SCHOOLPLAN 19-23 definitief
 1. 5.1. Onderwijs op maat

  1. Basisschool de Es:
   Op basisschool de Es gaan we ervoor om alle kinderen zo thuisnabij mogelijk onderwijs en ondersteuning te bieden.

   Onderwijs op maat betekent dat de scholen de leerlingen op hun eigen niveau laten leren. De scholen willen daarbij:
   - Aansluiten bij verschillende leerstijlen
   - De brede ontwikkeling stimuleren
   - Maximaal tegemoetkomen aan de behoeften van de leerlingen
   - Welbevinden en veiligheid bieden
   - Inspelen op wat de individuele leerling motiveert
   - Leerlingen inzicht bieden in het eigen leren
   - Naast productgericht (uitkomsten) ook procesgericht werken (Coöperatief leren, Eigenaarschap)

   ‘Onderwijs op maat’ verkent de mogelijkheden van gepersonaliseerd leren. Zelfstandigheid in leren en eigenaarschap zijn belangrijke doelen. ICT zal steeds meer ondersteunend zijn. Vormen van gepersonaliseerd leren blijven we combineren met sociale vorming en met gemeenschapszin. Het welbevinden van het kind en van de groep is een belangrijk doel. Wanneer het kind proceseigenaar is van zijn eigen ontwikkeling, neemt de betrokkenheid toe.

   Door het centraal stellen van de leerling, het op de juiste wijze monitoren van leerresultaten en daarop aanpassen van het leerproces zijn we in staat het maximale met elke leerling te bereiken. Op iedere school is aandacht voor excellentie en meer begaafdheid: iedere school maakt gebruik van signaleringsinstrumenten voor herkenning van een ontwikkelingsvoorsprong (al op jonge leeftijd) en beschikt over een gerichte aanpak voor deze groep leerlingen. Hetzelfde geldt voor de leerlingen, die op cognitief gebied minder goed scoren en extra ondersteuning nodig hebben.

   Aan de basis van onderwijs op maat ligt het op een juiste manier analyseren en gebruiken van toetsgegevens en observaties. Met de ouders en het kind kunnen we deze gegeven bespreken en onze doelen voor een komende periode stellen. Cyclisch werken is daarbij een belangrijke werkwijze: (analyseren en plannen, uitvoeren, evalueren en bijstellen)

   De scholen werken daarbij opbrengstgericht en handelingsgericht. Leerkrachten geven kwalitatief goed passend onderwijs. Elke leerkracht krijgt jaarlijks feedback op deze manier van lesgeven.

   De Es maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Twente Noord. Elke school binnen dit SWV heeft een School OndersteuningsProfiel (SOP) waarin de mogelijkheden voor het begeleiden van leerlingen wordt beschreven. Voor de Es is Passend Onderwijs een mooie puzzel. Het SchoolOndersteuningsProfiel van de school spreekt de ambitie uit om inclusief onderwijs te bieden. Dit houdt in: zo huisnabij als mogelijk en zo licht als mogelijk plaatsen. Interne expertise draagt eraan bij dat de processen Passend Onderwijs positief verlopen. Op de school zijn:
   - intern begeleider
   - administratieve ondersteuning
   - professionele groepsleekrachten
   - specialisten Master SEN voor gedrag en voor leren
   - onderwijsassistenten voor extra ondersteuning bij dyslexie en ondersteuning in de groepen

   Het onderwijsconcept is gebaseerd op Handelingsgericht Werken: doelgericht, systematisch, behoeften staan centraal, afstemming, ouders en leerkrachten doen ertoe, positieve aspecten staan voorop, samenwerking is noodzakelijk voor effectiviteit.

   Passend Onderwijs is planmatig werken. De samenwerking met het SchoolOndersteuningsTeam (SOT), waarbij multidisciplinaire afstemming rondom de onderwijsbehoeften centraal staat, levert een zeer positief klimaat op. Daarnaast vinden ouder-kind gesprekken, groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen plaats. Wanneer er opnieuw met alle betrokkenen gezocht wordt naar een nieuw arrangement, vindt de HIA-procedure plaats. Vanuit overzicht via inzicht komen tot uitzicht. Dit handelingsgericht integraal arrangeren vindt plaats onder leiding van een onafhankelijk trajectbegeleider.

   De basisondersteuning is gericht op 95% van de leerlingen, waarbij extra aanbod geboden wordt middels de plusgroep (uitdaging voor de cognitieve intelligentie) en de Gouden Handengroep (voor de praktische intelligentie). Binnen de school is ruimte voor extra instructie en ondersteuning.

   In het SOP vindt u de verantwoording van de lichte en zware ondersteuningsmiddelen. Vanuit de reflectievragenlijst Passend Onderwijs hebben we hierboven onze ambities verwoord.

   Het daadwerkelijke aantal verwijzingen is sinds de invoering wet Passend Onderwijs voor onze school geminimaliseerd tot slechts 1 leerling speciaal basisonderwijs en 1 leerling speciaal onderwijs. Daartegenover heeft de school leerlingen vanuit uitzichtloze situaties een bijzondere plaats geboden en in 2019-2020 zal een leerling vanuit het SO een nieuwe kans krijgen bij onze school.

 2. 5.2. Ambities onderwijs op maat

  1. Naast de hierboven beschreven doelen zijn er de volgende ambities:
   - De scholen bekwamen zich in het omgaan met leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte t.a.v. hun gedrag.
   - Stichting ‘Ieder kind telt’ continueert de ‘plusgroepen’ en ‘de gouden handen groep’
   - SBO De Brug ontwikkelt zich tot een Onderwijsondersteuningsvoorziening
   - De scholen werken samen wanneer handelingsverlegenheid optreedt. Waar mogelijk kan overplaatsing naar een andere school een goed alternatief zijn. Thuiszitten moet voorkomen worden.
   - IB-ers vormen een netwerk waarin deze zaken besproken worden.
   - Er wordt maximaal ingezet op ondersteuning in de klas (meer handen in de klas)
   - Het team van de Es heeft zich maximaal ingezet in professionalisering als het gaat om Passend Onderwijs. Denk hierbij aan de pedagogisch/didactische aspecten bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften als ASS/Asperger/ADHD/ADD etc.  2. Ambities onderwijs op maat
   Onderwerp Einddoel Proces Succescriteria Tijdpad
   onderwijs op maat

   Onderwijs op maat; nieuw onderwijsconcept of meer handen in de klas 

   Onderzoek doen naar optimalisering van onderwijs op maat

   Resultaat van onderzoek moet leiden tot keuzes in de facilitering ervan

   2021 - 2022
   Onderwerp Einddoel Proces Succescriteria Tijdpad
   Bovenschools aanbod

   Losse elementen in het aanbod zoals Plusgroep, Gouden Handen en School4You, meer integreren in een doorgaande lijn PO-VO

   Projectgroep PO-VO doet, in samenwerking met een onderwijskundige,  onderzoek naar structurele samenwerking in het belang van de doorgaande lijn

   Structurele samenwerking in het belang van een doorgaande ontwikkellijn voor 0-18 jaar

   2022 - 2023
   Onderwerp Einddoel Proces Succescriteria Tijdpad
   Toetsbeleid, kijken naar talenten

   Toetsbeleid en de daarbij horende rapportage heeft te maken met de schoolvisie op talentontwikkeling

   Effecten meten wanneer het gaat om de betrokkenheid van leerlingen bij de analyse van toetsgegevens en de mindset 

   Leerlingen krijgen op basis van analyse een tweede mogelijkheid om hun potentie te toetsen, waarbij rapportage aan de ouders een thema voor gesprek is

   2019 - 2021