Schoolplan 2019-2023 CBS De Veenbrug
 1. 8.1. Doorgaande ontwikkeling

  1. De schoolse doorgaande ontwikkeling van leerlingen op CBS De Veenbrug houden we bij in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys en wordt door leerlingen zelf bijgehouden in het leerlingenportfolio.
   Cognitieve ontwikkeling wordt zichtbaar in resultaten van methodes of methode onafhankelijke toetsen. Persoonlijke ontwikkeling van de leerling laat de leerling zien in het leerlingenportfolio.

   Maar de ontwikkeling van leerlingen start al voor de basisschool en loopt verder in het voortgezet onderwijs en daarna.
   Voor leerlingen zijn de overgangen van voorschoolse opvang/educatie naar het basisonderwijs en die van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs grote stappen.
   Daarom onderhouden we directe contacten met de voor- en naschoolse partners, zodat we deze doorgaande ontwikkeling continu blijven verbeteren.

   Doorgaande lijn Voorschoolse Opvang.

   Voorschoolse educatie en voorschoolse opvang wordt in Daarlerveen georganiseerd door PSZ Klein Duimpje en KOV Iep. PSZ Klein Duimpje maakt op maandag en woensdag gebruik van een lokaal binnen ons schoolgebouw. KOV Iep is gevestigd binnen 50 meter van school en verzorgt VSO en BSO op hun locatie. Overdracht van kinderen tussen deze organisaties en school verloopt via een 'warme overdracht' tussen de leidsters en onze onderbouw leerkracht ( wanneer nodig met intern begeleider).

   KOV Iep en PSZ Klein Duimpje zijn zelfstandige organisaties. Daardoor is er op dit moment geen sprake van of zicht op het ontwikkelen van een integraal kind centrum (IKC) in CBS De Veenbrug.
   Wel is het onze ambitie om de samenwerking en doorgaande lijn tussen ons en deze organisaties te verbeteren door periodieke overlegmomenten vast te leggen en gebruik te gaan maken van elkaars mogelijkheden.


   Doorgaande lijn voortgezet onderwijs

   CBS De Veenbrug zet in op een goede aansluiting tussen primair en voortgezet onderwijs. Daarvoor werken we vooral samen met Het Noordik, maar ook De Passie, Pius X, Zone College, Erasmus en Reggesteyn zijn scholen waar onze leerlingen hun vervolgonderwijs volgen
   In de samenwerking wordt gewerkt aan een afstemming tussen de groepen 7 en 8 van de basisschool en de 1e en 2e klas van het voortgezet onderwijs. Het PO-VO overleg draagt hier aan bij.

   Stichting ‘Ieder kind telt’ werkt op bestuurlijk niveau intensief samen met het voortgezet onderwijs om een betere aansluiting te realiseren. Een voorbeeld hiervan is het samen met CSG Reggesteyn onderwijskundige projecten opzetten (werkgroep PO/VO), die gerelateerd zijn aan de beleidsthema’s van het SBP, bijvoorbeeld op het gebied van Engels, techniek en wetenschap, ICT, CSI en Gouden Handengroep).

   Ambities stichting Ieder Kind Telt:

   • Door goede communicatie en terugkoppeling is het schooladvies verbeterd.
   • Door de opzet van onderwijskundige projecten met CSG Reggesteyn en CSG Het Noordik er een betere aansluiting PO-VO.
 2. 8.2. Ambities doorgaande ontwikkeling

  1. Ambities doorgaande ontwikkeling
   Onderwerp Einddoel Proces Succescriteria Tijdpad
   Doorgaande ontwikkeling voorschoolse opvang / voorschoolse educatie naar basisschool

   Er is periodiek overleg tussen KOV IEP, SPGH PSZ Klein Duimpje en CBS De Veenbrug om de doorgaande lijn van school verder te trekken.

   Pedagogisch medewerkers overleggen met leerkrachten onderbouw en intern begeleider.

   Er vindt minimaal 2x per jaar overleg management overleg plaats.

   Er zijn merkbaar professioneel goede contacten tussen de organisaties.

   Door een goede afstemming voorschoolse educatie / schoolse educatie bevorderen we de ontwikkeling van de kinderen.

   2019 - 2023
   Taal ontwikkelplan voorschool voor KOV Iep, PSZ Klein Duimpje, Zinin Bibliotheek en CBS De Veenbrug

   Door de taalontwikkeling op jonge leeftijd te bevorderen, zullen we in 2023 een stijging in de opbrengsten op taal gebieden in groep 1-4 kunnen meten.

   In juni 2019 vinden er gesprekken plaats tussen CBS De Veenbrug, gemeente Hellendoorn, Zinin bibliotheek, KOV IEP en SPGH PSZ Klein Duimpje.
   De eerste stap naar verbetering taalontwikkeling zullen koffieochtenden op school zijn, waarvan het onderwerp wordt verzorgd door gemeente Hellendoorn / Zinin bibliotheek. Deze zijn gericht op hoe ouders thuis taal aan kunnen bieden aan kinderen. Bijvoorbeeld door voorbeelden te geven van manieren van spreken met kinderen of het voorlezen van boeken.

   Taalspecialist Tine Bove zal een taalbeleidsplan maken, waarin ook ontwikkelingen van school worden beschreven met criteria hoe verbetering zichtbaar is. Dit is eind 2019 gereed en inzetbaar.

   Ouders weten hoe ze voorschools taalontwikkeling van kinderen kunnen stimuleren.

   Voorschools en school zijn op de hoogte van hoe taalontwikkeling bij beide instanties er uit ziet en stemmen dit waar mogelijk op elkaar af.

   Er is een taalbeleidsplan gericht op onze leerlingenpopulatie waarbij zichtbaar wordt ingezet op het verbeteren van opbrengsten. Eind 2021 moet deze verbetering zichtbaar worden.

   2019 - 2021
   Contacten met voortgezet onderwijs

   De overstap in lesstof richting het voortgezet onderwijs is verkleind: lesstof sluit beter aan.

   Om een vloeiender overgang tussen PO en VO te krijgen zal de boven schoolse werkgroep advies geven. Dit moet echter ook worden kortgesloten met onze VO partner Het Noordik. Hiermee kunne wij ons aanbod beter afstemmen op hun wensen. Daarvoor zullen de leerkracht groep 8 en de IB-er jaarlijks contact hebben met het Noordik om dit 

   De lesstof is beter afgestemd op het VO zodat er de overgang voor de leerling een vloeiender verloop heeft.

   2019 - 2023
   Doorgaande ontwikkelingen in de school: collegiale lesobservaties

   Jaarlijks kijken alle teamleden bij elkaar in de klas tijdens een lesobservatie.

   Door lesobservatie krijgt elke teamlid feedback op het handelen. Daarnaast wordt zichtbaar voor elkaar of het handelen in ieders groep een doorgaande lijn toont. In teamvergaderingen wordt hierop gereflecteerd.

   Voor iedereen is zichtbaar dat er een doorgaande lijn door de hele school gehanteerd wordt.

   2019 - 2020