SCHOOLPLAN 19-23 definitief
 1. 7.1. Actief burgerschap en sociale integratie

  1. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen op een bewuste manier in het leven staan. Zij hebben respect voor anderen en voor hun wijze van leven. Zij zien naar anderen om. De school is een ‘oefenplaats’ voor burgerschap waarbij de benodigde sociale competenties geleerd worden. Ook worden de kenmerken en basisprincipes van de Nederlandse democratische samenleving aan de orde gesteld. Kinderen leren ook verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen rol in de samenleving door er een positieve bijdrage aan te leveren.

   Elke school geeft vorm aan actief burgerschap en sociale integratie op een manier die past bij de identiteit. Hierbij komen alle drie de domeinen van burgerschapsvorming aan bod: democratie, participatie en identiteit.


   Ambities:
   - Leerlingen ontwikkelen zich tot zelfstandige personen die (vanuit christelijke waarden en normen) vaardig, waardig en aardig zijn, voor zichzelf, de medemens en hun omgeving: ze beschikken over brede kennis van de Nederlandse multiculturele, democratische samenleving en leveren een positieve bijdrage aan de samenleving.
   - De inzet van Krachtbronnen in thematisch onderwijs draagt grotendeels bij aan de invulling van burgerschap en sociale integratie.  2. Ambities actief burgerschap en sociale integratie
   Onderwerp Einddoel Proces Succescriteria Tijdpad
   Maatschappelijke betrokkenheid

   De school heeft binnen het dorp Hellendoorn een grote maatschappelijke betrokkenheid

   Leerlingen en leerkrachten werken samen aan lokale maatschappelijke projecten om de betrokkenheid te vergroten

   Maatschappelijke projecten leiden tot een natuurlijke verbinding tussen basisschool en het dorp Hellendoorn, als ook de maatschappij

   2022 - 2023
 2. 7.2. Sociaal-emotionele ontwikkeling

  1. Sociaal-emotionele ontwikkeling

   Een belangrijke voorwaarde om tot leren te kunnen komen is een veilige omgeving voor kinderen. Onze scholen staan garant voor de (sociale) veiligheid van leerlingen. De scholen beschikken over een registratiesysteem op dit gebied. Om incidenten op school te voorkomen zijn school- en groepsregels (waaronder ook pleinregels) opgesteld. Naar behoefte krijgen leerlingen c.q. groepen training in sociale vaardigheden.
   De sociaal-emotionele vorming van kinderen is een (integraal) onderdeel van ons onderwijs en staat in het teken van de ontwikkeling van adequaat gedrag. Alle scholen hanteren een methode en leerlingvolgsysteem voor sociaal-emotionele ontwikkeling.

   Voor onze school geldt dat we gebruik maken van het volgsysteem ZIEN en de methodiek van Leefstijl. Vanuit de ambitie is er een onderzoek gestart om te kijken of het werken aan sociaal-emotionele ontwikkeling gerealiseerd kan worden samen met burgerschap en levensbeschouwing. Hiervoor wordt een proef genomen met Krachtbronnen.

   Ambities:
   Naast de hierboven genoemde doelen zijn er de volgende ambities:

   Elke school is een veilige leef-werkgemeenschap. In een goede afstemming tussen ouders, kinderen en leerkrachten krijgt dit vorm. Op basis van onderzoek naar de tevredenheid is gebleken dat leerlingen zich op de Es gewaardeerd en veilig voelen. De peilers om de sociale veiligheid van de leerlingen te meten zijn welbevinden en betrokkenheid. De scores op dit terrein zijn hoog.

   Een belangrijke voorwaarde om tot leren te kunnen komen is een veilige omgeving voor kinderen. Onze scholen staan garant voor de (sociale) veiligheid van leerlingen. De scholen beschikken over een registratiesysteem op dit gebied. Om incidenten op school te voorkomen zijn school- en groepsregels (waaronder ook pleinregels) opgesteld. Naar behoefte krijgen leerlingen c.q. groepen training in sociale vaardigheden.

   De sociaal-emotionele vorming van kinderen is een (integraal) onderdeel van ons onderwijs en staat in het teken van de ontwikkeling van adequaat gedrag. Alle scholen hanteren een methode en leerlingvolgsysteem voor sociaal-emotionele ontwikkeling.

  2. Ambities sociaal-emotionele ontwikkeling
   Onderwerp Einddoel Proces Succescriteria Tijdpad
   Succes!Spiegel en Zien

   Vaststellen in hoeverre ZIEN als instrument meerwaarde heeft ten opzichte van het tevredenheidsonderzoek van de Successpiegel.

   De onderzoeksgegevens en opbrengsten van beide instrumenten zullen met elkaar op inhoud en resultaat bekeken moeten worden. Op basis van dit onderzoek en een wetenschappelijke onderbouwing moet uitsluitsel geven welk instrument het meest duurzaam kan worden ingezet.

   Duidelijkheid krijgen in hoeverre beide instrumenten naast elkaar of een instrument gebruikt moet worden om de sociale veiligheid in kaart te brengen.

   2019 - 2021
 3. 7.3. Cultuureducatie

  1. Cultuureducatie is een belangrijk aspect van het onderwijs. We stimuleren dat elke school een cultuurcoördinator heeft als linking pin binnen de school.

   Met de kerndoelen als richtlijn zijn de disciplines geletterdheid, muziek, cultureel erfgoed, beeldende kunst, theater en dans opgenomen in de schoolplannen en is er een doorgaande leerlijn beschreven. Scholen van Stichting ‘Ieder kind telt’ nemen deel aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Onderdeel daarvan is de deskundigheidsbevordering van de leerkrachten. (o.a. procesgericht denken en werken)

   Ambities:
   - Alle scholen van Stichting ‘Ieder kind telt’ beschikken over een cultuurcoördinator.
   - Alle scholen van Stichting ‘Ieder kind telt’ hebben de verschillende disciplines van cultuureducatie opgenomen in hun schoolplannen en hebben een doorlopende leerlijn beschreven.
   - Alle scholen van Stichting ‘Ieder kind telt’ versterken de kwaliteit van cultuureducatie op de scholen door gebruik te maken van de mogelijkheden die het programma Cultuureducatie met Kwaliteit biedt.

   Het team van de Es is zeer ambitieus als het gaat om cultuureducatie. Middels diverse gesubsidieerde projecten is gewerkt aan geletterdheid en muziek.

   Geletterdheid:
   Vanuit de Professionele Leer Gemeenschap taal/lezen kwam in 2015 een duidelijk advies om een doorgaande leerlijn voor creatief schrijven te ontwikkelen. In samenwerking met de Stichting Taalvorming uit Amsterdam is het team geprofessionaliseerd. De ambitie is groot en gericht op het realiseren van de taaldoelen binnen het domein van creatief schrijven. Alleen voor spelling wordt nog methodisch gewerkt. Dat er spanning staat op het bereiken van alle taaldoelen van het SLO middels eigen teksten die geredigeerd worden mag duidelijk zijn. Het proces om de ambitie waar te maken zal dan ook nog de nodige energie en tijd van alle betrokkenen vragen.

   Muziekimpuls:
   Het team van de school gaat in 2019-2020 zijn derde jaar van muziekimpuls in. Onder begeleiding van docenten van TACT worden leerkrachten verder geprofessionaliseerd in het geven van kwalitatief hoogstaand muziekonderwijs. De samenwerking met de Hellendoornse Harmonie heeft als effect dat leerlingen de mogelijkheid geboden wordt om kennis te maken met het bespelen van een muziekinstrument. Vanuit de gemeente is hiervoor een instrumentenfonds opgericht, waardoor leerlingen actief deel kunnen nemen aan een schoolorkest. Het verduurzamen van met name die laatste activiteit vraagt om verdere samenwerking met lokale musici.

   Cultuureducatie cultureel erfgoed:
   Het schooljaar 2019-2020 gaat het team aan de slag met het thema De Regge Verbindt. In dit thema wordt onderzocht in hoeverre de leefomgeving van het kind aanleiding kan zijn om de wereld verder te verkennen. Binnen dit project wordt het cultureel erfgoed van Hellendoorn als uitgangspunt genomen om verbindingen te maken met de verdere oriëntatie op de wereld. Bij dit project wordt het team in zijn visie-ontwikkeling begeleid door onderwijskundige Iris van de Kamp.


  2. Ambities cultuureducatie
   Onderwerp Einddoel Proces Succescriteria Tijdpad
   Geletterdheid

   Leerlijnen voor taal/lezen zijn uitgewerkt in thematisch creatief schrijven van teksten.

   Professionalisering van leerkrachten in kennis van leerlijnen, implementatie van taal/leesonderwijs zonder specifieke methoden. 

   Hoge scores opbrengsten van het onderwijsaanbod. 

   2019 - 2021
   Geletterdheid

   Met het bewerken van ervaringsteksten en genreteksten worden de SLO-taaldoelen bereikt in het curriculum van de doorgaande lijn creatief schrijven.

   De professionalisering van de leerkrachten is afgerond. De verdere implementatie en het opdoen van ervaring en kennis van de leerlijnen vraagt de komende jaren veel aandacht en energie. De Professionele Leer Gemeenschap draagt hierbij een grote verantwoordelijkheid.

   Hoge opbrengsten op het gebied van taalonderwijs door veel in te zetten op creatief schrijven in een leerlijn met de SLO-taaldoelen.

   2019 - 2023
   LOF-subsidie inzetten voor thematisch onderwijs

   Thematisch totaalonderwijs inbedden in het curriculum voor taalonderwijs, wereldorientatie, burgerschap en levensbeschouwing.

   Vanuit thematisch onderwijs is gebleken dat leerlingen enorm gemotiveerd zijn om onderzoekend te leren. De teksten die hierbij geschreven worden, worden nu ingezette taaldoelen te realiseren. Een duidelijke database waarin alle informatie voor de verschillende vakgebieden is vastgelegd, inclusief doelen, moet richting gaan geven aan het onderwijs-leerproces.

   De inzet van de middelen uit het Leraar Ontwikkel Fonds worden ingezet om deze database op een verantwoorde wijze vorm en inhoud te gaan geven. De ondersteuning van een onderwijskundig bureau moet de wetenschappelijke onderbouwing van dit project waarborgen.

   Onderzoek naar de bereikte resultaten op de verschillende vakgebieden moet aantonen dat deze hoger zijn door te werken met thematisch onderwijs, waarbij leerlingen aan hun eigen onderzoeksvragen en leerdoelen werken.

   2019 - 2022
   Muziekimpuls

   Implementatie van kwalitatief goed muziekonderwijs en het aanbod om instrumenten te bespelen.

   Twee jaar is er geprofiteerd van de ondersteuning van TACT bij de ontwikkeling van muziekonderwijs op de school. Hierbij zijn twee accenten gelegd, muziekonderwijs en het bespelen van een instrument. Na het enthousiasme van de afgelopen jaren zal het accent vooral moeten liggen op de duurzame implementatie van Muziekimpuls.

   Structureel aanbod van muzieklessen en kennismaken met het bespelen van een muziekinstrument moet in het curriculum zijn opgenomen. Samenwerking met de lokale musici is daarbij een belangrijke voorwaarde.

   2019 - 2020
   Thematisch onderwijs en cultureel erfgoed

   Onderzoeken in hoeverre het cultureel erfgoed als startpunt van de wereldorientatie ingezet kan worden.

   Thematisch onderwijs wordt middels de LOF-subsidie verder in kaart gebracht in verbinding met geletterdheid en levensbeschouwing. Cultureel erfgoed wordt ingezet om de verbinding tussen het heem en de wereld te gaan maken.

   Structurele inbedding van cultuureducatie binnen het thematisch onderwijs.

   2019 - 2020
 4. 7.4. Techniekonderwijs

  1. Techniekonderwijs

   Techniekonderwijs is een belangrijk onderdeel van onze lessen.
   Het onderwijs biedt verschillende mogelijkheid om onderzoekend en ontdekkend bezig te zijn, waardoor de leerlingen leren hun creativiteit aan te wenden en om problemen op te lossen.
   De overheid heeft in dit verband een Techniekpact gesloten. Het landelijk Platform Bèta Techniek maakt op basis van dit pact een actieplan voor de scholen.

   Ambities:
   Alle scholen van Stichting ‘Ieder kind telt’ hebben techniek en wetenschap opgenomen in hun schoolplan.
   De scholen laten de leerlingen kennis maken met bedrijven. De verbinding ‘bedrijf-school’ krijgt gestalte door de jaarlijkse techniekdag.
   Alle scholen van Stichting ‘Ieder kind telt’ hebben een doorgaande leerlijn beschreven en laten zich in de uitvoering ondersteunen door het landelijk Platform Bèta Techniek.
   De inzet van techniektorens en van technisch LEGO biedt leerlingen veel mogelijkheden om zich verder te oriënteren in techniek.

  2. Ambities techniekonderwijs
   Onderwerp Einddoel Proces Succescriteria Tijdpad
   Aanbod techniekonderwijs actualiseren

   Techniekonderwijs voor leerlingen actueel en boeiend maken, waarbij samenwerking met bedrijven en overheid een belangrijke rol gaat spelen.

   Vanuit het traditionele aanbod met leskisten techniek komen tot een meer geïntegreerd aanbod binnen het thematisch onderwijs.   Een volledig op de leerling van 2025 afgestemd aanbod van techniek in samenwerking met bedrijven.

   2020 - 2023
 5. 7.5. Bewegingsonderwijs

  1. Bewegingsonderwijs

   Kinderen spelen minder dan voorheen. Sport en bewegen zijn van essentieel belang voor een gezonde ontwikkeling en horen bij een gezonde leefstijl.
   Sport en bewegen dragen ook bij aan betere onderwijsresultaten. In de ‘Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een gezonde leefstijl in en rondom de school’ (2012) wordt een aantal ambities geformuleerd waaraan Stichting ‘Ieder kind telt’ committeert. Deze ambities betreffen:
   - de frequentie van de lessen lichamelijke opvoeding,
   - de bevoegdheid van de (vak)leerkrachten die de lessen lichamelijke opvoeding verzorgen
   - de samenwerking met binnen en buitenschoolse sport- en beweegaanbieders.

   Zwemmen wordt uitgevoerd middels het Swim to play concept.


  2. Ambities bewegingsonderwijs
   Onderwerp Einddoel Proces Succescriteria Tijdpad
   Bewegend Leren

   Fysieke ondersteuning stimuleert het leren. Programma's voor rekenen en taal zullen meer en meer in bewegend leren vorm moeten gaan krijgen.

   Proeven met bewegend leren worden met succes uitgevoerd. Structureel bewegend leren in het curriculum opnemen zal de volgende stap in het proces zijn.

   Onderzoek moet aantonen in hoeverre de leerresultaten door bewegend leren omhoog zullen gaan. Wellicht is het aanbod ook nog eens sterk kindafhankelijk. Maatwerk moet uiteindelijk dan het doel worden.

   2022 - 2023
 6. 7.6. ICT

  1. ICT

   ICT is een middel om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te bieden. Door gebruik te maken van ICT zijn leerlingen meer gemotiveerd en presteren ze beter. ICT ondersteunt de leerkrachten bij het geven van onderwijs en in het volgen van de leerlingen. ICT maakt het mogelijk beter om te gaan met verschillen in de klas. ICT is een onderdeel van de 21th-Century Skills.

   Stichting ‘Ieder kind telt’ laat scholen vrij in de keuze van device.

   De kinderen hebben toegang tot webbased educatieve software, digitale verwerkingsprogramma’s en opslag in de Cloud. Alle groepen beschikken over een touchscreen.

   Ambities:
   - Alle scholen van Stichting ‘Ieder kind telt’ beschikken over een up to date ICT-beleidsplan en werken vanuit een visie op het gebruik van ICT en gedigitaliseerd leermateriaal.
   - Alle groepen van Stichting ‘Ieder kind telt’ gebruiken dagelijks digitaal leermateriaal in het primaire proces.
   - Op alle scholen van Stichting ‘Ieder kind telt’ worden ICT’ers en leerkrachten geschoold om optimaal gebruik te kunnen maken van gedigitaliseerd leermateriaal, verwerken van data en het maken van analyses.

   Vanuit de school wordt ernaar gestreefd om een opgeleide data-analist binnen het team te krijgen. Het project PO-VO biedt hiervoor kansen.

  2. Ambities ICT
   Onderwerp Einddoel Proces Succescriteria Tijdpad
   Data-analist binnen schoolteam

   Een gespecialiseerde leerkracht binnen het schoolteam, die kennis heeft van data-analyse en deze inzet voor de kwaliteitsimpuls die het schoolteam kan gebruiken. Vanuit het project PO-VO liggen hiervoor nieuwe kansen en mogelijkheden.

   Het opstarten van dit project moet nog vorm krijgen; samenwerking met de universiteit heeft hierbij wel een duidelijke voorkeur.

   Een teamlid dat gesocialiseerd is in data-analyse, waarmee het team geadviseerd en ondersteund kan worden.

   2019 - 2022
 7. 7.7. Engels

  1. Engels

   Het Platform Onderwijs 2032 beveelt scholen voor primair onderwijs in zijn adviesrapport van januari 2016 aan om Engels aan te bieden vanaf de kleuterperiode. Scholen van Stichting ‘Ieder kind telt’ zetten de reeds ingezette keuzes voort en maken gebruik van native speakers. De aanbeveling nemen we dus over.

   Ambities:
   - Alle leerlingen van Stichting ‘Ieder kind telt’ krijgen in de groepen 1 t/m 8 onderwijs in Engels.
   - Er wordt gewerkt met de methode Join In, waarbij de inzet van native speakers wordt gebruikt voor coaching van teamleden.
   - Er wordt met het oog op doorgaande ontwikkellijnen nauw samengewerkt met het voortgezet onderwijs in de gemeente Hellendoorn.
   - De ambitie bij de school ligt hoog en men streeft ernaar om uiteindelijk in 2020 op zo'n 20% onderwijs in het Engels te gaan komen.

   Ambities Engels
   Het Platform Onderwijs 2032 beveelt scholen voor primair onderwijs in zijn adviesrapport van januari 2016 aan om Engels aan te bieden vanaf de kleuterperiode. Scholen van Stichting ‘Ieder kind telt’ zetten de reeds ingezette keuzes voort en maken gebruik van native speakers. De aanbeveling nemen we dus over.

  2. Ambities Engels
   Onderwerp Einddoel Proces Succescriteria Tijdpad
   Scholing specialisten Engels

   Gespecialiseerde leerkrachten zijn in staat om naast de bestaande methode Join In te komen tot een breder aanbod van lessen in de Engelse taal. Door deze inzet wordt uiteindelijk de 20% van het onderwijs in het Engels gegeven.

   Het proces om te komen tot tweetalig onderwijs is zo'n acht jaar terug ingezet. Scholing van specialisten is echter wel noodzakelijk om naast de methode ook gewone vakgebieden in het Engels aan te gaan bieden.

   Tussen de 10% en 20% van het onderwijsaanbod moet in de Engelse taal worden aangeboden.

   2019 - 2021
 8. 7.8. Kernvakken

  1. Visie
   Het curriculum op de Es voor de kernvakken is gericht op gepersonaliseerd leren. Gepersonaliseerd leren wil niet zeggen individueel leren, maar wel dat leerlingen de mogelijkheid krijgen om op hun manier aan doelen te werken. Ruim de helft van het onderwijs wordt aan de heterogeen samengestelde jaargroepen gegeven, waarbij directe instructie en samenwerken belangrijke elementen zijn. Daarnaast krijgen leerlingen ruimte om op basis van een eigen analyse van de opbrengsten aan hun persoonlijke leerdoelen te gaan werken. Belangrijk element bij deze vorm van gepersonaliseerd onderwijs is dat er veel ruimte is voor reflectiegesprekken.

   Rekenen en opbrengsten
   Het rekenonderwijs op de Es wordt vorm gegeven met Exova Math. Een geheel nieuwe methodiek waarin bovenstaande visie goed is uitgewerkt. Juist het procesgerichte werken aan leerdoelen is een enorme uitdaging. Leerlingen geven aan zeer tevreden te zijn met deze nieuwe vorm van onderwijs. Voor leerkrachten is het erg wennen aan dit systeem, waarbij het gevoel van minder grip op de opbrengsten aanwezig is. Op basis van de analyse opbrengsten blijkt dat hier ook een flinke inhaalslag gemaakt moet worden.

   Kennis van de leerlijnen is een belangrijke voorwaarde waarop geïnvesteerd wordt. De resultaten zijn daarentegen zeer hoog en de toenemende motivatie van de leerling speelt daarin een belangrijke rol. Het proces om op deze wijze vorm en inhoud te gaan geven aan het gepersonaliseerde rekenonderwijs zal absoluut nog veel coaching en professionalisering met zich meebrengen.

   Taal
   Met uitzondering van spelling wordt er zonder taalmethode aan de taaldoelen gewerkt. De implementatie van de leerlijn creatief schrijven heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. Middels eigen persoonlijke ervarings- en/of genreteksten worden deze teksten zowel klassikaal als individueel continu geredigeerd. Leerlingen krijgen steeds meer gevoel voor interpunctie en het schrijven van teksten geeft hen een positief gevoel. Wanneer een leerkracht merkt dat een taaldoel via deze methodiek niet voldoende bereikt wordt, kan er gebruik worden gemaakt van een taalmethode. Vanuit de visie op taalonderwijs wordt hier echter minimaal gebruik van gemaakt. De transitie naar thematisch onderwijs is in volle gang, zoals beschreven bij cultuureducatie. Voor spelling wordt gewoon gebruik gemaakt van een methodiek.

   Lezen
   Voor het leesproces is op school veel tijd ingeruimd. Leerlingen maken na het voorwaardelijke technische leesproces heel veel leeskilometers. Het belang van lezen wordt onderkend door de samenwerking met de Bibliotheekdienst in het project Bieb op School. Leerlingen krijgen een actueel aanbod aan boeken en kunnen ook hun eigen boeken bestellen middels het registratiesysteem. Leerkrachten krijgen feedback op basis van de data-analyse van het programma van de Bibliotheek Dienst Overijssel. Voor begrijpend lezen wordt gebruik gemaakt van databanken met teksten die nauw aansluiten bij het thematisch onderwijs. Ook maakt men gebruik van themacollecties, boeken die passen binnen het thematisch onderwijs.

  2. Ambities kernvakken
   Onderwerp Einddoel Proces Succescriteria Tijdpad
   Exova Math

   Kennis van leerlijnen en de passende strategieën bij leerkrachten waardoor men meer grip krijgt op het proces van de leerlingen bij het rekenonderwijs. Loslaten van die processen vraagt veel van leerkrachten. Goede reflectiegesprekken voeren is daarbij een belangrijk leerdoel.

   Bijkomend doel is dat de opbrengsten voor rekenen omhoog zullen moeten gaan.

   Professionalisering van leerkrachten is een proces van minimaal drie jaar om de volledige implementatie van Exova Math te realiseren.

   Grote tevredenheid bij alle betrokkenen omtrent het aanbod van het rekenonderwijs in combinatie met hoge opbrengsten, waarbij leerlingen een grote mate van vrijheid krijgen om zich sneller dan regulier te ontwikkelen tot een hoger niveau.

   2019 - 2023
   Reflectiegesprekken voeren

   Leerkrachten krijgen de tools om effectief en efficiënt reflectiegesprekken te voeren met leerlingen. Het procesgerichte werken moet hierbij een belangrijk onderwerp zijn.

   De professionalisering met betrekking tot het voeren van reflectiegesprekken zal gaandeweg het implementatieproces worden toegevoegd.

   Reflectiegesprekken gericht op het ontwikkelproces moeten leerlingen inzicht verschaffen in de wijze waarop zij zich ontwikkelen; zo nodig zal de keuze in strategie en materialen aangepast worden. Leerkrachten leggen deze informatie in het leerling dossier vast.

   2021 - 2023