SCHOOLPLAN 19-23 definitief
 1. 8.1. Doorgaande ontwikkeling

  1. De scholen beschrijven hun doorgaande ontwikkeling op het gebied van de vak- en vormingsgebieden, de didactische aanpak en het pedagogisch klimaat/veiligheid.

   Voor leerlingen zijn de overgangen van voorschoolse opvang naar het basisonderwijs en die van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs grote stappen. In overleg met de voor- en naschoolse partners willen we ook deze doorgaande ontwikkeling verbeteren.

   Doorgaande lijn Voorschoolse Opvang.

   Om een brug te slaan tussen de kinderopvang, de voorschoolse opvang en de basisschool willen we op iedere school een totaal aanbod kinderopvang, onderwijs en buitenschoolse opvang aanbieden. Er zijn diverse modellen voor de samenwerking tussen onderwijs en opvang.

   Ambities:

   • Op iedere school is een totaal aanbod kinderopvang, onderwijs en buitenschoolse opvang
   • De scholen van Stichting ‘Ieder kind telt’ ontwikkelen zich tot Integrale Kindcentra (IKC)
   • De leidinggevenden IKC ontwikkelen een ondernemingsplan IKC en voeren dit planmatig uit.


   Doorgaande lijn voortgezet onderwijs

   Er wordt actief ingezet op een goede aansluiting tussen primair en voortgezet onderwijs.

   In deze samenwerking wordt gewerkt aan een afstemming tussen de groepen 7 en 8 van de basisschool en de groepen 1 en 2 van het voortgezet onderwijs.

   Het schooladvies is leidend bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. Ondersteunend daarbij zijn:

   • Het leerlingvolgsysteem
   • De referentieniveaus taal en rekenen
   • Het Overstapdossier Onderwijs (OSO).

   Alle scholen zijn hiervoor gekwalificeerd.

   Als Stichting ‘Ieder kind telt’ werken we ook op bestuurlijk niveau intensief samen met het voortgezet onderwijs om een betere aansluiting te realiseren.

   Samen met CSG Reggesteyn willen we onderwijskundige projecten opzetten (werkgroep PO/VO), die gerelateerd zijn aan de beleidsthema’s van dit SBP, bijvoorbeeld op het gebied van Engels, techniek en wetenschap, ICT, CSI en Gouden Handengroep).

   Ambities:

   • Door goede communicatie en terugkoppeling is het schooladvies verbeterd.
   • Door de opzet van onderwijskundige projecten met CSG Reggesteyn en CSG Het Noordik er een betere aansluiting PO-VO.
 2. 8.2. Ambities doorgaande ontwikkeling

  1. Ambities doorgaande ontwikkeling
   Onderwerp Einddoel Proces Succescriteria Tijdpad
   Communicatie / app / ouderportal

   Eenduidige en duidelijke communicatie middels diverse  bronnen voor multimedia

   Reflectie met ouders omtrent de kwaliteit van de communicatie ten aanzien van  zowel het medium als de inhoud

   Sterke communicatie met betrekking tot algemene en specifieke informatie over school en leerlingenI

   2019 - 2020
   Flexibele onderwijstijd

   Inrichting van de onderwijstijd waarbij ouders meer keuzevrijheid krijgen om gebruik te maken van de diensten van een IKC (onderwijs/opvang)

   Plannen ontwerpen voor de inrichting van flexibele onderwijstijd ter voorbereiding op een mogelijke wetswijziging

   Heldere kaders en richtlijnen ontwerpen voor flexibele schooltijden, waarbij ouders meer vrijheid hebben om keuzes te maken

   2022 - 2023
   Integraal Kind Centrum

   Samenwerking met ketenpartners zoeken zodat de doorgaande ontwikkellijn op pedagogisch, didactisch terrein ontstaat, maar ook dwarsverbanden op het gebied van personeelsbeleid

   Strategisch beleid moet leiden tot daadkrachtig zoeken naar een IKC-netwerk.

   Samenwerking vanuit grote betrokkenheid tussen de verschillende ketenpartners.

   2019 - 2023
   Structurele duurzame samenwerking PO-VO

   Structurele duurzame samenwerking op basis van visie, missie en data tussen PO-VO.

   Middels diverse positieve projecten zoals School4You, Tutoring, Gouden Handen, Sport en Hoogbegaafdheid is er een prima samenwerking tussen PO en VO.

   Een stuurgroep onderzoekt duurzame samenwerking met positieve effecten voor doorstroming PO-VO

   Verdergaande samenwerking tussen PO-VO, gericht op onderwijsinhoudelijke, personele en bestuurlijke thema’s.

   2019 - 2021