SCHOOLPLAN 19-23 definitief
 1. 2.1. Inleiding

  1. De Es is de school voor christelijk basisonderwijs in het dorp Hellendoorn. De Es is een actieve ambitieuze basisschool waar het onderwijs verder reikt dan het klaslokaal. Een school die sinds de verbouwing aan alle hedendaagse eisen voldoet, maar toch haar eigen authentieke karakter heeft weten te behouden. De school ligt in het park het Groene Eiland waar leerlingen in de natuur kunnen spelen, ontdekken en leren.

   De Es is gehuisvest in een bijzonder gebouw: Aan de buitenkant ziet de Es eruit zoals de school al sinds jaar en dag in de wijk gesitueerd is. Sinds de fusie tussen de Blenke en de Es en de verbouwing in 2018 die daarmee gepaard ging, is de school aan de binnenkant volledig gemoderniseerd naar de eisen van het moderne onderwijs. Het is een gebouw geworden waarin niet alleen de basisschool, maar ook de peuterspeelzaal onderdak heeft gekregen. Verdere ontwikkeling tot een Integraal Kind Centrum krijgt vorm door de plannen voor plaatsing van een centrum voor Kinderopvang en Buitenschoolse Opvang op het terrein bij de school.

   Wat meteen opvalt bij binnenkomst in de Es, is de rust die de school uitstraalt. Geen drukke kleuren of kapstokken, maar open ruimtes en lokalen die middels schuifwanden met elkaar verbonden zijn. Naast lokalen, verspreid over twee verdiepingen, beschikt de Es over leer- en ontdekpleinen en een grote keuken waar gewerkt, gekookt of overlegd kan worden. Alle kinderen hebben een eigen locker waarin hun jas, (gym)tas, beker of het boek uit de schoolbibliotheek past.

   In samenwerking met de gemeente, de provincie Overijssel en de buurt is afgelopen jaar het gebied waar school in ligt omgetoverd tot een groen speel- en ontdekpark: het schoolplein en de speeltuin van de buurt zijn samengevoegd, volledig voorzien van nieuwe bestrating, een daily-mile parcours en nieuwe (groene) speeltoestellen. Het is niet alleen een plek geworden waar kinderen kunnen spelen, maar bovenal een park waar ze kunnen ontdekken, leren en sporten. Het groene hart is de centrale ontmoetingsplek voor school en buurt!

   Het onderwijs op de Es is erop gericht dat iedere leerling zich in acht jaar optimaal kan ontplooien op zijn eigen unieke wijze. Deze missie is gebaseerd op de uitgangspunten:
   Uniek: kinderen leren op verschillende manieren
   Autonomie: kinderen willen autonoom zijn, zelf verantwoordelijk en zelfstandig zich ontwikkelen
   Competentie: kinderen hebben succeservaringen nodig om vertrouwen op te doen
   Relatie: kinderen leren met en van elkaar onder begeleiding van enthousiaste leerkrachten als coach

   Leerlingen krijgen op De Es procesgericht onderwijs, waarbij ontdekken, durven, doen onze kernwaarden zijn.

   De toekomst
   De toekomst van de fusieschool De Es ziet er goed uit. Het leerlingenaantal zal in eerste instantie iets afnemen, maar daarna, naar verwachting, stabiliseren op een leerlingaantal rond de 200 leerlingen. Zelfs een lichte groei behoort tot de mogelijkheden.

   De onderwijskundige ontwikkeling van De Es is enorm. Een ambitieus schoolteam is zich constant aan het ontwikkelen om het onderwijs te maximaliseren. Enkele speerpunten van onderwijskundige vernieuwingen zijn:

   Tweetalig onderwijs 
   Sinds 2012 wordt Engels als tweede taal gegeven.

   Levensbeschouwelijk onderwijs
   De Es participeert in een landelijke pilot om antwoord te geven op de pluriforme maatschappij middels levensbeschouwelijk onderzoekend onderwijs.

   Geletterdheid
   Middels een enorme subsidie voor cultuuronderwijs is het taalonderwijs volledig omgevormd, waarbij de zelf geschreven verhalen middels taalrondes en creatief schrijven, de basis voor ieder kind vormen om de taaldoelen te realiseren.

   Muziekonderwijs
   In samenwerking met de Hellendoornse Harmonie en professionele muziekdocenten wordt een impuls gegeven aan de kwaliteit van het muziekonderwijs.

   Rekenonderwijs
   Middels gepersonaliseerd rekenonderwijs krijgen leerlingen de mogelijkheid om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen op de doelen van de leerlijnen voor de verschillende domeinen van het vak rekenen.

   Unit-onderwijs
   De realisatie van leerpleinen en flexibele lesruimtes geeft een extra stimulans aan het verder uitbouwen van unitonderwijs, waarbij leerlingen ook in andere ruimtes aan hun eigen doelen en ontwikkeling mogen werken

   Schooltijden:
   Op De Es gaan alle leerlingen alle dagen naar school. Wij moeten ons houden aan de wettelijke verplichte onderwijstijd van minimaal 7520 uur verdeeld over 8 schooljaren . In overleg met MR, maar waarbij we ook alle ouders hebben betrokken hebben we als school besloten om met ingang van het schooljaar 2013-2014 de schooltijden te wijzigen met als uitgangspunt dat alle leerlingen dezelfde schooltijden hebben.

   Maandag08.30u - 12.00u en 13.00u - 15.15u
   Dinsdag08.30u - 12.00u en 13.00u - 15.15u
   Woensdag08.30u - 12.30u
   Donderdag08.30u - 12.00u en 13.00u - 15.15u
   Vrijdag08.30u - 12.30u


   Stichting 'Ieder kind telt':
   Stichting ‘Ieder kind telt’ heeft als opdracht scholen voor christelijk onderwijs in stand te houden. De taak van de stichting is de belangen van deze bijzondere onderwijsvorm in de breedste zin van het woord te behartigen. Zij zoekt hiertoe samenwerking met andere instanties die daar een bijdrage aan kunnen leveren.

   De scholen van Stichting ‘Ieder kind telt’ verzorgen basisonderwijs en speciaal basisonderwijs: De Ark, Jan Barbier, Prinses Beatrixschool, De Bongerd, De Brug (SBO), De Es, Prinses Marijkeschool, De Meander, De Schaapskooi, Talentrijk, De Veenbrug.

   De Stichting Ieder Kind Telt gaat uit van de bijbel als woord van God en beoogt zich in al haar werkzaamheden te laten inspireren door levensbeschouwelijke bronnen, waaronder de bijbel. De identiteit van de stichting omvat drie elementen:

   1. de levensbeschouwelijke identiteit, 

   2. de onderwijskundige identiteit,

   3. de pedagogische identiteit.

 2. 2.2. Levensbeschouwelijke identiteit

  1. De scholen zijn ‘open’ christelijke scholen. Een belangrijke taak is de overdracht van het christelijk culturele erfgoed in de breedste zin van het woord. De leerkrachten begeleiden de kinderen bij de ontdekkingstocht naar hun eigen identiteit. Ze geven samen betekenis aan bijbelse kernbegrippen. Van essentieel belang hierbij is een levendige en open communicatie op het gebied van levensbeschouwing.

   Hoe geeft de school invulling aan de eigen identiteit?
   De Es wil met de inrichting van haar identiteit antwoord geven op de toenemende pluriformiteit van haar populatie. Met betrekking tot de levensbeschouwelijke identiteit neemt het team deel aan een landelijke pilot waaraan oa Hogeschool Windesheim partner is. Voor het vak levensbeschouwelijke identiteit is ervoor gekozen om aan de leerlingen in de onderbouw de verhalen uit de bijbel centraal te stellen. Bij de midden- en bovenbouw gaan leerlingen veel meer onderzoekend aan de slag met levensbeschouwelijke vragen. Leerlingen gaan aan de slag om aan de hand van diverse bronnen, zoals de bijbel, maar ook YouTube, kinderliteratuur, kunst en het internet antwoorden te zoeken op de levensbeschouwelijke vraagstukken. vervolgens presenteren de leerlingen dit aan elkaar en ontstaat er een levendige en open discussie. De ervaring leert dat er geen pasklare antwoorden zijn, maar dat de ene vraag weer een nieuwe vraag oproept. Deze vorm van procesgericht werken bij levensbeschouwing is voor leerlingen en leerkrachten zeer inspirerend.

 3. 2.3. Onderwijskwaliteit

  1. De onderwijskundige identiteit is herkenbaar aan de onderwijskwaliteit. De scholen van Stichting ‘Ieder kind telt’ bieden een rijke en stimulerende omgeving, waarin aandacht is voor alle ontwikkelingsaspecten van kinderen:

   • cognitieve ontwikkeling
   • sociaal emotionele ontwikkeling
   • fysieke ontwikkeling
   • creatieve ontwikkeling

   Hierbij wordt uitgegaan van geloof en vertrouwen in kinderen.

   De kerndoelen voor het basisonderwijs zijn richtinggevend.

   De ontwikkeling van de school is vastgelegd in het schoolplan. Op alle ontwikkelingsdomeinen zijn prestatie-indicatoren vastgesteld. Het onderwijs op de scholen is zo ingericht dat alle kinderen, ongeacht hun ontwikkelingsniveau of individuele kwaliteiten, tot hun recht komen. Het beleid van de school is erop gericht om achterstanden, de behoefte aan extra zorg, maar ook de behoefte aan extra uitdaging zo vroeg mogelijk te signaleren. Waar nodig wordt extra begeleiding geboden, op de eigen basisschool of op de speciale basisschool van de Stichting.

   De onderwijskwaliteit op de Es wordt gemonitord met de VaardigHeidsMeter van Triqs Educatief. Leden van het managementteam doen klassenbezoeken en observeren in de groep hoe een leerkracht pedagogisch/didactisch handelt. Aan de hand van indicatoren wordt in kaart gebracht welke vaardigheden een leerkracht bezit en welke hij/zij nog verder moet ontwikkelen. De VHM wordt jaarlijks meegenomen in de gesprekkencyclus. De te observeren indicatoren zijn: pedagogiek, organisatie en didactiek. Voor het team van de school kan over het algemeen gezegd worden dat de pedagogische indicatoren goed scoren, de organisatorische voldoende en de didactische vaardigheden mogen nog wel verder ontwikkeld worden. De VHM is gericht op de individuele leerkracht en zoekt naar de ontwikkelkansen van de mensen. Leerkrachten hebben immers recht op gedegen feedback.

   Daarnaast worden voor het hele team ook de trainingen van Exova Math en van Taalvorming meegenomen. Niet alleen trainingen, maar ook Lesson Study maakt deel uit van de wijze waarop we op onze school gezamenlijk werken aan het ontwikkelingsproces. Verder zijn de teamleden in samenwerking met de leerkrachten van de Es ingedeeld in Professionele LeerGemeenschappen. Op basis van affiniteit nemen de leerkrachten deel aan een PLG. De leden van zo'n PLG doen uiteindelijk voorstellen met betrekking tot aanpassingen van het curriculum voor de school.

   Door de veranderende visie op het onderwijs in de 21ste eeuw, krijgen leerkrachten een andere rol dan voorheen. De drie verschillende rollen, waarbij een leerkracht als een kameleon continue van kleur moet veranderen, zijn: teacher, coach en critical friend. Tijdens de trainingen en de observaties wordt veel aandacht besteed aan de bewustwording van de drie verschillende rollen.

   Vanaf het schooljaar 2019-2020 worden er ook interne audits afgenomen, waarbij onder leiding van een onafhankelijk auditor door een team de school een dag bezocht, waarbij reflectiegesprekken, documentenanalyse en klassenbezoeken worden afgenomen. De bevindingen van de audit worden meegenomen in de ontwikkeling van de school.

   Vanuit de ambitie op de school wordt verder onderzocht op welke wijze ook ouders als critica friend kunnen worden ingezet om te reflecteren op de wijze waarop de leerling zich ontwikkelt. Tijdens een studiereis naar Californie zal onderzocht worden in hoeverre een Teacher Reflective Learning Walk een nieuwe bijdrage gaat leveren aan de ontwikkeling van de professionals.

 4. 2.4. Opvoedings- en vormingsklimaat

  1. Ontdekken, durven, doen!

   De pedagogische identiteit is erop gebaseerd dat de Es een veilig opvoedingsklimaat voor ieder kind biedt.

   De school is een ontmoetingspunt voor kinderen en ouders. De leerkrachten zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie. Zij stimuleren de kinderen om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Er wordt gewerkt aan de zelfstandigheidontwikkeling. De kinderen leren samenwerken en ze leren verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en voor anderen.

   Ouders en school delen en zoeken samen naar nieuwe informatie met een doel voor ogen dat voor beide helder is: De ontwikkeling van het kind, de leerling.  Hierbij hanteren we drie kernwaarden: 
   - We zijn gelijkwaardig. 
   - We zijn samen verantwoordelijk.
   - We voelen ons verantwoordelijk voor elkaar.
   Bron: Handboek ouderbetrokkenheid 3.0

   De samenwerking met ouders vinden wij van groot belang. Op de Es voeren wij gesprekken binnen de driehoek leerling, ouders en leerkracht om de analyses van het ontwikkelingsproces door te spreken en samen nieuwe doelen voor de komende periode vast te stellen. Deze doelen zijn niet alleen gericht op het cognitieve vlak, maar zeker ook op de sociaal emotionele ontwikkeling van het individuele kind in samenhang tot de groep en de unit waarin het onderwijs volgt.
   Ouders worden op de Es beschouwt als educatief partners, waarbij het inzicht in en de kennis van het kind bij de ouders enorm groot is. In combinatie met professionals in onderwijs kan een prima mix gevonden worden, waardoor het kind zich veilig voelt in een opvoeding- en vormingsklimaat. Leerlingen die zich op deze wijze ontwikkelen van peuter tot puber, biedt de school alle kansen om daar mee aan de slag te gaan.