt toegelicht in het Operationeel Beleidsplan (OBP). Bij de 21st-eeuwse vaardigheden hoort dan ook een heroriëntatie op de organisatie van het onderwijs. Ingezette ontwikkelingen dienen kritisch en met zorg te worden voortgezet. Stichting ‘Ieder kind telt’ biedt de komende jaren ruimte om te experimenteren met andere vormen van onderwijs, waardoor een breder scala van onderwijs gerealiseerd kan worden.

 2. 6.2. Ambities leren in de 21e eeuw

  1. Het onderwijs op de Es is zodanig ingericht dat we binnen ons curriculum aandacht besteden aan al de 21e eeuwse vaardigheden. In units wordt er aan schoolbrede thema's gewerkt, waarbij er op een betekenisvolle context aan deze domeinen aandacht wordt geschonken. We willen onze leerlingen leren om met een sociaal-kritische blik naar de wereld om hen heen te kijken, zodat zij zich staande kunnen houden in onze snel veranderende maatschappij. Intrinsieke motivatie, kennis van diverse bronnen, mediawijsheid, samenwerken en communiceren en ict-vaardigheden zijn hierbij essentiële vaardigheden die we mee willen geven.
   Elke leerling vanaf de middenbouw beschikt over een Chromebook en een eigen school-account. Daarnaast bieden we vanaf groep 6 een cursus toetsenbordvaardigheid aan. Ook in de onderbouw leren we leerlingen werken met digitale middelen, al gebeurt dit daar middels iPads. Daarbij zijn we op de Es wel kritisch op wat we aanbieden en is een digitaal middel een verlengstuk van ons onderwijs en zal er altijd een balans moeten zijn tussen ervaren / doen en het werken met een device.

  2. Ambities leren in de 21e eeuw
   Onderwerp Einddoel Proces Succescriteria Tijdpad
   21e eeuwse vaardigheden zijn onderdeel van ons curriculum.

   In het curriculum op de Es zijn 21e eeuwse vaardigheden opgenomen. 

   In al onze methodes zijn 21 eeuwse vaardigheden opgenomen.
   Waar nodig zal een leerkracht vaardigheden uitlichten om deze extra te kunnen versterken. Dit vraagt om kennis van het curriculum en flexibiliteit in aanbod.

   Leerkrachten kennen de vaardigheden en de leerlijnen en weten hoe ze deze aan kunnen bieden

   Leerlingen kunnen op basis van het aanbod op de Es deze 21e eeuwse vaardigheden op een adequate manier toepassen.

   Resultaten van de vragenlijsten 'Zien' en het 'LTO' (Succes!Spiegel) laten zien hoe leerlingen dit aanbod ervaren.   

   2019 - 2023
   Onderwerp Einddoel Proces Succescriteria Tijdpad
   Unit onderwijs

   Binnen de unit is alles een leerplek, leerlingen krijgen een hoge mate aan flexibiliteit om te komen tot leren

   Leerlingen ontwikkelen hun skills door reflectiegesprekken over hun eigen leerproces, waarbij middel, werkplek, strategie, samenwerking en rapportage centraal staan binnen de unit

   De unit als flexibele leerplek zo inrichten dat leerlingen zelf op basis van een positieve leerhouding bewuste keuzes kunnen en gaan maken

   2020 - 2021
   Onderwerp Einddoel Proces Succescriteria Tijdpad
   Portfolio

   Leerlingen krijgen een portfolio waarin zij hun bewijslast verzamelen in combinatie met producten waarop zij zelf trots zijn

   Onderzoek doen naar een portfolio model dat deels digitaal deels folio is ingericht voor alle leerlingen van de basisschool

   Inrichting van een portfolio voor alle leerlingen in combinatie met de rapportage

   2021 - 2023
   Onderwerp Einddoel Proces Succescriteria Tijdpad
   Coöperatief Werken

   Een duidelijke leerlijn in de opbouw van werkvormen die uitnodigen tot coöperatief werken

   Professionalisering van leerkrachten met betrekking tot de didactische vaardigheden voor coöperatief leren

   Leerlingen van de Es zijn in staat om middels coöperatief leren te komen tot ontwikkeling van hun talenten

   2021 - 2022
   Onderwerp Einddoel Proces Succescriteria Tijdpad
   Onderzoekend Leren

   Het onderwijsaanbod moet de natuurlijke nieuwsgierigheid van ieder kind zo stimuleren dat er een natuurlijk ontwikkelingsproces ontstaat

   Leerkrachten moeten een flexibele leeromgeving kunnen ontwerpen, waarbij onderzoeksvragen van leerlingen een belangrijke plaats innemen

   Verbinding vinden tussen de kerndoelen en onderzoeksvragen van leerlingen in een thematisch aanbod

   2019 - 2020