Schoolplan 2019-2023 CBS De Veenbrug
 1. 10.1. Wat vragen we van onze mensen

  1. CBS De Veenbrug sluit zich aan bij de omschrijving van stichting Ieder Kind Telt:

   Stichting ‘Ieder kind telt’ ambieert een professionele cultuur, waarin gestalte gegeven wordt aan individueel en collectief leren en aan expertise-uitwisseling. Van alle medewerkers wordt verlangd dat zij werken binnen de kaders van het SBP.

   Alle medewerkers dragen bij aan peer review: ‘Iedere vorm van collegiale dialoog tussen gelijken op basis van de eigen onderwijspraktijk en gericht op de ontwikkeling van die praktijk’. Het bevordert de kwaliteit van het eigen handelen en van een duurzame professionalisering onderwijs. Verdere expertise van Kenniskringen en het uitbreiden van deze groepen/kringen wordt beoogd.

   Binnen scholen, clusters van scholen en bovenschools wordt expertise van specialisten gedeeld, bijvoorbeeld op het gebied van sociale vaardigheden/gedrag, taal/lezen, rekenen, dyslexie, meer- en hoogbegaafdheid, ICT, Opleiden in de school, leerkrachten onderbouw of leerkrachten groep 8 en Interne Begeleiders.

   Ambities:

   Naast bovengenoemde doelen is er de volgende ambitie:

   • De effectiviteit van de kenniskringen wordt vergroot door:
   • Een goede afstemming tussen de diverse kenniskringen zodat deze elkaar aanvullen.
   • Een goede implementatie van hetgeen ontwikkeld is door deze kenniskringen.
   • Een bij de school passende implementatie omdat de startsituatie op de diverse scholen verschillend kan zijn.
  2. Wat vragen we van onze mensen?
   Onderwerp Einddoel Proces Succescriteria Tijdpad
   Professionele leergemeenschap (PLG)

   De kwaliteit van het onderwijs is verbeterd doordat CBS De Veenbrug een professionele leergemeenschap is geworden

   Het proces is gestart met Continu Verbeteren. Door dit te blijven uitvoeren en ontwikkelen, maar ook door het delen van persoonlijke ontwikkeling, collegiale lesbezoeken en ontwikkelingsgerichte gesprekken dragen er aan bij dat er een professionele leergemeenschap ontstaat. 

   Teamleden maken duidelijk onderscheid tussen formele professionele werksfeer en informele relationele sfeer.

   CBS De Veenbrug is een professionele leergemeenschap waarbij teamleden werken vanuit collectieve ambitie, eigenaar zijn van persoonlijk ontwikkeling, elkaar professioneel aan kunnen en durven spreken en samen werken aan de ontwikkeling van de organisatie.

   Door de onderzoekende houding van het team wordt het onderwijs continu verbeterd.

   2019 - 2023
   Eigenaarschap werkdruk

   Elk teamlid is eigenaar van het eigen welbevinden.

   Omdat we een kleine school zijn, zullen we met elkaar alle taken moeten uitvoeren. Hierdoor kan werkdruk ontstaan. Wanneer dit het geval is, maakt het teamlid dit kenbaar bij de directie en mogelijk bespreekbaar in het team, zodat er met elkaar naar oplossingen gezocht kunnen worden.

   Daarnaast functioneert iedereen het best wanneer met congruent is, en een goede balans heeft. Wanneer dit niet het geval gaat het teamlid in gesprek met de directie of vertrouwenspersoon om weer een positief welbevinden te gaan ervaren.

   Alle teamleden werken merkbaar met plezier aan de ontwikkeling van de leerlingen

   2019 - 2023
 2. 10.2. Wat vragen we van onze leerkrachten

  1. WAT VRAGEN WE VAN LEERKRACHTEN?

   CBS De Veenbrug sluit zich aan bij de omschrijving van stichting Ieder Kind Telt:

   Voor het realiseren van bijzonder goed onderwijs is de leerkracht een cruciale factor. Iedere leerkracht geeft onderwijs op maat en hanteert het overeengekomen model voor instructie.

   Het realiseren van goed onderwijs en het effectief kunnen omgaan met verschillen vraagt geschoolde leerkrachten die zich blijven ontwikkelen. Leraren zijn mede zelfverantwoordelijk voor hun professionele ontwikkeling en voor de kwaliteit van hun lessen.

   Leerkrachten onderhouden hun bekwaamheidsdossier registreren hun ontwikkeling in het Lerarenregister.
   Stichting ‘Ieder kind telt’ moedigt leerkrachten aan een wo-bachelor of een hbo/universitaire master te volgen door de lerarenbeurs in te zetten.

   In de cao zijn drie nieuwe termen ingevoerd als het gaat om de professionaliteit van leerkrachten: start-, basis- en vakbekwaam. Elke leerkracht wordt geacht in vijf jaar vakbekwaam te zijn.

   Ambities:

   • Iedere leerkracht geeft onderwijs op maat.
   • Alle leerkrachten van Stichting ‘Ieder kind telt’ hanteren het overeengekomen model voor directe instructie.
   • De leerkrachten van Stichting ‘Ieder kind telt’ dragen zorg voor het actief bijhouden van hun bekwaamheidsdossier in Cupella.
   • De leerkrachten van Stichting ‘Ieder kind telt’ zijn geregistreerd in het leraren register.
   • De leerkrachten van Stichting ‘Ieder kind telt’ maken jaarlijks afspraken over hun professionele ontwikkeling en verwerken deze in hun persoonlijk ontwikkelingsplan.
   • Leerkrachten worden aangemoedigd een wo-bachelor en/of een hbo/universitaire master te volgen.
   • De startbekwame leerkrachten van Stichting ‘Ieder kind telt’ zijn in maximaal drie jaar basis bekwaam.
   • De startbekwame leerkrachten worden planmatig begeleid op basis van een jaarlijkse vaardigheidsmeter.
   • De basisbekwame leerkrachten zijn in maximaal vijf jaar vakbekwame leerkrachten
  2. Ambities leerkrachten
   Onderwerp Einddoel Proces Succescriteria Tijdpad
   eigenaarschap persoonlijke ontwikkeling

   Alle teamleden zijn eigenaar van hun persoonlijke ontwikkeling.

   Om eigenaar te kunnen worden van je persoonlijke ontwikkelproces zul je duidelijk moeten hebben wat de eigen drijfveren zijn, wat de kwaliteiten zijn en waar de ontwikkelpunten liggen.

   Jaarlijks wordt een POP opgesteld waarin SMART wordt beschreven waarin een teamlid zich wil ontwikkelen.

   Jaarlijks geven teamleden aan waarin scholingsbehoefte is. Dit kan ook door het management worden aangedragen.
   Scholing kan in belang van stichting, school of persoonlijke ontwikkeling zijn.

 3. 10.3. Wat vragen we van de schoolleiding

  1. CBS De Veenbrug sluit zich aan bij de omschrijving van stichting Ieder Kind Telt:

   WAT VRAGEN WE VAN DE SCHOOLLEIDING?

   • De schoolleiding draagt de verantwoordelijkheid voor kwaliteitszorg via de kwaliteitscirkel Plan – Do – Check – Act (PDCA)
   • De schoolleider doet alles wat nodig is om de school een lerende organisatie te laten zijn: een school die gekenmerkt wordt door een professionele cultuur.
   • De schoolleider geeft het goede voorbeeld, is teamspeler die samen met het team, ontwikkelings- en veranderprocessen vormgeeft. Hij legt verantwoordelijkheden bij teamleden, zodat die gestimuleerd worden hun kwaliteiten te benutten en hun motivatie te behouden.


   Speerpunt is de voortdurende ontwikkeling van de leerkrachten. Daartoe leggen de schoolleiding, de intern begeleiders (IB’ers) en de coördinatoren klassenbezoeken af, die worden besproken met de leerkracht. Hierbij maken zij gebruik van een gevalideerd instrument. De schoolleiding formuleert beleid met betrekking tot peer review. Dit om leerkrachten van elkaar te laten leren.

   Onze schoolleiders participeren middels het document ‘werkgroepen structuur’ in onze organisatie

   Al onze schoolleiders zijn geregistreerd bij het Schoolleidersregister PO en hebben recht op eigen professionaliseringsbudget. Het schoolleidersregister PO heeft een beroepsstandaard voor schoolleiders ontwikkeld, die is gebaseerd op kenmerken van effectief leiderschap. In de beroepsstandaard zijn vijf aspecten van effectief leiderschap vertaald in vijf basiscompetenties:

   1.  Visie gestuurd werken;
   2. In relatie staan tot de omgeving;
   3. Vormgeven aan organisatiekenmerken vanuit een onderwijskundige gerichtheid;
   4. Hanteren van strategieën t.b.v. samenwerking, leren onderzoeken op alle niveaus;
   5. Hogere orde denken.


   Bij het werven van nieuwe directeuren overweegt de Stichting of het opportuun is om over te gaan op meerschoolse directievoering. Interne werving wordt gestimuleerd door de ‘kweekvijver’.

   Ambities:

   Naast bovengenoemde doelen zijn er de volgende ambities:

   • De directieleden zijn verantwoordelijk voor hun eigen scholen maar zij zijn medeverantwoordelijk voor alle scholen binnen de Stichting.
   • Bij de aanmelding van kinderen is schoolnabijheid een belangrijk principe. De vraagstelling van een kind kan van dien aard zijn dat samenwerking/ doorverwijzing naar een andere school van de Stichting plaatsvindt.
   • De schoolontwikkeling wordt zodanig gepland dat er voldoende tijd is om het veranderingsproces vorm te geven
   • De schoolontwikkeling goed geïmplementeerd en geborgd wordt
   • De werkdruk reëel blijft.
   • De veranderingen duurzaam zijn
   • De administratie functioneel is
   • Er is een duidelijk gezamenlijk aanbod van de scholen binnen de Stichting. Iedere school kan daarbij een ander speerpunt hebben. Scholen zijn complementair en aanvullend.
  2. Ambities schoolleiding
   Onderwerp Einddoel Proces Succescriteria Tijdpad
   HBO master MEL of MLE

   De schoolleider van CBS De Veenbrug behaalt de master Educational Leadership of master Leadership in Education.

   Na het toekennen van de lerarenbeurs zal de schoolleider een tweejarig mastertraject volgen.

   behalen van het diploma MEd of MA

   2021 - 2023
 4. 10.4. Ouders als samenwerkingspartners van de school

  1. OUDERS ALS SAMENWERKINGSPARTNERS VAN DE SCHOOL

   CBS De Veenbrug sluit zich aan bij de omschrijving van stichting Ieder Kind Telt:

   Stichting ‘Ieder kind telt’ ziet ouders als educatieve partners.

   Ouders en leerkrachten bereiden kinderen voor op het functioneren in de maatschappij. Ze streven dezelfde doelen na, zoals het leren van omgangsvormen, het opdoen van kennis en het mediawijs worden.

   Alle scholen van Stichting ‘Ieder kind telt’ ontwikkelen een vorm van ouderbetrokkenheid waarbij school en ouders samen werken aan de ontwikkeling van het kind.

   Onderdelen hiervan zijn:

   • een startgesprek aan het begin van ieder schooljaar (met ouders, leerling en leerkracht)
   • een individueel gespreksarrangement het jaar door
   • korte lijnen naar aanleiding van individuele situaties op school
   • voorlichting m.b.t. de indeling en inrichting van de groepen voor enig schooljaar.


   Nieuwe communicatiestructuren worden continu ontwikkeld (nieuwsbrieven, apps, groepsinformatie en multimedia.)

   Ambities:

   • Alle scholen van Stichting ‘Ieder kind telt’ werken volgens het ‘Plan Ouderbetrokkenheid’, waarin de gezamenlijke verantwoordelijkheid/ partnership omschreven is.
   • Alle scholen van Stichting ‘Ieder kind telt’ stimuleren ouders om thuis activiteiten te ondernemen die bijdragen aan de leerprestaties van de leerlingen.
   • Alle scholen van Stichting ‘Ieder kind telt’ actualiseren de communicatiestructuur door het toepassen van nieuwe vormen van digitale communicatie.
  2. Ambities ouders
   Onderwerp Einddoel Proces Succescriteria Tijdpad
   Plan Ouderbetrokkenheid / educatief partnerschap

   Er is een plan geschreven waarin de rol van ouders binnen het educatief partnerschap beschreven staat.

   Er zal een werkgroep worden opgericht bestaande uit ouders en teamleden die de criteria voor het plan beschrijft.

   Het plan zal aangeven welke rol ouders spelen in het educatief partnerschap en de ontwikkeling van het kind.

   Communicatie zal hierin ook meegenomen worden.

   Er wordt gewerkt aan educatief partnerschap vanuit een opgesteld plan.

   2020 - 2021
 5. 10.5. Wat vragen we van onze organisatie

  1. WAT VRAGEN WE VAN ONZE ORGANISATIE?

   CBS De Veenbrug sluit zich aan bij de omschrijving van stichting Ieder Kind Telt:

   Het College van Bestuur (CvB) van Stichting ‘Ieder kind telt’ is eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie en werkt binnen de door de Raad van Toezicht (RvT) gestelde kaders. Het CvB vertegenwoordigt de organisatie naar buiten toe en geeft leiding aan de medewerkers van het bestuurscentrum (BC). De medewerkers van het BC zijn professioneel opgeleid en hebben de opdracht scholen te ondersteunen. Het secretariaat draagt zorg voor administratieve afstemming tussen scholen, zoekt synergie (Office 365, SharePoint e.d.)

   Daarnaast is er een Stuurgroep (voorzitters werkgroepen), een managementoverleg(MO) en een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

   Het strategisch beleid voor de organisatie wordt ontwikkeld door een werkgroep, mede op basis van input van alle bij de organisatie betrokken gremia en externe partijen. Het MO is verantwoordelijk voor de uitvoering van het SBP en de daarvan afgeleide jaarplannen.

   Stichting ‘Ieder kind telt’ wil de verbinding tussen bestuur en onderwijspraktijk en de verbinding tussen scholen optimaliseren en kiest hiervoor de vorm van interne audits. Audits zijn een krachtig middel om de kwaliteit op de scholen te stimuleren en te volgen.

   Ambities:

   • De stuurgroep (voorzitters werkgroepen) borgt de centrale afspraken en heeft een controlerende, monitorende, beleidsvoorbereidende, faciliterende en ondersteunende rol ten opzichte van de schooldirecties.
   • Volgens een nader vast te stellen werkwijze en frequentie vinden op alle scholen van Stichting ‘Ieder kind telt’ interne audits plaats.


   Het bestuur ziet het als taak om voortdurend aandacht te hebben voor het realiseren van relevante doelen (Kwaliteit) en voor de processen, die van belang zijn om die doelen te behalen (Innovatie) Dit wordt vormgegeven in de volgende domeinen:

   • Onderwijs & Identiteit;
   • Personeel & organisatie;
   • Communicatie & PR;
   • Onderhoud & Beheer;
   • Financiën;

   Onderstaand komen de ambities voor de periode 2019-2023 van de verschillende werkgebieden aan de orde:

  2. Ambities organisatie
   Onderwerp Einddoel Proces Succescriteria Tijdpad
   Sponsoring

   CBS De Veenbrug handelt overeenkomst Convenant “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring” 2019 .


   Wanneer er sprake is van sponsoring dient dit direct ten goede te komen aan het onderwijs of welzijn van de leerling. Er is dan geen budget beschikbaar vanuit leermiddelen.
   Sponsering zal via stichting 'Vrienden van CBS De Veenbrug' gaan, die het beheer heeft over de lopende rekening van CBS De Veenbrug en de rekening van OR / MR, waarop ook de ouderbijdrage wordt bijgeschreven.

   Sponsering vindt op dit moment plaats door het plaatsen van logo's van sponsoren in de schoolkalender / informatieboekje en het zichtbaar maken van het logo op het sponsorbord in de gang. De financiële bijdrage die hier tegenover staat wordt gebruikt om drukkosten te compenseren.

   In de toekomst is het mogelijk dat bijvoorbeeld sportshirts worden gesponsord. Daarbij zal het logo van de sponsor(en), net als de schoolnaam, op het shirt zichtbaar zijn.
   Ook is het mogelijk dat bij aanpassingen van het schoolplein/schoolgebouw een deel door sponsoren mogelijk gemaakt wordt. Hierbij kan ook het loge van de betreffende sponsor zichtbaar zijn.

   Geld van sponsoring komt direct ten goede aan het onderwijs.

   2019 - 2023
 6. 10.6. Onderwijs en identiteit

  1. Onderwijs & Identiteit

   CBS De Veenbrug sluit zich aan bij de omschrijving van stichting Ieder Kind Telt:

   De werkgroep Onderwijs & Identiteit is verantwoordelijk voor bevordering van de onderwijskwaliteit op de scholen en voor het geven van vorm en inhoud aan de christelijke identiteit.
   Dit bevindt zich nog in een ontwikkelfase. De werkgroep heeft de volgende taakstelling:

   • Sturing geven aan de schoolleiders;
   • De scholen voorzien van strategische informatie zoals: demografische ontwikkelingen, marktaandeel, onderzoeken naar keuzemotieven van ouders en gesignaleerde risico’s;
   • Het faciliteren van gesprekken over de onderwijskwaliteit aan de hand van concrete data en informatie;
   • Communicatie en overleg met scholen;
   • Transparantie over onderwijsopbrengsten bevorderen;
   • De analysevaardigheid en reflectievaardigheid van schoolleiders vergroten
   • Het organiseren van scholing, passend bij de ambities van de scholen;
   •  Scholen met elkaar verbinden door middel van het organiseren van audits;
   • Met de schoolleiders in gesprek gaan over het jaarverslag en SJOP;
   • Schoolleiders rechtstreeks met elkaar verbinden met het oog op expertiseontwikkeling, bijvoorbeeld in werkgroepen of tijdens studiedagen;
   • Onderwijskundige ondersteuning bieden, bijvoorbeeld door een voorzet te geven op operationalisering van ambities in doelstellingen en ‘vertaling’ daarvan;
   • Procesgericht werken te ontwikkelen en implementeren op alle scholen;
   • Schoolopleider: begeleiden en coachen van leerkrachten, pabo-studenten en praktijkbegeleiders;
   • Een passend aanbod van nascholingsactiviteiten bieden bv. via e-learning.

   Advies van deze werkgroepen/kenniskringen hebben de status van ‘beraad’. Er wordt grote waarde gehecht aan deze inbreng bij de totstandkoming van nieuw beleid.

   Ambities:

   • De werkgroep Onderwijs en Identiteit heeft een duidelijke en herkenbare positie verworven binnen de organisatie.
   • De schoolleiders ervaren de werkgroep als een steun in de rug.
   • De bijeenkomst van de kenniskringen hebben de status van een beraad.
  2. Personeel & organisatie (P&O)

   CBS De Veenbrug sluit zich aan bij de omschrijving van stichting Ieder Kind Telt:

   Stichting ‘Ieder kind telt’ heeft collega’s nodig die zijn toegerust om de ambities in dit plan waar te maken. Stichting ‘Ieder kind telt’ faciliteert hun professionalisering. Er wordt een scholingsbeleidsplan opgesteld voor de professionaliseringsactiviteiten zoals genoemd in dit plan. Tevens kunnen medewerkers gebruikmaken van het nascholingsaanbod georganiseerd met en door de samenwerkende organisaties in de regio of met het bestuurlijk netwerk van het samenwerkingsverband.

   Naast scholing draagt Stichting ‘Ieder kind telt’ zorg voor een duurzame inzet van haar medewerkers. Het volgende wordt daarvoor gedaan:

   • Het bevorderen van een gezonde leefstijl
   • Een goede professionalisering
   • Het realiseren van een evenwichtige werkdruk/ taakverdeling
   • Het voorkomen en bestrijden van ziekteverzuim/ duurzame inzetbaarheid.

   Samen ontdekken leidinggevende en medewerker hoe zij duurzaam inzetbaar blijven door bijvoorbeeld; individuele coaching, peer review, studieverlof of oriëntatie op mobiliteit (‘stage’ bij een andere aanpalende werkgever of op een andere school) in te zetten. In het functioneringsgesprek worden de lijnen uitgezet en vindt ook de evaluatie plaats van de ureninzet.

   Stichting ‘Ieder kind telt’ kent een vast gesprekkencyclus. De leidinggevende bespreekt met de leerkracht zijn prestaties, vorderingen, inzet, ervaren werkdruk, takenpakket en wensen.

   De functies binnen Stichting ‘Ieder kind telt’ zijn vastgelegd in het functiebouwwerk verwerkt in het functieboek. Op basis hiervan wordt de functiemix gerealiseerd – de verdeling van leraren over de verschillende salarisschalen op basis van functiedifferentiatie. De ontwikkeling van de nieuwe cao zal opnieuw een herziening noodzakelijk maken van het recent vastgestelde functieboek.

   Op de arbeidsmarkt ontstaat krapte door uitstroom van pensionarissen en door een geringe instroom van Pabo studenten. Daarnaast opereert Stichting ‘Ieder kind telt’ in een gebied met sterke demografische krimp. De verdere verzelfstandiging van sector-onderwijs zet ook door. Zo houdt het vervangingsfonds, de verzekeraar van de vervangingskosten van leerkrachten bij afwezigheid, op te bestaan. Dit alles vereist steeds meer een flexibele inrichting van de organisatie.

   Om de beschikbare tijd te kunnen besteden aan ondersteuning van het onderwijsproces worden de administratieve handelingen zo veel mogelijk geautomatiseerd.

   Ambities:

   • Het professionaliseringsaanbod is vooral gebaseerd op de beleidsthema’s van dit SBP en de verwachtingen die we hebben van onze mensen.
   • Het scholingsbeleid wordt ontwikkeld, waarbij de scholing gericht is op gecertificeerde cursussen die voldoen aan de eisen van het leraren- en schoolleidersregister.
   • Stichting ‘Ieder kind telt’ ontwikkelt gezondheidsbeleid. Hierin neemt de organisatie maatregelen om een gezonde leefstijl en een gezonde werkdruk van medewerkers te bevorderen.
   • Stichting ‘Ieder kind telt’ realiseert een ziekteverzuim percentage dat onder het landelijke sector gemiddelde ligt.
   • P&O zet personeel in (op basis van de beschikbare middelen) op een manier die de scholen ondersteunt bij het creëren van een meer flexibele inrichting van het onderwijsproces, zodat proactief kan worden omgegaan met een snel veranderende omgeving. Mobiliteitsbeleid krijgt hierin een bepalende rol.
   • Het lerarenregister wordt gekoppeld aan de gesprekkencyclus van Stichting ‘Ieder kind telt’.
   • Stichting ‘Ieder kind telt’ beschikt over breed samengestelde schoolteams met diverse kwaliteiten.
   • Uiterlijk 1 januari 2019 is Stichting ‘Ieder kind telt’ klaar om het risico van vervanging van leerkrachten bij afwezigheid in eigen beheer te dragen.
   • P&O realiseert een ver gevorderde digitale verzameling, verwerking, opslag en levering van informatie, waarbij de samenwerking met ObT optimaal wordt benut.
  3. Communicatie & PR

   CBS De Veenbrug sluit zich aan bij de omschrijving van stichting Ieder Kind Telt:

   Door de Stichting wordt door een goed communicatie en pr-beleid de naamsbekendheid en een positieve waardering van de scholen in de gemeente Hellendoorn bevorderd.

   Er is een goede communicatie met de medewerkers van Stichting ‘Ieder kind telt’ en met de ouders, maar ook met de gemeente en met maatschappelijke organisaties.

   De scholen leggen verantwoording af aan de verschillende stakeholders (ouders, bestuur).

   Voor een goede externe profilering zijn de volgende zaken belangrijk:

   • Uitdragen van een helder profiel dat duidelijk maakt wie we zijn en waar we voor staan;
   • Goede interne en externe informatievoorziening;
   • Een heldere communicatiestructuur met korte lijnen;
   • Een actuele website met professionele uitstraling;
   • Een digitale nieuwsbrief of vergelijkbare app;
   • Een herkenbare huisstijl en logo, die doorgevoerd zijn in alle documenten, brochures, brieven, borden enz.;
   • Een afgesloten gedeelte op een vernieuwde website, waarmee we communiceren met de personeelsleden;
   • Regelmatig publicaties in regionale kranten (zowel op organisatie- als op schoolniveau);
   • Eventuele (externe) ondersteuning van scholen bij pr-activiteiten;
   • Een tweejaarlijks tevredenheidsonderzoek onder ouders, leerkrachten en leerlingen.
   • Binnen alle communicatie vormen en uitingen wordt gehandeld volgens de nieuwe wet op privacy en veiligheid.

   Ambities:

   • De diverse communicatie- en pr-middelen zijn gemoderniseerd.
   • Er is een nieuwe en prettig te hanteren moderne website.
   • Alle scholen profileren zich en maken gebruik van social media, in een veilige omgeving.
  4. Onderhoud & Beheer

   CBS De Veenbrug sluit zich aan bij de omschrijving van stichting Ieder Kind Telt:

   Het beheer van de scholen is omvangrijker geworden, omdat schoolbesturen nu ook verantwoordelijk zijn voor het buitenonderhoud van de gebouwen.

   Samen met de gemeente wordt het Integrale Huisvestingsplan opgesteld. De scholen van Stichting ‘Ieder kind telt’ verkeren in goede staat. De gerenoveerde en iets uitgebreide basisschool De Es wordt per schooljaar 2018-2019 weer in gebruik genomen.

   Het streven is het beheer en onderhoud verder te professionaliseren en te werken volgen een meerjarenonderhoudsplan (MOP). De aansturing gebeurt door de facilitair manager. De uitvoering wordt zoveel mogelijk door de technische dienst verzorgd en grote zaken worden uitbesteed. Er staan de komende jaren geen grote ver- of nieuwbouwprojecten in de planning. Wel wordt de ontwikkeling van de scholen in de Kruidenwijk en Hulsen nauwlettend gevolgd.

   Doelstelling voor alle scholen is om een gezond en goed onderhouden gebouw te realiseren dat geschikt is voor het huidige onderwijs.

   De scholen van Stichting ‘Ieder kind telt’ streven ernaar om de omgeving van het schoolgebouw te betrekken bij het onderwijs, door middel van een uitdagende speelomgeving op en rond het schoolplein. Ontwikkeling naar ‘de groene school’ wordt onderzocht.

   Het op orde brengen van het contractbeheer en centrale inkoop is een belangrijk aspect van de werkzaamheden de facilitair manager. De verdergaande digitalisering vraagt een constante aandacht voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van touchscreens en netwerken.

   Ambities:

   • De facilitair manager stuurt de TD op een deskundige wijze aan, waardoor werkzaamheden niet uitbesteed behoeven te worden.
   • Het contract beheer en de centrale inkoop zijn geïmplementeerd in de organisatie.
   • Er wordt gewerkt volgen het meerjarig onderhoudsplan voor zowel de binnen- als de buitenkant van de gebouwen.
   • Alle scholen zijn gehuisvest in veilige, frisse en aantrekkelijke gebouwen.
  5. CBS De Veenbrug sluit zich aan bij de omschrijving van stichting Ieder Kind Telt:

   Stichting ‘Ieder kind telt’ voert een gezond en duurzaam financieel beleid om kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven verzorgen.

   De financieel gezonde situatie van Stichting ‘Ieder kind telt’ zal ook in de nieuwe planperiode veiliggesteld dienen te worden.

   Van groot belang is

   • een digitale vormgeving van de diverse processen binnen de organisatie (onderwijs, personeel, financiën en huisvesting);
   • een transparante planning en control-cyclus
   • een proactieve samenwerking met het administratiekantoor ObT te Borne.

   Duurzame toekomstgerichte bedrijfsvoering (rentmeesterschap, ‘in control zijn’) is hierbij het doel.

   Een systeem van prognoses, meerjarenbegrotingen, investeringsprogramma’s en andere noodzakelijke beleidsdocumenten wordt hiervoor ontwikkeld. Doel is te komen tot een financiële vertaling van beleidsuitspraken en ambities afgeleid uit het SBP. (meerjarenperspectief) De concretisering hiervan wordt zichtbaar in de begroting die ieder jaar wordt vastgesteld.

   Mogelijkheden om andere geldstromen te generen (sponsorbeleid, subsidies enz.) worden verder vormgegeven om aanvullende investeringen in het onderwijs mogelijk te maken.

   Op meerdere niveaus (administratief medewerkers, directeuren, beleidsmedewerker, CvB) wordt verdere professionalisering op het gebied van financiën gerealiseerd. Eigenaarschap op verschillende niveaus is een thema met prioriteit.

   Inkomsten uit ouderbijdragen en incidentele activiteiten kunnen een welkome aanvulling zijn op de reguliere bekostiging van de scholen. De bedrijfsvoering van de scholen mag nooit afhankelijk worden van private geldstromen.

   Ambities:

   • Stichting ‘Ieder kind telt’ streeft naar een duurzame bedrijfsvoering en realiseert daarin een ver gevorderde digitale verwerking van administratieve handelingen.
   • De medewerkers van Stichting ‘Ieder kind telt’ worden verder geschoold en geprofessionaliseerd op het gebied van financiën.
   • De ambities uit het SBP worden vertaald in concrete bedragen en krijgen een plaats in de meerjarenbegroting en de jaarbegroting.
   • Stichting ‘Ieder kind telt’ stelt in aanvulling op de (meerjaren)begroting een liquiditeits- en investeringsbegroting op.