SCHOOLPLAN 19-23 definitief
 1. 3.1. Visie

  1. Basisschool de Es:
   Kinderen staan ten allen tijde centraal bij het geven van onderwijs. Leerlingen kunnen alleen zich alleen maar ontwikkelen in een veilige en uitdagende leeromgeving waarin zij zich gewaardeerd, gerespecteerd en veilig voelen. Ieder kind telt en ieder kind heeft talenten. Naast het cognitieve leren vinden we het sociale leren, het goed kunnen omgaan met anderen, ook enorm belangrijk. Een uitdagende leeromgeving is groter dan het klaslokaal alleen. We willen de wereld van de kinderen vergroten en de leerlingen voorbereiden op de maatschappij van de toekomst.

   'Wij geloven dat ieder kind uniek is en talent heeft. Elk kind heeft potentie! Op basisschool de Es stellen we de ontwikkeling van onze leerlingen centraal! We gaan mee met de ambities van elk kind, stimuleren hun talent en bieden als school een uitdagende en veilige leeromgeving! We zijn een actieve en maatschappelijk betrokken school en leggen samen met jou een stevig basis voor jouw toekomst.' 

   Het onderwijs op de Es is erop gericht dat iedere leerling zich in acht jaar optimaal kan ontplooien op zijn eigen unieke wijze. Deze missie is gebaseerd op de uitgangspunten:
   Uniek: kinderen leren op verschillende manieren
   Autonomie: kinderen willen autonoom zijn, zelf verantwoordelijk en zelfstandig zich ontwikkelen
   Competentie: kinderen hebben succeservaringen nodig om vertrouwen op te doen
   Relatie: kinderen leren met en van elkaar onder begeleiding van enthousiaste leerkrachten als coach

   Leerlingen krijgen op De Es procesgericht onderwijs, waarbij ontdekken, durven, doen onze kernwaarden zijn. De quote in de entree van onze school komt uit het boek van Pippi Langkous: ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan’. Deze quote symboliseert de visie en de kernwaarden van de Es: Niets is onmogelijk, als je er maar voor gaat. Wij willen onze leerlingen meegeven dat als je iets heel graag wilt en het een eerste keer niet lukt, een kind het best nog een tweede keer mag proberen. Kinderen mogen fouten maken, want daar leren ze van. Het gaat er om wat er vervolgens mee gedaan wordt.

   Stichting ‘Ieder kind telt’: 
   Bijzonder goed onderwijs, waar ieder kind, iedere ouder en iedere medewerker telt.

   VISIE

   • Stichting ‘Ieder kind telt’ is een professionele organisatie voor primair onderwijs. Scholen verzorgen kwalitatief hoogwaardig passend onderwijs.
   • Elke school ontwikkelt eigen onderwijskundige en levensbeschouwelijke accenten.
   • De medewerkers van Stichting ‘Ieder kind telt’ zijn professionals, zij wisselen expertise uit via collegiale consultatie, PLG’s (Professionele Leer Gemeenschappen), netwerken, kenniskringen in samenwerking met Hogescholen en Universiteiten en relevante social media, ten einde de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Kernbegrippen zijn: ‘professionele ruimte’ en ‘een leven lang leren’ (van en met elkaar!)
   • Stichting ‘Ieder kind telt’ voert een gezond en duurzaam financieel beleid om nu en in de toekomst kwalitatief hoogwaardig onderwijs te kunnen verzorgen voor alle kinderen in de gemeente Hellendoorn.
   • De scholen van Stichting ‘Ieder kind telt’ zijn gehuisvest in duurzame, goed onderhouden gebouwen. Gebouw en omgeving vormen een stimulans om te komen tot spelen en leren.
   • Het streven is dat de basisscholen worden omgevormd tot Kindcentra.
   • Als lerende organisatie richten de scholen van Stichting ‘Ieder kind telt’ zich op de omgeving en anticiperen proactief op ontwikkelingen in de maatschappij.
   • Stichting ‘Ieder kind telt’ werkt in deze planperiode vanuit de Identiteitsparagraaf waarin de kernwaarden: ontmoeten, ontwikkelen, ondernemen, openheid en optimisme leidend zijn. In de Schoolplannen verwoorden de afzonderlijke scholen hun plannen op dit gebied.
   • De interne en externe communicatie staat in het belang van het kind. Dit vraagt van iedereen betrokkenheid, transparantie en een proactieve houding, gericht op privacy en veiligheid.
   • Stichting ‘Ieder kind telt’ is een professionele organisatie, waarbij de belangen van kinderen, ouders en medewerkers altijd centraal staan.
 2. 3.2. Identiteitsparagraaf

  1. Stichting ’Ieder kind telt’ werkt vanuit een identiteitsparagraaf.
   Kernwaarden zij daarbij: ontmoeten, ontwikkelen, ondernemen, openheid en optimisme.

   Waar staan wij voor?
   De identiteit van onze school wordt uitgewerkt op drie niveaus:
   -pedagogische identiteit
   -didactische identiteit
   -levensbeschouwelijke identiteit

   Het onderwijsaanbod en onze kernwaarden moeten voor ouders en leerlingen dagelijks herkenbaar zijn. Vanuit onze pluriforme levensbeschouwelijke identiteit zoeken we verbinding met elkaar en met krachtbronnen, waaronder de bijbel en God. Leerlingen zullen hun plaats in deze maatschappij moeten vinden. Dat betekent dat zij opgroeien tot zelfstandige en sociale burgers, die vanuit een normen- en waardenkader weten om te gaan met wat er om hen heen gebeurt. Voor het onderwijs betekent dat dat de leerlingen:

   - Opgroeien tot zelfstandige wereldburgers
   - Naast kennis ook veel vaardigheden bezitten (21th century skills)
   - Liefde voor zichzelf, de naaste en voor de omgeving ontwikkelen
   - Eigenaar zijn van hun eigen ontwikkeling
   - Keuzes kunnen maken op basis van levensbeschouwelijke bronnen en overwegingen
   - Op alle gebieden zich maximaal kunnen ontplooien.

   Ouders zijn daarbij onmisbare partners. Met hen willen wij:
   - Spreken over wat zij belangrijk vinden voor de opvoeding en vorming van hun kind
   - Delen wat de school als waarden en normen heeft
   - De ontwikkeling van het kind nauwgezet volgen
   - Samen werken aan de ontwikkeling van de kinderen.
   - Met ouders en kind in ‘driegesprekken’ komen tot een goede afstemming.

   Wat beloven wij onze leerlingen en ouders?
   - Een veilige leeromgeving waarin kinderen kunnen groeien.
   - Onderwijs waar kinderen hun talenten maximaal kunnen ontplooien
   - Actieve betrokkenheid van kinderen en ouders in het formuleren van belangrijke doelen voor de kinderen.
   - Open deuren en een goede samenwerking met ouders
   - Aandacht voor kennis en vaardigheden van de 21e eeuw.
   - Een rijke leeromgeving waarbij het onderwijs voor ieder kind betekenisvol wordt gemaakt
   - Een school waar de talenten van ieder kind aangeboord worden en het zich maximaal kan ontplooien
   - Voorbereiding op het voortgezet onderwijs dat past bij de individuele mogelijkheden.