SCHOOLPLAN 19-23 definitief
 1. 9.1. Christelijke identiteit

  1. CHRISTELIJKE IDENTITEIT

   Onze scholen zijn ‘open’ christelijke scholen, waar ieder kind van harte welkom is. Onze identiteit hebben we beschreven in ons visie document.

   De waarden en normen van waaruit we werken, zijn gebaseerd op de Joods-Christelijke bronnen.

   Scholen van Stichting ‘Ieder kind telt’ dragen zichtbaar en consequent hun identiteit uit. Er vindt regelmatig bezinning plaats met betrekking tot onze christelijke identiteit. Dit gebeurt onder andere twee keer per jaar in teamvergaderingen en in de ‘Kenniskring Rulevo’. (ruimte voor levensbeschouwelijke vorming) De kenniskring bestaat uit een vertegenwoordiger van iedere school en staat onder leiding van een directeur. De directeur is verantwoordelijk voor de borging van de afspraken op bovenschools niveau. Er bestaat een nauwe samenwerking met Hogeschool Windesheim. De vertegenwoordigers van de scholen brengen identiteitszaken uit de scholen in de kenniskring in en koppelen de uitkomsten ook weer terug. De kenniskring stimuleert de discussie, de bezinning en de ontwikkeling op het gebied van identiteit op schoolniveau. Tweejaarlijks organiseert de kenniskring een medewerker dag rondom thema’s betrekking hebbend op identiteitszaken.

   Scholen van Stichting ‘Ieder kind telt’ zoeken waar mogelijk samenwerking met de plaatselijke kerken. (vieringen van dank- en biddag, start van het schooljaar, paas- en kerstvieringen)

   Ambities:

   Naast bovengenoemde doelen is er de volgende ambitie:

   - Het onderwijs op onze scholen zorgt ervoor dat kinderen een bewust gekozen positie innemen in deze samenleving. Economische waarden en individualisme lijken steeds meer aan belang te winnen. Wij willen dat kinderen vanuit een doorleefde waarden- en normenoriëntatie leren leven. Het levensbeschouwelijk onderwijs op onze scholen draagt daaraan bij.

 2. 9.2. Ambities christelijke identiteit

  1. Ambities christelijke identiteit
   Onderwerp Einddoel Proces Succescriteria Tijdpad
   Levensbeschouwelijk onderwijs

   De transitie naar levensbeschouwelijk onderwijs krijgt vorm in een nieuw beredeneerd aanbod, waarbij er in het aanbod verschil mag zijn tussen de groepen onderbouw en midden-/bovenbouw

   Vanuit wetenschappelijk onderzoek en begeleiding vanuit Windesheim komen tot een nieuw beredeneerd aanbod voor levensbeschouwelijk onderwijs

   Beredeneerd aanbod voor levensbeschouwelijk onderwijs borgen in curriculum

   2019 - 2021
   Minfullness /filosoferen

   De mindset om te komen tot leren en ontwikkelen stimuleren door te experimenteren met nieuwe vormen van bezinning, waaronder mindfullness, filosoferen, muziek etc.

   Leerkrachten krijgen de ruimte om plannen te schrijven, waarin experimenten zijn opgenomen voor deze nieuwe vormen van bezinning en mindset

   Ervaringen en onderzoek moeten de effecten van de experimenten aantonen en wellicht leiden tot vernieuwing en aanpassing van het curriculum

   2022 - 2023
   Levensbeschouwelijke en christelijke identiteit

   Levensbeschouwing inbedden in curricu-lum thematisch onderwijs, en persoonlijke identiteit en levensbeschou-welijke identiteit afstemmen op elkaar

   De PLG voor levensbeschouwelijk onderwijs onderzoekt in hoeverre de persoonlijke identiteit van teamleden samengaat met de ontwikkelde kaders voor levensbeschouwing

   De levensbeschouwelijke identiteit staat inhoudelijk regelmatig op de agenda, waarbij de dialoog antwoord moet geven op de inhoud van het curriculum.

   2019 - 2023