Schoolplan 2019-2023 CBS De Veenbrug
 1. 5.1. Onderwijs op maat

  1. Op CBS De Veenbrug gaan we ervoor om kinderen thuis nabij onderwijs te bieden. We zijn ons echter bewust van het feit dat onze expertise als basisschool met een breed zorg profiel, niet in alle gevallen toereikend is om alle kinderen met specifieke onderwijsbehoeften te kunnen voorzien. In dat geval zullen we samen met ouders en onze partners binnen het samenwerkingsverband op zoek gaan naar mogelijkheden om deze kinderen te bieden wat nodig is.

   Eén van onze ambities is 'onderwijs op maat' bieden. Onder 'onderwijs op maat' verstaan wij dat proberen leerlingen op hun eigen niveau te laten leren.
   Hierbij willen wij zo goed mogelijk:

   • Aansluiten bij verschillende leerstijlen
   • De brede ontwikkeling stimuleren
   • Maximaal tegemoetkomen aan de behoeften van de leerlingen
   • Welbevinden en veiligheid bieden
   • Inspelen op wat de individuele leerling motiveert
   • Leerlingen inzicht bieden in het eigen leren
   • Naast productgericht (opbrengsten) ook procesgericht werken (Coöperatief leren, Eigenaarschap)


   ‘Onderwijs op maat’ verkent de mogelijkheden van gepersonaliseerd leren. Zelfstandigheid in leren en eigenaarschap zijn belangrijke doelen.
   ICT zal steeds meer ondersteunend zijn. Vormen van gepersonaliseerd leren blijven we combineren met sociale vorming en met gemeenschapszin.
   Het welbevinden van het kind en van de groep is een belangrijk doel. Wanneer het kind proceseigenaar is van zijn eigen ontwikkeling, neemt de betrokkenheid toe.
   Door het centraal stellen van de leerling, het op de juiste wijze monitoren van leerresultaten en daarop aanpassen van het leerproces, willen we het maximale in leerlingen naar boven halen.

   Aan de basis van onderwijs op maat ligt het op een juiste manier analyseren en gebruiken van toets gegevens en observaties. Met de ouders en het kind kunnen we deze gegeven bespreken en onze doelen voor een komende periode stellen. Cyclisch werken is daarbij een belangrijke werkwijze: (analyseren en plannen, uitvoeren, evalueren en bijstellen).
   We werken daarbij opbrengstgericht en handelingsgericht.

   In het School Ondersteuningsprofiel ( SOP ) staat beschreven hoe we leerlingenzorg bieden.

 2. 5.2. Ambities onderwijs op maat

  1. Stichting Ieder Kind Telt stelt de volgende ambities:

   - De scholen bekwamen zich in het omgaan met leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte t.a.v. hun gedrag.
   - Stichting ‘Ieder kind telt’ continueert de ‘plusgroepen’ en ‘de gouden handen groep’.
   - SBO De Brug ontwikkelt zich tot een Onderwijsondersteuningsvoorziening.
   - De scholen werken samen wanneer handelingsverlegenheid optreedt. Waar mogelijk kan overplaatsing naar een andere school een goed alternatief zijn. Thuiszitten moet voorkomen worden.
   - IB-ers vormen een netwerk waarin deze zaken besproken worden.
   - Er wordt ingezet op ondersteuning waar nodig

  2. Ambities onderwijs op maat
   Onderwerp Einddoel Proces Succescriteria Tijdpad
   Effectieve instructie

   Alle lessen worden gegeven aan de hand van het activerend directe instructiemodel (ADI).   Begin schooljaar 2019-2020 zal Fred Kramer een teamtraining in effectieve instructie geven.


   Leerkrachten bouwen hun lessen op door het activerend directe instructie model toe te passen. Les doelen worden op vaardigheid gericht: "Je leert hoe..."


   Collegiale lesbezoeken en ontwikkelingsgerichte feedback kunnen leerkrachten helpen zich hierin te ontwikkelen.   Bij collegiale les bezoeken observeren collega's elkaars instructieles aan de hand van een korte kijkwijzer en geven elkaar ontwikkelingsgerichte feedback op de les.


   Aan de hand van de Cadenza vaardigheidsmeter wordt het leerkrachthandelen (en daarmee het toepassen van het activerende directe instructie model) gemeten. Door ontwikkelingsgerichte gesprekken kan dit verbeterd worden.


   De resultaten van de leerlingen zullen verbeteren door effectievere instructie


   2019 - 2020
   Eigenaarschap: continu verbeteren

   Leerlingen tonen eigenaarschap in eigen ontwikkelproces.

   Door 'Continuous Improvement' ( Marino, J. & Polderman, J. 2011) toe te passen, willen we eigenaarschap van het leerproces bij leerlingen ontwikkelen. Klassen.Pro zal ons hierin begeleiden. 

   Er zijn databorden in de klas, waar missie, afspraken, doelen en data op te zien zijn.
   Hier wordt aan groepsdoelen gewerkt. Deze worden wekelijks in klassenvergaderingen besproken.

   Elke leerling heeft een portfolio waarmee het aan persoonlijke groei werkt. De leerkracht heeft regelmatig een portfoliogesprek, waarbij de leerling zijn ontwikkelpunten beschrijft en doelen stelt.

   Enkele keren per jaar presenteert de leerling het portfolio aan ouders.

   In een driehoeksgesprek: leerling - ouders - school, presenteert de leerling zijn ontwikkeling aan de ouders.

   De leerling stelt persoonlijke doelen, zichtbaar in het portfolio.

   De leerling kan eigen kwaliteiten en ontwikkeldoelen benoemen.

   De leerling kan eigen ontwikkeling in een portfolio beschrijven.

   De leerling kan een driehoeksgesprek voeren.

   De leerling werkt aan groepsdoelen.

   De leerling kan een groepsvergadering leiden.

   2019 - 2021
   Werken vanuit leerlijnen

   Leerkrachten hebben zicht op de leerlijnen die gehanteerd worden en kunnen met hun onderwijsaanbod inspelen op deze leerlijnen.

   Door de leerlijnen meer centraal te zetten en de methode meer los te laten kan onderwijs op maat verder vormgegeven worden.

   Op het gebied van rekenen kan Bingel hierin een goede methodiek brengen, waarbij uitgegaan wordt van ontwikkeling op basis van leerlijnen.

   Leerlijnen geven zichtbaar richting in het onderwijsaanbod.

   2020 - 2021
   formatief toetsen

   Bij RTL vakken wordt formatief getoetst om afstemming in de les te optimaliseren.

   Waar mogelijk met methode (schaduw) toetsen, wordt bij verschillende vakgebieden per blok bepaald welke stof leerlingen beheersen en welke nog getraind moet worden.

   Daarnaast zal voor spelling 2x per jaar het PI dictee worden afgenomen, om hiermee inzichtelijk te krijgen welke spellingscategorieën de leerlingen beheersen. Categorieën die niet worden beheerst, kunnen extra worden geoefend met spelling extra van Taal Actief.

   Door formatief te toetsen is er zichtbaar betere afstemming van het onderwijsaanbod tijdens instructie en verwerking.

   2019 - 2020
   Meerbegaafdheid

   Het beleid meerbegaafdheid is vastgesteld en wordt uitgevoerd.

   Leerkrachten zijn op de hoogte van kenmerken van meerbegaafde kinderen. Dit wordt in DHH vermeld.
   Voor kinderen die in aanmerking komen is de bovenschoolse plusgroep de plek die meer uitdaging kan bieden.
   Daarnast zal in het beleidsplan worden omschreven hoe intern op school meer begaafde kinderen worden uitgedaagd, ook kinderen die niet aan de criteria van de plusgroep voldoen.

   -Er is een duidelijke beleid met doorgaande lijn voor meerbegaafdheid

   -instructie en verwerking wordt aangeboden conform schoolafspraken

   -in de onderbouw wordt gericht onderwijs gegeven aan een onderwijsaanbod voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

   2019 - 2021
   Plusgroep / Gouden Handen

   Leerlingen met onderwijsbehoeften die voldoen aan de criteria kunnen gebruik maken van de bovenschoolse plusgroep voor meerbegaafde leerlingen of aan de Gouden Handen voor praktisch begaafde leerlingen.

   In groep 4 ( 5,6) wordt bepaald aan de hand van DHH of meerbegaafde leerlingen voldoen aan criteria voor de bovenschoolse plusgroep.

   In groep 6 ( 7 ) wordt bepaald of praktisch begaafde leerlingen in aanmerking komen voor de bovenschoolse Gouden Handen groep.

   Leerlingen met de onderwijsbehoefte en die voldoen aan de criteria maken gebruik van het aanbod voor de bovenschoolse plusgroep of Gouden Handen groep.

   2019 - 2023
   Verslaglegging in ParnasSys

   Groepsplannen, individuele plannen, geboden hulp en gespreksverslagen worden vastgelegd in ParnasSys.

   Groepsplannen, handelingsplannen, verslaglegging in Parnassys. 

   We maken een nieuw overzicht voor het komend schooljaar (2019/2020) in het nieuwe format.
   Dit format gaan we invullen voor rekenen, spelling, technlezen en begr. lezen. 

   Om de onderwijsbehoeften, de stimulerende en belemmerende factoren van de individuele leerlingen vast te leggen gaan weonderzoeken of dit ook mogelijk is in Parnassys. 


   Individuele handelingsplannen 

   Voor extra leerlingen die extra ondersteuning krijgen, dat niet staat beschreven in het groepsplan, maken we een eigen plan. Onder het kopje ‘Uitvoering’ noteert de rt’er kort hoe de les ging, wat lukte en wat niet. De leerkracht vat deze opmerkingen, aan het eind van de periode, samen onder  

   het kopje ‘Evaluatie’ en beslist op basis daarvan wat het vervolgplan gaat zijn. 


   Verslaglegging in Parnassys 

   We noteren kleine incidenten als een notitie (logboek) in Parnassys. 

   Voor grotere incidenten neem je contact op met de ouders daarvan komt een verslag in Parnassys dat ook ouders kunnen lezen.  

   Gesprekken met ouders kort noteren in Parnassys (aanleiding, afspraken).
   Door een betere vastlegging is bij onderzoeken etc. sneller informatie over de leerling te weerleggen en te vinden.

   2019 - 2020