Schoolplan Keerkring 2023-2027 definitief
 1. 1.1. Inleiding

  1. OBS De Keerkring maakt onderdeel uit van Aves. Aves is een stichting die scholen voor primair onderwijs bestuurt en verbindt in de gemeenten Noordoostpolder, Kampen en Steenwijkerland. Dit zijn zowel openbare, rooms-katholieke, protestants-christelijke als samenwerkingsscholen.

   De indeling van dit schoolplan is afgestemd op het Strategisch beleidsplan 2022-2026 ‘Aves vliegt verder’. Dit beleidsplan richt zich op 6 strategische doelen. Die doelen vormen de focus voor onze kwaliteitszorg. Dit betekent, dat wij de beleidsterreinen vanuit de doelen beschrijven, tussentijds beoordelen en borgen of verbeteren. Daarbij staats steeds één vraag centraal: ‘Welke keuze op schoolniveau bieden onze leerlingen de beste kansen op goed en uitdagend onderwijs?’

   1.1.1 De School


   OBS De Keerkring 14 MX

   Meteorenstraat 104
   8303BB Emmeloord
   0527-698880
   obsdekeerkring@aves.nl
   www.obsdekeerkring.nl   Situering

   OBS De Keerkring is gelegen in de wijk Revelsant in Emmeloord (gemeente Noordoostpolder). De wijk Revelsant is een oudere, gerenoveerde wijk uit de jaren 70. In de wijk is het opleidingsniveau gemiddeld laag. Een relatief groot deel van de wijk heeft een migratie achtergrond is terug te zien in de school, waar kinderen en ouders met verschillende culturele achtergronden elkaar ontmoeten. (zie bijlage Vlootschouw 21-22). Volgens de 1 oktober telling 2022 heeft de Keerkring  70% NNCA leerlingen.

   Het schoolgebouw is geopend in 2015, Het is een aanwinst voor de wijk en mede door het sedumdak en de groene omgeving is het een fijne plek om te werken, spelen en leren. Wij zijn ervan overtuigd dat de interactie met de omgeving van de kinderen voor een optimale ontwikkeling zorgt. Ouders en mensen uit de nabije omgeving zijn hierbij een belangrijk speerpunt. Wij werken van groep 1 t/m 8 thematisch. In groep 4 t/m 8 werken wij met de methode Alles-in-1 waarin alle vakken behalve rekenen worden vertegenwoordigd. Wij werken vanuit de overtuiging dat onderwijs betekenisvoller wordt wanneer je inspeelt op de actuele gebeurtenissen en de belevingswereld van de kinderen.

   Leerlingpopulatie

   In de wijk Revelsant kiezen ouders met een westerse achtergrond en een sociaal sterker milieus vaker voor een andere basisschool dan OBS De Keerkring. De leerlingpopulatie is daardoor niet cultureel-etnisch divers en geen weerspiegeling van de bevolkingssamenstelling van de buurt waarin de school gelegen is. Die discrepantie moet voor het overgrote deel aan het schoolkeuzegedrag van ouders toegeschreven worden. Autochtone ouders prefereren een school voor hun kinderen die aansluit bij hun eigen sociale en culturele achtergrond en gaan derhalve scholen, overwegend bezocht door kinderen met een niet-Nederlandse achtergrond, uit de weg (Ladd, Fiske, & Ruijs, 2009; Karsten et al., 2006).

   De school populatie blijft stabiel rond de 80 leerlingen. In 2021-2022 is er een vrij onverwachte groei ontstaan in groep 1-2 door de toestroom van leerlingen met een migratie achtergrond <5 jaar.
   Verwacht wordt dat het leerlingenaantal de komende jaren rond de 80 zal blijven. Ouders die tussentijds uitstromen verhuizen naar andere gemeenten vanwege huisvesting, werk of uitstroom naar SB0 scholen.
   De school is een zogenaamde Vreedzame School, dit betekent dat er een eenduidig pedagogisch klimaat heerst met heldere structuren waarin ruimte is voor iedereen.

   Wij hebben relatief veel kinderen waar hulpverlening thuis of op school op enigerlei wijze betrokken is. Korte lijnen met hulpverlenende instanties zijn daarom van wezenlijk belang. De IB-er vervult daarin een spilfunctie en heeft daarom een grotere werktijdfactor dan op scholen van gelijke omvang.

   Het belang van taalbewustzijn en het mede eigenaar worden van het eigen leerprocessen verdient aandacht. Het aanbieden van kwalitatief taalbewust onderwijs zal de huidige vier jaar dan ook nog een prominentere plaats in ons onderwijs krijgen.

   1.1.2 Uitgangspunten van de school

   Thematisch onderwijs

   Wij vinden het belangrijk dat ons onderwijs inspeelt op actuele thema’s en de belevingswereld van de kinderen. Onze ambitie is dat in de hele school zichtbaar en voelbaar aan hetzelfde thema wordt gewerkt. De school bruist, de kinderen leren.  Daarom geven wij op onze school thematisch onderwijs.

   Vreedzame school

   De Vreedzame School is een programma met integrale aandacht voor burgerschap, groepsvorming, sociale en seksuele ontwikkeling en diversiteit.
   OBS De Keerkring is een Vreedzame School. De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen. De kinderen leren wat het betekent om een ‘democratisch burger’ te zijn:
   Op het niveau van de school realiseert het programma een positief sociaal en moreel klimaat, waarin:

   • iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat
   • de eigen kracht van kinderen benut wordt
   • leerkrachten en  leerlingen zich veilig voelen en prettig werken
   • handelingsverlegenheid bij leerkrachten voorkomen wordt
   • leerkrachtgedrag op De Keerkring is omschreven en vastgesteld

    Kriebels in De Vreedzame School

    Vanaf mei 2021-2022 hebben wij  Kriebels toegevoegd aan DVS. Daarmee krijgt ook dit onderdeel van de psychosociale ontwikkeling invulling. Door de lessen van De Vreedzame School (van CED-Groep) en Kriebels in je buik (van Rutgers) te combineren tot een doorgaande leerlijn, werken wij aan zowel democratisch burgerschap als seksuele vorming en diversiteit. We integreren seksuele vorming in ons burgerschapsprogramma. Daardoor krijgt seksuele vorming een logische plek in het lesrooster.

   2021-2022_Vlootschouw_....pdf

   Schoolgids_2022-2023_n....pdf

   Schoolgids_2023-2024_v....pdf

 2. 1.2. Doel en functie van het schoolplan

  1. Doel van het schoolplan

   Ons schoolplan helpt om sturing te geven aan ons onderwijs en planmatig te werken aan ontwikkeling en verbetering. Het beschrijft binnen de kaders van het Strategisch beleidsplan van Aves, de missie en visie van ons onderwijs en de daaraan gekoppelde ambities. Daarnaast ook de keuzes die we maken voor de komende vier jaar.

   Functies van het schoolplan

   Het schoolplan functioneert als een planningsdocument voor de planperiode 2023-2027. Het laat zien welke onderwerpen en ambities centraal staan en hoe de kwaliteit vormgegeven wordt. Het schoolplan wordt per jaar uitgewerkt in een jaarplan. Per jaar wordt met het team geëvalueerd of de gestelde verbeterdoelen gerealiseerd zijn. Dit leidt tot een gezamenlijk, cyclisch bijstellen van doelen of formuleren van nieuwe doelen.

   In het schooljaar 2022-2023 heeft het team o.l.v. Loes Sluiters van Bureau de Bedoeling, in drie bijeenkomsten samen gewerkt aan de schoolplan ontwikkeling.
   De bijeenkomsten op inhoud:

   1. In de eerste bijeenkomst stonden twee vragen centraal, namelijk ‘wat vinden we gezamenlijk belangrijk?’ en ‘wat aan onze missie en visie willen we graag behouden, aanscherpen/toevoegen of loslaten? 
   2. De tweede bijeenkomst stond in het teken van de toekomstige ambities, aansluitend bij de aangescherpte missie en visie. Als je over 4 jaar de school binnenloopt, wat zie en hoor je dan gebeuren op de school? Welke ontwikkeling is er dan tot stand gekomen? Het resultaat van deze bijeenkomst is dat er – op hoofdlijnen - gezamenlijke ambities zijn geformuleerd voor de komende vier jaar.
   3. Tijdens de laatste  bijeenkomst zijn de ambities uitgewerkt in stappen en in een tijdlijn weggezet.


   Het schoolplan is ter goedkeuring voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad (mr). De mr heeft een actieve bijdrage geleverd als sparringpartner. Het CvB heeft het plan vastgesteld. Het schoolplan is naast een planningsdocument ook een verantwoordingsdocument naar de ouders, het bestuur en andere betrokkenen. Ook de schoolgids is voor hen een bron van informatie. Waar mogelijk wordt in het schoolplan verwezen naar de schoolgids of andere documenten.

   In  bijlage is het document te vinden waarin de Medezeggenschapsraad van OBS De Keerkring instemt met het schoolplan, het college van bestuur van Aves deze goedkeurt en de directeur van OBS De Keerkring het schoolplan vaststelt.

   Planperiode 2023-2027

   De planperiode wordt via een cyclische werkwijze gespecificeerd in vier respectievelijke jaarplannen. In de jaarplannen maken we onze ambities, doelen en activiteiten voor het betreffende schooljaar nog concreter. De operationele doelen die voortkomen uit de vierjarige strategische en tactische doelen, worden voor een schooljaar benoemd. Deze operationele doelen worden steeds aan het eind van het schooljaar geëvalueerd en krijgen, indien nodig, een vervolg in het volgende jaarplan. Op deze manier werkt de school op cyclische wijze aan een adequate en actuele ontwikkeling.

   In vier jaarlijkse schoolgidsen geeft OBS De Keerkring inhoudelijke, actuele organisatorische en praktische informatie over de werkwijze van de school aan ouders, verzorgers en leerlingen van de school. De inhoudelijke informatie komt deels voort uit de inhoud van het schoolplan. 

   Het schoolplan is opgebouwd naar aanleiding van de indeling van de nieuwe kwaliteitskaders vanuit de inspectie (2021). Voor de totstandkoming van het schoolplan zijn gegevens verzameld die duidelijk maakten welke positie de school aan het eind van de vorige schoolplanperiode innam op de verschillende beleidsterreinen. Daarbij is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:

   • evaluatie van het schoolplan 2019 – 2023
   • tevredenheidsmetingen van ouders en leerlingen
   • jaarlijkse evaluatie van het jaarplan

   Dit schoolplan is goedgekeurd door:

   • het team op 17-05-23
   • de mr op 30-05-2023
   • het CvB op 11-07-2023
   • de directie op 30-05-23

   In bijlage vindt u de ondertekening van dit schoolplan

   Ondersteunende documenten

   Onderstaande documenten zijn onderdeel van het planmatig handelen van de school en zijn te vinden als bijlage
   Schoolplan
   Jaarplan
   Bestuursverslag & Jaarrekening
   Schoolgids
   Ondersteuningsprofiel van de school

   Schoolgids_2022-2023_n....pdf

   6.1.1._Bestuursjaarver....pdf

   schoolplan_2019-2023.pdf

   jaarverslag_20-22.pdf

   Onderwijsondersteuning....pdf