Schoolplan 2019-2023 CBS De Veenbrug
 1. 2.1. Inleiding

  1. CBS De Veenbrug

   CBS De Veenbrug is een enthousiaste basisschool, midden in het ondernemende dorp Daarlerveen.
   De school wordt bezocht door leerlingen uit Daarlerveen en omliggende plaatsen als Vriezenveen en Vroomshoop.
   De leerlingenpopulatie is divers, waaraan in 2019 7% gewichtenleerlingen gekoppeld zijn. Dit zijn leerlingen die op basis van opleidingsgegevens van de ouders mogelijk een potentiële achterstand hebben.
   Het leerlingengewicht zal tijdens de looptijd van dit schoolplan overgaan op schoolgewicht. Het schoolgewicht wordt toegekend op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
   Op CBS De Veenbrug geven we les in combinatiegroepen. De prognose voor de 1 oktober telling in 2019 is 100 leerlingen.
   Ondanks de groei van het aantal woningen in Daarlerveen, verwachten we dat het leerlingenaantal ook de komende jaren licht zal afnemen.

   Vanuit onze kernwaarden: zelfstandigheid / verantwoordelijkheid, waardering en veiligheid, bereiden we onze leerlingen voor op de toekomst.
   Onze kernwaarden zijn gebaseerd op de normen en waarden uit de Bijbel. Daarom noemen wij ons een open christelijke school, waar iedereen zich thuis mag voelen.

   Het grootste deel van onze leerlingen heeft Nederlands als moedertaal ( NT1 ). Ook is er een enkeling die Nederlands als tweede taal heeft ( NT2 ). De wens van de ouders van deze leerlingen is, om de leerlingen zo snel mogelijk goed Nederlands te leren. Daarvoor krijgen we hulp van de NT2 specialist van gemeente Hellendoorn, maar ook enkele van onze eigen leerkrachten zijn ervaren op dit gebied.

   De leerlingen worden op onze school gestimuleerd om eigenaar te zijn van hun eigen ontwikkeling, zodat ze een toekomst creëren waarin ze een leven lang kunnen leren. Om ze op de toekomst voor te bereiden, hebben wij ervoor gekozen kinderen van jongs af digitale vaardigheden aan te leren. In de dagelijkse praktijk is dit terug te zien in de school aan leerlingen in de bovenbouw die lesstof digitaal verwerken op een ChromeBook. Naast het leren, is er in de pauzes voldoende ruimte om te ontspannen op ons zeer ruime schoolplein!

   Op CBS De Veenbrug hanteren wij een continu rooster. Dit wil zeggen dat alle leerlingen overblijven.
   De onderwijstijden zijn:
   groep 1-4 ma, di, do: 8.30 - 14.30 woe: 8.30-12.30 vrij: 8.30 - 12.00
   groep 5-8 ma, di, do, vrij 8.30 - 14.30, woe 8.30 - 12.30

   In het jaarklassensysteem wordt het onderwijs aangeboden. Hierbij is mogelijkheid om groep doorbrekend te werken: wanneer de onderwijsbehoefte van een leerling dusdanig is, dat het instructie op een vakgebied op een ander niveau zal volgen, dan zal deze leerling in een andere groep de instructie krijgen.
   Een overzicht van de vakken die we geven en welke methodes we hiervoor gebruiken is terug te vinden op onze website. We gebruiken actuele methodes waarmee we aan de kerndoelen en referentie niveaus kunnen voldoen.

   Ons doel is leerlingen basiskennis, vaardigheden en houding bij  te brengen die ze nodig hebben om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving.

   Ons motto:

   CBS De Veenbrug: Jouw oversteek naar de toekomst!

  2. Stichting Ieder Kind Telt

   Stichting ‘Ieder kind telt’ heeft als opdracht scholen voor christelijk onderwijs in stand te houden. De taak van de stichting is de belangen van deze bijzondere onderwijsvorm in de breedste zin van het woord te behartigen. Zij zoekt hiertoe samenwerking met andere instanties die daar een bijdrage aan kunnen leveren.

   De scholen van Stichting ‘Ieder kind telt’ verzorgen basisonderwijs en speciaal basisonderwijs: De Ark, Jan Barbier, Prinses Beatrixschool, De Bongerd, De Brug (SBO), De Es, Prinses Marijkeschool, De Meander, De Schaapskooi, Talentrijk, De Veenbrug.

   De Stichting gaat uit van de bijbel als woord van God en beoogt zich in al haar werkzaamheden te laten leiden door het evangelie van Jezus Christus. De visie omvat drie elementen:

   1. de levensbeschouwelijke identiteit,

   2. de onderwijskwaliteit

   3. de kwaliteit van opvoeding en vorming.

 2. 2.2. Levensbeschouwelijke identiteit

  1. CBS De Veenbrug is een 'open' christelijke school, waar iedereen zich welkom mag voelen.

   Nederland bestaat uit een samenleving waarbij normen en waarden gebaseerd zijn op een christelijke achtergrond, zo ook de normen en waarden van onze school.
   Wekelijks staan drie Bijbelverhalen vanuit de methode 'Kind op Maandag' centraal. Deze verhalen maken we betekenisvol voor iedereen, door het te koppelen aan de belevingswereld van kinderen of actuele gebeurtenissen. Vieringen als kerst en Pasen worden bij ons klassikaal of school breed met ouders gevierd.
   Bij levensbeschouwelijk onderwijs vinden wij het belangrijk leerling hun eigen identiteit te laten ontdekken.


 3. 2.3. Onderwijskwaliteit

  1. Als professioneel lerende organisatie (Lieskamp & Vink, 2015) willen we de kwaliteit van ons onderwijs 'Continu Verbeteren' (Marino & Polderman, 2011).

   De kwaliteit en de opbrengsten van ons onderwijs hebben voortdurend onze aandacht.
   Een goede kwaliteit van het onderwijs betekent voor ons dat kinderen zich optimaal kunnen ontplooien.
   Het bewaken van kwaliteit, het opstellen van verbeterplannen en evalueren is een continu proces.
   CBS De Veenbrug werkt daarom bewust systematisch en cyclisch (ofwel opbrengstgericht) aan de maximale opbrengsten, binnen de mogelijkheden van het kind.
   Leerlingen krijgen zo mogelijk een adaptief aanbod, waarmee ze hun eigen ontwikkeling stimuleren.
   Deze eigen ontwikkeling houden leerlingen bij in hun portfolio. Hierover hebben ze regelmatig opbrengstgerichte gesprekken met de leerkracht.

   Kwaliteit wordt op verschillende niveaus bewaakt: leerlingniveau, groepsniveau, schoolniveau, stichtingsniveau.

   Kwaliteit op leerlingniveau
   Vorderingen van elke leerling wordt bijgehouden in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. Dit betreft opbrengsten uit methodegebonden en methode onafhankelijke toetsen, sociaal emotionele vragenlijsten vanuit Zien! en verslagvorming van gesprekken met de leerling. De leerkracht monitort dit en stelt als het mogelijk is het lesstof aanbod bij, gericht op de onderwijsbehoefte van de leerling.
   Daarnaast houden we jaarlijks een leerling tevredenheidspeiling en ouder tevredenheidspeiling door middel van een vragenlijst uit de Succes!Spiegel af te nemen.

   Kwaliteit op groepsniveau
   Net als bij individuele leerlingen, monitoren we ook de ontwikkeling van de groep als geheel. In eerste instantie zal de groepsleerkracht dit doen door te reflecteren op de opbrengsten en hierin ook het eigen leerkrachtgedrag kritisch te onderzoeken.
   Daarnaast hebben de leerkrachten meerdere keren per jaar een groepsbespreking met onze intern begeleider, om de opbrengsten en het welbevinden van de leerlingen te bespreken.

   Kwaliteit op schoolniveau

   Om van elkaar te leren, bezoeken leerkrachten meerdere keren per jaar elkaars lessen, gevolgd door een collegiaal gesprek waarin feedback wordt gegeven op professioneel handelen.
   Hiermee willen we de kwaliteit in doorgaande lijnen rondom instructie en zelfstandig werken verbeteren door van elkaar te leren.
   De intern begeleider en directeur leggen meerdere keren per jaar groepsbezoeken af om het pedagogisch - , organisatorisch - en didactisch handelen van elke leerkracht te zien.
   De directeur brengt de kwaliteit hiervan in kaart gebruik te maken van de Cadenza Vaardigheidsmeter. Deze wordt tijdens een les bezoek ingevuld, waarna een ontwikkelingsgericht gesprek met de leerkracht volgt.
   Net als van onze leerlingen, verwachten we ook van al onze medewerkers eigenaarschap: bewust zijn van eigen kwaliteiten en eigen ontwikkeling. Dit zien we terug in de professionalisering van onze medewerkers. Ieder jaar worden er cursussen en opleidingen gevolgd om eigen vaardigheden te verbeteren, wat ten goede komt aan de kwaliteit van het onderwijs. Persoonlijke ontwikkeling wordt jaarlijks beschreven in het persoonlijk ontwikkelingsplan POP.

   Onderwijsinspectie: De inspectie  voor onderwijs bezoekt doorgaans één keer in de vier jaar onze school. Dit bezoek heeft tot doel om de eisen die het ministerie stelt aan goed basisonderwijs te toetsen. Hierdoor worden eventuele problemen op tijd gesignaleerd. De inspecteur schrijft na afloop van het bezoek een rapport over de school. Hierin worden pluspunten benoemd en worden aanbevelingen gedaan op de punten die nog kunnen verbeteren. Een rapportage hiervan is te vinden op www.owinsp.nl. 

   De kwaliteit op schoolniveau wordt verantwoord aan de medezeggenschapsraad, de voorzitter van het college van bestuur stichting Ieder Kind Telt en de onderwijsinspectie.

   Kwaliteit op stichtingsniveau

   Binnen stichting Ieder Kind Telt neemt een auditteam periodiek een audit af om de kwaliteit van de scholen in kaart te brengen en te toetsen aan het inspectiekader.
   Vanuit de rapportage van deze audit, zal de school ontwikkelpunten opstellen. In mei 2019 heeft deze audit op CBS De Veenbrug plaats gevonden.

   Vanuit stichting Ieder Kind Telt zijn diverse kenniskringen opgericht, met als doel de kwaliteit van het onderwijs op diverse vakgebieden binnen alle scholen binnen de gehele stichting te verbeteren.
   Binnen deze kenniskringen wisselen medewerkers ervaringen en kennis uit. De kwaliteit wordt bewaakt door de GMR en besproken tijdens het managementoverleg, waaraan de voorzitter CvB, stafmedewerkers en directeuren deelnemen.
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Op 9 mei 2019 heeft het interne auditteam CBS De Veenbrug bezocht. Vanuit de rapportage hebben wij de volgende ontwikkeldoelen gesteld, die in schooljaar 2019-2020 deels gerealiseerd moeten zijn en aan het einde van de looptijd van dit schoolplan zijn behaald.

   In schooljaar 2019-2020 hebben we drie gebieden waaraan we gaan werken:

   - Het verbeteren van instructie door het schoolbreed toepassen van één model voor directe instructie.    

   Het moet waarneembaar zijn dat elke les volgens dit model wordt gegeven.    
   In ieder lesdoel staat de aanpak centraal. 
   Middels de vaardigheidsmeter is te meten of dit daadwerkelijk wordt toegepast.

   - Het vormen en uitvoeren van een beleidsplan waarin taal- en leesontwikkeling centraal staat.
   Door de taal- leesspecialist zal het taalbeleidsplan worden opgesteld. Samenwerking en een doorgaande lijn met ketenpartners   
   als kinderopvang, peuterspeelzaal en bibliotheek is in onze ogen belangrijk om de taal- leesontwikkeling op school te verbeteren.  
   Daarnaast zal binnen de school gekeken worden hoe het huidige aanbod en de aanpak van taal leesonderwijs verbeterd kan worden.  
   Het doel: opbrengsten op zowel technisch- als begrijpend lezen vergroten, zodat we hiermee binnen 2 jaar aan het landelijk gemiddelde  op CITO LVS toetsen voldoen.

   - Het verbeteren van het planmatig werken aan leerlingenzorg.
   De huidige manier van werken met groepsplannen moet verbeterd worden. 
   Het vastleggen van de aangeboden hulp en het bijhouden van vorderingen heeft een efficiënte aanpak nodig. 
   Hierin willen we ook transparant werken naar ouders.   
   Binnen ParnasSys willen we een format gebruiken waarin hulp en vorderingen worden verantwoord.


 4. 2.4. Opvoedings- en vormingsklimaat

  1. Alle scholen van Stichting ‘Ieder kind telt’, waaronder CBS De Veenbrug, bieden een veilig opvoedingsklimaat.

   De scholen zijn een ontmoetingspunt voor kinderen en ouders. De leerkrachten zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie. Zij stimuleren de kinderen om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Er wordt gewerkt aan de zelfstandigheidsontwikkeling. De kinderen leren samenwerken en verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en voor anderen.

   De samenwerking met ouders vinden wij van groot belang. Steeds meer zullen er gesprekken zijn waarbij leerling, ouders en leerkracht samen de doelen voor de komende tijd bespreken. Deze gesprekken worden door ons als driehoeksgesprekken aangeduid: leerling - ouders - school.

   Een veilig opvoedingsklimaat is een voorwaarde om goed onderwijs te kunnen bieden. Daarom streven we er naar dat er op CBS De Veenbrug een goed pedagogisch klimaat wordt gecreëerd door het team.
   Overige (fysieke) veiligheidsaspecten staan omschreven in het schoolveiligheidsplan. Hierin staat het veiligheidsbeleid uitgewerkt.