Schoolplan 2019-2023 CBS De Veenbrug
 1. 7.1. Actief burgerschap en sociale integratie

  1. Actief burgerschap en sociale integratie

   Burgerschapsvorming is in onze ogen een onderdeel van de opvoeding dat kinderen voorbereidt op actieve deelname aan een pluriforme maatschappij.
   Burgerschapsvorming en sociale ontwikkeling is geen “vak”: het zit verweven in het totale aanbod van onze school. Het brengt leerlingen de basiskennis, vaardigheden en houding bij die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving. Leerlingen maken kennis met begrippen als democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit. Die kennis komt niet alleen uit het boekje, maar wordt ook overgedragen door het goede voorbeeldgedrag van ouders en leerkrachten en geleerd door te oefenen in de praktijk.

   We vinden het belangrijk dat onze leerlingen op een bewuste manier in het leven staan. Zij hebben respect voor anderen en voor hun wijze van leven. Zij zien naar anderen om.
   De school is een ‘oefenplaats’ voor burgerschap waarbij de benodigde sociale competenties geleerd worden. Ook worden de kenmerken en basisprincipes van de Nederlandse democratische samenleving aan de orde gesteld. Kinderen leren ook verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen rol in de samenleving door er een positieve bijdrage aan te leveren.

   21e eeuwse vaardighedenkritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, zelfregulering, sociale &culturele vaardigheden, samenwerken, communiceren, ICT basisvaardigheden, media wijsheid, informatie vaardigheden, computational thinking

   stichting 'Ieder Kind Telt'
   Elke school geeft vorm aan actief burgerschap en sociale integratie op een manier die past bij de identiteit. Hierbij komen alle drie de domeinen van burgerschapsvorming aan bod: democratie, participatie en identiteit.

   Ambities:

   - Leerlingen ontwikkelen zich tot zelfstandige personen die (vanuit christelijke waarden en normen) vaardig, waardig en aardig zijn, voor zichzelf, de medemens en hun omgeving: ze beschikken over brede kennis van de Nederlandse multiculturele, democratische samenleving en leveren een positieve bijdrage aan de samenleving.

  2. Ambities actief burgerschap en sociale integratie
   Onderwerp Einddoel Proces Succescriteria Tijdpad
   Democratie

   Leerlingen kennen de politieke basisprincipes van de Nederlands samenleving.

   De methode voor wereldoriëntatie draagt bij aan de geschiedkundige kennis van het ontstaan van het democratische stelsel in Nederland.
   Daarnaast besteden we in de bovenbouw expliciet aandacht aan actuele politieke stelsel.

   In periodes van verkiezingen formeren leerlingen in de bovenbouw hun eigen politieke partij.

   Er worden gastlessen gegeven door  lokale of regionale politici.

   Waar mogelijk wordt er een bezoek gebracht aan het gemeentehuis, provinciehuis of Tweede Kamer.

   Leerlingen kunnen hun kennis over de Nederlandse democratie weergeven.

   2019 - 2023
   Participatie

   Leerlingen leveren een bijdrage aan de maatschappij in Daarlerveen. Ze werken hierbij samen met ouderen, jongeren of mensen met een beperking.

   - Leerlingen in bovenbouw bakken pannenkoeken voor ouderen op de nationale pannenkoekendag.

   - Alle leerlingen werken mee aan acties voor goede doelen, zoals jaarlijks rond kerst met de voedselbank actie.

   - Cliënten van stichting Aveleijn ( verstandelijke beperking) onderhouden het groen/ schoolplein. Leerlingen werken hierbij samen met ze.

   - De bovenbouw organiseert meerdere keren per jaar 'Maatjes achter de Computer'.

   - De bovenbouw begeleid maandelijks sjoelochtenden voor 60+-ers.

   - Bovenbouw leest voor bij KOV IEP en PSZ Klein Duimpje.

   - Er zijn kijkochtenden voor opa's en oma's.

   - Er zijn jaarlijks activiteiten tussen school - kerk.


   Activiteiten waarin leerlingen participeren zijn zichtbaar.

   Leerlingen kunnen aangeven welke bijdrage zij leveren aan de samenleving in Daarlerveen.

   2019 - 2023
   Identiteit

   Zie paragraaf 3.2 en hoofdstuk 9

   Beleidsplan burgerschapsvorming

   Er is een beleidsplan voor burgerschapsvorming vastgesteld

   Alle activiteiten rondom burgerschapsvorming worden vastgelegd. Hierin wordt ook een doorgaande lijn vastgesteld.

   Het beleidsplan voor burgerschapsvorming is gerealiseerd, vastgesteld en werkbaar.

   2019 - 2020
 2. 7.2. Sociaal-emotionele ontwikkeling

  1. Sociaal-emotionele ontwikkeling

   Een belangrijke voorwaarde om tot leren te kunnen komen is een veilige omgeving voor kinderen. Het scheppen van een goed pedagogisch klimaat vinden wij hiervoor een belangrijke voorwaarde.
   Een goede relatie in de driehoek leerlingen - ouders - school is hierin voor ons een voorwaarde.
   Op CBS De Veenbrug zijn kaders rondom wenselijk gedrag vastgelegd. Deze afspraken worden regelmatig met onze leerlingen besproken en ( het is een dynamisch document) aangepast.
   Vanuit Continu Verbeteren zijn er ook in elke klas afspraken. Deze zijn vastgelegd op het databord en worden wekelijks tijdens de klassenvergadering besproken. Ook deze afspraken worden vanuit wenselijk gedrag beschreven.
   De sociaal-emotionele vorming van kinderen is een (integraal) onderdeel van ons onderwijs en staat in het teken van de ontwikkeling van adequaat gedrag.
   Daarnaast besteden we hier specifiek aandacht aan tijdens de wekelijkse les sociaal-emotionele vorming, waarbij leerlingen voorbeelden krijgen en wenselijk gedrag wordt aangeleerd.
   Leerlingen krijgen tijdens hun leven ook te maken met correcties of tegenslagen. Hierin proberen we ze handvatten te bieden om in de toekomst goed mee om te gaan.

   Binnen de veranderende maatschappij, waarin digitalisering een steeds belangrijkere vorm aan neemt, zien we ook een verandering in sociaal emotionele vorming: kinderen moeten leren verstandig met social media om gaan, welke normen hierbinnen gelden en leren wat ze moeten doen als er ongepast en ongewenst 

   Wanneer het wenselijk is, is het mogelijk dat leerlingen extra training volgen om hun sociaal-emotionele ontwikkeling te stimuleren. Op onze school zijn hiervoor interne mogelijkheden, soms is het beter voor de ontwikkeling van het kind om dit buiten de school te doen. Dit alles gaat in overleg tussen leerling, ouders en school.

   Sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen wordt in kaart gebracht door leerkrachtobservaties, Zien! en Succes!Spiegel.

   21e eeuwse vaardigheden: Probleem oplossen, Creatief denken, Zelfregulering, Sociale & culturele vaardigheden, Samenwerken, Communiceren, Kritisch denken, Media wijsheid

  2. Ambities sociaal-emotionele ontwikkeling
   Onderwerp Einddoel Proces Succescriteria Tijdpad
   programma sociaal emotionele ontwikkeling

   In 2023 willen wij schoolbreed een programma hanteren om de sociaal emotionele ontwikkeling. 

   De huidige methode "Kinderen en hun sociale talenten" is aan vervanging toe.

   In 2020-2021 onderzoeken we of het nodig is een nieuw programma aan te schaffen dat aan hedendaagse wensen voldoet, of dat we sociaal emotionele vorming op een andere verantwoorde manier kunnen vormgeven.

   In schooljaar 2021-2022 implementeren we sociaal emotionele vorming die aansluit bij de huidige wensen van de maatschappij.

   2020 - 2022
 3. 7.3. Cultuureducatie

  1. Cultuureducatie

   Cultuureducatie is een belangrijk aspect van het onderwijs. Leerlingen stimuleren hiermee het creatieve denkproces, dat ook in andere situaties in te zetten is.
   Onder cultuureducatie verstaan wij lessen beeldende vorming, drama/dans, muziek en culturele vorming: het bezoek aan theaters en musea.
   Waar mogelijk wordt cultuureducatie vak ondersteunend of vakoverstijgend aangeboden.

   De interne cultuur coördinator ( ICC-er) stelt het cultuurplan op en bewaakt de uitvoering. CBS De Veenbrug participeert in CCVPO Hellendoorn, die voorstellingen, workshops en projecten aan basisschoolkinderen aan biedt. Waar mogelijk maken wij gebruik van subsidies, als Cultuur met Kwaliteit, om de kwaliteit van cultuureducatie te verbeteren.

   21e eeuwse vaardigheden: Creatief denken, Kritisch denken, Sociale & culturele vaardigheden, Samenwerken, Communiceren, Zelf reguleren, Probleem oplossen, Informatie vaardigheden, Computational thinking

  2. Ambities cultuureducatie
   Onderwerp Einddoel Proces Succescriteria Tijdpad
   Cultuureducatie algemeen

   Wij willen het creatieve denkproces van leerlingen bevorderen.

   WIj willen leerlingen begeleiden in het ontwikkelen van hun eigen expressieve en creatieve talent, zodat ze deze kunnen inzetten.

   Onder cultuureducatie verstaan wij lessen beeldende vorming, drama/dans, muziek en culturele vorming.
   Onder culturele vorming verstaan wij het bezoek aan theaters en musea.

   Waar mogelijk wordt cultuureducatie vak ondersteunend of vakoverstijgend aangeboden.

   Lessen cultuureducatie worden aangeboden binnen het thema van een ander vakgebied.

   2020 - 2023
   Muziek

   Muzieklessen worden gegeven in een betekenisvolle context, waarin zingen, luisteren, muziek maken, muziek vastleggen of bewegen op muziek centraal staat.

   Vanuit CmK project muziek, hebben leerkrachten nieuwe vaardigheden in muziekdidactiek geleerd.
   Daarnaast zijn leskaarten ontwikkeld die ingezet kunnen worden voor muzieklessen.

   Deze leskaarten worden in mei 2020 geëvalueerd. Wanneer deze voldoen, worden deze lessen gevolgd, anders wordt onderzocht welke muziekmethode het best passend is.

   Het is zichtbaar dat 1x per 2 weken muziekles wordt gegeven binnen een betekenisvolle context. Mogelijk passend binnen een thema van een ander vakgebied.

   2019 - 2023
   Beeldende Vorming

   Wij geven 2x per week een beeldende les
   (2D of 3D) gegeven volgens procesgerichte didactiek.

   De procesgerichte didactiek zit verwerkt in de methode "Laat maar leren".
   Deze methode wordt verder geïntegreerd. Lessen worden bijgehouden via 'Mijn leerlijn' .

   - Het is zichtbaar dat wekelijks 2 lessen vanuit "Laat maar leren worden gegeven."

   2019 - 2023
   Drama

   - Wij willen dat alle leerkrachten zijn geschoold in drama didactiek.
   -Wij hebben een methode voor drama gekozen.

   Vanuit subsidie Cultuur met kwaliteit wordt het team getraind in dramadidactiek door 'Het theaterschip', om vertrouwd te raken in het geven van dramalessen
   Hiervoor zullen lessen vanuit 'Klassespel.nl' worden gebruikt. In juni 2020 zal worden geëvalueerd of dit de juiste methode is. 

   - Er is zichtbaar dat 1x per 2 weken een vorm van dramadidactiek wordt toegepast in een les, waarbij elke leerling zich durft te uiten.

   - Er is een dramamethode gekozen.

   2019 - 2020
   Culturele vorming

   Leerlingen bezoeken jaarlijks een voorstelling (verschillende disciplines) in het Zinin-theater dat wordt aangeboden door CCVPO Hellendoorn.
   Daarnaast zullen leerlingen minimaal 1x/ 2jaar een museum bezoeken

   Wij vinden dat culturele vorming draagt bij aan het creatieve denken en het ontwikkelen van eigen talenten op expressieve en creatieve vlakken

   Leerlingen kunnen in een evaluatiegesprek benoemen welke bijdrage het bezoek heeft gehad aan hun eigen ontwikkeling.

   2019 - 2023
 4. 7.4. Techniekonderwijs

  1. Techniekonderwijs


   Techniekonderwijs is een onderdeel van onze lessen.
   Het onderwijs biedt verschillende mogelijkheid om onderzoekend en ontdekkend bezig te zijn, waardoor de leerlingen leren hun creativiteit aan te wenden en om problemen op te lossen.
   Op CBS De Veenbrug maken we gebruik van de methode Naut voor natuur en techniek en maken we gebruik van technieken dozen van stichting zwaluwstaarten.
   Jaarlijks zijn er ouders die in de bovenbouw over hun beroep komen vertellen en bezoekt groep 8 een bedrijf tijdens de Nijverdalse techniekdag.


   21e eeuwse vaardighedenkritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, samenwerken, communiceren, ICT basisvaardigheden, informatie vaardigheden, computational thinking

  2. Ambities techniekonderwijs
   Onderwerp Einddoel Proces Succescriteria Tijdpad
   STEAM

   In 2023 willen wij een programma uitvoeren waarin alle facetten van STEAM naar voren kunnen komen.

   Vanaf 2019 oriënteren we ons op methodieken om STEAM te integreren. Waar mogelijk werken we samen met andere scholen

   STEAM maakt een vast deel uit van ons curriculum.

   2020 - 2022
   Oriëntatie op beroepen in de techniek

   Wij willen leerlingen uit de bovenbouw kennis laten maken met beroepen in de techniek.
   Dit doen we door bezoeken aan bedrijven en door bijvoorbeeld ouders op school gastlessen te laten verzorgen.

   Naast de Nijverdalse techniekdag zoeken we contact met bedrijven in regio Daarlerveen om technische beroepen te kunnen zien.

   Daarnaast vragen we ouders om jaarlijks in gastlessen te vertellen wat hun technische beroep inhoudt.

   Meerdere keren per jaarbezoeken leerlingen uit de bovenbouw technische ondernemingen.

   Ouders geven vanaf de onderbouw gastlessen over beroepen n de techniek.

   2020 - 2023
 5. 7.5. Bewegingsonderwijs

  1. Bewegingsonderwijs

   Het behouden van een actieve leefstijl is een belangrijke doelstelling van dit leergebied. Om dat doel te bereiken leren kinderen in het bewegingsonderwijs deelnemen aan een breed scala van bewegingsactiviteiten, zodat ze een ruim 'bewegingsrepertoire' opbouwen. Dat repertoire bevat motorische aspecten, maar ook sociale vaardigheden.
   Leerlingen ervaren de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegingen- en spelvormen in aansprekende bewegingssituaties.

   Onder bewegingsonderwijs verstaan wij bewegingsvormen als: balanceren, springen, klimmen, schommelen, duikelen, hardlopen, en bewegen en muziek. En om spelvormen als tikspelen, doelspelen, spelactiviteiten waarbij het gaat om mikken, jongleren en stoeispelen.
   Daarnaast nemen we jaarlijks deel aan Swim to Play waar zwemvaardigheden van kinderen worden ontwikkeld.

   Vanuit dit aanbod zullen kinderen zich ook kunnen oriënteren op de buitenschoolse bewegingen- en sportcultuur en de meer seizoensgebonden bewegingsactiviteiten.
   De meeste bewegings- en sportactiviteiten worden gezamenlijk ondernomen en dus is het nodig om te leren afspreken wat de regels zijn, hoe die na te leven en wie welke rol speelt. Verder hoort daarbij elkaar helpen, op veiligheid letten, elkaars mogelijkheden respecteren en eigen mogelijkheden verkennen.

   Het is eigen aan 'bewegen' dat er plezier aan te beleven valt. Dat plezier is van groot belang voor een blijvende deelname aan bewegingsactiviteiten.

   Naast beweging vinden wij het ook belangrijk dat kinderen kennis verwerven van gezonde leefstijlen. Voeding speelt hierin een belangrijke rol. 

   21e eeuwse vaardigheden: Probleem oplossen, Creatief denken, Zelfregulering, Sociale & culturele vaardigheden, Samenwerken, Communiceren, Kritisch denken

  2. Ambities bewegingsonderwijs
   Onderwerp Einddoel Proces Succescriteria Tijdpad
   Lessen bewegingsonderwijs

   Wij geven 2x per week een uur gymles aan alle leerlingen.
   Voor de gymlessen maken wij gebruik van lessen gebaseerd op het basisdocument bewegingsonderwijs (Arko Sports Media, 2011).

   In 2023 hebben wij een systeem om de motorische ontwikkeling van de leerling in kaart te brengen


   Door vanaf groep 1 bewegingsonderwijs aan te bieden willen wij bereiken dat de leerlingen zich ontwikkelen tijdens de bewegingsvormen:

   balanceren, springen, klimmen, schommelen, duikelen, hardlopen, en bewegen en muziek. En om spelvormen als tikspelen, doelspelen, spelactiviteiten waarbij het gaat om mikken, jongleren en stoeispelen.

   Hiermee stimuleren wij motorische ontwikkeling.

   Per les worden gemiddeld drie (kern)activiteiten gelijktijdig georganiseerd, werken de kinderen in groepjes en rouleren. Per jaar worden alle bewegingsthema’s minimaal twee keer behandeld.

   Leerlingen maken zichtbaar een persoonlijke groei door per bewegingsthema en vinden het leuk om actief bezig te zijn.

   Leerkrachten kunnen de bewegingslessen uitdagend te maken.

   Leerkrachten kennen de methodisch/didactische aspecten van alle 31 bewegingsthema’s met aandacht voor leerhulp voor alle bewegers, zowel de zwakkere als betere.


   2019 - 2023
   Daily Mile

   Drie maal per week wordt de Daily Mile gelopen

   Wij willen graag dat de leerlingen zoveel mogelijk bewegen.

   Op de dagen dat er geen bewegingsonderwijs gegeven wordt lopen de leerlingen de daily mile. Dit is een kwartier (hard)lopen rondom de school, zo mogelijk op muziek.

   3x per week wordt de Daily Mile uitgevoerd, mits het weer dit toelaat

   2019 - 2023
   Groen schoolplein

   In 2023 is een groen schoolplein rondom CBS De Veenbrug gerealiseerd.

   Mede door leerlingen en ouders wordt een groen schoolplein ontworpen. Dit betekent dat minimaal 50% van het plein uit groen bestaat. Hierin willen we leerlingen nog meer uitdagen en mogelijkheden bieden om in pauzes te bewegen.
   Voor het realiseren zullen we subsidieaanvragen doen en is inzet van ouders noodzakelijk, om kosten laag te kunnen houden

   In 2023 is een groen schoolplein rondom CBS De Veenbrug gerealiseerd.

   2020 - 2023
   Gezonde voeding

   Leerling hebben kennis van een gezonde leefstijl en weten dat beweging en gezonde voeding hier aan bijdraagt.

   In onze lessen wordt aandacht besteed aan gezonde voeding en een gezonde leefstijl.

   We proberen om jaarlijks deel te nemen aan EU-schoolfruit, schoolontbijt en andere mogelijkheden om kinderen bewust te maken van gezonde voeding.

   Leerlingen kunnen een gezonde leefstijl beschrijven.

   2019 - 2023
 6. 7.6. ICT

  1. ICT

   CBS De Veenbrug
   Om goed te kunnen functioneren in de huidige en toekomstige samenleving is het belangrijk dat leerlingen beschikken over voldoende basiskennis om gebruik kunnen maken van verschillende vormen van technologie. Deze kennis heeft betrekking op de basisfuncties van computers en computernetwerken.
   Het gaat bijvoorbeeld om het kunnen benoemen, aansluiten en bedienen van apparaten waar computers in verwerkt zijn, om kunnen gaan met tekstverwerkers, spreadsheet- programma's en presentatiesoftware, kunnen werken met internet (browsers, e-mail) en het kunnen omgaan met beveiligings- en privacyaspecten. Door middel van deze kennis leert de leerling dat een computer niet een apparaat is dat zelfstandig gegevens genereert, maar dat zij zelf invloed kunnen hebben op de gegevens, de manier waarop deze gegevens in een computer terecht komen en de manier waarop de gegevens aan een gebruiker worden getoond. ICT-basisvaardigheden zijn daarmee nodig als onderlegger voor het geheel van digitale geletterdheid.

   21e eeuwse vaardigheden: kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, zelfregulering, sociale &culturele vaardigheden, samenwerken, communiceren, ICT basisvaardigheden, media wijsheid, informatie vaardigheden, computational thinking   Stichting Ieder Kind Telt

   ICT is een middel om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te bieden. Door gebruik te maken van ICT zijn leerlingen meer gemotiveerd en presteren ze beter. ICT ondersteunt de leerkrachten bij het geven van onderwijs en in het volgen van de leerlingen. ICT maakt het mogelijk beter om te gaan met verschillen in de klas. ICT is een onderdeel van de 21th-Century Skills.

   Stichting ‘Ieder kind telt’ laat scholen vrij in de keuze van device.

   De kinderen hebben toegang tot webbased educatieve software, digitale verwerkingsprogramma’s en opslag in de Cloud. Alle groepen beschikken over een touchscreen.

   Ambities:

   • Alle scholen van Stichting ‘Ieder kind telt’ beschikken over een up to date ICT-beleidsplan en werken vanuit een visie op het gebruik van ICT en gedigitaliseerd leermateriaal.
   • Alle groepen van Stichting ‘Ieder kind telt’ gebruiken dagelijks digitaal leermateriaal in het primaire proces.
   • Op alle scholen van Stichting ‘Ieder kind telt’ worden ICT’ers en leerkrachten geschoold om optimaal gebruik te kunnen maken van gedigitaliseerd leermateriaal, verwerken van data en het maken van analyses.

   Leerlijn_ICT.pdf

  2. Ambities ICT
   Onderwerp Einddoel Proces Succescriteria Tijdpad
   ICT op leerkrachtniveau

   In 2023:

   Beschikken alle leerkrachten over de ict basisvaardigheden.
   Hieronder verstaan we:
   Iemand beschikt over ICT basisvaardigheden als hij/zij basisbegrippen en functies van computers, computernetwerken, gegevensoverdracht en softwaretoepassingen kan benoemen en daar in verschillende interactievormen mee om kan gaan. Daarbij gaat het om het bedienen van de computer en bijbehorende standaard kantoortoepassingen en softwareprogramma's voor onder meer internetgebruik, beeldbewerking, samenwerking en betalingsverkeer. Daarnaast heeft hij/zij een basisbewustzijn van beveiligings- en privacyaspecten in het kader van persoonlijke en financiële gegevens.

   Leerkrachten krijgen training en coaching van de leerkracht met specialisatie ICT om hun eigen vaardigheden te verbeteren. 

   De leerkrachten volgen een aantal workshops en mogelijk coaching tijdens klassenobservaties. 

   Leerkrachten voldoen aan de ICT basisvaardigheden (zie einddoel).
   Dit kan door de leerkracht specialisatie ICT en/of directie worden vastgesteld.

   Leerkrachten hebben merkbaar vertrouwen in het werken met een digitale omgeving.

   2019 - 2021
   ICT op leerlingniveau

   In 2023:
   De leerling:

   • Beschikt bij het verlaten van onze school aan het einde van groep 8 over ICT Basisvaardigheden
   • Gebruikt media voor verschillende communicatieve functies.
   • Kent en gebruikt steeds meer verschillende media en technologische hulpmiddelen.
   • Kan de keuze voor een bepaald medium of technisch hulpmiddel uitleggen.
   • Kan anderen ondersteunen en adviseren bij het kiezen en gebruiken van verschillende media en technologische hulpmiddelen.

   Gedurende de loopbaan op onze school ontwikkelen leerlingen zich gaandeweg in ICT vaardigheden. Onderdelen als mediawijsheid en computational thinking krijgen expliciet aandacht in aparte lessen. 

   Leerlingen maken een persoonlijke groei door en kunnen in een digitale omgeving werken.

   Leerlingen voldoen bij het verlaten van de basisschool aan het einde van groep 8 aan de ICT basisvaardigheden (zie einddoel).

   2019 - 2020
   Hardware

   In 2023:

   - Beschikt elk lokaal een touchscreen bord.
   - Hebben alle leerlingen vanaf groep 4 beschikking over een individueel device voor digitale verwerking.
   - Maken leerlingen uit de groepen 1 t/m 3 maken gebruik van een aantal tablet devices.
   - Beschikken alle medewerkers  over een individueel device.


   In 2019 zal een ICT beleidsplan worden opgesteld, waarin expliciet de financiële middelen voor ICT in kaart worden gebracht, met het oog het einddoel te realiseren.

   Medio 2020 zullen touchscreen borden worden geplaatst.

   Het beschreven einddoel zijn de succescriteria.

   2019 - 2023
 7. 7.7. Engels

  1. Engels

   CBS De Veenbrug

   Jonge kinderen hebben nog geen moeite met het uitspreken van bepaalde klanken, ze pakken de uitspraak van een vreemde taal dan ook makkelijk op. Daarnaast worden de taalgebieden in de hersenen van kleuters extra gestimuleerd bij het leren van een taal. Hier hebben ze bij hun eerste taal, maar ook later bij het leren van andere talen, voordeel van.
   Voordeel van het vroeg aanleren van een vreemde taal is het feit dat jonge leerlingen spelenderwijs in aanraking komen met een vreemde taal, waardoor ze vooral met plezier een nieuwe taal leren. Om de effectiviteit van dit vroege onderwijs te garanderen, is het wel belangrijk dat er een doorlopende leerlijn wordt gehanteerd op school. De kans op taalverlies is namelijk groot op jonge leeftijd.

   Onder de Engelse lessen verstaan wij:

   • Lezen van de taal.
   • Luisteren naar de taal.
   • Spreken van de taal.
   • Spellen van de taal.
   • Woordenschat ontwikkeling.


   Tijdens een Engelse les wordt er door de leerkracht alleen Engels gesproken.
   De leerkracht visualiseert dit door het dragen van een ketting met Engels symbool.

   De les wordt ondersteund door de methode "Join In".

   21e eeuwse vaardigheden:  zelfregulering, sociale &culturele vaardigheden, samenwerken, communiceren

   Stichting Ieder Kind Telt
   Het Platform Onderwijs 2032 beveelt scholen voor primair onderwijs in zijn adviesrapport van januari 2016 aan om Engels aan te bieden vanaf de kleuterperiode. Scholen van Stichting ‘Ieder kind telt’ zetten de reeds ingezette keuzes voort en maken gebruik van native speakers. De aanbeveling nemen we dus over.

   Ambities:
   Alle leerlingen van Stichting ‘Ieder kind telt’ krijgen in de groepen 1 t/m 8 onderwijs in Engels aangeboden.

   • Er wordt gewerkt met gevalideerde methoden en er wordt mogelijk gebruik gemaakt van native speakers.
   • Er wordt met het oog op doorgaande ontwikkellijnen nauw samengewerkt met het voortgezet onderwijs in de gemeente Hellendoorn
  2. Ambities Engels
   Onderwerp Einddoel Proces Succescriteria Tijdpad
   Leerlingniveau

   Door vanaf groep 1 Engels aan te bieden willen wij bereiken dat de leerlingen aan het einde van groep 8 spreek-, lees- en luister vaardig zijn, als beschreven in kerndoel 13,14,15,16.


   Door meerdere keren Engels aan te bieden, willen we de leerlingen op dit gebied ontwikkelen. Naast methodisch, willen we ook vak doorbrekend gaan werken. Een voorbeeld hiervan is een teken- of gymles in het Engels.
   De frequentie en lestijd voor Engels zal hiermee worden uitgebreid met als doel in 2023:

   7/8: 3x in de week 45 minuten.
   5/6: 3x in de week 30 minuten.
   3/4: 3x in de week 20 minuten.
   1/2: 3x in de week 20 minuten.

    

   Leerlingen maken in elke groep een persoonlijke groei door en durven Engels te spreken.

   Leerlingen kunnen eind groep 8 voldoen aan de gestelde kerndoelen. Dit is meetbaar door toetsen behorende bij de methode.

   2019 - 2023
   Leerkrachtniveau

   De leerkracht ontwikkelt zijn/haar eigen spreek-, lees- en luistervaardigheid door het gebruik van Join In.

   De leerkracht ontwikkelt zijn/haar eigen spreek-, lees- en luistervaardigheid ten minste tot het niveau wat methode Join In verlangd.

   in 2020-2021 krijgen de leerkrachten training in het geven van Engelse les middels TPR.   Leerkrachten hebben  merkbaar vertrouwen in eigen spreekvaardigheid.

   Leerkrachten kunnen zichtbaar volgens de methodiek total physical response (TPR) lesgeven.

   2021 - 2022
 8. 7.8. Kernvakken

  1. Rekenen, taal, spelling en lezen (RTL )nemen een belangrijke plaats in in ons onderwijs. Deze vakgebieden worden zowel als zelfstandig vak, als geïntegreerd in andere vakgebieden aangeboden, zoals in wereldoriëntatie.
   CBS De Veenbrug heeft als doelstelling om in 2023 het groepsgemiddelde op alle methode onafhankelijke toetsen aan het landelijke gemiddelde te willen voldoen.


   21e eeuwse vaardigheden: kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, zelfregulering, sociale &culturele vaardigheden, samenwerken, communiceren, ICT basisvaardigheden, media wijsheid, informatie vaardigheden, computational thinking zijn door alle vakgebieden verweven.


  2. Ambities kernvakken
   Onderwerp Einddoel Proces Succescriteria Tijdpad
   Effectieve instructie

   Alle lessen worden gegeven aan de hand van het activerend directe instructiemodel (ADI).

   Begin schooljaar 2019-2020 zal Fred Kramer een teamtraining in effectieve instructie geven.

   Leerkrachten bouwen hun lessen op door het activerend directe instructie model toe te passen. Les doelen worden op vaardigheid gericht: "Je leert hoe..."

   Collegiale les bezoeken en ontwikkelingsgerichte feedback kunnen leerkrachten helpen zich hierin te ontwikkelen.

   Bij collegiale les bezoeken observeren collega's elkaars instructieles aan de hand van een korte kijkwijzer en geven elkaar ontwikkelingsgerichte feedback op de les.

   Aan de hand van Candenza vaardigheidsmeter wordt het leerkrachthandelen (en daarmee het toepassen van het activerende directe instructie model) gemeten. Door ontwikkelingsgerichte gesprekken kan dit verbeterd worden.

   De resultaten van de leerlingen zullen verbeteren door effectievere instructie

   2019 - 2020
   Rekenen

   In 2023:

   Is het werken met Pluspunt 4 volledig geïntegreerd. Er wordt rekenen aangeboden vanuit het drieslagmodel.

   Biedt Bingel de mogelijkheden voor gepersonaliseerd leren

   Kunnen leerlingen open reken-wiskundige vraagstukken oplossen in een realistische setting. Waarbij zij gebruik maken van de 21e-eeuwse vaardigheden en onderzoekend en ontwerpend leren.
   Dit met behulp van het Rekenlab.   Pluspunt 4 wordt in 2019-2020 ingevoerd voor groep 3-7, groep 8 volgt in 2020-2021.
   groep 3 en 4 verwerken in werkboeken, groep 5-8 gaat digitaal verwerken.
   Bingel doet zijn intrede, hiermee wordt gepersonaliseerd leren aangeboden.

   Daarnaast onderzoeken we manieren om onderzoekend en ontwerpend leren toe te passen. Rekenlab kan hierin een uitkomst bieden.

   Door de invoer van de didactiek uit Pluspunt 4 EN gepersonaliseerd rekenen middels Bingel is ten minste vanaf 2021 meetbaar dat de opbrengsten op het gebied van rekenen stijgen.

    

   2019 - 2023
   Taal

   In 2023:

   Is de woordenschat van de leerlingen vergroot.


   Is de mondelinge taalvaardigheid van de leerlingen verbeterd.
   Zijn de leerlingen in staat hun gedachten schriftelijk te uiten.   Naast de methode lessen besteden we 2 x per week extra aandacht aan woordenschatonderwijs door middel van consolideerspelletjes. De themawoorden van de methodes zijn hierbij leidend. Hierbij kunnen samenwerken en informatievaardigheden ingezet worden.

   Naast de methode lessen laten we de leerlingen presentaties geven naar aanleiding van de lessen wereldoriëntatie. Het communiceren, samenwerken en creatief denken spelen hierbij een belangrijke rol.

   Ook wordt drama ingezet om de mondelinge taalvaardigheid te verbeteren.

   Naast de methode lessen besteden we 1 x per week extra aandacht aan creatief schrijven. Creatief denken, ICT-basisvaardigheden en informatievaardigheden kunnen hierbij aan de orde komen.


   De resultaten van de CITO LVS toetsen voor begrijpend lezen zijn verbeterd. Doelstelling is om op / boven landelijk gemiddelde te komen.


   De leerlingen kunnen en durven zichtbaar mondeling te uiten.

   De leerlingen kunnen een verhaal, verslag of betoog schrijven.

   2019 - 2023
   Lezen

   Technisch lezen
   In 2023 Is de technische leesvaardigheid van de leerlingen vergroot.


   Begrijpend lezen
   In 2023 is de vaardigheid in begrijpend lezen van de leerlingen vergroot. De leerlingen zijn in staat om zowel vragen naar letterlijk tekstbegrip als ook hogere denkvragen te beantwoorden.


    


   Technisch lezen

   In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt aan de leesvoorwaarden voordat de leerlingen starten met het aanvankelijk lezen.

   Naast de methode lessen besteden we in de groepen 3 t/m 8,  2x per dag een kwartier aan technisch lezen voor alle leerlingen.
   We gebruiken hiervoor verschillende leesvormen, zoals toneellezen, duolezen, tutorlezen.
   Ook besteden we aandacht aan leesbevordering door o.a. het houden van een boekenkring, boekbespreking, Kinderboekenweek, Scoor een boek.
   Elk jaar evalueren we de voortgang aan de hand van de toets resultaten op AVI.

   Begrijpend lezen


   In de groepen 1 t/m 3 geven we 1x per week begrijpend luisteren mbv prentenboeken. Hierbij stellen we hogere denkvragen, dat wil zeggen dat we vragen naar het waarom in plaats van het wat.

   In de groepen 4 t/m 8 geven we 2x per week begrijpend lezen. Hierbij modelt de leerkracht de strategie die bij de tekst hoort. Na verloop van tijd nemen de leerlingen dit modelen over.

   Daarnaast staan de online lessen van Nieuwsbegrip op de weektaak. Dat zijn een andere tekstsoort en een woordenschat les.

   Ook tijdens de vakken wereldoriëntatie besteden we aandacht aan het leesbegrip.

   De leerkrachten lezen dagelijks voor en stellen daarbij hogere denkvragen en voorspellende vragen.

   Elk jaar evalueren we de voortgang aan de hand van de toets resultaten.

   De opbrengsten voor technisch lezen ( DMT of AVI) als begrijpend lezen ( CITO LVS TBL) zijn meetbaar vergroot. Ze liggen boven landelijk gemiddelde wat in ParnasSys af te lezen is.

   Spelling

   In 2023 zijn de gemiddelde groepsopbrengsten op methode onafhankelijke toetsen op de landelijk gemiddelde norm.

   Om beter aan de onderwijsbehoefte van leerlingen op het gebied van spelling te werken, nemen we 2 keer per jaar het PI-dictee bij alle leerlingen af, zodat leerlingen adaptief aan eigen spellingsniveau kunnen gaan werken met oefensoftware uit Taal actief 4 spelling.

   De opbrengsten op CTO LVS zijn meetbaar verbeterd.

   2019 - 2021
   Wereldoriëntatie

   In 2023:
   Wordt wereldoriëntatie, waar mogelijk, gekoppeld aan andere vakgebieden. Bijvoorbeeld: kunstzinnige vorming, mondelinge - en schriftelijke taalvaardigheid door de thema's breder aan te bieden.

   We stimuleren kinderen een onderzoekende en creatieve houding aan te nemen.

   Wereld oriëntatie wordt aangeboden uit methodes Naut Meander Brandaan. Hoewel het nu nog losstaande vakken zijn, willen wij deze vak doorbrekend aanbieden. Dit vraagt vaardigheden en lef van de leerkracht om dit te realiseren.

   Wereldoriëntatie wordt vakoverstijgend aangeboden.

   Leerlingen kunnen aantonen dat ze beschikken over een onderzoekende houding

   2020 - 2021
   Schrijven

   Schrijfonderwijs wordt wekelijks in groep 3-8 gericht gegeven.

   Door toenemende digitalisatie wordt er minder geschreven wat ten koste gaat van de schrijfkwaliteit bij een aantal leerlingen. Om het niveau van het schrijven constant te houden, wordt wekelijks klassikaal schrijven aangeboden vanuit de methode Pennenstreken.

   Er wordt in 2019-2020 een keuze gemaakt voor blokletters en/of methodisch schrift.

   Leerlingen hanteren een leesbaar handschrift.

   2019 - 2023
   Kleuter onderwijs

   In 2023:

   Is het aanbod van Onderbouwd! verbreed door aanschaf van meer thema's. Vooral het uitbreiden van woordenschat en taalontwikkeling is de doelstelling.

   Door middel van “continu verbeteren” gaan we bij het kleuteronderwijs inzetten op de 21e-eeuwse vaardigheden, omdat we kinderen meer eigenaar over zichzelf en hun eigen leerproces willen maken. 

   Is er een meer doorlopende overgang van groep 2 naar 3.

    


    


   Het aanbod  binnen Onderbouwd! willen we verbreden meerdere nieuwe thema’s aan te schaffen.
   ----------------------------------------------

   De volgende 21 eeuwse vaardigheden willen we verdiepen:

   Samenwerken en communiceren: De leerlingen werken samen aan groepsopdrachten door middel van coöperatief leren.

   Problemen oplossen: 

   De leerlingen leren problemen oplossen tijdens de werkles en taal- en rekenlessen. Dit leren ze door middel van het modellen van de leerkracht. De kinderen leren meedenken, initiatief nemen en oplossend denken. 
   Door het werken met “continu verbeteren” komt dit aan de orde.

   Zelfregulatie: 

   De leerlingen leren om kritisch naar hun eigen werk te kijken. Ze reflecteren en kunnen aangeven waar ze nog graag hulp bij willen. Ze vormen zo hun eigen doelen. 

   -------------------------------------------------
   Door regelmatig overleg met leerkrachten groep 3 wordt het onderwijsaanbod zo goed mogelijk op elkaar afgestemd.


   Woordenschat en taalontwikkeling is meetbaar verbeterd door het gebruik van nieuwe thema's binnen het onderwijsaanbod.   Leerlingen kunnen zichtbaar goed samenwerken aan een opdracht. Hierbij wordt communicatie als middel gebruikt.

   Leerlingen hebben zichtbaar minder leerkrachtafhankelijk.


   De leerlingen werken aan hun eigen doelen.

   De leerlingen kunnen hun eigen proces vormgeven tijdens het maken van de opdrachten. Dit wordt zichtbaar in de reflectie die ze hierop kunnen geven.


    De opbrengsten in de eerste periode van groep 3 worden hoger.    


    


   2019 - 2023