Schoolplan de Dolfijn 2019-2023
 1. 5.1. Samen werken

  1. Onderwijs maak je samen: met kinderen, met medewerkers, met ouders, met toezichthouders en met partners. En onderwijs maak je overal: binnen en buiten de school, midden in de samenleving.

   Je zoekt nadrukkelijk de ontmoeting en verbinding tussen al deze partijen. Daarin leer je van en met elkaar. 

   Je zoekt samen naar oplossingen en viert samen successen. 

   Je gaat samen op zoek naar een nieuwe balans in het onderwijs, waarin alle kinderen en hun behoeften tot hun recht komen. Samen betekent ook dat je betrokken bent en je hulpvaardig opstelt. 

   Samen werken is zinvol en zingevend.


  2. Logo

   Samenwerken is één van de vijf kernwaarden van Dalton. Vandaar dat we ons op die kernwaarde willen verbeteren en nieuwe initiatieven ontplooien.

  3. Ambities samen werken
   Onderwerp Einddoel Proces Succescriteria NPO Tijdpad
   Doorontwikkelen schoolafspraken over coöperatieve werkvormen

   De afspraken die we hebben rondom coöperatieve werkvormen zijn geactualiseerd.

   Een werkgroep o.l.v. de Daltoncoördinator evalualeert de huidige afspraken, onderzoekt of er behoefte is aan nieuwe werkvormen in de school en onderzoekt de laatste ontwikkelingen op het gebied van coöperatieve werkvormen.

   Eind 2022 is het huidige document hierover geactualiseerd.

   2021 - 2022
   Leerteam(s) mijnplein

   Binnen mijnplein  deelnemen aan een leerteam, het liefst vanuit onderwerpen die met Dalton te maken hebben, of anders vanuit een andere ambitie uit dit schoolplan.

   Bij aanvang schooljaar 2019-2020 op zoek gaan naar een samenwerkingspartner en daar afspraken mee maken hoe we gaan samenwerken.

   We hebben één of meerdere samenwerkingspartners.

   De samenwerking levert ook concreet iets op voor de school.

   2019 - 2023
   Erasmus+ project

   Eind schooljaar 2019-2020 ronden we dit Europese samenwerkingsproject af en kijken we wat het ons heeft gebracht in de zin van leren van elkaar met de Europese partners.

   In september bezoekt een kleine groep collega's de Poolse partnerschool, die het programma heeft samengesteld.

   In november bezoekt een kleine groep collega's de Portugese partnerschool, die het programma heeft samengesteld.

   In maart wordt het project afgesloten in Engeland bij de partnerschool, waar ook een aantal collega's op bezoek gaat.

   Daarna evalueren we intern wat de opbrengst van het project voor de Dolfijn is geweest.

   Alle bezoeken kunnen met een groep leerkrachten doorgang vinden.

   Er ligt een eindevaluatie met daarin de opbrengst vastgelegd.

   Verantwoording naar de penvoerder is volledig afgerond en voldoet aan de eisen.

   2019 - 2020
   Daltonregio Groot Zwolle

   We blijven actief lid van de Daltonregio om ons verder te ontwikkelen als Daltonschool.

   Het bezoeken van de diverse activiteiten die door de regio worden georganiseerd.

   Arno Roelofs blijft vooralsnog verbonden aan het bestuur van de regio.

   José Lipman oriënteert zich op de rol van visiteur.

   Na iedere bijeenkomst evalueren wat we met het geleerde kunnen op de Dolfijn.


   2019 - 2023
   Collegiale consultatie en IRIS-connect

   Collegiale consultatie via IRIS-connect heeft een vaste plaats binnen het team van de Dolfijn.

   Schooljaar 2018-2019 heeft de introductie plaatsgevonden in het team. Het team oefent met het programma.

   Vervolgbijeenkomst organiseren.

   Binnen de bouwvergaderingen staat het minimaal 3x op de agenda.


   Collega's maken in schooljaar 2022-2023 minimaal 3x per jaar gebruik van IRIS.

   2019 - 2023
   VVE in de brede school

   Met partners in de brede school een stevige voor en vroegschool neerzetten.

   VVE-bijeenkomsten vinden 4x per jaar plaats. Tijdens dat overleg wordt de lijn uitgezet.

   De doorgaande lijn ligt zodanig vast dat de overgang van peuterwerk naar onderbouw basisschool vloeiend verloopt.


   Ouders zien een doorgaande lijn in de voor en vroegschool.

   2019 - 2023
   Instructievaardigheden

   Wij willen ons verder verdiepen in het EDI-model (Expliciete Directe Instructie) . Dit model zit veelal in de door ons gebruikte methodes verwerkt. Door daarop na te scholen kunnen de instructies op de Dolfijn doorontwikkeld worden en passend gemaakt worden aan onze Daltonwerkwijze.

   Op zoek gaan naar een aanbieder die dit onderwerp met ons wil oppakken of een collega-school die ons wil helpen of samen met ons wil optrekken.

   Bepalen hoe we EDI kunnen inzetten op de Dolfijn binnen de Daltonwerkwijze.

   Daarna invoeren als we dit zien zitten. 

   Een specialist binnen het team opleiden die EDI kan borgen en collega's kan coachen.

   IRIS-connect hierop inzetten via CC.

   Succesvolle invoer van EDI binnen de Daltonwerkwijze.

   Collega's ervaren een verbetering in instructievaardigheden.

   Kinderen geven aan kortere en betere instructies te krijgen.

   2021 - 2023