Schoolplan 2019-2023 CBS De Veenbrug
 1. 3.1. Visie

  1. CBS De Veenbrug

   Op CBS De Veenbrug werken we vanuit deze kernwaarden:

   1. Zelfstandigheid / verantwoordelijkheid: JIJ leert keuzes te maken
   2. Waardering: JIJ bent uniek
   3. Veiligheid: JIJ speelt en leert in een vertrouwde omgeving

    Onze missie
    Op CBS De Veenbrug word je betrokken bij je eigen ontwikkeling.
    Wij helpen je te groeien in zelfstandigheid.
    Dit doen we door je eigenaar te maken van en verantwoordelijkheid te geven voor je eigen leerproces. 


    De visie van CBS De Veenbrug:

    Op CBS De Veenbrug:
    •          Leer je je doel te bepalen door je talent en je creativiteit te gebruiken
    •          Leer je jezelf kennen en houd je rekening met de ander
    •          Leer je samen te werken en behulpzaam te zijn
    •          Leer je vertrouwen te hebben in jezelf en in elkaar
    •          Leer je vaardigheden om de wereld in te gaan

     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Stichting Ieder Kind Telt

   De scholen van Stichting ‘Ieder kind telt’ nemen een herkenbare plaats in binnen de gemeente Hellendoorn.
   Ze onderscheiden zich door hun signatuur en door hun kwaliteit. De missie die hierbij leidend is luidt als volgt:

   Stichting ‘Ieder kind telt’: Bijzonder goed onderwijs, waar ieder kind, iedere ouder en iedere medewerker telt.

   VISIE

   • Stichting ‘Ieder kind telt’ is een professionele organisatie voor primair onderwijs. Scholen verzorgen kwalitatief hoogwaardig passend onderwijs.
   • Elke school ontwikkelt eigen onderwijskundige en levensbeschouwelijke accenten.
   • De medewerkers van Stichting ‘Ieder kind telt’ zijn professionals, zij wisselen expertise uit via collegiale consultatie, PLG’s (Professionele Leer Gemeenschappen), netwerken, kenniskringen in samenwerking  
           met Hogescholen en Universiteiten en relevante social media, ten einde de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Kernbegrippen zijn: ‘professionele ruimte’ en ‘een leven lang leren’ (van en met elkaar!)
   • Stichting ‘Ieder kind telt’ voert een gezond en duurzaam financieel beleid om nu en in de toekomst kwalitatief hoogwaardig onderwijs te kunnen verzorgen voor alle kinderen in de gemeente Hellendoorn.
   • De scholen van Stichting ‘Ieder kind telt’ zijn gehuisvest in duurzame, goed onderhouden gebouwen. Gebouw en omgeving vormen een stimulans om te komen tot spelen en leren.
   • Het streven is dat de basisscholen worden omgevormd tot Kindcentra.
   • Als lerende organisatie richten de scholen van Stichting ‘Ieder kind telt’ zich op de omgeving en anticiperen proactief op ontwikkelingen in de maatschappij.
   • Stichting ‘Ieder kind telt’ werkt in deze planperiode vanuit de Identiteitsparagraaf waarin de kernwaarden: ontmoeten, ontwikkelen, ondernemen, openheid en optimisme leidend zijn. In de Schoolplannen
           verwoorden de afzonderlijke scholen hun plannen op dit gebied.
   • De interne en externe communicatie staat in het belang van het kind. Dit vraagt van iedereen betrokkenheid, transparantie en een proactieve houding, gericht op privacy en veiligheid.
   • Stichting ‘Ieder kind telt’ is een professionele organisatie, waarbij de belangen van kinderen, ouders en medewerkers altijd centraal staan.
 2. 3.2. Identiteitsparagraaf

  1. CBS De Veenbrug

   CBS De Veenbrug is een enthousiaste basisschool, midden in het dorp Daarlerveen.
   Vanuit onze kernwaarden: zelfstandigheid / verantwoordelijkheid, waardering en veiligheid, bereiden we onze leerlingen voor op de toekomst.
   Onze kernwaarden zijn gebaseerd op de normen en waarden uit de Bijbel.
   Daarom noemen wij ons een christelijke school, waar iedereen zich thuis mag voelen.

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Stichting Ieder Kind Telt

   Stichting ’Ieder kind telt’ werkt vanuit een identiteitsparagraaf.

   Kernwaarden zij daarbij: ontmoeten, ontwikkelen, ondernemen, openheid en optimisme.

   Waar staan wij voor?

   Vanuit onze christelijke identiteit, in verbinding met God, met elkaar en met de wereld willen wij dat in het onderwijsaanbod onze kernwaarden herkenbaar zijn.

   Kinderen zullen hun plaats in deze maatschappij moeten vinden. Dat betekent dat zij opgroeien tot zelfstandige en sociale burgers, die vanuit een normen- en waardenkader weten om te gaan met wat er om hen heen gebeurt. Voor het onderwijs betekent dat dat de kinderen:

    Opgroeien tot zelfstandige wereldburgers

    Naast kennis ook veel vaardigheden bezitten (21th century skills)

    Liefde voor zichzelf, de naaste en voor de omgeving ontwikkelen

    Eigenaar zijn van hun eigen ontwikkeling

    Keuzes kunnen maken op basis van levensbeschouwelijke overwegingen

    Op alle gebieden zich maximaal kunnen ontplooien.


   Ouders zijn daarbij onmisbare partners. Met hen willen wij:

    Spreken over wat zij belangrijk vinden voor de opvoeding en vorming van hun kind

    Delen wat de school als waarden en normen heeft

    De ontwikkeling van het kind nauwgezet volgen

    Samen werken aan de ontwikkeling van de kinderen.

    Met ouders en kind in ‘driegesprekken’ komen tot een goede afstemming.

   Wat beloven wij onze leerlingen en ouders?

   Wij beloven:

    Een veilige leeromgeving waarin kinderen kunnen groeien.

    Onderwijs waar kinderen hun talenten maximaal kunnen ontplooien

    Actieve betrokkenheid van kinderen en ouders in het formuleren van belangrijke doelen voor de kinderen. Open deuren en een goede samenwerking met ouders

    Aandacht voor kennis en vaardigheden van de 21e eeuw.

    Een rijke leeromgeving waarbij de scholen presteren volgens de landelijk gestelde norm

    Voorbereiding op het voortgezet onderwijs dat past bij de individuele mogelijkheden.