Schoolplan 2019-2023 CBS De Veenbrug
 1. 6.1. Leren in de 21e eeuw

  1. De huidige leerlingen van CBS De Veenbrug zijn de burgers die in de toekomst onze samenleving vorm gaan geven.
   Hoe die samenleving er over een aantal decennia uitziet, kan niemand voorspellen. Wel weten we dat de huidige trends zullen leiden tot een informatie- en netwerkwerkmaatschappij.
   We willen onze leerlingen dan ook voorbereiden op een 21ste-eeuwse samenleving die zich karakteriseert door:

   • toegenomen technologisering;
   • een steeds grotere invloed van media op het dagelijkse leven;
   • globalisering;
   • individualisering;
   • omvangrijke economische en sociale veranderingen.

   Volgens huidige ontwikkelingen binnen het onderwijs zullen de 21th century-skills een prominentere plaats krijgen en minstens zo belangrijk worden als kennis.
   Daarom worden deze vaardigheden expliciet in dit schoolplan opgenomen.

   21th century skills worden omschreven als de volgende vaardigheden:

   • kritisch denken;
   • creatief denken
   • probleem oplossen;
   • zelfregulering;
   • sociale &culturele vaardigheden;
   • samenwerken; 
   • communiceren;
   • ICT basisvaardigheden;
   • media wijsheid;
   • informatie vaardigheden;
   • computational thinking


   Het ‘Platform Onderwijs 2032’ heeft dit als volgt omschreven:

   De leerling

   • Ontwikkelt kennis en vaardigheden door zijn creativiteit en nieuwsgierigheid in te zetten
   • Vormt zijn persoonlijkheid
   • Leert om te gaan met vrijheid en verantwoordelijkheid en over grenzen heen te kijken
   • Leert de kansen van de digitale wereld te benutten
   • Krijgt betekenisvol onderwijs op maat
   • Toekomstgericht onderwijs bestaat uit een curriculum waarin leerlingen
   • Een vaste basis aan kennis en vaardigheden opdoen, waarmee ze vakoverschrijdend leren, denken en werken
   • Hun kennis en vaardigheden verdiepen en verbreden, met hun eigen mogelijkheden en interesses als leidraad
   • Zich als persoon vormen waar het gaat om de ontwikkeling van hun identiteit, hun creativiteit en een gezonde leefstijl


   Op CBS De Veenbrug maken we gebruik van lesmethodes waarin deze 21th century skills verweven zijn.
   In hoofdstuk 7 Brede Vorming staat per deelonderwerp beschreven welke 21th century skills op dat gebied worden ontwikkeld.

 2. 6.2. Ambities leren in de 21e eeuw

  1. Op CBS De Veenbrug zien we 21 eeuwse vaardigheden niet als een losstaand iets, maar als geïntegreerde vaardigheden die in onze dagelijkse praktijk zichtbaar zijn.
   In hoofdstuk 7 is ook per vakgebied aangegeven welke 21 eeuwse vaardigheden bij dit gebied vooral worden ontwikkeld.

  2. Ambities leren in de 21e eeuw
   Onderwerp Einddoel Proces Succescriteria Tijdpad
   21 eeuwse vaardigheden zijn verweven in ons aanbod

   21 eeuwse vaardigheden opgenomen in ons onderwijsaanbod.

   In al onze methodes zijn 21 eeuwse vaardigheden opgenomen.
   Waar nodig zal een leerkracht vaardigheden uitlichten om ze te kunnen versterken.

   Leerkrachten kennen de vaardigheden en weten hoe ze deze aan kunnen bieden.

   Binnen de hele school is merkbaar dat 21 eeuwse vaardigheden worden aangeboden.

   Door vraagstelling bij metingen in Zien! en Succes!Spiegel wordt duidelijk hoe leerlingen dit ervaren.

   2019 - 2023