Schoolplan 2019-2023 CBS De Veenbrug
 1. 9.1. Christelijke identiteit

  1. CHRISTELIJKE IDENTITEIT

   CBS De Veenbrug

   CBS De Veenbrug is een open christelijke school, waar iedereen zich welkom mag voelen.

   Nederland bestaat uit een samenleving waarbij wetgeving en normen en waarden gebaseerd zijn op een Joods-Christelijke achtergrond, zo ook de normen en waarden van onze school.
   Wekelijks staan drie Bijbelverhalen vanuit de methode Kind op Maandag centraal. Deze verhalen maken we betekenisvol voor iedereen, door het te koppelen aan de belevingswereld van kinderen of actuele gebeurtenissen: "hermeneutische communicatie". Vieringen als kerst en Pasen worden bij ons klassikaal of school breed met ouders gevierd. 
   Als christelijke school binnen het dorp Daarlerveen werken we vooral samen met Protestantse Gemeente 'De Schoof'. 
   Voorbeelden van deze samenwerking zijn de dankdagviering, pleindiensten op ons schoolplein en acties voor de voedselbank. 
   Als enige school in het dorp Daarlerveen ontvangen wij kinderen die thuis verschillende religieuze opvoedingen krijgen. Bij levensbeschouwelijk onderwijs vinden wij het belangrijk kinderen te stimuleren in de ontwikkeling van hun eigen identiteit.

   21e eeuwse vaardigheden: Kritisch denken, Zelfregulering, Sociale & culturele vaardigheden, Samenwerken, Communiceren

   Scholen van Stichting ‘Ieder kind telt’ dragen zichtbaar en consequent hun identiteit uit. Er vindt regelmatig bezinning plaats met betrekking tot onze christelijke identiteit. Dit gebeurt onder andere twee keer per jaar in teamvergaderingen en in de ‘Kenniskring Rulevo’. (ruimte voor levensbeschouwelijke vorming). De kenniskring bestaat uit een vertegenwoordiger van iedere school en staat onder leiding van een directeur. De directeur is verantwoordelijk voor de borging van de afspraken op bovenschools niveau. Er bestaat een nauwe samenwerking met Hogeschool Windesheim. De vertegenwoordigers van de scholen brengen identiteitszaken uit de scholen in de kenniskring in en koppelen de uitkomsten ook weer terug. De kenniskring stimuleert de discussie, de bezinning en de ontwikkeling op het gebied van identiteit op schoolniveau. Tweejaarlijks organiseert de kenniskring een medewerker dag rondom thema’s betrekking hebbend op identiteitszaken.

   Ambities:

   Naast bovengenoemde doelen is er de volgende ambitie:

   - Het onderwijs op onze scholen zorgt ervoor dat kinderen een bewust gekozen positie innemen in deze samenleving. Economische waarden en individualisme lijken steeds meer aan belang te winnen. Wij willen dat kinderen vanuit een doorleefde waarden- en normenoriëntatie leren leven. Het levensbeschouwelijk onderwijs op onze scholen draagt daaraan bij.

 2. 9.2. Ambities christelijke identiteit

  1. Ambities christelijke identiteit
   Onderwerp Einddoel Proces Succescriteria Tijdpad
   diversiteit in werkvormen levensbeschouwelijke vorming

   In 2023 bieden wij levensbeschouwelijk onderwijs aan in meer diverse werkvormen. Hiervoor maken wij gebruik van hermeneutische communicatie: het leggen van een betekenisvolle relatie tussen wat iemand beleeft en iemand gelooft. Het hermeneutisch communicatiemodel
   ( Berg, van den, B.; Mulder, A., 2017) zal hierin ondersteunend zijn.
   Leerlingen die vanuit huis geen christelijke achtergrond hebben, kunnen op deze manier hun eigen betekenis geven aan de verhalen en hiermee hun identiteit ontwikkelen.

   De huidige lessen levensbeschouwelijke vorming worden vooral gegeven vanuit de godsdienstmethode Kind Op Maandag. Een thema vanuit de Bijbelverhalen wordt gekoppeld aan een actueel thema. Dit zijn vaak lessen waarin gesproken wordt.

   Wij onderzoeken werkvormen waarin we de betekenis uit Bijbelverhalen kunnen koppelen aan de actuele belevingswereld van kinderen.

   Verschillende werkvormen, vakdoorbrekend waar mogelijk, worden toegepast.

   1x per week wordt een levensbeschouwelijke les in een andere vorm aangeboden dan het vertellen van een verhaal als beschreven in de godsdienstmethode.

   2021 - 2022