Schoolplan de Dolfijn 2019-2023
 1. 9.1. Onze school

  1. Inleidend


   De Dolfijn is één van de 22 scholen van de stichting mijnplein en onderdeel van brede school ons plein. De school heeft niet zomaar een naam. De naam de Dolfijn is destijds gekozen door de kinderen van de school en symboliseert deels hoe wij met kinderen willen omgaan. De dolfijn staat bekend als zijnde sociaal, nieuwsgierig en intelligent. Wij willen nieuwsgierigheid en sociaal gedrag bij de kinderen bevorderen. Daarnaast willen we de kinderen heel bewust helpen zich verder te ontwikkelen door middel van de gemaakte keuzes in ons onderwijs, het leerstofaanbod en onze werkwijze. Tenslotte bestaat het woord dolfijn uit de delen dol en fijn. Hiermee willen we aangeven dat we het erg belangrijk vinden dat de kinderen plezier hebben op school en dat ze zich er veilig voelen. 


   De missie van de Dolfijn is in vier woorden weer te geven: Samenlevengroeienleren. Waar wij voor staan met ons onderwijs en hoe wij dit proberen vorm te geven willen we hieronder kort uitleggen.


   Katholiek onderwijs

   De Dolfijn is een katholieke basisschool voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.  Bij katholiek onderwijs gaat het ons vooral en allereerst om de praktijk van alledag. Kinderen worden in contact gebracht met normen en waarden in het leven. Met andere woorden: Hoe ga je met elkaar om? Daarbij vertalen wij de normen en waarden die Jezus van Nazareth voorleefde naar de tijd van nu. 

   De Katholiciteit van onze school krijgt gestalte rond de volgende uitgangspunten:

   ● Het leven is waardevol;

   ● Elk mens is uniek en verdient respect (begrip en acceptatie);

   ● Opkomen voor de zwakkere en tegen onrecht (sociale bewogenheid).

   Wij hebben een open oog voor de wereld om ons heen en laten de kinderen daar ook mee kennis maken. Zodoende bereiden we de kinderen zoveel mogelijk voor om een volwaardige plaats in te nemen in de samenleving. We hebben positieve verwachtingen en een optimistische kijk op kinderen, ouders en alle andere betrokkenen. Kdbs de Dolfijn is ook een school voor niet-katholieke kinderen. Voor een verdere omschrijving en de praktische invulling van onze levensbeschouwelijke identiteit verwijzen we naar het beleidsstuk hierover.

   Goed Daltononderwijs 

   Wij geven goed onderwijs waarbij de vijf kernwaarden zelfstandigheidontwikkeling, samenwerking, eigen verantwoordelijkheid, reflectie en effectiviteit in acht worden genomen. Je kunt je school niet zomaar Daltonschool noemen. Daarvoor dien je om de 5 jaar aan te tonen aan de NDV (Nederlandse Dalton Vereniging) dat je voldoet aan hun eisen. Wij hebben ons Daltononderwijs kort gezegd als volgt vormgegeven:

    Wij streven ernaar dat onze kinderen leren en spelen door samenwerken, overleg en elkaar te helpen (thuis en op school). Samenwerken gaat niet vanzelf. Dat leren we de kinderen o.a. door maatje te zijn, maatjeswerk te maken en te reflecteren op samenwerken;

    Door de school loopt als rode draad het leren zelfstandig werken, waarbij we onder andere gebruik maken van het planbord, de dagtaak en de weektaak;

    Naast het verwerven van kennis, hechten we veel waarde aan het leren van vaardigheden en houding. Wij willen kinderen verantwoordelijk maken voor eigen handelen en keuzes. Daarbij leren de kinderen gedachten te verwoorden en daar naar te handelen.

   Uiteraard is er veel meer te vertellen over hoe wij ons Daltononderwijs vormgeven. Dat staat vooralsnog omschreven in ons Daltonboekje.

   Een goede opbouw naar steeds meer zelfstandigheid

   Zelfstandigheid hangt uiteraard nauw samen met ons Daltononderwijs. Op de Dolfijn hebben we een duidelijke lijn in zelfstandig werken opgezet. Het begint in de onderbouw met het planbord en dit wordt opgebouwd via een dagtaak naar uiteindelijk een weektaak. Wij willen kinderen leren zelf problemen op te lossen. Insteek is dat dit hun zelfvertrouwen vergroot, dat ze leren om eigen keuzes te maken en om te gaan met eigen verantwoordelijkheid binnen het werk. Dit proces wordt nadrukkelijk begeleid door het gehele team van de Dolfijn.

   Van adaptief naar uitdagend onderwijs en onderzoekend leren

   Wij willen als school zoveel mogelijk aansluiten op de ontwikkeling van het individuele kind. Door je onderwijs adaptief in te vullen is dat mogelijk. Daltononderwijs is een uitstekende vorm om de drie kernbegrippen van adaptief onderwijs (relatie, competentie en autonomie) te bevorderen.  Kinderen krijgen daardoor het gevoel dat ze zichzelf kunnen en mogen zijn, dat ze in staat zijn om iets voor elkaar te krijgen/iets te kunnen en dat ze zelf keuzes en beslissingen mogen maken. 

   Dankzij ons Daltononderwijs kunnen wij ver gaan met het individueel invullen, het zogenoemde differentiatie, van werk voor kinderen. Dit differentiëren doen we enerzijds in tempo. Het ene kind werkt sneller dan het ander, dus we zetten meer of minder werk op hun taakblad. Anderzijds differentiëren we in stof. Een aantal kinderen gaat dieper in op bijvoorbeeld rekenen dan de gemiddelde leerling. Ook werken bij ons op school soms kinderen in een andere groep, omdat ze de stof in hun eigen groep (nog) niet aankunnen of juist wel. Ze rekenen bijvoorbeeld met een jaar achterstand of een jaar voorsprong. Of ze hebben zo’n grote ontwikkelingsvoorsprong op hun klasgenoten en starten dan al met het leren van bijvoorbeeld een extra vreemde taal of wiskunde. Door onze Daltonwerkwijze kunnen we elke leerling veel uitdaging bieden binnen de groep.

   Een stap verder dan adaptief onderwijs (aanpassen programma op de leerling) is uitdagend onderwijs. Deze kant proberen wij de komende jaren binnen ons onderwijs verder vorm te geven. Dit houdt in dat de leerkrachten streven naar interactie tussen leerkracht en leerling. Daarbinnen zoekt de leerkracht naar de juiste verhouding tussen houvast en veiligheid enerzijds en uitdaging anderzijds. Wij willen leerlingen stimuleren door ze te laten leren op grond van intrinsieke motivatie; wat wil je leren? Naast leren via interactie tussen leerkracht en leerling, is er ook interactie tussen leerlingen onderling (leren samenwerken). Wij baseren ons hierbij op meerdere ideeën over hoe kinderen leren, hoe je kinderen uitdaagt en hoe je onderzoekend leert. De nieuwe werkwijzen bij het thematisch zaakvakkenonderwijs en periodedoelen helpen ons bij het vormgeven van uitdagend onderwijs en onderzoekend leren.

   Dit alles vraagt veel van de individuele leerkracht en het team. De teamleden van de Dolfijn ondersteunen elkaar, worden gesteund door collega's van onze Stichting mijnplein, de intern begeleider (IB-er), ons Samenwerkingsverband EPOS, de Daltonvereniging en andere externe deskundigen. Soms lopen we tegen onze grenzen aan. We doen wat we kunnen, maar kunnen geen ijzer met handen breken.

   Goede onderwijsmethoden en goede zorg voor elk kind

   Wij maken gebruik van goede methodes en methodieken. Jaarlijks wordt gekeken of zij nog passend zijn binnen de school en de kwaliteit bieden die wij verwachten. Indien nodig vervangen wij ze. Dit resulteert in beter onderwijs en hogere opbrengsten. Daar zijn we trots op.  De kinderen krijgen op de Dolfijn de uitleg die ze nodig hebben. Begeleiding van kinderen vindt zoveel mogelijk binnen de klas plaats. Kinderen die iets extra's nodig hebben, krijgen dit aangeboden. Dat kan in materiële zin zijn of in de vorm van aandacht.
   Er is voorts de mogelijkheid voor kinderen om binnen een groep een eigen leerweg te volgen. Er is veel aandacht voor begeleiding van kinderen met lees/spellingproblemen (dyslexie). Voor kinderen die (iets) meer kunnen, is er meer dan voldoende materiaal aanwezig en kunnen we begeleiding bieden. We maken gebruik van diverse materialen voor begeleiding van sociale en emotionele ontwikkeling. Over de leerlingenzorg kunt u meer lezen in de schoolgids of in ons document over zorgbeleid.

   Het pedagogische klimaat van de school

   Zowel voor de kinderen, de ouders als ook de teamleden is de sfeer op school heel belangrijk! Wij streven naar een goede sfeer met ruimte voor eigen verantwoordelijkheid. Als team willen we goed samenwerken door:

    Van elkaar te willen leren en elkaar te inspireren;

    Kinderen en ouders open en positief te benaderen;

    Goede omgangsvormen tussen de kinderen te bevorderen.

   Kinderen moeten zich op onze school veilig voelen. Er moet respect, aandacht, vertrouwen, openheid en eerlijkheid naar elkaar toe zijn. Kinderen mogen zichzelf zijn binnen het kader van sociale regels. Wij werken daarom als school volgens het programma Kanjertraining®. Het doel van de Kanjertraining is de sfeer op school en in de klas goed te houden en/of te verbeteren en pestgedrag te voorkomen. De Kanjertraining is voor ons een middel om de attitude met betrekking tot hoe je omgaat met elkaar in het dagelijkse leven op school en in de maatschappij aan te leren. De 5 Kanjerafspraken zijn daarom ook gelijktijdig ons omgangsprotocol. Dit vinden wij een positievere benaming dan de meer bekende term pestprotocol. Dit protocol stellen we ieder jaar samen met de kinderen vast en ondertekenen deze tijdens de openingsviering van het schooljaar.  Wij hebben het predicaat gezonde school op het deelgebied sociaal welbevinden en veiligheid. Daar zijn we trots op.

   Goede samenwerking tussen ouders en school 

   Een goed contact tussen ouders en school vinden wij van het allergrootste belang. De ouders vertrouwen hun kinderen toe aan onze school. Wij gaan er vanuit, dat zij op een open en positieve manier meedenken en meewerken. Ouders kunnen in belangrijke mate bijdragen aan een goede sfeer op school. We zijn samen verantwoordelijk en hebben hetzelfde doel: geluk voor en een brede ontwikkeling van elk kind, de zogenaamde Bildung. We willen laagdrempelig zijn (collega's zijn voor en na school beschikbaar, open huis, informatieavonden, inloopochtenden, open scholendag) en elkaar goed op de hoogte houden van de ontwikkeling van de kind(eren). De afspraken daarover staan in het zorgbeleid en de schoolgids. Er zijn diverse mogelijkheden voor ouderhulp op school, zowel in praktische zin als beleidsmatig.


   Actief burgerschap en sociale integratie


   Hoewel dit vanuit de overheid een betrekkelijk nieuwe term is, wordt hier al jaren veel aandacht aan besteed op de Dolfijn. Een belangrijke doelstelling van onze school is dat we kinderen willen inleiden in de maatschappij. Burgerschapsvorming is: het helpen vormen van wie je bent (identiteit), mogelijkheden aanreiken om te kunnen deelnemen aan de samenleving (participatie) en kennis verwerven van en leren omgaan met de principes van democratie. Onze leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Onze school vindt het van belang haar leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden. Leerlingen maken ook nu al deel uit van de samenleving. Allereerst is kennis van belang, maar daar blijft het niet bij. Vanuit onze levensbeschouwelijke en Daltonidentiteit vinden wij het van belang dat leerlingen op een zelfbewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien. Wij willen leerlingen brede kennis over en verantwoordelijkheidsbesef voor de samenleving meegeven. In de school leren leerlingen samen te leven met anderen.

   Vanuit onze basiswaarden hebben we gekeken naar een aantal invalshoeken om actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen. Hierbij streven wij de volgende doelen na:


    Wij voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke en evenwichtige mensen die respectvol (vanuit duidelijke normen en waarden) omgaan met de medemens. Daarom besteden wij veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling;

    Wij voeden onze leerlingen op tot mensen die weten wat democratie inhoudt en die daar ook naar handelen. Wij willen dat kinderen leren met elkaar te overleggen, naar elkaar te luisteren, kritisch en zelfstandig nadenken en met elkaar samenwerken; 

    Wij voeden onze kinderen op tot mensen die “meedoen” (participeren), zodat ze actief betrokken zijn bij de samenleving en gericht op samenwerking. Het belangrijkste daarbij is het “belangeloos” iets voor een ander (de medemens) doen!;


    Wij voeden onze leerlingen op tot mensen die kennis hebben van en respect hebben voor mensen die anders denken over zaken; 

    Wij richten ons op de volledige ontwikkeling van het kind, omdat we willen dat kinderen in aanraking komen met cultuur en daardoor een persoonlijke verrijking en een bredere kijk op de wereld krijgen.

   Hoe dit allemaal in de praktijk terug te zien is op de Dolfijn valt te lezen in het beleidsstuk actief burgerschap en sociale integratie. 


  2. Ambities onze school
   Onderwerp Einddoel Proces Succescriteria Tijdpad
   Bundelen van diverse documenten Dalton tot één document.

   In één document is terug te vinden hoe op de Dolfijn het Daltonprincipe wordt vormgegeven en wat onze ambities voor de toekomst zijn.

   Directeur, Daltoncoördinator en team maken een concept. Met een vormgever wordt het defintieve document gemaakt.

   In de volgende Daltonvisitatie in 2024 wordt dit document als parel gepresenteerd en goed bevonden door de visiteurs.

   2019 - 2022
   Begrijpend lezen en luisteren.

   Onze aanpak van begrijpend lezen en luisteren willen we vasthouden en daar nieuwe inzichten en ontwikkelingen aan toevoegen zoals Close Reading.

   Leesspecialist onderzoekt, motiveert, brengt in en houdt de aanpak levend.

   Minimaal één keer per schooljaar staat BL centraal in een teambijeenkomst. Daarbij wordt de kwaliteitskaart geëvalueerd.

   Per schooljaar worden er minimaal 10 lessen per jaargroep ontwikkeld en opgenomen in de SharePoint.

   De resultaten op het LVS blijven minstens gelijk aan het huidige niveau.

   Close reading wordt in iedere groep toegepast.


   2019 - 2023
   Invoeren van een nieuwe rekenmethode.

   Eind schooljaar 2020-2021 werken we met een nieuwe rekenmethode, die digitaal en op papier verwerken zodanig combineert zodat de twee werkwijzen elkaar versterken. Daarbij ontwikkelen we een nieuw handelingsplan (of deze zit in de methode).

   Werkgroep samenstellen o.l.v. de rekenspecialist.

   Opstellen criteria waar nieuwe methode aan moet voldoen.

   Oriënteren op methodes die in de markt zijn.

   Vergelijken met de huidige gebruikte methode.

   Proefdraaien met 2 of 3 methodes.

   Keuze bepalen.

   Handelingsplan meenemen in de ontwikkeling.


   Invoering succesvol afgerond eind schooljaar 2021-2022.

   Leerkrachten volgen de vorderingen digitaal en stemmen hun handelen en het programma van de kinderen af op basis van het LVS van de methode.

   2019 - 2022
   Leerlingvolgsysteem.

   We onderzoeken of er een passender leerlingvolgsysteem op de markt is dan de huidige gebruikte van CITO.

   Werkgroep samenstellen.

   Opstellen criteria waaraan een nieuw systeem zou moeten voldoen.

   Oriënteren op systemen die in de markt zijn.

   Vergelijken met de huidige gebruikte CITO.

   Keuze bepalen.

   We zijn tevreden over de gemaakte keuze.

   2020 - 2022
   Invoeren nieuwe methode Engels.

   Eind schooljaar werken we met een nieuwe methode voor Engels of blijven we de huidige gebruiken.

   Werkgroep samenstellen binnen de bovenbouw.

   Opstellen criteria waar nieuwe methode aan moet voldoen.

   Oriënteren op methodes die in de markt zijn.

   Vergelijken met de huidige gebruikte methode.

   Proefdraaien met 2 of 3 methodes.

   Keuze bepalen.

   In 2020-2021 implementatie van de methode Join in

   We zijn tevreden over de gemaakte keuze.


   Leerlingen zijn ook betrokken bij de keuze en na evaluatie tevreden.

   2019 - 2021
   Mediawijsheid; nieuwe methode

   De huidige methode wordt niet meer up to date gehouden door de ontwikkelaar. We gaan op zoek naar een andere methode.

   Hierbij willen we de stageleergroep de ruimte geven om dit uit te zoeken, samen met de twee OIS'ers.

   Keuze voor iets nieuws of aanpassing huidige leerlijn.

   2020 - 2022
   herhaling Kanjertraining

   Op 19 februari herhalingscursus met het hele team om nieuwste inzichten in de klas te kunnen inzetten.

   Ilse kijkt of er zaken opnieuw vastgelegd dienen te worden

   2020 - 2021
   oriëntatie en invoering nieuw observatie-registratie instrument 1-2

   De huidige gebruikte Obs. en reg. methode  KIJK voldoet niet meer. Dit jaar orienteren we ons op andere methoden

   Werkgroep samenstellen binnen de onderbouw.

   Opstellen criteria waar nieuwe methode aan moet voldoen.

   Oriënteren op methodes die in de markt zijn.

   Vergelijken met de huidige gebruikte methode.

   Proefdraaien met 2 of 3 methodes.

   Keuze bepalen.

   In 2020-2021 implementatie van de methode

   Invoering succesvol afgerond eind schooljaar 2021-2022.

   2020 - 2022
   vervanging Blits

   De huidige methode Blits is door de uitgever vernieuwd. Moeten wij mee naar de nieuwe versie?

   Nieuwe versie uitproberen. Zit ook digitaal materiaal bij.

   2020-2021 keuze maken

   op basis daarvan invoeren in 2021-2022 of niet.

   2020 - 2022